Wp/zgh/ⴰⵎⴷⵖ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵎⴷⵖ

ⴰⵎⴷⵖ (ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ: Girafe) ⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⵙⴳ ⵉⵎⵙⵙⵓⴹⴻⴹⵏ ⵉⴷⴷⵔⵏ ⴳ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵓⴷⵔ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⵉⴳⴰ ⵜ «Giraffa camelopardalis».

ⴰⵎⴷⵖ

ⵜⴰⵖⵣⵉ ⵏ ⵓⵎⴷⵖ ⴰⵔ ⵜⵍⴽⴽⵎ ⴳⵔ 5 ⴰⵔ 6 ⵉⵎⵉⵜⵔⵓⵜⵏ, ⴳ ⵎⵉⵏ ⵉⵇⵇⵏⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷⴰ ⵏⵜⵜⴰⴼⴰ ⵎⴰⵙ ⴷ ⴰⵡⵜⵎ ⴰⵔ ⵉⵙⵜⵍ 1,192 ⴽⵉⵍⵓ ⴳⵔⴰⵎ, ⵜⴰⵡⵜⵎⵜ ⴰⵔ ⵜⵙⵜⴰⵍ 828 ⴽⵉⵍⵓ ⴳⵔⴰⵎ, ⴰⵎⴰ ⴰⵙⵜⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵅⴰⵜⵔⵏ ⵉⵍⴽⵎ 1,930 ⴽⵉⵍⵓ ⴳⵔⴰⵎ ⴷⴰⵔ ⵉⵡⵜⵎⴰⵏ, ⴷ 1.180 ⴷⴰⵔ ⵜⵡⵜⵎⵉⵏ.[1] ⵜⴰⴼⴽⴽⴰ ⵏ ⵓⵎⴷⵖ ⵓⵔ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵜⴳⴳⵓⵜ ⵎⵇⵇⴰⵔ ⵉⵖⵣⵣⵉⴼ ⵓⵎⴳⴳⵔⴹ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵉⴹⴰⵔⵔⵏ ⵏⵏⵙ, ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⵙ ⵜⵉⵟⵟⴰⵡⵉⵏ ⴳ ⵜⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵏ ⵉⵖⴼ ⵅⵉⵜⵔⵏⵜ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵎⵎⴰⵇⵍ ⵢⵓⵎⴰⵏ, ⵉⵍⵙ ⵏⵏⵙ ⴳⵉⴳⵙ ~50 ⵙⵓⵏⵜⵉⵎ, ⴰⴷⴷⴰⴳ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵎⵣⴰⵢⵡⵉⵏ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵇⵇⵏ ⵓⵎⴷⵖ ⵜⵉⵏⵣⴰⵔ ⵏⵏⵙ ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵜⵏⵜ ⵓⵔ ⵉⴽⵛⵎ ⵓⵎⵍⴰⵍ.

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍEdit

  1. Owen-Smith, R.N. 1988. Megaherbivores: The Influence of Very Large Body Size on Ecology. Cambridge: Cambridge University Press.