Wp/zgh/ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
Agadir

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ
ⴰⵎⵙⵉⴷⴳ: 30°26′N 9°36′W / 30.433°N 9.600°W / 30.433; -9.600
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⴰⵎⵔⵔⵓⴽ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ
ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰ ⵓⵜⴰⵏⴰⵏ
ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵚⴰⵍⴰⵃ ⵍⵎⵍⵍⵓⴽⵉ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 421 844[1] (2014)
ⴰⵙⵎⵖⵔⴼ ⴰⵢⵜ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ
ⴰⵙⴳⴷ ⵉⵙⵍⴰⵎ
ⵜⴰⵏⴳⴰⵍⵜ ⵜⴰⵙⴰⵡⴰⵢⵜ 80000
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
ⴰⵙⵉⵜ ⵏ ⵓⵡⵉⴱ
http://www.agadir.ma/

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵜⴰⴳⵓⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⴰⴽⵓⵛ. ⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉⴳⵙ 421,844 ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ.[2]

ⴳ 1960, ⵢⵡⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵣⵍⵣⴰⵍ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵉⵔⴷⵍ ⵜⵜ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20Edit

ⴳ 1911, ⵜⵙⵙⵉⴼⴹ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵏⵜⵔ (SMS Panther), ⴰⵢⴰ ⵉⵙⵎⵏⵜⵙ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵊⴰⵔ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ.

ⴰⵙⵓⴷⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏEdit

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵖⵉ, ⵜⵙⵎⴰⵏ 4 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵣⵡⴰⵔⵏⵜ ⵜⵜ: ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵥⴰ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ.

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰEdit

ⵜⴰⵡⵡⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ

ⵉⴱⵏⴰ ⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵄⴷⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵍⵖⴰⵍⴱ ⴳ 1572. ⵉⵜⵜⵓⴱⵏⴰ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵔⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ 236 ⵎ. ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵡⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ. ⴳ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ: ⴽⵚⵓⴹ ⴰⴽⵓⵛ, ⵜⵡⵇⵇⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⴽ.

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏEdit

 • ⵜⵓⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ
 • ⵖⵓⵔ ⵉⵍⴻⵍ
 • ⴰⵎⵙⵔⵏⴰⵜ
 • ⵜⴰⵍⴱⵓⵔⵊⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
 • ⵢⵃⵛⴰⵛ
 • ⴱⵓⵜⵛⴰⴽⴽⴰⵜ
 • ⵙⵡⵉⵙⵙ
 • ⴼⵓⵏⵜⵉ
 • ⵛⴰⵔⴰⴼ
 • ⴷⴰⵅⵍⴰ
 • ⴰⵍⵀⵓⴷⴰ
 • ⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵉ
 • ⴰⴷⵔⴰⵔ
 • ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ
 • ⵎⴰⵙⵙⵉⵔⴰ
 • ⵜⵉⵍⵉⵍⴰ
 • ⴱⵏ ⵙⵔⴳⴰⵡ
 • ⵉⵙⵍⴰⵏ
 • ⴰⵏⵣⴰ
 • ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏEdit

 1. http://www.leconomiste.com/article/968902-recensement-le-quart-de-la-population-vit-dans-7-villes
 2. ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2014.