Wp/zgh/ⵉⵥⵍⵉ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵉⵥⵍⵉ

ⵉⵥⵍⵉ ⵉⵙⵙⵓⵎⴽ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⴰⵡ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⵙⵎⵔⵏⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵉⵎⵓⵣⵣⴰⴳ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵔⵣⵣⵓ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⴰⵏ.

ⴰⵔ ⵏⵙⴰⵡⴰⵍ ⵖⴼ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵏⵖ ⵉⵥⵍⵉ ⴰⵙⴽⵍⴰⵏ. ⴽⵔⴰ ⴳ ⵉⵥⵍⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵙⵉⵏ.

ⴳ ⵜⵎⴰⵙⵙⴰⵏⵜ, ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴳⵔⴰⵡⵜ ⵓⵎⵓⵏ ⴳ mêmes critères de démarcation assujettis à la réfutabilité.

ⴰⵙⵏⵎⵍ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵉⵥⵍⵉ ⵙ ⵡⵉⵓⴷⵎ ⵉⵥⵍⵉⵏ

ⵉⵥⵍⵉ ⵏ ⵓⵎⵔⵣⵓ

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

ⵜⴰⴷⵍⵙⵓⵎⵓⵖⵜ

ⵥⵔ ⴰⵡⴷ