Wp/zgh/ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ

ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵜ: বাংলাদেশ) ⵙ ⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⴰⵖⵔⴼⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ (Gônoprojatontri Bangladesh) ⵜⵣⴳⴰ ⴷⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵓⴳⵎⵉⴹ ⵏ ⵓⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ. ⴳ ⵉⵡⵜⵜⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵜⴰⵏⵎⵢⴰⵏⵎⴰⵔ ⴷ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⴰⴱⵏⴳⴰⵍ. ⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⴰⵏⴳⴰⵍ ⵢⴷⴷⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵏⴳⴰⵍⵜ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ("ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴱⴰⵏⴳⴰⵍ").

ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⵉⵛ
ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵜⴳⴰ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⴰⵜ ⴷⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴳ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴱⵔⵍⴰⵎⴰⵏⵉⵜ ⵜⴰⵎⴳⴷⵓⵜ ⴷ ⵉⴳⴰ ⵎⵓⵊⵉⴱ ⵄⴱⴷ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵏ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1973 , ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵙⵜⴰⵢⵏ ⵉⵍⵍⴰ ⵍⴰⵥⵥ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1973 ⴷ 1974 ⴷⴳ ⵜⵣⵡⴰⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1975 ⵢⵙⵙⵏⵜⵉ ⵎⵓⵊⵉⴱ ⵄⴱⴷ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⵓⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏⵏ ⵢⵙⴽⵔ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ Baksal ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⴰⵙⴷⵓⴽⴽⵍ ⵊⴰⵔ ⵜⵉⵔⵏⵉ ⵏ ⴰⵡⴰⵎⵉⵍⵉⴽ ⴷ ⵓⴽⴰⴱⴰⵔ ⵏ ⴽⵔⵉⵛⴰⴽ ⵙⵔⴰⵎⵉⴽ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵍⵖⵏ ⵎⵓⵊⵉⴱ ⵄⴱⴷ ⵔⴰⵃⵎⴰⵏ ⴳ ⴱⴰⵏⴳⵍⴰⴷⵉⵛ.

ⴳ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⴳ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ ⵏ ⵖⵓⵛⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1975، ⵉⵜⵜⵡⴰⵏⵖⴰ ⵎⵓⵊⵉⴱ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⵉⴹⵓⴱⴱⴰⵟⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ.

ⴰⴽⵛⴰⵎ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ

ⵢⴽⵛⵎ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵖⵔ ⵍⴱⵏⴳⴰⵍ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵅⴼ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵉⵎⵣⵣⵏⵣⵉⵜⵏ ⵉⵎⵓⵙⵍⵎⵏ ⵢⵜⵜⵓⴳⴰ ⵓⵏⵓⵔⵥⵎ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴳ ⵓⴼⵙⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵜⵓⵔⴽⵉ ⴱⴰⴽⵜⵉⵔ ⵅⵉⵍⵉⵊⵉ ⵢⵙⵍⵓⵣⵣⴰ ⴱⵍⴰⴽⵛⵎⴰⵏ ⵙⵉⵏ , ⵏⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⵏ ⵉⵀⵉⵏⴷⵓⵙⵏ (Senaa) . ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⴹⵉⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ، ⵜⵏⴱⴰⴹ ⵜⴰⵎⴱⵕⴰⵟⵓⵔⵜ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⴳⴰⵍ ⵜⵓⵖⴰⵍ ⴷⴰⴽⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⵀⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⴳⵓⵍⵉⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ