Wp/zgh/ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ

ⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙ ⴳ ⴰⵔ ⵉⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ, ⴰⵔ ⴷ ⵉⵜⵜⴰⵛⴽⴰ ⴽⵓ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 23 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ, ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⵡⴷⴰⵏ ⵉⴹⵕⴹⴰⵕ, ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

ⵙ ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵉⵎⵙⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵓⵙⴼⵓⴳⵍⵓ ⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⵜⵉⴽⵍⵍⵉⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2018 ⴰⵎ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⵙⴳ ⵢⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ ⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⴹⴰⵕ.

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⴳ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵡⴰⵏⵜⵉⵔⵏⵉⵜ: «ⴰⵙⵜⴰⵢ ⵏ 23 ⵛⵓⵜⴰⵏⴱⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵓⴽⵜⵜⵓⵢ ⵏ ⵓⵙⴱⴷⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ ⵓⵎⵜⵛⵓ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1951».

ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵜⴰⴱⵔⵉⴷⵜ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⴳ ⵓⵙⵉⵡⴹ ⵏ ⵓⵏⴰⵎⴽ, ⴰⵔ ⵜⵥⵕⵕⴰ ⵜⵎⵜⵜⴰ ⵉⵎⵓⵏⵏ ⵎⴰⵙ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⴳⴰⵎⴰⵜⵉⵏ ⵉⵙⵎⴷⵏ, ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵥⵟⵟⴰ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⵙⵍⴰⵢⵉⵏ.

ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ

ⵉⵡⴰⵜⵙ ⵡⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵅⴼ ⴰⴷ ⵢⵉⴳⵓⵜ ⵓⴼⵔⴰⴽ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ, ⴷ ⵜⵙⵇⵔⵔ ⵜⵖⵜⴰⵙⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵙⴱⴷⴷⵏ ⴰⵙⵙ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵉⵏⴷⵉ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⴰⵎ ⵢⴰⵏ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴳ ⵓⵎⵢⴰⵏⴰⵡ ⴰⵙⵏⵉⵍⵙⴰⵏ ⴷ ⵓⴷⵍⵙⴰⵏ.

ⵙⴳ ⵉⵡⵏⵏⵉⵜⵏ ⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏⵏⵉⵏ ⵅⴼ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⵙ ⵉⵏⵏⴰ ⴼⵔⵉⴷⵉⵔⵉⴽ ⵏⵉⵜⵛ, ⵅⴼ ⵉⵏⴰⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵔⴼⵙⴰⵏ, ⵎⴰⵙ ⵓⵔ ⴳⵉⵏ ⵖⴰⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⵏ ⵜⵓⴼⵔⴰⵢⵉⵏ.

ⴰⵎⴹⴰⵏ ⵏ ⵉⴹⵕⴹⴰⵕ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ

ⵜⵏⵏⴰ ⵜⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵉⴹⵕⴹⴰⵕ ⵎⴰⵙ ⵉⵍⵍⴰ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 70 ⵏ ⵓⴳⵏⴷⵉⴷ (ⵎⵍⵢⵓⵏ) ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⴹⵕⴹⵓⵕ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴷ 80% ⴳⵉⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⴳⵎⵉ (ⵜⵏⴼⵍⵉⵜ) ⵎⴽⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⵓⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 300 ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵓⵙⵉⵍⵍⴼ ⵉⵎⵣⴰⵔⴰⵢⵏ.

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ