Wp/zgh/ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ

< Wp‎ | zgh
Wp > zgh > ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ

ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ ⴷ ⴰⴳⵣⵣⵓⵎ ⴰⴽⴽ ⵉⵎⵥⵥⵉⵢⵏ ⵙ ⵜⴰⵍⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⴽⴽⴰ ⵜⴰⴼⵔⴰⵔⵜ ⵉⵖⵢⵏ ⴰⴷ ⵉⵎⵎⵙⵏⴰⵢ ⴰⴽⴷ ⵢⴰⵏ ⵢⴰⴹⵏ ⵙ ⵉⵎⵢⴰⴳⴳⴰⵜⵏ ⵉⴽⵔⵓⵔⴰⵏⴻⵏ. ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⴷ ⵉⵙⴳⵔⴰ ⵉⴼⵔⴷⵉⵙⵏ ⵏ ⵜⴰⵏⴳⵉⵡⵉⵏ ⴰⴽⴽ ⵜⵉⵇⵓⵔⴰⵔⵉⵏ, ⵜⵓⵏⴳⵉⵢⵉⵏ ⴷ ⵜⵓⵔⵔⵉⴳⵉⵏ. ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⵣⵉⵣⵉⵜⵉⵏ ⴷ ⵜⴽⵔⵓⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⴰ ⵜⵏⵜ ⵎⵎⴰⵍⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵙ ⵎⵍⵏ ⵜⵏⵜ ⴰⵡⴷ ⵉⵏⵎⴰⵍⴰⵜⵏ ⵉⴽⵔⵙⴽⵜⴰⵡⵏ (tridimensionel) ⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏ ⵏⵏⵙⵏⵜ.

ⴰⴳⵏⵙⴻⵙ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⵀⵉⵍⵢⵓⵎ 4 ⵙ ⵓⵖⵢⴰⵢ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎ ⵉⵜⵜⵓⵎⴰⵏⴻⵏ ⴷⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⴷ ⵉⵙⵉⴳⵏⵓ ⴰⵡⵍⵉⴽⵜⵔⵓⵏ ⵉⵜⵜⵓⴳⴰⵏ ⵙ ⵓⴽⵍⵓ ⴰⵎⵖⴷⴻⴷⴷⵉ ⵉⵙⵙⵓⴷⴷⴰⵏ ⴳ ⵡⴰⵜⵜⴰⵢⵏ. ⴰⵖⵢⴰⵢ ⵏ ⵓⵀⵉⵍⵢⵓⵎ 4, ⵉⵜⵜⵓⵙⵎⵖⵔⵏ ⵖⴼ ⵓⵢⴼⴼⴰⵙ, ⵉⵜⵜⵓⵙⵉⵍⵖ ⵙ ⵙⵉⵏ ⵉⴱⵔⵓⵜⵓⵏⴻⵏ ⴷ ⵙⵉⵏ ⵉⵏⵓⵜⵔⵓⵏⴻⵏ.
ⴰⴱⵍⴽⵉⵎ ⵏ ⵓⴽⴰⵔⴱⵓⵏ ⴳ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⴼⵉⵜ ⵓⵜⵜⵓⵙⴽⴰⴷⵏ ⵙ ⵓⵎⵉⴽⵔⵓⴽⵓⴱ ⵏ ⵓⵙⴼⴰⴹ ⴰⵡⵜⵓⵏⵉⵍ.

ⵜⵓⵙⴽⵉⵡⵜEdit

ⴰⵙⵙⵎⵉⵍEdit

ⵜⵉⵖⴰⵔⵉⵡⵉⵏEdit

ⵉⵍⵖ ⴷ ⵓⵎⵎⵔⵏⵉ ⵏ ⵉⴱⵍⴽⵉⵎⵏEdit

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵜⵎⵉⴹⵔⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎEdit

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵉⵎⵓⴹⵉⵍⵏ ⵏ ⵓⴱⵍⴽⵉⵎEdit

ⴰⵖⵢⴰⵢ ⴰⵡⴱⵍⴽⵉⵎEdit

ⵜⵉⵔⵔⴰEdit

ⵉⵙⵓⵖⴰⵍEdit

ⵥⵔ ⴰⵍⵜⵓEdit