Wp/zgh/ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵅⵟⵟⴰⴱ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵅⵟⵟⴰⴱ

ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵏ ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⵟⴰⴱⵉ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ Muḥend n Âabd Krim Lxeṭṭabi) ⵉⴳⴰ ⴰⵏⵣⴱⴰⵢ ⴰⵎⵖⵔⵉⴱⵉ ⵙⴳ ⵔⵔⵉⴼ (ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ) ⴷ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵊⴰⵔ 1921 ⴷ 1926, ⵉⵎⵏⵖ ⴷ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰⵙⴱⴰⵏⵢⴰ,

ⵄⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⴰⵅⵟⵟⴰⴱ
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ
  • ⵄⴰⴱⴷ ⵍⴽⵔⵉⵎ ⵍⵅⵟⴰⴱⵉ

ⵉⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵢⵉⵥⵎ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ ⴳⵉⵏⵜ ⴷ ⴰⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵊⴰⵀⴷⵏ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⵎⴽ ⵢⵓⴳⵉ ⴰⴷⵢⵉⵍⵉ ⴷ ⵍⵅⴰⵍⵉⴼⴰ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ, ⵉⵍⵓⵍ ⴷⵉ ⴰⵊⴷⵉⵔ ( ⵔⵔⵉⴼ ) ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1882 ⵉⵍⵎⴷ ⵅ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⴱⴰⴱⴰⵙ ( ⵉⵃⴼⴹ ⵍⵇⵓⵔⴰⵏ ) ⵉⴽⵎⴰⵍ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵏⵏⵙ ⴷⵉ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵚⴰⴼⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵛⵔⴰⵟⵉⵏ ⴷⵉ ⴼⴰⵙ,

ⵜⴰⵣⴱⴰⵢⵜ (ⵍⵎⵓⵇⴰⵡⴰⵎⴰ) ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⴰⵔⵔⵉⴼ ⴰⵢⵜ ⵡⴰⵢⵉⵖⵉⵔ, ⴰⵢⵜ ⵜⵎⵙⴰⵎⴰⵏ ,ⴰⵢⵜ ⵡⵣⵉⵏ, ⵉⴱⵇⵓⵢⵏ ⴷ ⵜⵉⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵏⵉⴹⵏ ⵏⴰⵔⵔⵉⴼ ⴷ ⵊⴱⴰⵍⴰ, ⵉⵙⵎⴰⵙⵏ ⴰⵙⵇⵉⵎ ⵏ ⵍⵇⴱⴰⵢⵍ ⵙⵎⵓⵜⵉⵏ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷ ⵜⵣⵎⴰⵔ ⵏⵙⵏ ⵖⴰ ⵍⵄⴷⵓ ⵓⵙⴱⴰⵏⵢⵓ ⵢⵓⴷⴼⵏ ⵖⴰ ⵜⵇⴱⵉⵍⵉⵏ ⵢⵓⴷⵙⵏ ⵉ ⵎⵍⵉⵍⵢⴰ ⵉⵡⴰⴹ ⵖⴰ ⵜⵎⵙⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴷⵉⵏⵉ ⵉⴳⵉⵏ ⵜⵉⵎⵉⵖⵜ ⵏ ⴰⵏⵡⴰⵍ ⴷⵉ ⵎⴰⵢⵓ 1921 ⵔⵏⵓⵏ ⵉⵏⵣⴱⴰⵢⵏ ⴰⵙⴱⴰⵏⵢⵓ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⴰⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1922, ⵉⴱⵔⵔⵃ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵙ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ "ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ", ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵢⴽⵓ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ. ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷ ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⵎⵓⵏⵏ ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵓⴳⴳⵏ ⵖⴰⴼ ⵔⵔⵉⴼ, ⴰⴷ ⵇⴹⴰⵏ ⵅ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⴷ ⵜⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵔⵔⵉⴼ. ⵉⵜⵜⵔ ⴰⵙ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵉ ⵙⵙⵓⵍⵜⴰⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⴷⵉ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏⵏⵉ "ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵢⵓⵙⴼ" ⴰⴷ ⵜ ⵉⵄⴰⵡⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵢⵓⴳⵉ. ⴰⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⴰⵔⵉⴼ, ⵢⵓⴼⴰ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵡⴰⵃⴷⵓⵜ ⵣⴷⴰⵜ ⵏ ⵜⵏⴰⵢⵏ ⵏ ⵜⵏⵣⵎⴰⵔ ⵊⵀⴷⵏⵜ ⴰⵟⵟⴰⵙ. ⵉⵇⵇⵉⵎ ⵉⵜⵜⵎⵏⵖⴰ ⴳ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵜⵜⵡⴰⵡⵡⵜ ⵙ ⴰⵔⵀⴰⵛ, ⵡⵏⵏⵉ ⵓⵔ ⵉⵎⵎⵓⵜⵏ, ⵢⵓⴹⵏ, ⴰⵍⴰⵎⵉ ⵉⵜⵜⵡⴰⵔⵏⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1926. ⵉⴷⴼⵄ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⵉⵅⴼ ⵏⵏⵙ ⵉ ⵢⵎⵙⵓⴳⴳⴰⵏ, ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵉⵙⴱⴻⴷⴷ ⵜⴰⵣⵣⵍⴰ ⵏ ⵉⴷⴰⵎⵎⵏ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴷⵓⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ. ⵉⴷⵡⵍ ⵄⴱⴷⴽⵔⵉⵎ ⴷ ⴰⵏⴽⵔⵓⴼ ⴷⵉ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵔⵉⵢⵓⵏⵢⵓⵏ. ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵡⴰⵙ ⵏ 1947, ⴷⴳ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⵎⴰⵔⵙⵉⵍⵢⴰ, ⵉⵔⵡⵍ ⵙⴳ ⵓⵖⵕⵕⴰⴱⵓ ⵖⵔ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ. ⴷⵉⵏⵏⵉ, ⵉⴽⵎⵎⵍ ⵍⵅⴷⵎⵜ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵙⴷⵔⴼ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ ⴰⵔ ⵎⵉ ⵉⵎⵎⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1963.

ⵜⴰⵎⵜⴰⵏⵜ ⵏⵏⵙEdit

ⵉⵎⵎⵓⵜ ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴰⵙⵙ ⵏ 6 ⴱⵔⴰⵢⵔ 1963. ⵉⵎⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⵛⵓⵀⴰⴷⴰ ⴳ ⵍⵇⴰⵀⵉⵔⴰ