Wp/zgh/ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵟⵟⴰⵍⵙⵓ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵓⵎⵟⵟⴰⵍⵙⵓ

ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ (ⵙ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ: 絲綢之路، ⵙ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ ⵜⴰⵜⵔⴰⵔⵜ: 丝绸之路) ⵉⴳⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵙⴳ ⵉⴱⵔⵉⴷⵏ ⵢⵉⵣⴷⵉⵏ , ⴷⴰ ⴷⵉⵙ ⵣⵔⴰⵢⵏⵜ ⵜⵔⴽⴰⴼⵉⵏ ⴷ ⵉⵖⵔⵔⴰⴱⵓⵜⵏ ⵢⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵏ ⴰⵙⵢⴰ „ ⴷ ⵜⴰⵣⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵛⴰⵏ (ⵏⵏⴰ ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵎⴰⵏ ⵙ ⵜⵛⴰⵏⴳ ⴰⵏ) ⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⴽⴷ ⴰⵏⵟⴰⴽⵢⴰ ⴷⴳ ⵜⵓⵔⴽⵢⴰ ⴷ [[ⴽⵓⵔⵢⴰ][ ⴷ ⵊⵊⴰⵒⵓⵏ. ⵢⵓⵙⴰⴷ ⵉⵙⵎ ⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⴰⵔⵉⵔ ⵙⴳ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉⵜ ( Seidenstraße)، ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵙⵎⵎⴰⵜ ⴰⵎⵔⴰⴽⴰⵍ ⴰⵍⴰⵍⵎⴰⵏⵉ ⴼⵔⵉⴷⵉⵏⴰⵏⴷ ⴼⵓⵏ ⵔⵉⵜⵛⵜⵀⵓⴼⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵉⵙ ⵜⵥⴰⵜ ⴷ ⵎⵔⴰⵡ.

ⵜⴰⴽⵔⴹⴰ ⵏ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ

ⵢⵓⵖⴰⵍ ⵉ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ ⴰⵜⵉⴳ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵖⴰⴼ ⵓⵙⴱⵓⵖⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵟⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵉⵏ ⴰⵎ [[ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵛⵉⵏⵡⵉⵜ][ ⴷ ⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵎⵉⵚⵔⵉⵜⵜⴰⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵀⵉⵏⴷⵉⵜⵜⵖⵔⵎⴰ ⵜⴰⵔⵓⵎⴰⵏⵉⵜ ⵎⴽ ⵜⵓⵣⵏ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⵓⵣⵎⵣ ⴰⵜⵔⴰⵔ. ⵉⴳⴰ ⵓⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵍⵃⵔⵉⵔ ⵙⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙⵏ ⵏ ⵜⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷⴳ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵛⵛⵉⵏⵡⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⴷⴰ ⵢⴱⴹⴹⵓ ⵖⵔ ⵙⵉⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⵡⵏ : ⴰⴳⴰⴼⴰ ⴷ ⴰⵏⵥⵓⵍ. ⵢⵣⵔⵉ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵙⴳ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⵏ ⴱⵍⴳⴰⵔ-ⴽⵉⴱⵉⵜⵛⴰⴽ ⴷ ⵖⴰⴼ ⵓⴳⵎⵎⵓⴹ ⵏ ⵓⵔⵓⴱⴰ ⴷ [[ⵜⴰⵎⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵍⵇⵉⵔⵎ ⴷ ⴰⵔ ⵉⵍⵍ ⴰⴱⵕⴽⴰⵏ ⴷ ⵢⵉⵍⵍ ⵏ ⵎⵔⵎⴰⵔⴰⵍⴱⵍⵇⴰⵏ ⴰⴽⴷ ⵜⴰⴱⵓⵏⴷⵓⵇⵉⵜ. ⵎⴰⵛⴰ ⴰⵢⵢⴰⵡ ⵏ ⵓⵏⵥⵓⵍ ⵢⵣⵔⵉⵢ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵜⵓⵔⴽⵙⵜⴰⵏⵅⴰⵔⴰⵙⴰⵏ ⴷ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵊⴰⵔ ⵉⵙⴰⴼⴼⵏ ⴷ ⵍⵄⵉⵔⴰⵇⴰⵏⴰⴹⵓⵍⵙⵓⵔⵢⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⴰⴷⵎⵔⴰⵏⵟⴰⴽⵢⴰ ⴰⵔ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⵎⵍⵍⴰⵍ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ([[ⵉⵍⵍ ⴰⴳⵔⴰⴽⴰⵍ][) ⴷ ⵖⴰⴼ ⵜⵖⵔⵎⵜ ⵏ ⴷⵉⵎⴰⵛⵇⵛⵛⴰⵎ ⴰⵔ ⵎⵉⵚⵕⴰ ⴷ ⴰⴳⴰⴼⴰ ⵏ ⵜⴼⵔⵉⵇⵜ .