Wp/zgh/ⴰⵏⵣⵉ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵏⵣⵉ

ⴰⵏⵣⵉ ⴷ ⵜⴰⵏⴼⴰⵍⵉⵜ ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏ ⵖⵓⵔ ⵓⵎⴰⵜⴰ ⵢⵓⵙⵉⵏ ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵥⵉⵍⵏⵉⵏ ⴷ ⵡⴰⵜⵉⴳⵏ ⵏ ⵜⵎⵜⵜⵉ, ⴷ ⴰⵡⴰⵍ ⴳ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵉⵏⵥⴻⵥⵜ ⵏⵖ ⴷ ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵔⵎⵉⵜ ⵉⵜⵜⴳⴳⴰⵏ ⴰⵏⵍⵍⵉ ⵉ ⵓⴼⴳⴰⵏ. ⵓⵔ ⴷⴰ ⵉⵜⵜⵢⵉⵙⵙⵉⵏ ⵓⵎⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏⵏⵙ, ⴰⵔ ⵉⵜⴳⴳⴰ ⴰⵣⴰⵢⴽⵓ, ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵎⴰⵜⵜⴰⵢ ⵙⴳ ⵜⵙⵓⵜⴰ ⵖⵔ ⵜⴰⵢⴹ ⵙ ⵜⵎⵉⵡⴰⵏⵜ. ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⴰⵙ ⴰⵎⵎ ⵡⴰⵏⵥⴰ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵣⴰⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏEdit

  • ⵢⵓⴼ ⵢⴰⵏ ⴰⴽ ⵉⵎⵍⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⴰⴽ ⵉⴼⴽⴰⵏ.
  • ⵡⴰⵏⵏⴰ ⵉⵔⴰⵏ ⵜⴰⵎⵎⴻⵎⵜ ⵉⵥⵥⵉⴹⵔ ⵉ ⵡⵓⵖⵓⵙ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ.

ⴽⵔⴰ ⵏ ⵢⵉⵏⵣⴰⵏ ⵉⵎⴰⴹⵍⴰⵏⴻⵏEdit

  • ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴳⴰ ⵉⵖⵉⵍ.
  • ⴰⵍⵎⵎⵓⴷ ⴳ ⵜⴰⵎⵥⵉ ⴰⵎⵎ ⵓⴳⵣⴰⵢ ⵖⴼ ⵢⵉⵥⵔⴰⵏ.