Wp/zgh/ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ

ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⴰⵎⵉⵔⵉⵡ ⵉⵣⴷⵉⵏ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵅⴼ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⴽⴰⵍⴰⵏⵜ. ⵎⴰⵛⴰ, ⴰⵙⵏⵎⵍ ⴰⵔⴰⴽⴰⵍ ⵉⵜⵜⴷⴷⵓ ⵅⴼ ⵉⵙⴼⵔⴰⵏⴻⵏ ⵉⵜⵜⵔⴰⵔⴰⵏ ⵜⴰⵢⵏⵉⵜ ⵖⵔ ⵜⵎⵢⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵔⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⴰⵏⵉⵏ. ⵙ ⵎⴽⴰ, ⴰⵔ ⵏⵏ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵉⵏⴳⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵉⵙⵎⵓⵇⵇⵓⵍⵏ ⵙ ⵜⴰⵣⵉⵜⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵎⴰⵙ ⴳⴰⵏⵜ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⵉⵎⵢⴰⵍⵍⴰⵏ, ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵙ ⵜⴳⴰ ⵜⵓⵔⴰⵣⵉⵜ ⴰⴽⴰⵍ ⵉⵣⴷⵉⵏ.

ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2010Edit

ⴰⵎⵏⵥⴰⵡ ⵏⵖ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ
2000-2010
ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ 7,555,621,000 +12.6%
ⴰⵙⵢⴰ 4,164,252,000 +12.0%
ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ 1,704,146,000 +16.7%
ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ 1,573,970,000 +5.3%
ⵜⴰⴼⵔⵉⵇⵜ 1,022,234,000 +26.0%
ⵜⵉⵎⵉⵔⵉⴽⵉⵏ 934,611,000 +12.0%
ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ 738,199,000 +1.6%
ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ 593,415,000 +13.3%
ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ ⴰⴽⴰⵔⵉⴱⵉ 590,082,000 +13.2%
ⵜⴰⵎⵉⵔⵉⴽⵜ ⵜⴰⴳⴰⴼⴰⵏⵜ 344,529,000 +10.0%
ⴰⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 324,044,000 +28.8%
ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 304,261,000 +29.1%
ⴰⵜⴰⵔⴰⵎ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ 231,995,000 +25.8%
ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 209,459,000 +18.9%
ⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 126,689,000 +31.7%
ⴰⵙⵢⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵜ 60,726,000 +9.7%
ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ 57,780,000 +12.3%
ⵓⵇⵢⴰⵏⵓⵙⵢⴰ 36,593,000 +17.5%

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵢⵉⵔⵎEdit

ⵉⵙⵏⵎⴰⵍ ⴷ ⵜⵙⵏⵙⵉⵜⵉⵏEdit

ⴰⵙⵎⵣⴰⵣⴰⵍEdit

ⵉⴱⵟⵟⵓⵜⵏ ⵏⵏⵉⴹⵏEdit

ⴳ ⵜⵙⵏⴰⴽⴰⵍⵜEdit

ⵉⵙⵙⴽⵜⵉⵜⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵖⴰⵍEdit

ⵉⵎⴰⵔⵓⵣⵏEdit