Wp/zgh/ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ

ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ , ⵊⴰⵔ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ ⴷ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ , ⴳ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ. . . ⵜⵣⴳⴰ ⵊⴰⵔ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵎⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ. ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ , ⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴰⵎⵎ ⵉⵖⵣⵔⴰⵏ ⵏ "ⵓⵥⵓⴷ" ⵢⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ, ⴷ ⵉⵎⵉⵏⵉⴼⵔⵉ ⴳ ⴷⵎⵏⴰⵜ 70 ⴽⵉⵍⵓⵎⵉⵟⵔ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ, ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ , ⴷ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ....

Wp/zgh/ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵏⵉ ⵎⵍⵍⴰⵍ-ⵅⵏⵉⴼⵔⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜAẓilal
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 1 351 m
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 38 520 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (2014)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 8 438
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map


ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

 
Azilal-Ighrem-2008 02

ⴳ ⴽⵟⵓⴱⵕ 1916, ⵜⵜⵓⵔⵏⴰⵏ ⴰⵢⵜ ⵎⴻⵚⵚⴰⴹ ⴳ ⵜⵉⵏ ⵣⵎⴰⵢⵣ. ⵙⵔⵙⵏ ⵉⵎⵔⵉⴳⵏ. ⵢⴰⵍⵉⴷ ⵓⵔⵓⵎⵢ de LAMOTHE ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴷ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏⵏⵙ ⴰⵔ ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ. ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵣⵉⵍⴰⵍ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⵔⵓⵎⵢ ⴳ 11 ⵏⴻⵡⴰⵏⴱⵉⵔ 1916. ⵉⵣⵔⵉ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵢⵢⵓⵔ, ⵢⴰⵙⵉ ⵓⵔⵓⵎⵢ ⵢⴰⵏ ⵉⵖⵔⴻⵎ ⵢⴳⴰⵏ ⵏⵉⵜ ⵉⵖⵔⴻⵎ ⵉⴳⵜ ⵢⴳⴰⵙ ⵉⵙⵎ le poste d'Azilal.

ⴰⵣⵉⵍⴰⵍ ⴰⵙⴳ ⵉⵔⴰ ⵓⵔⵓⵎⵢ ⴰⴷ ⵢⴰⵍⵢ ⵙ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⴰⵜⵖ ⵢⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰⵏⵙ ⴰⵜⵏⵉⴷ ⵉⵏⴱⴻⴹ.

ⵙⴳ ⴷⵉⵏⵏⴰⴳ ⵏⵉⵜ ⴰⵙⴳ ⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⴷⴷⵓⵏ ⵙ ⵡⴰⵡⵉⵣⴻⴳⵜ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ