Wp/zgh/ⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵍⵡⴰⵛⴰⵃⵉ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵍⵡⴰⵛⴰⵃⵉ

ⴰⵎⴰⵏⵉ ⴰⵍⵡⴰⵛⴰⵃⵉ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⴰⵔⵉⵜ ⴷ ⵜⴰⵎⵔⵣⵓⵜ ⵜⴰⵎⴰⵚⵔⵉⵜ ⴰⵥⵓⵔ ⵏⵏⵙ ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉ ⵜⵡⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⴼⵔⵅⴰⵏⴰ، ⵜⵍⵓⵍ ⴷⴳ ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵓⵔⵙⴰⵄⵉⴷ ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 1973. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵖⵏⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵓⵙⵜⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴷⴳ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⵓⵢⴰ ⴰⵢⴷ ⵢⵓⵊⵊⴰⵏ ⵜⴰⵖⵎⵙⴰ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴰⵙ ⵙⵎⵎⴰⵏ (ⵢⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵎⵉⵚⵕⴰ). ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵎⴰⵏⵉ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴷⵔ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⴳⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷⴳ ⵎⵉⵚⵕⴰ, ⵜⵙⵙⵓⵜⵔ ⴰⵡⴷ ⵓⴽⵓⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵙⴳ ⵢⵉⵙⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ.