Wp/zgh/ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ

ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵊⵊ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⴷⴳ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⴼⵔⵇⵉⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⵙ ⵓⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ-ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏⵏⵉ ⴷ ⵉⵜⵜⵓⵕⴹⴰⵍⵏ ⵙⴳ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ. ⴰⵎⴰⵜⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⵏⵏ ⵖⵔ ⵓⵙⴳⴷ, ⴰⵙⵍⵎⴷ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ. ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵢⵓⵔⵉⵏ ⵖ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⵓⵜⵔⵉⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⵙⵍⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ.[1] ⵎⵇⵇⴰⵔ ⴱⴷⵔⵏ ⵉⵖⴱⵓⵍⴰ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴷⴰⵜ ⵏ ⵡⴰ, ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴰⵔ ⴷⵖⵉ ⴷ "ⴽⵉⵜⴰⴱ ⴰⵍ-ⴱⴰⵔⴱⴰⵔⵉⵢⴰ" ⵏⵏⴰ ⵉⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 10. ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⴰⵔⵔⴰ ⴰⵇⴱⵓⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⴷ "ⴽⵉⵜⴰⴱ ⵍⴰⵙⵎⴰ" ⵏ ⵉⴱⵏ ⵜⵓⵏⴰⵔⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 12.

ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵣⴳ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵙ ⵜⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 19, ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵏ "ⵍⵃⴰⵡⴹ" ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵡⵣⴰⵍ.
ⵢⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵣⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰ ⵏ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏ "ⵍⵃⴰⵡⴹ" ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵡⵣⴰⵍ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵡⴰⴷⴰⴼ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴷ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ, ⵓⴼⴰⵏ ⵏⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵙ ⵖⵉⴼⵙⵏ ⵉⴳⴰ ⵛⵛⵉⵍ ⴰⴷ ⵙⵙⵍⴽⵎⵏ ⵜⵉⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⵉ ⵓⴳⴷⵓⴷ, ⴰⵢⴰ ⴰ ⵅⴼ ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⴰⵔ ⵜⵜⴰⵔⵓⵏ, ⴰⵔ ⵙⵙⵓⵖⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ. ⵏⵏⵉⴳ ⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵍⵍⴰ ⵎⴰ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵉ ⵜⵎⵏⵜⴰⵍ ⵜⵉⵙⵔⵜⴰⵏⵉⵏ ⴰⵎ ⴱⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ, ⵍⵉⵎⴰⵎ ⵏ ⵉⵎⵓⵡⴰⵃⵃⵉⴷⵏ.[2]

ⵎⵛ ⵏⵉⵡⵉ ⵖⴼ ⴰⵢⴷⴰ ⴱⴷⵔⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵏ, ⵔⴰⴷ ⵉⴳ “ⵍⵇⵇⵔⴰⵏ” ⵏ ⵚⴰⵍⵉⵃ ⴱⵏ ⵟⴰⵔⵉⴼ (ⵜⵓⴷⴷⵎⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⴰⵎⵜ), 'ⴰⵎⴰⵣⴰⵏ' ⵏ ⵉⴱⵓⵕⵖⵡⴰⵟⵏ, ⴰⴷⵍⵉⵙ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵙ ⵓⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵕⴰⴱ.[3][4][5] ⵍⵇⵇⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵓⵔ ⴰⵏⵖ ⴷ ⵣⵉⴳⵙ ⵍⴽⵉⵎⵏⵜ ⵙⵍⵉⴷ ⵜⵉⵙⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ.[2] ⴰⵔ ⴰⵏⵖ ⴰⴷⴷⵔⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵉⵙ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⴷⴳ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵉⵖⵓⵎⴰⵔⵏ, ⵖ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵃⴰⵎⵉⵎ ⴱⵏ ⵎⴰⵏⵏⴰ, ⵉⵙⵔⵙ ⴰⵙⵏ ⴷⵖ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵢⴰⵏ “ⵍⵇⵇⵔⴰⵏ” ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ.[6]

ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜⴰ ⵜⵉⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ, ⵢⵓⵔⴰ ⴱⵏ ⵜⵓⵎⵔⵜ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵏ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵉⵣⵓⵣⵣⵔ ⵜⵉⵡⵏⴳⵉⵎⵉⵏ ⵏ ⵓⵥⴳⵯⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⵙⵔⵜⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⵎⵚⵎⵓⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⵉ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ. ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵉⵙⵎ “ⴰⵜⵜⴰⵡⵃⵉⴷ” ⵙⴰ ⵏ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ (ⵍⴰⵃⵣⴰⴱ), ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵣⵣⵓⵎ ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜⵜ ⴰⵙⵙ ⴹⴰⵕⵜ ⵏ ⵜⵖⵔⵉ ⵏ ⵍⵃⵉⵣⴱ, ⵉⵍⵉⵏ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵍⵙⵏ ⵉⵙ ⴰⵙⵏ ⵉⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵃⵙⵓⵏ ⴰⵢⵍⵍⵉⵖ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵢⵓⵔⵔⵉ ⵣⵓⵏ ⴷ ⵍⵇⵇⵔⴰⵏ, ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵜ ⵓⵔ ⵉⵃⵙⵉⵏ ⵣⵓⵏ ⵉⵖ ⵉⴽⴼⵔ. ⴱⴷⵔⵏ ⴷⴰⵖ ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ, “ⴰⵍⵇⴰⵡⴰⵄⵉⴷ” ⴷ “ⵍⵉⵎⴰⵎⴰ”,[7][8] ⵙⵉⵏ ⵉⵜⵙⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳⵔ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⵖ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⴰⵏⵏ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⴰⵏⵖ ⴷ ⵉⵍⴽⵉⵎ ⴰⵡⴷ ⵢⵓⴽⴽ ⵣⴳ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⴰⴷ.[2]

ⵍⵎⴰⵣⵖⵉ

ⵣⵖ ⵓⵣⴳⵏ ⵡⵉⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 12 ⴰⵔ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ 20, ⵜⵓⵎⴰⵏ ⴷ ⵜⵡⵔⴳⵍⴰⵜ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ “ⵍⵎⴰⵣⵖⵉ”. ⵜⴰⵡⵔⴳⵍⴰⵜ ⴰⴷ ⵜⵥⵍⵉ ⵖ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵙ ⵓⵙⴳⴷ, ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ, ⵉⴷ ⵎⵙⵎⵓⵏ ⴰⵡⴰⵍ ⵉⵙⵉⵏⵓⵜⵍⴰⵢⵏ, ⵎⴰⴷ ⵉⵜⵜⵢⵓⵙⵙⴰⵏⵏ ⴳ ⵜⵙⵏⵉⵊⵊⵉⵜ, ⴰⴽⵓⴷ, ⵜⵙⵏⵉⵜⵔⵉⵜ ⴷ ⵓⵙⵉⴹⵏ. ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏ ⵜⵡⵔⴳⵍⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵓⵙⵓⵜⵜⵉ ⴷⴷⴰⵡ ⵏ ⵜⵖⵍⴰⴼ ⵏ ⵓⵙⴳⴷ ⴰⵏⵙⵍⵎ ⴷ ⵓⵙⵀⵡⵏ ⵏ ⵓⵍⵎⵎⵓⴷ ⵏ ⵉⵎⵃⴹⴰⵕⵏ ⴷ ⵡⵉⴷ ⵓⵔ ⵉⵖⵔⵉⵏ (ⵍⵄⴰⵡⴰⵎⵎ/ⴰⵎⴰⵜⴰ), ⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ ⴼ ⴳⴰⵏ ⵖ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵜⴰⵏⴹⴹⴰⵎⵜ ⵉⵔⵅⴰⵏ ⵉ ⵓⵃⵙⵙⵓ.[9]

ⵢⴰⵏ ⵣⵖ ⵍⴼⵇⵀⴰ ⵍⵍⵉ ⵜⵜ ⵉⵏⵏ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵏⵄⴰⵕ ⴼ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⴰⴷ ⵏ ⵜⵉⵔⵔⴰ, ⴱⵔⴰⵀⵉⵎ ⴱⵏ ⵄⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⴰⵥⵏⴰⴳ, ⵢⵓⵔⴰ ⵎⴰⵢⴰ ⵖ ⵓⴷⵍⵉⵙ ⵏⵏⵙ "ⵍⵎⴰⵣⵖⵉ":[2]

ⵎⴰⵏⵉ ⵅ ⵙⵡⴰ ⵢⴰⵏ ⵉⵙⵙⵏⵏ ⴽⵔⴰ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵉⵊⵀⵍⵏⵉ
ⵓⵔ ⵙⵡⴰ ⵢⴰⵣⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⴹ; ⵍⵄⵉⵍⵎ ⵉⴳⴰ ⵏⵏⵓⵕⵉ
ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⴹⴰⵔⵏ ⵉ ⵍⵄⴰⵕⴰⴱⵉ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴼⵀⵎⵉ
ⵉⵖⵔ ⵍⵎⴰⵣⵖⵉ ⵍⵄⵡⴰⵎ; ⵉⵍⵍⴰ ⴳⵉⵙⵏ ⵍⴱⴰⵢⴰⵏⵉ

ⵉⵍⵉⵏ ⴳ ⵢⵓⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴳⴰⵏ ⵎⴳⴰⵍ ⵏ ⴰⵢⴰ, ⵉⵔⴰⵔ ⵖⵉⴼⵙⵏ ⴱⵕⴰⵀⵉⵎ ⴰⵥⵏⴰⴳ ⵙ ⵎⴽ ⴰⴷ:[2]

ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⵉⵍⵍⴰ ⵖ ⵍⴽⵜⴰⴱ ⵉⵏⵏⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵣⵔⵉ ⵉ ⵢⴰⵏ
ⴰⴷ ⵉⵎⵍ ⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵕⴱⴱⵉ ⵉ ⵍⴰⵇⵡⴰⵎ ⵙ ⵍⵎⴰⵣⵖⵉ
ⵉⵙ ⵓⵔ ⵉⵟⵟⴰⴼ ⵔⴰⵙⵓⵍⵓ ⵍⵍⴰⵀ ⵜⵜⵕⵊⵎⴰⵏ
ⵡⵉⵍⵍⵉ ⵜⵜⴱⵢⴰⵏⵏⵉⵏ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵉ ⵍⴰⴷⴰⵎⵢⵢⵉⵏ
ⴽⵓ ⵢⴰⵏ ⵎⵍⵉⵏ ⴰⵙ ⴰⵖⴰⵔⴰⵙ ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ ⴷⴰ ⵙⴰ
ⵉⵙⴰⵡⴰⵍ ⵓⵔ ⴰⵙ ⵏⵏⵉⵏ ⵎⵃⵜⵓⵎ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⵢⴰ

ⵉⵍⵉⵏ ⵉⵎⴷⵢⴰⵜⵏ ⵣⵖ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⴰⴷ ⵏⵏⴰ ⵉⵎⵎⴰⵍⵏ ⴰⵡⵜⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙⵏ:

ⵍⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⴱⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵜⵜⵓⵖⵎⴰⵡⵉ:[10]

ⴰ ⵍⴱⴰⵔⵉ ⵜⴰⵄⵍⴰ, ⵄⴰⵡⵏ ⵉⵢⵉ; ⵔⵉⵖ ⴰⴷ ⴷ ⵏⴰⵡⵉ
ⴰⵡⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵏⴹⵎ ⵉⴱⵏⵓ ⵄⴰⵛⵉⵔ ⴷⴰⵖ(ⵉ)
ⵙ ⵡⴰⵡⴰⵍ , ⵜⵛⵍⵃⵉⵢⵜ, ⴰⴷ ⵏⵉⵜ ⴳⵉⵙ ⵉⴼⵀⵎ ⵢⴰⵏ(ⵉ)
ⵉⴳⴰⵏ ⵍⵓⵎⵎⵉ, ⴰⴷ ⴰⴽⴽⵯ ⴷⴰⵖ ⵓⵔ ⵉⵊⵀⵍ ⴷⴷⵉⵏ(ⵉ)

ⴰⵃⵎⴰⴷ ⴰⵜⵜⴰⵎⵉⵍ:[11]

ⵢⴰⵏ ⵓⵔ ⵉⵙⵙⵉⵏⵏ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ ⴰⴷ ⵙⵔⵙ ⵉⴼⵀⵎ ⵖ ⵍⵇⵇⵯⵔⴰⵏ(ⵉ)
ⵓⵍⴰ ⵍⵃⴰⴷⵉⵜ, ⴰⵔ ⵢⴰⵇⵇⵔⴰ ⵍⴽⵜⵓⴱ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ(ⵉ)
ⵣⵓⵏ ⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵙⵉⴷⵉ ⵎⵃⵎⵎⴷ ⵓ ⵄⵍⵉ ⴰⴽⵯⴱⵉⵍ(ⵉ)

ⵜⵉⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵜⵔⴰⵔⵉⵏ

ⵙⵙⵏⵜⴰⵏ ⵉⵎⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⵉⵏⵥⵔⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴰ ⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⵉⵖⴼ ⵏⵏⵙⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵣⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 19,[12] ⵍⵍⵉⴳ ⵉⴱⴷⴰ ⵓⵙⴷⵓⵔⵔⵉ ⴰⴼⵕⴰⵏⵙⵉⵙ. ⵙⵖⵉⵏ ⵉⵎⵔⵣⵣⵓⵜⵏ ⴰⵎ -{ⵊ.ⴷ. ⴷⴻⵍⴰpoⵔⵜⴻ}- ⴷ -{ⵀ. ⵙⵜⵓⵎⵎⴻ}- ⴷ ⵡⵉⵢⵢⴰⴹ ⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵉⵏ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵢⵉⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴰⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⵏⵖ ⵉⵡⵛⴰⵏ ⵎⵎⵏⴰⵡⵜ ⵜⴳⵔⵓⵎⵎⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵜⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵙⵙⴰ, ⵏⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵣⵉⴳⵙⵏⵜ ⵏⴱⴷⵔ ⵜⵉ:

 • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ "Le Fonds Roux" ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ Aix-en-provence,[13] ⵉⵙⵎⵓⵏ ⵜⵜ Arsène Roux ⵍⵍⵉⵖ ⵉⴷⴷⵔ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ (1920-1956).
 • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵏ Leiden.[14][15]
 • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵖ ⴱⴰⵔⵉⵣ (Paris).[16]
 • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵙⴷⵍⵉⵙⵜ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵢⵜ ⴳ ⵕⵕⴱⴰⴹ[17].
 • ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⵍⵜ ⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵄⴱⴷ ⵍⵄⵣⵉⵣ ⴰⵍ ⵙⵄⵓⴷ (مؤسسة الملك عبد العزيز آل سعود) ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ ⵜⵓⵎⵍⵉⵍⵜ[18].

ⵉⵍⵉⵏⵜ ⵜⵉⵢⵢⴰⴹ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵍⵉⵜ ⵜⵓⵙⵍⵉⴳⵜ.

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍ

 1. Saadouni, Mohamed, et Harry Stroomer. « Tashelhiyt berber manuscripts in Arabic characters: an update », Études et Documents Berbères, vol. 42, no. 2, 2019, pp. 193-200.
 2. 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 الوافي نوحي، "لمحات عن الرصيد الأمازيغي المکتوب. التراث الأمازيغي المخطوط بالمغرب: نظرات في النشأة والتطور"، مجلة المناهل، العدد 100 (2020): 46-21.
 3. أبو عبيد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي، المغرب في ذكر بلاد إفريقيا والمغرب، نشر البارون دوسلان (الجزائر: مطبعة الحكومة العامة، 1857)، 141-134.
 4. إبراهيم حركات، "برغواطة"، معلمة المغرب الجزء 4 (الرباط: الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر مطابع - سلا، 1991)، 1165-1170.
 5. أحمد الطاهري، المغرب الأقصى ومملكة بني طريف البرغواطية خلال القرون الهجرية الأربع الأولى (الدار البيضاء: مطبعة النجاح الجديدة، 2005).
 6. البكري، المغرب، 100.
 7. مجهول، الحلل الموشية، 109-110.
 8. ابن الطان المراكشي، نظم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان، تحقيق محمود علي مكي (بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1990)، 129.
 9. Elmedlaoui, Mohamed. « La tradition ‘almazghi’ dans le Sous (Maroc) : caractéristiques linguistiques et fonctions socioculturelles du code », Études et Documents Berbères, vol. 35-36, no. 1-2, 2016, pp. 243-262.
 10. Boogert, N. and Hawzālī, M., 1997. The Berber literary tradition of the souls. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, p.48.
 11. Boogert, N. and Hawzālī, M., 1997. The Berber literary tradition of the souls. Leiden: Nederlands Instituut voor het Nabije Oosten, p.41.
 12. Ali Amahan, Notes Bibliographiques Sur Les Manuscrits En Langue Tamazight Écrits En Caracrtères Arabe.
 13. Boogert, N., 1995. Catalogue des manuscrits arabes et berbères du Fonds Roux (Aix-en-Provence). Aix-en-Provence: IREMAM.
 14. Boogert, N. (2002). Catalogue of Berber Manuscripts in the Library of Leiden University. Amsterdam University Press.
 15. El Mounadi, Ahmed. « Les manuscrits amazighes non catalogués dans la bibliothèque de l’université de Leiden [*] », Études et Documents Berbères, vol. 35-36, no. 1-2, 2016, pp. 217-241.
 16. Galand-Pernet P., 1973 – « Notes sur les manuscrits à poèmes chleuhs du Fonds berbère de la Bibliothèque Nationale de Paris », in Revue des Etudes islamiques XLI/2, p. 283-296.
 17. Galand-Pernet P., 1972 – « Notes sur les manuscrits à poèmes chleuhs de la Bibliothèque Générale de Rabat », in Journal Asiatique, p. 299-316.
 18. Qādirī, M., Āyit Bilʻayd, A. and Qībāl, ʻ., 2005. Fihris al-mah̲ṭūṭāt al-ʻarabiyyaẗ wa-al-amāzīġiyyaẗ. Al-Dār al-bayḍāʼ: Muʼassasaẗ al-malik ʻAbd al-ʻAzīz.