Wp/zgh/ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⵏⵓⴱⵍ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⵏⵓⴱⵍ

ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⵏⵓⴱⵍ, ⵉⵍⵓⵍ ⴰⵙⵙ ⵏ 21 ⴽⵟⵓⴱⵔ 1833 ⴳ ⵙⵜⵓⴽⵀⵓⵍⵎ (ⵙⵙⵡⵉⴷ) ⵢⵎⵎⵓⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 10 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 1896 ⴳ ⵙⴰⵏⵔⵉⵎⵓ (ⵉⵟⴰⵍⵢⴰ), ⴷ ⴰⵎⵙⴽⵔⵓⵔⴰ, ⴰⵎⴳⵓⵔⴰⵏ ⴷ ⵓⵎⵙⵙⵓⴽⵏ ⵏ ⵓⵔⴱⴰⴱ ⴰⵙⵡⵉⴷⵉ. ⵉⴳⴰ ⴰⵎⵙⵏⵓⵍⴼⵓ ⵏ ⵓⴷⵉⵏⴰⵎⵉⵜ, ⵜⴽⴽⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵔⵙ ⵜⵎⵙⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⵓⵙⵙⵔⴱⴻⴱ ⴱⵓⴼⵓⵔ. ⴳ ⵜⵙⵎⴰⴳⵍⵜ ⵏⵏⵙ, ⵉⵔⴳ ⴰⴳⵍⴰ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ ⵉ ⵓⵙⴽⴽⵉⵔ ⵏ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵏⵓⴱⵍ. ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰ ⵓⴼⵔⴷⵉⵙ ⴰⴽⵔⵓⵔⴰⵏ ⵏⵓⴱⵉⵍⵢⵓⵎ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴼ ⴰⴷ ⴰⵙ ⵉⵜⵜⵓⴳ ⵓⵙⵙⵎⵖⵔ.

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⴰⵍⴼⵔⵉⴷ ⵏⵓⴱⵍ ⵉⵙⴽⵔ ⵜⵜ ⴳⵓⵙⵜⴰ ⴼⵍⵓⵔⵎⴰⵏ

ⵜⴰⵔⵉⴷⵉⵔⵜEdit

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓEdit

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍEdit