Wp/zgh/ⴰⵏⵊⵉⵍⵓⵏⵓ ⴷⵓⵍⵚⵉⵕ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵏⵊⵉⵍⵓⵏⵓ ⴷⵓⵍⵚⵉⵕ

ⴰⵏⵊⵉⵍⵉⵏⵓ ⴷⵓⵍⵚⵉⵕ (fl. 1339), ⵉⵣEⴰⵔ ⵉⵣⴷ ⵏⵜⵜⴰ ⵏⵉⵜ ⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵙ ⴰⵏⵊⵉⵍⵉⵏⵓ ⴷⵓ ⴷⴰⵍⵓⵔⵜⵓ (fl. 1320s),[1] ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵙ ⵜⵉⴷⵜ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⵏⵊⵉⵍⵉⵏⵓ ⴷⵓ ⴷⵓⵍⵚⵉⵜⵓ ⵏⵖ ⴷⵓⵍⵚⵉⵜⵉ[2] ⵉⴹⴰⵕ ⵓⵍⴰ ⴰⴷ ⵉⴳ ⴰⵏⵊⵉⵍⵉ ⴷⵓⵍⵚⵉ, ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵟⴰⵍⵢⴰⵏ-ⴰⵎⴰⵊⵓⵔⴽⴰⵏ ⴰⴽⴰⵔⵜⵓⴳⵔⴰⴼⵔ.

ⵉⵜⵜⵉⵢⵙⵙⴰⵏ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴷⵍⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴽⴰⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ 14, "ⴷⴰⵍⵓⵔⵜⵓ" ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏ 1325 ⴷ "ⴷⵓⵍⵚⵉⵔ" ⵜⴰⴽⴰⵔⴷⴰ ⵏ 1339. ⵜⴰⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴽⴰⵔⴹⴰ ⵏⵏⴰ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵜⵜⵉⵢⵙⴽⴰⵔ ⴳ ⴱⴰⵍⵎⴰ, ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵜⵉⵏⵎⵍ ⵎⴰⵊⵓⵔⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⵜⵓⴳⵔⴰⴼ. ⵉⵔⵡⴰⵙ ⵉⵣⴷ ⵓⵍⴰ ⵏⵜⵜⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵢⴰⵜ ⵜⴽⵔⴹⴰ ⵜⵉⵙⵙ ⴽⵔⴰⵟ ⵍⵍⵉ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⴷ ⵜⴽⵔⴹⴰ ⵓⵔ ⵉⵍⵉⵏ ⴰⵙⴽⵎⴹ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵓⵏⴷⵓⵏ.[3]

Dalorto 1325 MapEdit

Dulcert 1339 MapEdit

London c. 1340 mapEdit

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit

  1. Template:Wp/zgh/cite journal
  2. Pujades (2007: p.491); Campbell (1987).
  3. Caraci (1959), Campbell (1987, 2011).