Wp/zgh/ⵄⵓⵎⴰⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⵄⵓⵎⴰⵏ

ⵜⴳⴰ ⵄⵓⵎⴰⵏ ⵏⵖ ⵙⴰⵍⵟⴰⵏⴰⵜ ⵄⵓⵎⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ, ⵜⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⵔⵡⵙⴳⵣⵉⵔⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ. ⴷⴰ ⵜⵜ ⵜⵙⵡⵓⵜⵜⵉ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ, ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵢⴰⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵜⴳⴳⵓⵍⴷⴰ ⵜⵉⵄⵔⴰⴱⵉⵏ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ, |ⵉⵍⵍ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏ.

ⵙⴰⵍⵟⴰⵏⴰⵜ ⵄⵓⵎⴰⵏ
(ⵜⴰⵔⴰⴱⵜ: سلطنة عمان)

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ

ⵜⴰⵡⵎⵔⵉⴳⵜ
ⴰⴷⵖⴰⵔ ⵏ ⵄⵓⵎⴰⵏ ⵙ ⵓⵣⴳⴳⵯⴰⵖ
ⵉⵎⵙⵙⵖⵔⵜ: ⴰⵣⵓⵍ ⵉ ⵓⵙⵓⵍⵟⴰⵏ

(ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ: نشيد السلام السلطاني)

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵉⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⴰⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⴰⵎⴽⴽⵓⵙ
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵎⴰⵙⵇⴰⵟ
ⴰⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⵇⴰⴱⵓⵙ ⴱⵏ ⵙⴰⵄⵉⴷ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵉⴷ
ⴰⵏⵖⵍⴰⴼ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴼⴰⵀⴷ ⴱⵏ ⵎⴰⵃⵎⵓⴷ ⴰⵍ ⵙⴰⵄⵉⴷ[1]
ⵓⴷⵓⵙ ⵏ ⵓⵙⵏⴱⴹ ⴰⵙⵓⵍⵟⴰⵏ ⴰⵎⴽⵓⵙⴰⵏ
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ
ⴰⵇⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⵔⵢⴰⵍ ⴰⵄⵓⵎⴰⵏ
ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ 309,500 ⴽⵎ²
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 4,572,949[2]
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⴳ ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵜⵔ² 19/ⴽⵎ²
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵓⵜⵉⵍⵉⴼⵓⵏ +968
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ .om
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ OMN

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

  1. https://web.archive.org/web/20131222023634/http://www.omanet.om/english/government/ministers.asp?cat=gov. https://web.archive.org/web/20131222023634/. http://www.omanet.om/english/government/ministers.asp?cat=governoment
  2. https://web.archive.org/web/20130518190005/http://www.ncsi.gov.om/documents/Census_2010.pdf