Wp/zgh/ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖⵯ ⵢⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ ⵜⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⵇⵇⵕⴰⵏⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵏⴰⵖⵜ ⵏ ⵜⵙⴳⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ ⵓⵍⴰ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ ⵎⴰⵙⵙⴰ. ⵣⴷⵖⵏ ⴷⵉⴳⵙ 421,844 ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ[1], ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵎⴰⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 1.000.000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵎⴽ ⴰⵙⵏ ⵏⵙⵎⴷ ⵡⵉⵏ ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ. ⵜⵜⵢⴰⵡⵙⴽⴰⵔ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵅⴼ ⵉⴼⴰⵙⵙⵏ ⵏ ⵉⴳⵍⴷⴰⵏ ⵉⵃⴰⵃⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖ ⵓⵔ ⵜⴰ ⴷ ⵉⴽⵛⵎ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⵍⵙⵏ ⵙ ⴷⴰⵖ ⵉⴱⵔⴷⵇⵇⵉⵣⵏ ⴳ ⵎⴰ ⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1500, ⴷ ⴼⵓⴽⴽⴰⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⵕⵕⵓⴽⵉⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1526 .

Wp/zgh/ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ
ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⴰⴷⵖⴰⵔ
ⵜⴰⵎⵓⵔⵜⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⵙⵓⵙ-ⵎⴰⵙⵙⵜ
ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ-ⵉⴷⴰⵡⵜⴰⵏⴰⵏ
ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜAgadir
ⵜⴰⵎⵙⵙⵓⴳⵓⵔⵜ
ⴰⵏⴱⴱⴰⴹ ⵄⴰⵣⵉⵣ ⴰⵅⴰⵏⵏⵓⵛ
ⵜⴰⵔⴰⴽⴰⵍⵜ
ⵜⴰⵜⵜⵓⵢⵜ 74 m
ⵜⴰⵔⴰⵖⵔⴼⵜ
ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ 538 000 ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ (1 Yulyu 2023)
ⵜⴰⵡⵊⵉⵡⵉⵏ 105 057
ⵉⵏⵖⵎⵉⵙⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ
ⴰⵙⵙⵔⵙⵍ 1505
ⴰⴽⵓⴷ ⴰⴷⵖⴰⵔⴰⵏ ⴰⴽⵓⴷ ⵏ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵜⵓⵕⵓⴱⵜ
agadir.ma
ⵜⴰⴽⴰⵕⴹⴰ
Map

ⴳ 1960, ⵢⵓⵜ ⵢⴰⵏ ⵓⵎⴷⵓⴷⵉ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵎⵎⵓⵜⵏ ⴳⵉⵙ ⵎⴰ ⴷ ⵉⴳⴳⴰⵏ ⴷⵯ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵉⴼⴹⵏ ⵏ ⵉⵎⵓⴳⴰⵙ ⵜⴰⵎⵍⵍⴰ ⵏ ⴱⴰⴱ ⵉⴳⵏⵡⴰⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ

ⴰⵙⵙⴰⵖ

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⵖⵔⵎ ⴰⴽⵛⵔⴰⵔⴰⴹ ⵏⵖ ⵜⴰⵣⵇⵇⴰ ⵏ ⵓⵊⵎⵓ ⴷ ⵉⵎⵏⴷⵉ... , ⵍⵍⴰⵏ ⵜⵓⴳⵜ ⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵉ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ, ⴷⵉⴳⵙⵏ ⵎⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵡⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⵓⵏ ⴷ "ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵉⵖⵉⵔ" , "ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ" , "ⵍⵄⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ" , "ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵍⵄⵉⵏ ⵏ ⵍⵄⵕⴱⴰ", "ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵏ ⵓⵕⵓⵎⵉ" . ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵍⵍⵉ ⴰⵙ ⴳⴰⵏ ⵉⵎⴷⴷⵓⵔⵢⵏ ⵙⵍⴰⵡⴰⵏⵏ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⴱⵔⴷⵇⵇⵉⵣⵏ ⵣⵓⵏ ⴷ : "Santa cruz de Ague", "Santa Cruz du cap do" ... . ⵉⵍⵉⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴰⵏ ⴳ ⵜⴽⵔⴹⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵏⴼⵓⵍⵉⵏ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵉⵏ . ⵔⴰⴷ ⵍⴽⵎⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⵎⴰ ⵏⵏ ⵢⴰⵥⵏ ⵉ 20 , ⵎⴰⵛⵛ ⵜⵓⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵜⵜⵢⵙⵙⴰⵏⵏ . ⴷⵖⵉ ⵓⵔ ⵙⵓⵍ ⵇⵇⵉⵎⵏ ⴰⵎⵔ ⵙⵉⵏ ⴳ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖⵏ ⴰⴷ ⵜⵏ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ "ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ" ⴷ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵢⴰⴹⵏ ⴰⵔ ⵜ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉ ⵢⴰⵏ ⴳ ⵉⴹⵓⵕⴰⵏ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ "ⴼⵓⵏⵜⵉ" .

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⴰⵙⵙⵏⵜⵉ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙⵙ 20

ⴳ 1911, ⵜⵙⵙⵉⴼⴹ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵖⵔⵔⴰⴱⵓ ⵙ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴱⴰⵏⵜⵔ (SMS Panther), ⴰⵢⴰ ⵉⵙⵎⵏⵜⵙ ⵜⴰⵙⵙⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵊⴰⵔ ⴰⵍⵉⵎⴰⵏ ⴷ ⴼⵕⴰⵏⵚⴰ.

ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ 1960

ⴳ 29 ⴼⴰⴱⵕⴰⵢⵔ 1960, ⴳ ⵓⴳⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ 11 ⴷ 57 ⵏ ⵜⵓⵙⴷⴰⴷⵜ ⵏ ⵢⵉⴹ , ⵉⵎⵎⵓⵙⵙ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⴰⵢⵍⵍⵉ ⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⴰⵍⵍⵉⴳ ⵜⵏⴷⵍ ⵜⵖⵔⵎⵜ. ⴳ 15 ⵏ ⵓⵍⵜⵓ ⵉⵜⵜⵢⵎⴹⴰⵍ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ 15.000 ⵏ ⵓⴼⴳⴰⵏ . ⵍⵍⵉⴳ ⵉⵣⵔⵉ ⵓⵏⴳⴳⵣⴰ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵏⵏⴰ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵡⵉⵙⵙ ⵙⵎⵎⵓⵙ : «لئن حكمت الأقدار بخراب أكادير، فإن بنائها موكول إلى إرادتنا وعزيمتنا» , ⵏⵖⴷ : « ⵉⴳ ⵉⵣⵣⵓⵔⴼ ⵓⵔⵜⵓⵎ ⴰⵏⴷⴰⵍ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ , ⵜⵓⵚⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵍⵍⴰ ⴼ ⵡⴰⵇⵇⴰⵙ ⵏⵏⵖ ⴷ ⵓⵎⵓⵎⵎⵉ ⵏⵏⵖ » ⵉⵜⵢⵙⴽⴰ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵖ 2 ⴽⵎ ⵖ ⵉⴼⴼⵓⵙ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵜⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵜ . ⵜⵉⵖⵔⵎⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ ⵙ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⴰⵔⴰⵡⵏ ⴷ ⵜⵉⵙⴽⴽⴰ ⵏⵏⵙ ⵜⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴱⵔⵏⴰⵟⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵓⵔ ⵜⴳⴰ ⵣⵓⵏⴷ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵜⵉⵇⵇⴱⵓⵔⵉⵏ ⵏ ⵓⵎⵕⵕⵓⴽ . ⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴰⴷ ⵢⵉⵡⵉⵏ ⵜⴰⵙⴽⵯⴼⵍⵜ ⵜⵉⵙⵙ ⵙⵏⴰⵜ ⵖ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵎⵓⵕⵕⴰⴽⴽⵯⵛ ⵙ ⵓⴳⴰⵍⴰⵣ ⵏ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏⵏⵙ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰⵏ ⴷ ⵉⴳⵏⵏⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵥⵔⵡⴰⵍ . ⵢⵓⵛⴽⴰⴷ ⵖ ⵜⵉⵟⵟⴰⵏ ⵍⵍⵉ ⵉⵜⵜⵢⵙⴽⴰⵔⵏ ⵎⴰⵙⴷⴷ ⴰⵏⴰⴷⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⴳⴰ ⵡⴰⵍⵍⵉ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴳⴳⵓⵜⵏ , ⵍⵍⵉⴳ ⵢⵓⵜ ⵓⵏⵏⴳⵣⴰ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵉⴹⵓⵔⴰⵏ ⵏⵙ (ⵜⴰⵍⴱⴷⵊⵜ , ⵍⵇⵚⴱⵜ...) , ⴷ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⵏⴱⴹⵓ ⵉⵎⵎⵔⵡⴰⵙⵏ , ⴰⵜⵜ ⵉⴳⴰⵏ ⴷ ⵓⵙⵜⵜⵉⵖ ⵍⵍⵉ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⵖ ⴷⴷⵓ ⵡⴰⴽⴰⵍ , ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵏⵜⵍⵏ ⴳ ⵎⴰⴷ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵉ ⵜⵓⴳⵜⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵉⵏ ⵖ ⵜⴷⴼⴼⵓⵔⵜ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ , ⵎⴰⵛⵛ ⵖ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1960 ⵉⵍⵍⴰ ⵢⴰⴽⴽⵯ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⵏ ⵡⴰⴽⴰⵍ ⵍⵍⵉ ⵉⵎⵎⵏⵜⵍⵏ ⵉ ⵓⵏⴰⴷⴰⵍ ⵏ ⵜⵖⵔⵎⵜ . ⴹⴰⵕⴰⵜ ⴰⵎⵏⴳⴰⵙ ⵍⵍⵉ ⵢⵓⵜⵏ ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵖ ⵡⴰⵙⵙ ⵏ 29 ⴼⴰⴱⵕⴰⵢⵔ 1960 , ⵉⴹⵕⴷ ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵣⵣⵖ 45000 ⴰⵔ 16000 .

ⴰⵙⵓⴷⵙ ⴰⵖⵔⵎⴰⵏ

ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵉⵍⵍⴰⵏ ⴷⵖⵉ, ⵜⵙⵎⴰⵏ 4 ⵏ ⵜⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵣⵡⴰⵔⵏⵜ ⵜⵜ: ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵏⵜ ⵏ ⵡⴰⵏⵥⴰ, ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⴱⵏⵙⵔⴳⴰⵡ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⴰⴼⴰⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ.

ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ

ⵉⴱⵏⴰ ⵜ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵙⵄⴷⵉ ⵄⴱⴷ ⵍⵍⴰⵀ ⵍⵖⴰⵍⴱ ⴳ 1572. ⵉⵜⵜⵓⴱⵏⴰ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⴰⴷ ⴳ ⵢⴰⵏ ⵓⵡⵔⵉⵔ ⵢⴰⵜⵜⵓⵢⵏ ⵙ 236 ⵎ. ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⴳ ⵓⵡⵔⵉⵔ ⴰⴷ ⵙ ⵜⵄⵕⴰⴱⵜ: ⴰⴽⵓⵛ, ⴰⵎⵓⵔ, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ. ⴳ ⵜⴰⴳⴳⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵏ ⵓⴼⵍⵍⴰ ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰ ⵙ ⵜⵀⵓⵍⴰⵏⴷⵉⵜ: ⴽⵚⵓⴹ ⴰⴽⵓⵛ, ⵜⵡⵇⵇⵔⵜ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏⵏⴽ.

ⵉⴳⵎⴰⵎⵏ

 •  
  ⵜⴰⵏⵏⴰⵢⵜ ⵅⴼ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⴼⴰ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵏ ⵓⴳⴰⴷⵉⵔ ⵓⴼⵍⵍⴰ
  ⵜⵓⵥⵓⵎⵜ ⵏ ⵍⵎⴷⵉⵏⵜ
 • ⵖⵓⵔ ⵉⵍⴻⵍ
 • ⴰⵎⵙⵔⵏⴰⵜ
 • ⵜⴰⵍⴱⵓⵔⵊⵜ ⵜⴰⵎⴰⵢⵏⵓⵜ
 • ⵢⵃⵛⴰⵛ
 • ⴱⵓⵜⵛⴰⴽⴽⴰⵜ
 • ⵙⵡⵉⵙⵙ
 • ⴼⵓⵏⵜⵉ
 • ⵛⴰⵔⴰⴼ
 • ⴷⴰⵅⵍⴰ
 • ⴰⵍⵀⵓⴷⴰ
 • ⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵉ
 • ⴰⴷⵔⴰⵔ
 • ⵜⵉⴽⵉⵡⵉⵏ
 • ⵎⴰⵙⵙⵉⵔⴰ
 • ⵜⵉⵍⵉⵍⴰ
 • ⴱⵏ ⵙⵔⴳⴰⵡ
 • ⵉⵙⵍⴰⵏ
 • ⴰⵏⵣⴰ
 • ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ

 1. ⴰⵙⵉⴹⵏ ⵏ 2014.