Wp/zgh/ⴰⴱⵓ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰⵜ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴱⵓ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰⵜ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⴱⵓ ⴱⴰⵔⴰⴽⴰⵜ ⵢⵓⵙⵓⴼ ⴰⴱⵔⴱⴰⵔⵉ , ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵍⵎ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ . ⵢⵉⵡⴹ ⵖⵔ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵏ ⵎⴰⵍⴷⵉⴼ ⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1153 , ⵢⴼⵙⵔ ⵜⴰⴱⵔⴰⵜ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴳ ⵜⵣⵣⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷ . ⵏⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⵙⵔⴰⴳ ⵏ ⵓⴽⵛⵛⵓⵎ ⵏ ⵓⴳⵍⴷⵓⵏ ⵏ ⵜⵎⵏⴰⴹⵜ ⴰⴳⵉ ⵖⵔ ⵓⵙⴳⴷ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ، ⵢⵓⵎⵕ ⴰⵡⴷ ⵙ ⵍⴱⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵣⴳⴰⴷⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵏⵎⴰⵍ ⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴳ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵜⵉⵎⵏⴹⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ , ⴰⵙⵙ ⵉⴳⴰ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⴰⵙⴳⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴳ ⵎⴰⵍⴷⵉⴼ, ⴰⵙⵎⴹⵍ ⵏ ⴰⴱⵓⴱⴰⵔⴰⴽⴰⵜ ⵉⴳⴰ ⴰⵙⵙⴰ ⵢⵉⵡⵏ ⵓⵙⵏⴱⴳⵉ ⵏ ⵉⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵏ ⴳ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵎⴰⵍⵉ (male) ، ⴰⴱⵓⴱⴰⵔⴰⴽⴰⵜ ⴷ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⵏⵏⴰ ⵢⵙⵙⵉⵡⴹⵏ ⵍⵉⵙⵍⴰⵎ ⵖⵔ ⵜⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⴰⴳⵉ .

ⵜⴰⴳⵣⵉⵔⵜ ⵙⴳ ⵎⴰⵍⴷⵉⴼ