Wp/zgh/ⴰⵔⴳⴰⵏ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵔⴳⴰⵏ

ⴰⵔⴳⴰⵏ (ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵓⵙⵙⵏⴰⵏ ⵓⵏⵚⵉⴱ: Argania spinosa, ⵉⵜⵜⵓⵙⵙⴰⵏ ⴰⵍⵜⵓ ⵙ Sideroxylon spinosum, ⴷ Argania sideroxylon)[1]. ⴷⴰ ⵜⵜⵎⵎⵖⴰⵢⵏ ⵉⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴳ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ ⴳⵔ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⴳⴰⴷⵓⵔⵎⵔⵔⴰⴽⵛ ⴰⵔ ⵙⵉⴷⵉ ⵉⴼⵏⵉ.

ⵉⵙⴽⵍⴰ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ

ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏEdit

ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⴷⴰ ⵎⵉ ⵡⴰⵍⴰ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ, ⵙⴳ ⵣⵉⴽⴽ ⴷⴰ ⵜ ⵙⵙⵎⵔⴰⵙⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵉⵜⵜⵎⵎⵖⴰⵢ ⵖⴰⵙ ⴳ ⵡⵓⵜⵛⵉ, ⵎⴰⴽⴰ ⴳ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⴳⴳⵓⵔⴰ ⵉⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵜⵎⴳⵓⵔⵉ ⵏ ⵉⵙⴰⴼⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⴽⴽⵉⵏⵏ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⵍⴽⵉ ⴷ ⵓⵙⵔⴰⵢ...

ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⴳⵔ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵣⴰⵜⵉⵎ (mg/1000 g).[2]
ⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵜⵉⵔⵎⵜ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵡⴰⵔⴳⴰⵏ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵊⴷⴷⵉⴳ ⵏ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⴰⵣⴰⵜⵉⵎ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ
Tocophérol 483 583 190
Squalène 313 6 499

ⴰⵙⵉⵡⵍⴰⴼEdit

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit

  1. http://documents.irevues.inist.fr/bitstream/2042/5451/1/446_452.pdf
  2. Khallouki F, Younos C, Soulimani R, Oster T, Charrouf Z, Spiegelhalder B, Bartsch H, Owen RW (2003) Consumption of argan oil (Morocco) with its unique profile of fatty acids, tocopherols, squalene, sterols and phenolic compounds should confer valuable cancer chemopreventive effects. European journal of cancer prevention. 12(1):67-75. PMID 12548113