Wp/zgh/ⴰⵎⵣⵎⵉⵣ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵣⵎⵉⵣ

ⴰⵎⵣⵎⵉⵣ ⵜⴳⴰ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵥⵢⴰⵏⵜ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ. ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⵜⵥⵉⵍ ⵙ ⵓⴳⴰⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵣⴳⵣⴰ. ⵜⴹⴼⴰⵔ ⵉ ⵍⵄⴰⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵍⵉⵇⵍⵉⵎ ⵏ ⵍⵃⴰⵡⵣ , ⵜⴳⴰ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⴰⴷ ⵙⴳ ⵜⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⴳ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵎⴰⵕⵕⴰ, ⴰⵙⵙⴰ ⴷⴰ ⵜⵜⵄⴰⵏⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⵎⵣⵎⵉⵣ ⵙ ⵜⵡⴰⵙⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⵜⵀⵎⵉⵛ ⴷ ⵡⴰⵔ ⵏ ⵍⴱⵏⵉ ⵉⵥⵉⵍⵏ.

ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴰⵎⵣⵎⵉⵙ ⵙ ⵜⴽⵔⵣⴰ , ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴳⵙ ⵜⴰⴷⴷⴰⴳⵉⵏ ⵏ ⵓⵣⵎⵎⵓⵔ ⴷ ⵓⴽⵏⴰⵔⵉ. ⵢⵍⵍⴰ ⴳ ⵓⵎⵣⵎⵉⵣ ⴰⵡⴷ ⴰⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵜⵣⵉⵣⵡⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵜⵎⵙⵎⵓⵏⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⵅⴷⴷⵎⵏ ⴳ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴷⴰⵏⵉ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ.