Wp/zgh/ⴰⵎⵛⵉⵛ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵎⵛⵉⵛ

ⴰⵎⵛⵉⵛ ⵏⵖ ⴰⵎⵓⵛⵛ ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⴷⵔ ⴰⵙⵓⵟⵟⴰⴹ ⴰⵏⴰⴽⵙⵓⵎ, ⵏⵜⵜⴰ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢ ⵎⴰⵛⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵉⵍ ⴳ ⵢⵉⵡⵜ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⴽⴷ ⵢⵉⵣⵎ,ⴷ ⵓⵖⵉⵍⴰⵙⵡⴰⴽⵙⵉⵍ. ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵛⵉⵛⵏ ⵉⵔⵎⵢⴰⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⵛⴰⵛ ⵉⵏⵎⵢⴰⵔⵏ ⵢⵜⵜⵓⵙⴳⵎⵉⵏ ⴷⴳ ⵜⴰⴷⴷⵔⵡⵉⵏ, ⵍⵍⴰⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵏ ⵎⴻⴷⴷⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵃⵎⵍⵏ ⴰⴷ ⵙⵙⴳⵎⵉⵏ (ⵕⴱⴱⵓⵏ) ⴰⵎⵛⵉⵛ ⴳ ⵜⴳⵎⵎⵉ. ⴰⵎⵛⵉⵛ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⴱⴱⴰⵛⵅⴰⵔⵏ (ⵍⵎⴰⵅⴰⵍⵉⴱ) ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴷ ⵢⵙⵙⵓⴼⴼⵖ ⵎⴽ ⵉⵔⴰ. ⴰⵎⵛⵉⵛ ⵖⵓⵔⵙ ⵉⵥⵔⵉ ⵉⴷⵓⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵙ ⵉⵣⵎⵔ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⴰⵏⵏⴰⵢ ⴳ ⵢⵉⴹ. ⵉⵎⵛⴰⵛ ⵖⵓⵔⵙⵏ ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⵍⵡⴰⵡⴰⴹⵜ ⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⵍⵍⴼⵓⵙ ⴰⴷ ⵖⵍⵍⵉⵏ ⴳ ⵉⵙⴽⵍⴰ ⴷ ⵉⴳⴰⴷⵉⵔⵏ ⴰⵜⵜⵓⵢⵏⵉ. ⵙⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵏⵉⴹⵏ, ⵉⵎⵛⴰⵛ ⴷⴰ ⵜⵜⴷⴷⵔⵏ ⵏⵉⴳ ⵏ 15 ⵏ ⵉⵙⴳⴳⴰⵙⵏ. ⴰⵎⵛⵉⵛ ⴷⴰ ⵢⵙⵎⵄⵉⵡ (ⵉⵎⵙⵍⵉ ⵏⵏⵙ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ "ⴰⵙⵎⴰⵄⵉⵡ").

ⴰⵎⵛⵉⵛ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵛEdit

ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⴰⵛEdit

ⵥⵕ ⴰⵡⴷEdit