Wp/zgh/ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ

ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉ ⵙ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵔⵓ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵣⵉⴽ. ⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⵉⴷⵔⵉⵣⵏ ⵏⵏⵙ ⴳ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵙⵏⵣⵉⴽⵏ ⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵟⵟⴼⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖ ⴰⵙⵙⵎⵔⵙ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⴰⴷ ⴰⵔ ⵡⴰⵙⴰ.

ⵜⴱⴹⴰ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵖⴼ ⴽⵉⴳⴰⵏ ⵏ ⵡⴰⵏⴰⵡⵏ, ⴰⴷ ⵏⴱⴷⵔ ⵙⴳⵙⵏ:

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜEdit

'ⴷ ⴰⴳⵎⵎⴰⵢ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵉ ⵉⵙⵎⵙⴰⵙⴰ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ:

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵉⵙⴰⵍⴰⵏⴻⵏ
ⴳⵯ ⴽⵯ

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵉⵎⵓⵀⴰⵖEdit

ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜEdit

ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⴷ ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit