Wp/zgh/ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ

ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ ⵏⵖ ⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⴱⵟⵟⵓⵟⴰ (ⵙ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Ben Battouta) ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵎⵎⵓⴷⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1304 , ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵖⵔ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ.[1] ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵏ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⴰⵔⴰⵙ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵓⵍⴰ ⴰⵎⵉⵔ ⵔⴰⵃⴰⵍⴰ. ⵉⵎⵎⵓⴷⴷⴰ ⵙ ⵓⴹⴰⵕ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 120 000 ⴽⵎ ⴳ 29 ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ. ⴰⴹⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵡⵉⵜ ⵙⴳ ⵜⵉⵏⴱⵓⴽⵜⵓ ⴰⵔ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⵓⵍⵖⴰⵔ (ⵖⵉⵍⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ, ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵠⵓⵍⴳⴰ ). ⵙⴳ ⵟⴰⵏⵊⵉⵙ ⴰⵔ ⴽⴰⵏⵣⵀⵓ ⴳ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵍⵇⴱⵍⵜ. ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎⵓⵏⵜⵏ ⵉⴱⵏ ⵊⵓⵣⴰⵢ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⴷⵍⵍⵉⵙ ⵍⵍⵉ ⵉⴳⴰⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⴰⵔⵔⵉⵃⵍⴰ.

 • ⴰⵎⵓⴷⴷⵓ ⵏⵏⵙ ⵖⵔ ⵍⵃⵉⵊ
ⵉⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ

ⵢⴷⴷⴰ ⵖⵔ ⵍⵃⵉⵊ ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1325 ، ⵎⵉ ⵢⵉⵡⴹ ⵍⵄⵎⵔ ⵏⵏⵙ 21 ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ .

ⵢⵏⵏⴰ ⴱⵏ ⴱⴰⵟⵟⵓⵟⴰ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ
«ⵣⵡⴳⵖ ، ⴱⵍⴰ ⴰⵎⴷⴷⴰⴽⵍ , ⵣⵡⴰⴳⵖ ⴱⵍⴰ ⵜⴰⵔⴽⴰⴼⵜ ، ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵍ ⵉⵏⵡ ⴰⵎⴰⵔⴳ ⵢⵊⵀⴷⴱ ⵉ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵢⵇⴷⵙⵏ. ⵖⴼ ⵓⵢⴰ ⵖⵜⵙⵖ ⴰⴷ ⵎⵎⵓⴷⵓⵖ ⵅⴼ ⵡⵉⴷ ⵜⵜⵉⵔⵉⵖ  -ⴼⵍⵖ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ ⴷ ⵜⵉⵎⵟⵟⵓⵜⵉⵏ - ⴼⵍⵖ ⴰⴳⴹⵉⴹ ⵢⵜⵜⴰⵢⵍⴰⵍ . ⴱⴰⴱⴰ ⴷ ⵢⵎⵎⴰ ⵙⵓⵍⵏ  ⴳ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⵜⵄⴰⵏⴰⵖ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴳ ⵜⴱⴹⵉⵜ ⴷⵉⴷⵙⵏ: ⵙⵃⵓⵙⵙⵉⵖ ⵙ ⵜⵎⵎⴰⵔⴰ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ".

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit

 1. Nehru, Jawaharlal (1989). Glimpses of World History. Oxford University Press. p. 752. ISBN 978-0-19-561323-0.  After outlining the extensive route of Ibn Battuta's Journey, Nehru notes: "This is a record of travel which is rare enough today with our many conveniences.... In any event, Ibn Battuta must be amongst the great travellers of all time."