Wp/zgh/ⴰⴽⵙⵉⵍ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴽⵙⵉⵍ

ⴰⴽⵙⵉⵍ (ⵙ ⵜⵍⴰⵜⵉⵏⵉⵜ: Caecilius), ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵡⵙⵉⵜ (ⵜⴰⵇⴱⵉⵍⵜ) ⵜⴰⵡⵔⴰⴱⵜ, ⵉⵍⵓⵍ ⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵅⵏⵛⵍⴰ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ، ⵢⵏⴱⴹ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⵜⴰⴼⴰ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵎⵓⵏ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴷ ⵉⴳⵣⵣⵓⵎⵏ ⵙⴳ ⵜⵓⵏⵙ، ⵢⵓⵎⵥ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵊⴰⵔ ⵜⴰⵀⵔⵜ (ⵜⴰⵢⴰⵔⵜ )ⵡⴰⵀⵔⴰⵏⵜⵉⵍⵎⵙⴰⵏ ⴳ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ , ⴰⵔ ⵇⴰⵢⵔⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⴳⵎⵓⴹ. ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⵙⴰⵏ ⴰⵟⵟⴰⵙ ⴳ ⵓⵣⵎⵣ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵖⵔ ⵜⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ. ⵉⴼⵍ ⵜⴰⵎⴰⵙⵉⵃⵉⵜ ⵉⴽⵛⵎ ⵖⵔ ⵍⵉⵙⵍⵎ.

ⵉⵎⵎⵏⵖⴰ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵎⴳⴰⵍ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵄⵇⴱⴰ ⵏ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⴷ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵇⴰⵢⵙ ⴱⵏ ⵣⵓⵀⴰⵢⵔ ⴰⴱⴰⵍⵡⵉ،

ⵜⴳⴰ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⵏ ⴰⴱⵓ ⴰⵍⵎⵓⵀⴰⵊⵉⵔ ⴷⵉⵏⴰⵔ ⴷⴳ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵍⵇⴰⵢⵔⴰⵡⴰⵏ ⵜⵄⴽⴽⵙ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵜⵉⵡⵉ ⵖⵔ ⵡⵓⵖⴰⵍ ⵏ ⵉⵙⴼⴽⴰ ⴷ ⵉⴷⵔⵉⵎⵏ ⵙⵙⵏⴱⴹⵏ ⵉⵎⴰⵡⵉⵢⵏ ⵄⵇⴱⴰ ⵏ ⵏⴰⴼⵉⵄ ⵖⴰⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵇⴰⵢⵔⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 62 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ /681 ، ⵙⵙⵅⵛⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⵉ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⴳⵓⵍ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵙ ⵉⵏⵜⵉⵇⴰⵎ. ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵓⵢⴰ ⵢⵍⵍⴰ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵊⴰⵔ ⵡⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴳ ⵜⴱⵙⴽⵔⵜ ⴰⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵡⵔⴰⵙ ⵙ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⵢⵉⵡⴹ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵉⴳ ⵏ 50,0000 ⵏ ⵓⵙⵔⴷⴰⵙ ⴰⵎⵖⴰⵔ ⵏⵏⵙⵏ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⴽⵙⵉⵍ، ⵔⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⴰⵄⵔⴰⴱⵏ ⴳ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⴷⴰ, ⵢⵎⵎⵓⵜ ⵄⵇⴱⴰ ⵏ ⵏⴰⴼⵄ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 64 ⴰⵀⵉⵊⵔⵉ 684 ⵏ ⵜⵍⴰⵍⵉⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ، .ⴷⴼⴼⵉⵔ ⴰⵔⵏⴰⵡ، ⵢⴱⵏⴰ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏⵜ ⵜⵍⵍⴰ ⵙⴳ ⴷⵣⴰⵢⵔ ⴰⵔ ⵜⵓⵏⵙ، ⵙⴳ ⵉⴷⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴰⵡⵔⴰⵙ ⴰⵔ ⵇⵙⵟⵉⵏⵟⵉⵏⴰⵇⴰⵢⵔⴰⵡⴰⵏ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵜⵓⵏⵙ ⵜⴰⵣⴰⵢⴽⵓⵜ ⴳ . ⵉⵏⵏⵓⵔⵥⵎ ⴰⴽⵙⵉⵍ ⴰⵎⵙⵍⴰⵢ ⴷ ⵉⵔⵓⵎⵉⵢⵏ.