Wp/zgh/ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⴷ ⵜⴰⴱⵔⵣⴰ ⵜⵉⵙⵙ 21 ⵙⴳ ⵜⴱⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵙ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵉⵔⴳⴰⵣⵏ, ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⴷⴷⴰⵡ ⵓⵎⴰⵍⵓ ⵏ ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ/FIFA) ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⴳ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ ⴰⵔ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.[2] ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵜⴰⵖⵜⵙⵜ ⵏ ⵜⵙⴷⴰⵡⵉⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵖⵍⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ (ⴼⵉⴼⴰ/FIFA) ⵏⵏⴰ ⵉⴼⴽⴰⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ ⵉ ⵜⵔⵓⵙⵜ ⴰⵙⵙ ⵏ 2 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2010.[2] ⵉⴳⴰ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵔⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⵜⴰⴳⵎⵓⴹⴰⵏⵜ,[3] ⴷ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ. ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵔⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵓⴳⴰ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⴳ ⵙⵉⵏ ⵉⵎⵏⵥⴰⵡⵏ; ⵜⵓⵔⵓⴼⵜⵜⴰⵣⵉⵜ.[4] ⵎⴰⵔⵔⴰ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏⵏⴰ ⴳ ⵔⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ ⴰⵎⵔ ⵢⴰⵏ, ⴰⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵓⵔ ⵢⵉⴳⵓⵜ ⵡⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵓⵎⵓⴷⴷⵓ ⵙⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵖⵔ ⵜⴰⵢⵢⴰⴹ. ⵉⴳⴰ ⵓⵎⵓⵏⴷⵢⴰⵍ ⵏ ⵜⵔⵓⵙⵜ 2018 ⵡⴰⵍⵍⵉ ⵎⵓ ⴰⴽⴽ ⵢⵓⵍⵉ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏ ⵓⵃⵢⵢⵍ ⵏⵏⵙ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ, ⵉⴷⴷⵖ ⵉⵍⴽⵎ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ 14.2 ⵎⵍⵢⴰⵔ ⴷⵓⵍⴰⵔ.[5]

ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 2018
Чемпионат мира по футболу FIFA 2018
Chempionat mira po futbolu FIFA 2018
Logo Fußball-Weltmeisterschaft 2018.svg

ⴰⵍⵓⴳⵓ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴼⵉⴼⴰ 2018
ⵉⵛⵎⵓⵎⵎⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⴰⴷⴷⴰⵍ ⵜⴰⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⴼⵉⴼⴰ
ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 21
ⴰⴷⵖⴰⵔ Flag of Russia.svg ⵔⵓⵙⵢⴰ
ⴰⵙⴰⴽⵓⴷ ⵙⴳ 14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
ⴰⵔ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
ⵉⵎⴷⵔⴰⵡⵏ 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ
ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ 12 (ⴳ 11 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ)
ⴰⵏⵎⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ
ⴰⵏⴱⵔⴰⵣ Flag of France.svg ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 2 Flag of Croatia.svg ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 3 Flag of Belgium.svg ⴱⵍⵊⵉⴽⴰ
ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ 4 Flag of England.svg ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ
ⵜⴰⵙⵎⴽⵜⴰ ⵏ ⵜⴱⵔⵣⴰ
ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ 64 ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ
ⵜⵉⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ 169 (2.64 ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⴰⴳⴷⵓⴷ 3,031,768 (47,371 ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ)
ⵉⵎⵙⵙⵡⵉ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ Flag of England.svg ⵀⴰⵔⵉ ⴽⵉⵏ (6 ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ)[1]
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ Flag of Croatia.svg ⵍⵓⴽⴰ ⵎⵓⴷⵔⵉⵜ[1]
ⴰⵎⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ ⴰⵄⵔⵔⵉⵎ Flag of France.svg ⴽⵉⵍⵢⴰⵏ ⵎⴱⴰⴱⵉ[1]
ⴰⵃⵟⵟⴰⵢ ⴰⵎⵓⴼⴰⵢ Flag of Belgium.svg ⵜⵉⴱⵓ ⴽⵓⵔⵜⵡⴰ[1]
ⵓⵔⴰⵔ ⵉⵣⴷⴷⵉⴳⵏ Flag of Spain.svg ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ[1]
ⵜⵉⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
Yellow card.svg ⵜⴰⵡⵔⴰⵖⵜ
Red card.svg ⵜⴰⵣⴳⴳⴰⵖⵜ
 
219 ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
4 ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ
ⵡⴰⵢⵢⴰⴹ
ⴰⵎⴳⵔⴰⴷ ⴰⴷⵙⵍⴰⵏ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵏ ⵜⵛⴰⵎⵎⴰ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⴰⵙⵉⵜ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵙ ⵜⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ
← ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 2014 Football.svg ⵇⴰⵟⴰⵔ 2022 →

ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵏⴰⵎⵓⵔⵉⵏ, 31 ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵣⵔⵢⵏⴷ ⴳ ⵜⵎⵙⵙⵉⵏⴼⵉⵏ ⵏ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018, ⴰⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ ⵜⵣⵔⵢ ⵙ ⵓⵡⵔⵎⴰⵏ ⴰⵛⴽⵓ ⵜⴳⴰ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⵙⵏⵓⴱⴳ. ⴳⵔ 32 ⵏ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ 20 ⴰⵎⵓⵏⵜ ⴳ ⵜⴱⵔⵣⴰ ⵜⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓⵜ 2014ⵓⴱⵔⴰⵣⵉⵍ, ⴷⵉⴳⵙⵏⵜ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵍⵉⵎⴰⵏⵜ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵏⵣⴰⵖⵏ ⵖⴼ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵜⵓⵡⵢ 2014, ⴳ ⵜⵙⴳⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⵜⵙⴹⵎⵉⵡⵉⵏ ⵏⵏⴰ ⵢⴰⵎⵓⵏ ⴳ ⵜⴳⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵓⵏⴷⵢⵢⴰⵍ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏⵏⵙⵏⵜ, ⴰⵎ ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⴰⵏⴰⵎⵓⵔⵜ ⵜⴰⴱⴰⵏⴰⵎⵉⵜⵜⵙⴹⵎⴰ ⵜⵉⵙⵍⴰⵏⴷⵉⵜ. ⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔⵏ 64 ⵏ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵜ ⴳ 12 ⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵙ ⴳ 11 ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ, ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵔ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵎⵓⵙⴽⵓ ⴰⵙⵙ ⵏ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.[6] ⵜⵓⵡⵢ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵎⴰ ⴰⴷ ⵜⵏⵔⴰ ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴳ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵙ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⵎⵏⵉⴷ ⵏ ⵙⵏⴰⵜ.[7]

ⵜⵉⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏEdit

ⵜⵃⵢⵢⵍ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⵉ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵢⴰⵏ ⴷ ⵎⵔⴰⵡⵜ ⵏ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ, ⵎⵔⴰⵡⵜ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⵔⵓⴼⵜ : ⴽⵉⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ, ⴽⴰⵣⴰⵏ, ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⴱⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵙⵓⵔ ⵍⵓ ⴼⵓⵏ, ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ, ⵙⵓⵜⵛⵉⴼⵓⵍⴽⵓⴳⵔⴰⴷ. ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵢⵓⵏⵜ ⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵜⴰⵡⴰⵣⵉⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⵜ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ[8] ⴽⵔⴰⵢⴳⴰⵜ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⴰⵎⵔ ⵎⵓⵙⴽⴰ ⴷⵉⴳⵙ ⵙⵉⵏ ⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ.

ⴱⴹⴰⵏⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵉⵏ ⴳ ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵙⵓⵔⴰⵔⵏ ⵉ ⴽⴽⵓⵥⵜ ⵜⵎⵏⴰⴹⵉⵏ :

 • ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰⵢ ⵓⵜⵔⵉⵎ : ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ, ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ ;
 • ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ : ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ ;
 • ⵜⴰⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ : ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ, ⴽⴰⵥⴰⵏ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ;
 • ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ : ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ, ⵙⵓⵜⵛⵉ.

ⴰⵙⵙ ⵏ 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2012, ⵜⵖⵜⵙ ⴼⵉⴼⴰ ⴰⴷ ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⵉⵔ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵔⵥⵎ, ⵢⴰⵏ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴷ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⴰⵎⴳⴳⴰⵔⵓ ⴳ ⵓⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵎⵓⵙⴽⵓ, ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵢⴰⴹⵏ ⵏ ⵓⵣⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⴳ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ ⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ.[9]

ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵢⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ 
 
ⵙⴰⵏ ⴱⵓⵜⵔⵓⵙ ⴱⵓⵔⴳ
68 134 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 
 
ⵎⵓⵙⴽⵓ
81 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ) 
 
ⵎⵓⵙⴽⵓ
45 360 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)
 
ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⵓⴳⵓⵔⵓⴷ
44 899 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)
ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵢⴰ  ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ  ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ
 
ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
35 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)
 
ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
45 016 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ)
 
ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
43 702 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 
 
ⵙⵓⵜⵛⵉ
47 659 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⴽⴰⵔ ⵉ ⵡⵓⵔⴰⵔⵏ ⵓⵍⴰⵎⴱⵢⴰⵏⵏ ⵏ ⵜⴳⵔⵙⵜ 2014) 
ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ  ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⴰⵔⵉⵏⴰ  ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ
 
ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
45 015 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ)
 
ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
45 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 
 
ⴽⴰⵥⴰⵏ
45 015 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ) 
 
ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
35 000 ⵏ ⵉⵎⴰⵏⵏⴰⵢⵏ
(ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⴰⵢⵏⵓ)

ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏEdit

ⴳ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⵎⴰⵔⵙ 2018, ⵜⴼⵙⵔ ⴼⵉⴼⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵏ 36 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⴷ 63 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ 2018.[10] ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵓⵙⵜⴰⵢⵏ ⵙⴳ ⵢⴰⵜ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⵜⴰⵖⵣⵣⴰⴼⵜ ⵏ 53 ⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ.[11] ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⴷ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⴰⵎⴰⵡⴰⵙ ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⴳ ⵜⵍⴳⴰⵎⵜ ⴰ ⵎⵉⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴼⵍⵏ. ⵙⵉⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵉ ⵓⵏⴼⵔⴰⵢ ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⴽⴽⵉⵙⵏ, ⵜⵜⵡⴰⴽⴽⵙⵏ ⴰⵡⴷ ⵏⵜⵜⵏⵉ ⵎⴰⵛⴰ ⵜⵜⵓⵙⵏⴼⵍⵏ.[12][13]

ⵜⴰⵎⵓⵏⵜ ⵜⴰⵡⵎⵏⵥⴰⵡⵜ ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵉⵏⴼⵔⴰⵢⵏ ⵉⵎⴰⵡⴰⵙⵏ ⵏ ⵓⴼⵉⴷⵢⵓ
ⵜⴰⵣⵉⵜ ⵄⴰⵍⵉ ⵔⴰⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ (ⵉⵔⴰⵏ) ⵔⵉⴹⴰ ⵙⵓⵅⴰⵏⴷⴰⵏ (ⵉⵔⴰⵏ)
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵔⵉⴹⴰ ⵎⴰⵏⵚⵓⵔⵉ (ⵉⵔⴰⵏ)
ⵄⴰⴱⴷⵓⵔⵔⴰⵃⵉⵎ ⴰⵍⵊⴰⵙⵉⵎ (ⵇⴰⵟⴰⵔ)
ⵔⴰⴼⵛⴰⵏ ⵉⵔⵎⴰⵜⵓⴼ (ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ) ⵄⴰⴱⴷⵓⵅⴰⵎⵉⴷⵓⵍⵓ ⵔⴰⵙⵓⵍⵓⴼ (ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ)
ⵊⴰⵅⵓⵏⴳⵉⵔ ⵙⴰⵢⵉⴷⵓⴼ (ⵓⵣⴱⴰⴽⵉⵙⵜⴰⵏ)
ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ) ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⴰⵍⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵉ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ)
ⵃⴰⵙⴰⵏ ⴰⵍⵎⴰⵔⵔⵉ (ⵉⵎⴰⵔⴰⵜ)
ⵔⵢⵓⵊⵉ ⵙⴰⵜⵓ (ⵏⵉⴽⴹⴱⵓⵏ) ⵜⵓⵔⵓ ⵙⴰⴳⴰⵔⴰ (ⵏⵉⴱⵓⵏ)
ⵀⵉⵔⵓⵛⵉ ⵢⴰⵎⵓⵜⵛⵉ (ⵏⵉⴱⵓⵏ)
ⵏⴰⵡⵡⴰⴼ ⵛⵓⴽⵔⴰⵍⵍⴰⵀ (ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ) ⵢⴰⵙⵉⵔ ⵜⵓⵍⴼⴰⵜ (ⴱⴰⵃⵔⴰⵢⵏ)
ⵟⴰⵍⵉⴱ ⴰⵍⵎⴰⵔⵔⵉ (ⵇⴰⵟⴰⵔ)
ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵢⵓ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ) ⵊⵉⴱⵔⵉⵍ ⴽⴰⵎⴰⵔⴰ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ)
ⵍⵃⴰⵊⵊⵉ ⵙⴰⵎⴱⴰ (ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ)
ⴱⴰⴽⴰⵔⵉ ⴳⴰⵙⴰⵎⴰ (ⴳⴰⵎⴱⵢⴰ) ⵊⴰⵏ ⴽⵍⵓⴷ ⴱⵉⵔⵓⵎⵓⵛⴰⴼⵓ (ⴱⵓⵔⵓⵏⴷⵉ)
ⵄⴰⴱⴷⵍⵃⴰⵇ ⵜⵛⵉⵢⴰⵍⵉ (ⴷⵣⴰⵢⵔ)
ⵊⵉⵀⴰⴷ ⴳⵔⵉⵛⴰ (ⵎⵉⵥⵔⴰ) ⵔⴹⵡⴰⵏ ⵄⴰⵛⵉⵇ (ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ)
ⵡⴰⵍⵉⴷ ⴰⵃⵎⴰⴷ (ⵙⵓⴷⴰⵏ)
ⵊⴰⵏⵉ ⵙⵉⴽⴰⵣⵡⵉ (ⵥⴰⵎⴱⵢⴰ) ⵊⵉⵔⵙⵓⵏ ⴷⵓⵙ ⵙⴰⵏⵟⵓⵙ (ⴰⵏⴳⵓⵍⴰ)
ⵣⴰⴽⵍⵉ ⵙⵉⵡⵍⴰ (ⵜⴰⴼⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ)
ⵎⵀⴷⵉ ⵄⴰⴱⵉⴷ ⵛⴰⵔⵉⴼ (ⴷⵣⴰⵢⵔ) ⴰⵏⵡⴰⵔ ⵀⵎⵉⵍⴰ (ⵜⵓⵏⵙ)
ⴱⴰⵎⵍⴰⴽ ⵜⵢⵙⵎⴰ ⵡⵢⴻⵙⴰ (ⵉⵜⵓⴱⵢⴰ)
ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⴽⴰⵔⴰⵢⵉⴱ ⵊⵓⵢⵍ ⴰⴳⵡⵉⵍⴰⵔ (ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ) ⵅⵡⴰⵏ ⵣⵓⵎⴰ (ⵙⴰⵍⴼⴰⴷⵓⵔ)
ⵅⵡⴰⵏ ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⵎⵓⵔⴰ (ⴽⵓⵙⵜⴰ ⵔⵉⴽⴰ)
ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⵢⴳⵔ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ) ⴼⵔⴰⵏⴽ ⴰⵏⴷⵉⵔⵙⵓⵏ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
ⵊⵓⵢ ⴼⵍⵉⵜⵛⵔ (ⴽⴰⵏⴰⴷⴰ)
ⵙⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵔⴰⵎⵓⵙ (ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ) ⵎⴰⵔⴼⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵏⵜⵉⵔⴰ (ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ)
ⵎⵉⴳⵉⵍ ⵀⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ (ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ)
ⵊⵓⵏ ⴱⵉⵜⵉ (ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ) ⴳⴰⴱⵔⵢⵉⵍ ⴼⵉⴽⵜⵓⵔⵢⴰ (ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ)
ⵊⴰⵢⵔ ⵎⴰⵔⵓⴼⵓ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ) ⴽⵓⵔⵢⵉ ⵔⵓⴽⵡⵉⵍ (ⵉⵡⵓⵏⴰⴽ ⵉⵎⵓⵏⵏ)
ⵔⵉⴽⴰⵔⴷⵓ ⵎⵓⵏⵜⵉⵔⵓ (ⴽⵓⵙⵟⴰ ⵔⵉⴽⴰ)
ⵜⴰⵎⵔⵉⴽⵜ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵅⵓⵍⵢⵓ ⴱⴰⵙⴽⵓⵏⵢⴰⵏ (ⵛⵉⵍⵉ) ⴽⴰⵔⵍⵓⵙ ⴰⵙⵜⵔⵓⵣⴰ (ⵛⵉⵍⵉ)
ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⵛⵉⵎⴰⵏ (ⵛⵉⵍⵉ)
ⵡⵉⵍⵟⵓⵏ ⵙⴰⵎⴱⵢⵓⵡ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ)
ⵊⵉⵔⵉ ⴼⴰⵔⴳⴰⵙ (ⴱⵓⵍⵉⴼⵢⴰ)
ⵎⴰⵡⵔⵓ ⴼⵉⴳⵍⵢⴰⵏⵓ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)
ⵉⵏⵔⵉⴽⵉ ⴽⴰⵙⵉⵔⵉⵙ (ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ) ⵉⴷⵡⴰⵔⴷⵓ ⴽⴰⵔⴷⵓⵣⵓ (ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ)
ⵅⵡⴰⵏ ⵣⵓⵔⵉⵍⵍⴰ (ⴱⴰⵔⴰⴳⵡⴰⵢ)
ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴽⵓⵏⵀⴰ (ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ) ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵙ ⵜⴰⵔⴰⵏ (ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ)
ⵎⴰⵡⵔⵉⵙⵢⵓ ⵙⴱⵉⵏⵓⵣⴰ (ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ)
ⵏⵉⵙⵜⵓⵔ ⴱⵉⵜⴰⵏⴰ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ) ⵀⵉⵔⵏⴰⵏ ⵎⴰⵢⴷⴰⵏⴰ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)
ⵅⵡⴰⵏ ⴱⴰⵡⵍⵓ ⴱⵉⵍⴰⵜⵉ (ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ)
ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⴱⵉⵙⵙⵉ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ) ⵉⵎⵉⵔⵙⵓⵏ ⴷⵉ ⴽⴰⵔⴼⴰⵍⵍⵓ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ)
ⵎⴰⵔⵙⵉⵍⵍⵓ ⴼⴰⵏ ⴳⴰⵙ (ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ)
ⵡⵉⵍⵎⴰⵔ ⵔⵓⵍⴷⴰⵏ (ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ) ⴰⵍⵉⴽⵙⴰⵏⴷⵔ ⴳⵓⵣⵎⴰⵏ (ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ)
ⴽⵔⵉⵙⵜⵢⴰⵏ ⴷⵉ ⵍⴰ ⴽⵔⵓⵣ (ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ)
ⵓⵇⵢⴰⵏⵓⵙⵢⴰ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⴽⵓⵏⴳⵔ (ⵏⵢⵓ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷ) ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵍⵓⵡⵏⵜ (ⵏⵢⵓ ⵣⵉⵍⴰⵏⴷ)
ⵜⴼⵉⵜⴰ ⵎⴰⴽⴰⵙⵉⵏⵉ (ⵜⵓⵏⴳⴰ)
ⵏⵓⵔⴱⵉⵔⵜ ⵀⵓⵡⴰⵜⴰ (ⵜⴰⵀⵉⵜⵉ) ⴱⵉⵔⵏⴰⵔⴷ ⴱⵔⵉⵢⴰⵍ (ⵏⵢⵓ ⴽⴰⵍⵉⴷⵓⵏⵢⴰ)
ⵜⵓⵔⵓⴼⵜ ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⴱⵔⴰⵢⵅ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ) ⵎⴰⵔⴽ ⴱⵓⵔⵙⵅ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⵙⵜⵉⴼⴰⵏ ⵍⵓⴱ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⴱⴰⵙⵜⵢⴰⵏ ⴷⴰⵏⴽⵉⵔ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⴱⴰⵡⵉⵜ ⴳⵉⵍ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵎⴰⵙⵙⵉⵎⵉⵍⵢⴰⵏⵓ ⵉⵔⵔⴰⵜⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⵜⵢⴰⴳⵓ ⵎⴰⵔⵜⵉⵏⵉⵣ (ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ)
ⴷⴰⵏⵉ ⵎⴰⴽⵉⵍⵍⵉ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⴷⴰⵏⵢⵉⵍ ⵓⵔⵙⴰⵜⵓ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⴰⵔⵜⵓⵔ ⵙⵡⴰⵔⵉⵣ ⴷⵢⴰⵣ (ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ)
ⴱⴰⵡⵍⵓ ⴼⴰⵍⵉⵔⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⵣⵡⴰⵢⵔ (ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ)
ⴳⵓⵏⵢⵉⵜ ⵙⴰⴽⵉⵔ (ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ) ⴱⴰⴳⴰⵜⵉⵏ ⴷⵓⵔⴰⵏ (ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ)
ⵟⴰⵔⵉⵇ ⵓⵏⴳⵓⵏ (ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ)
ⵙⵉⵔⵊⵉ ⴽⴰⵔⴰⵙⵉⴼ (ⵔⵓⵙⵢⴰ) ⵓⵏⵟⵓⵏ ⴰⴼⵉⵔⵢⴰⵏⵓⴼ (ⵙⵓⵙⵢⴰ)
ⵜⵉⵅⵓⵏ ⴽⴰⵍⵓⵊⵉⵏ (ⵔⵓⵙⵢⴰ)
ⴱⵊⵓⵔⵏ ⴽⵡⵉⴱⵔⵙ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ) ⵙⴰⵏⴷⵔ ⴼⴰⵏ ⵔⵓⵢⴽⵍ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵉⵔⵡⵉⵏ ⵣⵉⵏⵙⵜⵔⴰ (ⵀⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵔⵉⵏⵢⴰⴽ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ) ⴱⴰⵡⵉⵜ ⵙⵓⴽⵉⵍⵏⵓⴽⵉ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴼⴰ)
ⵟⵓⵎⴰⵙ ⵍⵉⵙⵜⴽⵉⵡⵉⴽⵙ (ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ)
ⵓⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⵍⴰⵀⵓⵣ (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ) ⴱⴰⵡ ⵙⵉⴱⵔⵢⴰⵏ ⴷⵉⴼⵉⵣ (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ)
ⵔⵓⴱⵉⵔⵟⵓ ⴷⵢⴰⵣ ⴱⵉⵔⵉⵣ (ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ)
ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ (ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ) ⵎⵉⵍⵓⴼⴰⵏ ⵔⵉⵣⵉⵜⵛ (ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ)
ⴷⴰⵍⵉⴱⵓⵔ ⴷⴰⵔⴷⵉⴼⵉⵜⵛ (ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ)
ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ) ⵉⵍⵉⵏⵉⵜⵓ ⴷⵉ ⵍⵉⴱⵉⵔⴰⵜⵓⵔ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⵏⴰⵡⵔⵓ ⵟⵓⵍⵓⵏⵉⵍⵉ (ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ)
ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ (ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ) ⵢⵓⵔⵉ ⴱⵔⴰⴱⵔⵓⵜⵏⵉⴽ (ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ)
ⵔⵓⴱⵉⵔⵜ ⴼⵓⴽⴰⵏ (ⵙⵍⵓⴼⵉⵏⵢⴰ)
ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵏ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ) ⵙⵉⵔⵉⵍ ⴳⵔⵉⵏⴳⵓⵔ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ)
ⵏⵉⴽⵓⵍⴰⵙ ⴷⴰⵏⵓⵙ (ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ)

ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⵢⴰⵎⵓⵏEdit

AFC CAF CONCACAF CONMEBOL
  ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ
  ⵉⵔⴰⵏ
  ⵏⵉⴱⵓⵏ
  ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ
  ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ
  ⵎⵉⵚⵔⴰ
  ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
  ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ
  ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ
  ⵜⵓⵏⵙ
  ⴽⵓⵙⵟⴰ ⵔⵉⴽⴰ
  ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ
  ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ
  ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
  ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ
  ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ
  ⴱⵉⵔⵓ
  ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ
UEFA
  ⴱⵍⵊⵉⴽ   ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ   ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ   ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ   ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ
  ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ   ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ   ⴱⵓⵍⴰⵏⴷⴰ   ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ   ⵔⵓⵙⵢⴰ
  ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ   ⵙⴱⵍⵢⵓⵏ   ⵙⵡⵉⴷ   ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰEdit

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ AEdit

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1   ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵓ 9 3 3 0 0 5 0 +5
2   ⵔⵓⵙⵢⴰ 6 3 2 0 1 8 4 +4
3   ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ 3 3 1 0 2 2 7 -5
4   ⵎⵉⵚⵔⴰ 0 3 0 0 3 2 6 -4
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 1 (ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵏⵏⵓⵔⵥⵎ) ⵔⵓⵙⵢⴰ   5 - 0   ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
14 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴳⴰⵣⵉⵏⵙⴽⵉ 12'
ⵜⵛⵉⵔⵛⵉⴼ 43' 90+1'
ⴷⵣⵉⵢⵓⴱⴰ 71'
ⴳⵓⵍⵓⴼⵉⵏ 90+4'
(2 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵏⵉⵙⵜⵓⵔ ⴱⵉⵜⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 2 ⵎⵉⵚⵔⴰ   0 - 1   ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) 89' ⴳⵓⵎⵉⵣ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 27 015
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴱⵊⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵓⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 17 ⵔⵓⵙⵢⴰ   3 - 1   ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴼⴰⵜⵃⵉ 47'
ⵜⵛⵉⵔⵉⵛⵉⴳ 59'
ⴷⵣⵉⵢⵓⴱⴰ 62'
(0 - 0) 73' ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 468
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵉⵏⵔⵉⴽⵉ ⴽⴰⵙⵉⵔⵉⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 18 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ   1 - 0   ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵔⵓⵙⵟⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵡⴰⵔⵉⵣ 23' (1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 678
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 33 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ   3 - 0   ⵔⵓⵙⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵡⴰⵔⵉⵣ 10'
ⵜⵛⵉⵔⵛⵉⴼ 23
ⴽⴰⴼⴰⵏⵉ 90'
(2 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 970
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵉⵢⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 34 ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ   2 - 1   ⵎⵉⵚⵔⴰ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴰⵍⴼⴰⵔⴰⵊ 45+6'
ⴰⵍⴷⴰⵡⵙⴰⵔⵉ 90+5'
(1 - 1) 22' ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 36 823
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵡⵉⵍⵎⴰⵔ ⵔⵓⵍⴷⴰⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ BEdit

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1   ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ 5 3 1 2 0 6 5 +1
2   ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ 5 3 1 2 0 5 4 +1
3   ⵉⵔⴰⵏ 4 3 1 1 1 2 2 0
4   ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ 1 3 0 1 2 2 4 -2
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 3 ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ   0 - 1   ⵉⵔⴰⵏ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0)   90+5' (ⵎⴳ) ⴱⵓⵀⴷⴷⵓⵣ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 62 548
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴽⵓⵏⵉⵜ ⵛⴰⴽⵉⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 4 ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ   3 - 3   ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
15 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 heure locale
ⵔⵓⵏⴰⵍⴷⵓ   4' (pen)   44'   88' (2 - 1)   24'   55' ⴽⵓⵙⵟⴰ
  58' ⵏⴰⵜⵛⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 866
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 19 ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ   1 - 0   ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵔⵓⵏⴰⵍⴷⵓ   4' (1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⴳⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 20 ⵉⵔⴰⵏ   0 - 1   ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
20 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0)   54' ⴽⵓⵙⵟⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 718
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴰⵏⴷⵔⵉ ⴽⵓⵏⵀⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵎⴰⵍⴰ 35 ⵉⵔⴰⵏ   1 - 1   ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵉ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴰⵏⵚⴰⵔⵉⴼⴰⵔⴷ   90+3' (pen) (0 - 1)   45' ⴽⵡⴰⵔⵉⵣⵎⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 685
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵉⵏⵔⵉⴽⵉ ⴽⴰⵙⵉⵔⵉⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 36 ⵙⴱⵏⵢⵓⵍ   2 - 2   ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
25 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵙⴽⵓ   19'
ⴰⵙⴱⴱⴰⵙ   90+1'
(1 - 1)   14' ⴱⵓⵟⴰⵢⵢⵉⴱ
  81' ⵏⵏⵚⵉⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33 973
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵔⴰⴼⵛⴰⵏ ⵉⵔⵎⴰⵜⵓⴼ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ CEdit

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1   ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 7 3 2 1 0 3 1 +2
2   ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ 5 3 1 2 0 2 1 +1
3   ⴱⵉⵔⵓ 3 3 1 0 2 2 2 0
4   ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ 1 3 0 1 2 2 5 -3
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 5 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ   2 - 1   ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
13h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ   58' (pen)
ⴱⵀⵉⵛ   81' (ⵎⴳⵍ)
(0 - 0)   62' (pen) ⵊⵉⴷⵉⵏⴰⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 279
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴽⵓⵏⵀⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍ 6 ⴱⵉⵔⵓ   0 - 1   ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵉ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
19h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0)   59' ⴱⵓⵍⵙⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40 502
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴱⴰⴽⴰⵔⵉ ⴳⴰⵙⴰⵎⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 21 ⴷⴰⵏⵉⵎⴰⵔⴽ    1 - 1   ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
16h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵔⵉⴽⵙⵏ   7' (1 - 1)   38' (pen) ⵊⵉⴷⵉⵏⴰⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40 727
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴰⵏⵟⵓⵏⵉ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⵍⴰⵀⵓⵣ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 22 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ    1 - 0   ⴱⵉⵔⵓ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⴱⴰⴱⴱⵉ   34' (1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 32 789
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ ⵄⴰⴱⴷⵍⵍⴰⵀ ⵃⴰⵙⴰⵏ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 37 ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ   0 - 0   ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⵔⵉⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 38 ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⵓ   0 - 2   ⴱⵉⵔⵓ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1)   18' ⴽⴰⵔⵉⵍⵍⵓ
  50' ⴳⵉⵔⵉⵔⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 073
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵙⵉⵔⵊⵉ ⴽⴰⵔⴰⵙⵉⴼ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ DEdit

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1   ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ 9 3 3 0 0 7 1 +6
2   ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ 4 3 1 1 1 3 5 -2
3   ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ 3 3 1 0 2 3 4 -1
4   ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ 1 3 0 1 2 2 5 -3
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 7 ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ    1 - 1   ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ⵓⵜⴽⵔⵉⵢⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
16h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴰⴳⵡⵉⵔⵓ   19' (1 - 1)   23' ⴼⵉⵏⴱⵓⴳⴰⵚⵓⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 109
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵏⵢⴰⴽ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 8 ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ    2 - 0   ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏ ⴳⵔⴰⴷ
16 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵜⵓⴱⵓ   32' (ⵎⴳ)
ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ   72' (pen)
(1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 31 136
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⵔⵉⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 23 ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ    0 - 3    ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
21 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0)   53' ⵔⵉⴱⵉⵜⵛ
  80' ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ
  90+1' ⵔⴰⴽⵉⵜⵉⵜⵛ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵔⴰⴼⵛⴰⵏ ⵉⵔⵎⴰⵜⵓⴼ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 24 ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ    2 - 0   ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵓⵙⴰ   49'
ⵎⵓⵙⴰ   75'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40 904
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⴰⵜⵢⵓ ⴽⵓⵏⴳⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 39 ⵏⵉⵊⵉⵔⵢⴰ    1 - 2   ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵓⵣⵉⵙ   51' (pen) (0 - 1)   14' ⵎⵉⵙⵙⵉ
  86' ⵔⵓⵅⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 468
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴽⵓⵏⵢⵉⵜ ⵛⴰⴽⵉⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 40 ⵉⵙⵍⴰⵏⴷⴰ    1 - 2   ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
26 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵉⴳⵓⵔⴷⵚⵓⵏ   76' (pen) (0 - 0)   53' ⴱⴰⴷⵉⵍⵊ
  90' ⴱⵉⵔⵉⵣⵉⵜⵛ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 472
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴰⵏⵟⵓⵏⵢⵓ ⵎⴰⵜⵢⵓ ⵍⴰⵀⵓⵣ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ EEdit

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1   ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 7 3 2 1 0 5 1 +4
2   ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ 5 3 1 2 0 5 4 +1
3   ⵙⵉⵔⴱⵢⴰ 3 3 1 0 2 2 4 -2
4   ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ 1 3 0 1 2 2 5 -3
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 9 ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ    0 - 1   ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
16h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0)   56' ⴽⵓⵍⴰⵔⵓⴼ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 432
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵢⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 10 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ    1 - 1   ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵓⵜⵉⵏⵢⵓ   20' (1 - 0)   50' ⵣⵓⴱⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 109
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵙⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵔⴰⵎⵓⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍ 25 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ    2 - 0   ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵓⵜⵉⵏⵀⵓ   90+1'
ⵏⴰⵢⵎⴰⵔ   90+7'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 468
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴱⵢⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 26 ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ    1 - 2   ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
22 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵉⵜⵔⵓⴼⵉⵜⵛ   5' (1 - 0)   52' ⵜⵛⴰⴽⴰ
  90' ⵛⴰⴽⵉⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33 167
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴼⵉⵍⵉⴽⵙ ⴱⵔⴰⵢⵅ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 41 ⵚⵉⵔⴱⵢⴰ    0 - 2   ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1)   36' ⴱⴰⵡⵍⵉⵏⵓ
  68' ⵙⵉⵍⴼⴰ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 42 ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ    2 - 2   ⴽⵓⵙⵜⴰⵔⵉⴽⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴷⵣⵉⵎⴰⵢⵍⵉ   31'
ⴷⵔⵎⵉⵜⵛ   88'
(1 - 0)   56' ⵡⴰⵜⵚⵓⵏ
  90+3' (ⵎⴳ) ⵙⵓⵎⵔ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴽⵍⵉⵎⵓⵏ ⵜⵓⵔⴱⵉⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ FEdit

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1   ⵙⵡⵉⴷ 6 3 2 0 1 5 2 +3
2   ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ 6 3 2 0 1 3 4 -1
3   ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ 3 3 1 0 2 3 3 0
4   ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ 3 3 1 0 2 2 4 -2
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 11 ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ    0 - 1   ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
17 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1)   35' ⵍⵓⵣⴰⵏⵓ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵔ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 12 ⵙⵡⵉⴷ    1 - 0   ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴳⵔⴰⵏⴽⴼⵉⵙⵜ   65' (pen) (0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 300
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵊⵓⵢⵍ ⴰⴳⵉⵍⴰⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 27 ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ    1 - 2   ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵓⵏ   90+3' (0 - 1)   26' (sp) ⴼⵉⵍⴰ
  66' ⵀⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 472
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 28 ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ    2 - 1   ⵙⵡⵉⴷ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵔⵓⵢⵙ   48'
ⴽⵔⵓⵙ   90+5'
(0 - 1)   32' ⵟⵓⵢⴼⵓⵏⴻⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 287
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵙⵉⵎⵓⵏ ⵎⴰⵔⵙⵉⵏⵢⴰⴽ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 43 ⴽⵓⵔⵢⴰ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ    2 - 0   ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵉⵎ ⵢⵓⵏⴳ ⴳⵓⵏ   90'
ⵙⵓⵏ   90+6'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 835
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⴳⵔ
[1]

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 44 ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ    0 - 3   ⵙⵡⵉⴷ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
27 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
19h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0)   50' ⵓⴳⵓⵙⵜⵉⵏⵚⵓⵏ
  62' (pen) ⴳⵔⴰⵏⴽⴼⵉⵙⵜ
  74' (ⵎⴳ) ⴰⵍⴼⴰⵔⵉⵣ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33 061
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵏⵉⵙⵜⵓⵔ ⴱⵉⵜⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ GEdit

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1   ⴱⵍⵊⵉⴽ 9 3 3 0 0 9 2 +7
2   ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ 6 3 2 0 1 8 3 +5
3   ⵜⵓⵏⵙ 3 3 1 0 2 5 8 -3
4   ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ 0 3 0 0 3 2 11 -9
ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 13 ⴱⴽⵊⵉⴽ    3 - 0   ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵉⵔⵜⵉⵏⵣ   47'
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ   69'
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ   75'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 257
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵊⴰⵏⵉ ⵙⵉⵎⴽⴰⵣⵡⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 14 ⵜⵓⵏⵙ    1 - 2   ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴷ
18 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⴰⵙⵉ   35' (pen) (1 - 1)   11' ⴽⵉⵏ
  90+1' ⴽⵉⵏ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 064
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵡⵉⵍⵎⴰⵔ ⵔⵓⵍⴷⴰⵏ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 29 ⴱⵍⵊⵉⴽ    5 - 2   ⵜⵓⵏⵙ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
23 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵀⴰⵣⴰⵔⴷ   6' (pen)
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ   16'
ⵍⵓⴽⴰⴽⵓ   45+3'
ⵀⴰⵣⴰⵔⴷ   51'
ⴱⴰⵜⵛⵡⴰⵢⵉ   90'
(3 - 1) Template:But ⴱⵔⵓⵏⵏ
  90+3' ⵅⴰⵣⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵊⵉⵔ ⵎⴰⵔⵓⴼⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 30 ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ    6 - 1   ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵙⵜⵓⵏⵙ   8'
Kane   22' (sp)
ⵍⵉⵏⴳⴰⵔⴷ   36'
ⵙⵜⵓⵏⵙ   40'
ⴽⵉⵏ   45+1' (sp)
ⴽⵉⵏ   62'
(5 - 0)   78' ⴱⴰⵍⵓⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵊⵉⵀⴰⴷ ⴳⵔⵉⵛⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 45 ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ    0 - 1   ⴱⵍⵊⵉⴽ ⴱⴰⵍⵜⵉⴽⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵍⵉⵏⵉⵏⴳⵔⴰⴷ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0)   51' ⵢⴰⵏⵓⵣⴰⵢ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 33 973
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 46 ⴱⴰⵏⴰⵎⴰ    1 - 2   ⵜⵓⵏⵙ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵢⴰ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵎⵔⵢⴰⵃ   33' (ⵎⴳ) (1 - 0)   51' ⴱⵏ ⵢⵓⵙⴼ
  66' ⵅⴰⵣⵔⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 37 168
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵏⴰⵡⴰⴼ ⵛⵓⴽⵔⴰⵍⵍⴰⵀ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ HEdit

ⴰⵙⵏⵎⴰⵍⴰ
  ⵜⴰⵙⴹⵎⴰ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⵜⵓⵔⴰⵔ ⵜⵏⵔⴰ ⵜⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵜⵔⵥⴰ ⵜⵙⵙⵡⴰ ⵙⵙⵡⴰⵏⵜ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⴰⵎⵣⴰⵔⴰⵢ ⵏ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ
1   ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ 6 3 2 0 1 5 2 +3
2   ⵏⵉⴱⵓⵏⵖⴹⴼ 4 3 1 1 1 4 4 0
3   ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍⵖⴹⴼ 4 3 1 1 1 4 4 0
4   ⴱⵓⵍⵓⵏⵏⵢⴰ 3 3 1 0 2 2 5 -3

ⵜⴰⵖⴹⴼⵜ : ⵉⵍⵍⴰ ⵓⵎⴳⴰⴷⴷⴰ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⵉⵏⵉⵏ ⴷ ⵜⵎⵙⵡⵉⵜⵉⵏ ⴳⵔ ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴷ ⵙⵉⵏⵉⵏⴳⴰⵍ, ⴰⵢⴰⵏⵏ ⴰ ⵖⴼ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵔⵙ ⵓⵙⵍⴳⵏ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⴼⵉⴼⴰ ⵜⵉⴽⴽⵍⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⴳ ⵓⴽⵔⵡⴰⵙ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⴰⵙⵍⴳⵏ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵍⴰ ⵙ ⵓⵙⵙⵉⴹⵏ ⵏ ⵡⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ. ⵏⵉⴱⵓⵏ 4 ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ 6.

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 15 ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ    1 - 2   ⵏⵉⴱⵓⵏ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵎⵓⵔⴷⵓⴼⵢⴰ, ⵙⴰⵔⴰⵏⵙⴽ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
15h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵉⵏⵜⵉⵔⵓ   39' (1 - 1)   6' (pen) ⴽⴰⴳⴰⵡⴰ
  73' ⵓⵙⴰⴽⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40 842
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 16 ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ    1 - 2   ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
19 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⴽⵔⵉⵛⵓⵡⵢⴰⴽ   86' (0 - 1)   37' (ⵎⴳ) ⵙⵢⵓⵏⵉⴽ
  60' ⵏⵢⴰⵏⴳ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵏⴰⵡⴰⴼ ⵛⵓⴽⵔⴰⵍⵍⴰⵀ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 31 ⵏⵉⴱⵓⵏ    2 - 2   ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵢⵉⴽⴰⵜⵔⵉⵏⴱⵓⵔⴳ
24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
20h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
ⵉⵏⵡⵉ   34'
ⵀⵓⵏⴷⴰ   78'
(1 - 1)   11' ⵎⴰⵏⵉ
  71' ⵡⴰⴳⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 32 572
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 32 ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ    0 - 3   ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
24 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 1)   40' ⵎⵉⵏⴰ
  70' ⴼⴰⵍⴽⴰⵡ
  75' ⴽⵡⴰⴷⵔⴰⴷⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 873
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵙⵉⵣⴰⵔ ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵔⴰⵎⵓⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 47 ⵏⵓⴱⵓⵏ    0 - 1   ⴱⵓⵍⵓⵏⵢⴰ ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴼⵓⵍⴳⵓⴳⵔⴰⴷ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0)   59' ⴱⵉⴷⵏⴰⵔⴽ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 189
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵊⴰⵏⵉ ⵙⵉⴽⴰⵣⵡⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 48 ⵙⵉⵏⵉⴳⴰⵍ    0 - 1   ⴽⵓⵍⵉⵎⴱⵢⴰ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
28 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
18h00 ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ
(0 - 0)   74' ⵎⵉⵏⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 970
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵓⵙⵔⵉⴷEdit

ⵣⵔⵢⵏⴷ 16 ⵏ ⵜⵓⴼⵔⵉⵏⵉⵏ ⵙⴳ 32 ⴳ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵔⵓⴱⴱⴰ ⵖⵔ ⵜⵡⴰⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⵙⵉⵏⴼ ⵓⵙⵔⵉⴷ.

ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ
A ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ ⵔⵓⵙⵢⴰ
B ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ ⴱⵓⵔⵜⵓⴳⴰⵍ
C ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ
D ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ
E ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ
F ⵙⵡⵉⴷ ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ
G ⴱⵍⵊⵉⴽ ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ
H ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ ⵏⵉⴱⵓⵏ

ⵜⴰⴳⴹⵡⵉⵜEdit

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵙⴳ ⵉⵎⵏⴰⵍⴰⵜⵏ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ ⵖⵔ ⵓⵎⵏⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ.

  ⴰⴼⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
  ⴰⴼⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
  ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰ
  ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ
                             
  30 ⵢⵓⵏⵢⵓ à ⵙⵓⵜⵛⵉ     6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ     10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ     15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ
 
    ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ 2
 
    ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ 1  
    ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ 0
  30 ⵢⵓⵏⵢⵓ - ⴽⴰⵥⴰⵏ
      ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 2  
    ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 4
  6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⴽⴰⵥⴰⵏ
    ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ 3  
    ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 1
  2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
      ⴱⵍⵊⵉⴽ 0  
    ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 2
  11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ
    ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ 0  
    ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ 1
  2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵔⵓⵙⵟⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
      ⴱⵍⵊⵉⴽ 2  
    ⴱⵍⵊⵉⴽ 3
  7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⵓⵜⵛⵉ
    ⵏⵉⴱⵓⵏ 2  
    ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 4
  1er ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ
      ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ 2
    ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ 1 (3)
   
    ⵔⵓⵙⵢⴰ (ⵜⵢⵜ) 1 (4)  
    ⵔⵓⵙⵢⴰ 2 (3)
  1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
      ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ⵜⵢⵜ) 2 (4)  
    ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ⵜⵢⵜ) 1 (3)
  7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
    ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ 1 (2)  
    ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ (ap) 2
  3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
      ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 1  
    ⵙⵡⵉⴷ 1
   
    ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ 0   ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ ⵖⴼ ⵜⵙⴽⴼⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3
    ⵙⵡⵉⴷ 0
  3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵎⵓⵙⴽⵓ 14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ - ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
      ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 2  
    ⴽⵓⵍⵓⵎⵢⴰ 1 (3)   ⴱⵍⵊⵉⴽ 2
   
    ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ (ⵜⵢⵜ) 1 (4)     ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 0
 

ⴰⴼⵜⴰⵎ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰEdit

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 50 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ    4 - 3   ⴰⵔⵊⵓⵏⵜⵉⵏ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
17:00 UTC+03:00
ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ   13' (pen)
ⴱⴰⴼⴰⵔⴷ   57'
ⵎⴱⴰⴱⵉ   64'
ⵎⴱⴰⴱⵉ   68'
(1 - 1)   41' ⴷⵉⵎⴰⵔⵢⵢⴰ
  48' ⵎⵉⵔⴽⴰⴷⵓ
  90+3' ⴰⴳⵡⵉⵔⵓ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 873
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 49 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ    2 - 1   ⴱⵔⵜⵇⵇⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
30 ⵢⵓⵏⵢⵓ 2018
21:00 UTC+03:00
ⴽⴰⴼⴰⵏⵉ   7'
ⴽⴰⴼⴰⵏⵉ   62'
(1 - 0)   55' ⴱⵉⴱⵉ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 287
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴰⵔⵜⵓⵔⵓ ⵙⵉⵣⴰⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 51 ⵙⴱⴰⵏⵢⴰ    1 - 1
a.p.
  ⵔⵓⵙⵢⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
ⵉⴳⵏⴰⵛⵉⴼⵉⵜⵛ   12' (ⵎⴳ) (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1)   41' (pen) ⴷⵣⵉⵢⵓⴱⴰ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴱⵢⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⵉⵏⵢⵉⵙⵟⴰ  
ⴱⵉⴽⵉ  
ⴽⵓⴽⵉ  
ⵔⴰⵎⵓⵙ  
ⴰⵙⴱⴰⵙ  
Tirs au but
3 - 4
  ⵙⵓⵎⵓⵍⵓⴼ
  ⵉⴳⵏⴰⵛⵉⴼⵉⵜⵛ
  ⴳⵓⵍⵓⴼⵉⵏ
  ⵛⵉⵔⵉⵛⵉⴼ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 52 ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ    1 - 1
a.p.
  ⴷⴰⵏⵎⴰⵔⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
1 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵎⴰⵏⵥⵓⴽⵉⵜⵛ   4' (1 - 1, 1 - 1, 1 - 1)   1' ⵢⵓⵔⴳⵏⵙⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 40 851
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵏⵉⵙⵟⵓⵔ ⴱⵉⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⴱⴰⴷⵍⵊ  
ⴽⵔⴰⵎⴰⵔⵉⵜⵛ  
ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ  
ⴱⵉⴼⴰⵔⵉⵜⵛ  
ⵔⴰⴽⵉⵜⵉⵜⵛ  
Tirs au but
3 - 2
  ⵉⵔⵉⴽⵙⵏ
  ⴽⵉⵔ
  ⴽⵔⵓⵏⴷⵉⵀⵍⵉ
  ⵙⴽⵓⵏ
  ⵢⵓⵔⴳⵏⵙⵏ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 53 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ    2 - 0   ⵎⵉⴽⵙⵉⴽ ⴽⵓⵙⵎⵓⵙ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
18:00 UTC+04:00
ⵏⴰⵢⵎⴰⵔ   51'
ⴼⵉⵔⵎⵉⵏⵓ   88'
(0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 970
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵊⵢⴰⵏⵍⵓⴽⴰ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 54 ⴱⵍⵊⵉⴽ    3 - 2   ⵏⵉⴱⵓⵏ ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵔⵓⵙⵜⵓⴼ ⵏⴰ ⴷⵓⵏⴰ
2 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⴼⵉⵔⵜⵓⵏⴳⵏ   69'
ⴼⵍⴰⵢⵏⵉ   74'
ⵛⴰⴷⵍⵓ   90+4'
(0 - 0)   48' ⵀⴰⵔⴰⴳⵓⵛⵉ
  52' ⵉⵏⵡⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 41 466
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⴰⵍⵓⵏⴳ ⴷⵉⴷⵢⵓ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 55 ⵙⵡⵉⴷ    1 - 0   ⵙⵡⵉⵙⵔⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
ⴼⵓⵔⵙⴱⵉⵔⴳ   66' (0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 042
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴷⴰⵎⵉⵔ ⵙⴽⵓⵎⵉⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 56 ⴽⵓⵍⵓⵎⴱⵢⴰ    1 - 1
a.p.
  ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⵓⵜⴽⵔⵉⵜⵉ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
3 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵎⵉⵏⴰ   90+3' (0 - 0, 1 - 1, 1 - 1)   57' (pen) ⴽⵉⵏ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 190
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⴰⵔⴽ ⴳⵉⴳⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⴼⴰⵍⴽⴰⵡ  
ⴽⵡⴰⴷⵔⴰⴷⵓ  
ⵎⵎⵓⵔⵢⵍ  
ⵓⵔⵉⴱ  
ⴱⴰⴽⴽⴰ  
Tirs au but
3 - 4
  ⴽⵉⵏ
  ⵔⴰⵛⴼⵓⵔⴷ
  ⵀⵉⵏⴷⵉⵔⵙⵓⵏ
  ⵜⵔⵉⴱⵉⵔ
  ⴷⴰⵢⵔ

ⴰⴼⴽⵓⵥ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰEdit

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 57 ⵓⵔⵓⴳⵡⴰⵢ    0 - 2   ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵏ ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ, ⵏⵉⵊⵏⵉ ⵏⵓⴼⴳⵓⵔⵓⴷ
6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
(0 - 1)   40' ⴼⴰⵔⴰⵏ
  61' ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 43 319
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴱⵉⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 58 ⴱⵔⴰⵣⵉⵍ    1 - 2   ⴱⵍⵊⵉⴽ ⴽⴰⵥⴰⵏ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⴽⴰⵥⴰⵏ
6 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵓⴳⵓⵙⵜⵓ   76' (0 - 2)   13' (ⵎⴳ) ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵓ
  31' ⴷⵓ ⴱⵔⵓⵢⵏ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 42 873
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵎⵉⵍⵓⵔⴰⴷ ⵎⴰⵣⵉⵜⵛ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 60 ⵙⵡⵉⴷ    0 - 2   ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ ⴰⵔⵉⵏⴰ, ⵙⴰⵎⴰⵔⴰ
7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
18:00 UTC+04:00
(0 - 1)   30' ⵎⴰⴳⵉⵔ
  59' ⴰⵍⵉ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 39 991
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴱⵢⵓⵔⵏ ⴽⵉⴱⵔⵙ
ⵜⴰⵏⴰⴹⴰⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 59 ⵔⵓⵙⵢⴰ    2 - 2
a.p.
  ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴼⵉⵛⵜ, ⵙⵓⵜⵛⵉ
7 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵛⵉⵔⵉⵛⵉⴼ   31'
ⵎⴰⵔⵢⵓ ⴼⵉⴳⵉⵔⴰ ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵙ   115'
(1 - 1, 1 - 1, 1 - 2)   39' ⴽⴰⵔⴰⵎⴰⵔⵉⵜⵛ
  101' ⴼⵉⴷⴰ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 44 287
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵙⴰⵏⴷⵔⵓ ⵔⵓⵜⵛⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ
ⵙⵎⵓⵍⵓⴼ  
ⴷⵣⴰⴳⵓⵢⵉⴼ  
ⴼⵉⵔⵏⴰⵏⴷⵉⵣ  
ⵉⴳⵏⴰⵙⵉⴼⵉⵜⵛ  
ⴽⵓⵣⵢⴰⵢⵉⴼ  
Tirs au but
3 - 4
  ⴱⵔⵓⵣⵓⴼⵉⵜⵛ
  ⴽⵓⴼⴰⵙⵉⵜⵛ
  ⵎⵓⴷⵔⵉⵜⵛ
  ⴼⵉⴷⴰ
  ⵔⴰⴽⵉⵜⵉⵜⵛ

ⴰⵣⴳⵏ ⵏ ⵜⴳⵉⵔⴰEdit

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 61 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ    1 - 0   ⴱⵍⵊⵉⴽ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
10 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⵓⵎⵜⵉⵜⵉ   51' (0 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 286
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴰⵏⴷⵔⵉⵙ ⴽⵓⵏⵀⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 62 ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ    2 - 1
a.p.
  ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
11 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
21:00 UTC+03:00
ⴱⵉⵔⵉⵙⵉⵜⵛ   68'
ⵎⴰⵏⵣⵓⴽⵉⵜⵛ   109'
(0 - 1, 1 - 1, 1 - 1)   5' ⵜⵔⵉⴱⵢⵉⵔ ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⴽⵓⵏⵉⵜ ⵛⴰⴽⵉⵔ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ 3Edit

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 63 ⴱⵍⵊⵉⴽ    2 - 0   ⵏⵏⴳⵍⵉⵣ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⴽⵔⵉⵙⵜⵓⴼⵙⴽⵉ, ⵙⴰⵏⵜ ⴱⵉⵜⵔⵙⴱⵓⵔⴳ
14 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
17:00 UTC+03:00
ⵎⵓⵏⵢⵉ   4'
ⵀⴰⵣⴰⵔⴷ   82'
(1 - 0) ⴰⴳⴷⵓⴷ : 64 406
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵄⴰⵍⵉ ⵔⵉⴹⴰ ⴼⴰⵖⴰⵏⵉ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⵉⴳⵉⵔⴰEdit

ⴰⵎⵏⴰⵍⴰ 64 ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ    4 - 2   ⴽⵔⵡⴰⵜⵢⴰ ⴰⵙⵓⵔⴰⵔ ⵍⵓⵊⵏⵉⴽⵉ, ⵎⵓⵙⴽⵓ
15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018
18:00 UTC+03:00
ⵎⴰⵏⵣⵓⴽⵉⵜⵛ   18' (ⵎⴳ)
ⴳⵔⵉⵣⵎⴰⵏ   38' (pén)
ⴱⵓⴳⴱⴰ   59'
ⵎⴱⴰⴱⵉ   65'
(2 - 1)   28' ⴱⵉⵔⵉⵙⵉⵜⵛ
  69' ⵎⴰⵏⵣⵓⴽⵉⵜⵛ
ⴰⴳⴷⵓⴷ : 78 011
ⴰⵏⴼⵔⴰⵢ :   ⵏⵉⵙⵟⵓⵔ ⴱⵉⵟⴰⵏⴰ
ⵜⴰⵏⴰⴹⵜ

ⵜⴰⵙⵎⵖⵓⵔⵜ ⵜⴰⵡⴷⵔⵉⵎⵜEdit

ⵜⵉⵙⵎⵖⵓⵔⵉⵏ ⵜⵉⵡⴷⵔⵉⵎⵉⵏ ⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏⴻⵏⵜ ⵙⴳ ⴽⵟⵓⴱⵔ 2017.[14]

ⵜⴰⵙⴽⴼⵍⵜ ⵎⵍⵢⵓⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⴰⵡⵎⵔⵉⴽ
ⵉ ⵜⵙⴹⵎⴰ ⴰⵖⵔⵓⴷ
ⵜⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓⵜ 38 38
ⵜⵉⵙⵙ 2 28 28
ⵜⵉⵙⵙ 3 24 24
ⵜⵉⵙⵙ 4 22 22
ⵜⵉⵙⵙ 5 ⴰⵔ 8 16 64
ⵜⵉⵙⵙ 9 ⴰⵔ 16 12 96
ⵜⵉⵙⵙ 17 ⴰⵔ 32 8 128
ⴰⵖⵔⵓⴷ 400

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 "Golden consolation for magical Modric". FIFA. 15 July 2018. Retrieved 16 July 2018.
 2. 2.0 2.1 Ethics: Executive Committee unanimously supports recommendation to publish report on 2018/2022 FIFA World Cup™ bidding process https://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=2494723/index.html FIFA 19 December 2014. archive https://web.archive.org/web/20150329105006/http://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/news/newsid=2494723/index.html 29 March 2015
 3. "Your Ultimate Guide to Watching the 2018 World Cup". http://time.com/5310099/world-cup-russia-watch-teams-players/. 
 4. Vyatchanin, Nikita (14 June 2018). "В России стартовал чемпионат мира по футболу" (in ru). https://www.pnp.ru/social/v-rossii-startoval-chempionat-mira-po-futbolu.html. 
 5. "Непредвиденные расходы: как менялась смета ЧМ-2018" (in ru). rbc.ru. 8 June 2018. https://www.rbc.ru/society/08/06/2018/5b02f8039a7947289e44a869. 
 6. "Russia united for 2018 FIFA World Cup Host Cities announcement". FIFA. 29 September 2012. https://www.fifa.com/worldcup/russia2018/news/newsid=1711839/index.html. Retrieved 13 November 2013. 
 7. (en) "2018 FIFA World Cup Russia™ - Matches - France - Croatia - FIFA.com". ⴼⵉⴼⴰ. ⵉⵜⵜⵓⵥⵔⴰ 15 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018.
 8. (pdf) « 2018 FIFA World Cup Bid Evaluation Report: Russia », site de la FIFA.
 9. "Le Comité Exécutif se rⴰéunit pour la dernière fois de l’année à Tokyo". 14 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2012. http://fr.fifa.com/aboutfifa/organisation/bodies/news/newsid=1971735/index.html. Retrieved 15 ⴷⵓⵊⴰⵏⴱⵉⵔ 2012.  .
 10. "FIFA World Cup Russia 2018: List of match officials" (PDF). Fédération Internationale de Football Association. 29 March 2018. http://resources.fifa.com/image/upload/list-of-match-officials-for-the-2018-fifa-world-cuptm.pdf?cloudid=ygppy1zdhjaxituykarn. 
 11. "36 referees and 63 assistant referees appointed as Russia 2018 Match Officials". Fédération Internationale de Football Association. 29 March 2018. https://www.fifa.com/worldcup/news/36-referees-and-63-assistant-referees-appointed-as-russia-2018-match-officials. 
 12. "FIFA World Cup Russia 2018: Updated list of match officials" (PDF). Fédération Internationale de Football Association. June 2018. https://resources.fifa.com/image/upload/updated-list-of-fifa-match-officials-for-the-2018-fifa-world-cup-russiatm.pdf?cloudid=w7qdlidnrq4lah2pvvc3. 
 13. "Referees of the 2018 FIFA World Cup: Statistical Kit" (PDF). Fédération Internationale de Football Association. 5 June 2018. https://resources.fifa.com/image/upload/statistical-kit-referees.pdf?cloudid=vkt8rnt7f87o4uq56cww. 
 14. Henley, Brendon (27 October 2017). "FIFA World Cup Prize Money" (PDF). FIFA. Archived from the original on 29 October 2017. https://web.archive.org/web/20171029064816/http://resources.fifa.com/mm/document/affederation/fifacouncil/02/91/78/09/fwcprizemoney_2014v2018_neutral.pdf. Retrieved 28 October 2017. 


ⵉⵙⵉⵜⵏ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ ⵢⴰⴹⵏEdit