Wp/zgh/ⴰⵏⵥⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵏⵥⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵏⵥⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (Atlantoxerus getulus) ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵔⴱⵉⵄⵜ ⵏ ⴰⵟⵍⴰⵏⵜⵓⵣⵉⴽⵙ ⵏⵏⴰ ⵢⵓⵖⴰⵍⵏ ⵉ ⵜⴰⴳⴳⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴳⴱⵓⵔⵏ, ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵎⵥⵥⵓⵖⵏ ⵉⵎⵥⵢⴰⵏⵏ ⴷ ⵓⴱⴹⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⵯⵍⵓ ⴰⵎ ⵓⵔⵖ ⴰⵎ ⴰⵎⵍⴰⵍ ⵏ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ ⵖⴰⴼⵙ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵉⴱⵔⴽⴰⵏⵏ ⴳ ⵓⴽⵔⵓⵎ ⵏⵏⵙ , ⴷ ⵉⴹⵕⵉⵙⵏ ⵉⵎⵍⵍⴰⵍⵏ.

  • ⵜⵉⵡⴹ ⵜⵖⵣⴰⴼⵜ (ⵜⵉⵖⵣⵉ) ⵏ ⵡⴰⵏⵥⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵙⴳ 20 ⵙⵓⵏⵜⵉⵎⵉⵜⵔ ⴰⵔ 25 cm ⴱⵍⴰ ⵉⵎⵖⵉⵍ ⵏⵏⴰ ⵢⵉⵡⴹⵏ ⴰⵔ 15 ⵙⴰⵏⵜⵉⵎ ⴰⵔ 20 ⵙⴰⵏⵜⵉⵎ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵙⵜⴰⵍ ⵡⴰⵏⵥⵉⴹ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵊⴰⵔ 200 ⴳⵕⴰⵎ ⴷ 300 ⴳⵕⴰⵎ.
ⴰⴳⴱⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
ⴰⴷⵍⵉⵙ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵜ ⵢⵙⵙⴰⵡⵍ ⵅⴼ ⵡⴰⵏⵥⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1820

ⵢⵣⵎⵔ ⵓⴱⴳⵓⵔ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⵢⴷⴷⴻⵔ ⵙⴳ 6 ⴰⵔ 7 ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ. ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⵜⵓⴷⵔⵜ ⵜⴰⴳⵣⵣⴰⵍⵜ ⴰⵛⴽⵓ ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⵓⴷⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⵜ ⵉⵛⵜⵜⴰⵏ ⴰⵎ : ⴰⴱⴰⵖⵓⵖ, ⵍⴱⴰⵣ, ⵓⵛⵛⵏ, ⵉⴳⵉⴷⵔ, ⴰⵀⴰⵇⵇⴰⵢ, ⴰⵎⵛⵉⵛ.

ⴰⵏⵥⵉⴹ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴰ ⵢⵜⵜⵉⴷⵉⵔ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵕⵕⵓⴽⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵜⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ "ⴼⵡⵉⵔⵜ ⴱⴰⵏⵜⵓⵔⴰ" ⴳ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ.

ⵉⵙⵖⵏⴰⵏ ⵏ ⴱⵕⵕⴰEdit