Wp/zgh/ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ

ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ (théorème) ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵜ ⵙ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵏⵙⵙⵖⵥⵏ ⵙ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ; ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⵢⴰⴹⵏ, ⵏⵥⴹⴰⵕ ⴰⴷ ⵏⵙⴽⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⴷⵜ ⵙ ⵜⵡⵉⵙⵉ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵖⵥⵏ ⴰⵎⵥⵥⵓⵍ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ ⵙ ⵓⵙⵙⵏⵜⵉ ⵙ ⴰⴳⵊⴷⵉ.

ⴰⴷ ⴷⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⵜⵉⴷⵜ ⴰⵢⵏⵏⴰ ⵙ ⴰⴽⴽ ⵜⵔⴰ ⵜⴳⵜ ⵜⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⴰⵢⵜ ⴼ ⵉⵚⴽⴰ ⵉⴷⴷⵖ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵏⴽⴰⴷ ⵙ ⵓⴷⵎ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵙⵓⵖⵏ: ⵉⴳ ⵉⴳⴰ A ⴰⵎⵉⴷⵉ ⴰⵡⴷ B ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵎⵉⴷⵉ. ⵙ ⵎⴽⴰ, ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵉ ⵓⵙⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⵓⵎⴰⵔ. ⴰⵙⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⴽⴰⵏ ⵏ ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏ ⴰⴷ ⵏⴰⴼ ⵎⴰⵙ ⵉⴳⴰ A ⴰⵎⵉⴷⵉ ⴷ B ⴰⵔⵎⵉⴷⵉ ⵙ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ.

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵍⵉ ⴰⵀⴰ ⵖⵔ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ:

  • ⵜⵓⵙⵔⵉⵙⵜ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ, ⵜⵉⴼⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⵥⴹⴰⵕⵏⵉⵏ ⴰⴷ ⵓⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵏⵖ ⵜⵉⵏⵏⴰ ⵜⵜⵓⴳⵍⴰⵎⵏⵉⵏ ⵢⴰⴷ.
  • ⵜⴰⵎⵔⴳⴰⵍⵜ, ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴷⵜ ⵙ ⵜⵉⵍⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⴼⴰⴷⴰ ⵜⴰⵙⵉⵍⴰⵏⵜ.

ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵙⵖⵥⵏ ⵛⵛⵉⵍ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵏⵉⵏⵉ ⵉⴳⴰ ⵓⵙⵓⵎⵔ "ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ", ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵓⵎⵓ ⴳ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⴰⴷ. ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ ⵓⵙⵏⵎⵍ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜ ⵏⴼⴽ ⵉ ⵉⵏⵏⵢⵓⵛ : " ⵢⴰⵏ ⵉⵏⴰⵡ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵏⵓⴼⴰ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵏⵙⴽⵏ ⴰⵖⵥⴰⵏ."

ⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵎⵢ ⵓⵙⵙⵖⵥⵏ:

  • ⵜⵉⴳⵊⴷⴰⵏⵉⵏ.
  • ⵜⵓⵙⵔⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ.
  • ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵙⴽⴽⵓⴷⵏ ⵢⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵥⵏⵏ.

ⴽⵓ ⵜⴰⴼⵔⴽⴰ ⴳ ⵓⵙⵙⵏⵥⵉ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵖⴰⵏ ⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰ ⵜⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵉⵍⴳⴰⵎⵏ ⵉⵎⵥⵥⵓⵍⵏ.

ⵜⴰⵍⵖⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ

ⵙ ⵓⵙⵙⵉⵔⵉⵡ, ⵣⵎⵔⵏ ⵉⵏⴰⵡⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵙⴽⵏⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⵉⵏ ⴰⵙⵙⴰⵖ "ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ". ⵎⴰⵛⴰ ⴳ ⵜⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ ⵉⵥⵍⵉ ⵓⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵢⵉⵔⵎ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⵏⵖ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⵎⵉ ⴷⴰⵔ ⵉⵍⵍⴰ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ. ⴷⴰ ⵜⵜⵓⴼⴽⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ ⵉ ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⵓⵙⵏⴰⴽⵉⵏ ⵙ ⵜⵖⵓⵏⵉ ⵙ ⵜⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵙⵏⵜ ⴷ ⵡⴰⵣⴰⵍ ⵏⵏⵙⵏⵜ :

  • ⵜⴰⵎⵏⵣⵓⵜ: ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵜ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵙⵎⵎⴰⵥⴰⵍ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ, ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵙⵖⵥⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵓⴷⵏ ⵉⵍⴰⵏ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵣⴰⵍ.
  • ⵜⴰⵍⴽⴰⵎⵜ : ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⴷ ⵉⵜⵜⴼⴼⵖⵏ ⵙ ⵓⵙⵔⵉⴷ ⵙⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵥⵏⵏ.
  • ⵜⴰⵙⵓⵎⵔⵜ :ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⵢⴰⵏ ⵉⵎⵉⴽⴽ ⴰⵀⴰ ⵓⵔ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵖⴰⵏ ⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵉⵥⵍⵉⵏ.
  • ⵜⴰⵎⴰⵡⵜ : ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵍⴰⵏ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵖ ⵜⴰⵢⴰⴼⵓⵜ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵉⴼⴼⵖ ⵙⴳ ⵓⵙⵙⵏⵥⵉ ⵏⵖ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵍⴽⵉⵏⵜ ⵢⴰⴹⵏ.
  • ⵜⵓⵔⴷⴰ : ⴰⵙⵓⵎⵔ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⴽ ⵎⵉ ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⴰⵣⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⴷⵜ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰ ⴰⵙⴽⴽⵓⴷ ⴰⴷ ⴷⴰⵢ ⵉⵜⵜⵓⵙⵖⵥⵏ.

ⵎⴽⵏⵏⴰ ⵢⴰⴷ ⵏⴻⵏⵏⴰ, ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉ ⵓⵙⴽⴽⵓⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵉⵙⴽⵏ ⴰⵎⵥⵥⵓⵍ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵙ ⵜⴳⵊⴷⴰ.......