Wp/zgh/ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ

< Wp‎ | zghWp > zgh > ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ
ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ Abkhazya
Flag of the Republic of Abkhazia.svg Coat of arms of Abkhazia.svg
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⵏ ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ
LocationAbkhazia.png

ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ (ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴱⵅⴰⵣⵉⵜ: (Аҧсны)، ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵊⵓⵔⵊⵉⵜ: აფხაზეთი، ⵙ ⵜⴰⵔⵓⵙⵉⵜ:Абха́зия) ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⵜⵎⵎⴰⵖⵏ ⵖⴰⴼⵙ ⴽⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵜⵣⴳⴰ ⵖⴰⴼ ⵓⴼⵜⴰⵙ ⵏ ⵓⴳⵎⵓⴹ ⵏ ⵢⵉⵍⵍ ⴰⴱⵕⴽⴰⵏ. ⵜⴱⵕⵕⵃ ⴰⵣⴰⵔⵓⴳ ⵏⵏⵙ ⵅⴼ ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1991 ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵊⴰⵔ ⵊⵓⵔⵊⵢⴰⴰⴱⵅⴰⵣⵉⵢⴰ. ⵜⴳⴰ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏⵏⴰ ⵖⵓⵔ ⵓⵔ ⴰⵎⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⵙⴷⴰⵜ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⵖⴰⵙ ⵙⴳ ⵔⵓⵙⵢⴰⵏⵉⴽⴰⵔⴰⴳⵡⴰⴼⵉⵏⵣⵡⵉⵍⴰⵏⴰⵡⵔⵓ. ⴷⴳ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 1993 ⵓⵎⵕⵏ ⵉⵙⵔⴷⴰⵙⵏ ⵏ ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ ⵖⴰⴼ ⴰⵣⴳⴳⵉⵣ ⴳ ⵜⴰⵎⵏⴰⴹⵜ ⴷⴼⴼⵉⵔ ⵉⵎⵏⵖⵉ ⵢⵙⵓⵍⵏ ⵏⵉⴳ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ,ⴷ ⵉⴳⵔⴰⵡⵍⵉⵢⵏ ⵉⵏⴱⴹⴰⵡⵏ.

Kamani village.jpg

ⵜⵉⵡⴹ ⵜⴰⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ 8432 ⴽⵎ²، ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵙⵓⵅⵎⵉ، ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵔⵎⵉⵏ ⵏⵏⵙ ⵏⵏⵉⴹⵏ ⵜⵉⵅⴰⵜⴰⵔⵉⵏ ⴱⵉⵜⵙⵡⴰⵏⴷⴰ، ⴳⴰⵍⵉ، ⴷ ⴳⴰⴳⵔⴰ ⵜⴱⴻⴷⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏⵏⵙ ⵖⴰⴼ ⵜⵎⴰⵕⵕⴰⵢⵜ , ⴷⴰ ⵜⵜⴰⵎⵥ ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ ⵖⴰⴼ ⵓⵣⴳⵏ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⵏ ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ ⵉⵣⴰⵢⴽⵓⵜⵏ (ⵊⵓⵔⵊⵢⴰ ⴷⴰⵜ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ 1989) ⵜⵜⴱⴻⴷⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ ⵖⴰⴼ ⵜⴽⵔⵣⴰ ⴷ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵟⴰⴱⴰ , ⵢⵍⵍⴰ ⵖⵓⵔ ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵟⴰⴱⴰ ⵉⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴳⴰ 37.4% ⵏ ⵜⵊⵓⵎⵎⴰ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⴰⵏ ⵉⴱⵓⵖⵍⴰ ⵉⴳⵔ ⵏ ⵜⴽⵔⵣⵉⵡⵉⵏ ⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵙ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵍⵖⵍⵍⴰⵜ، ⵍⵍⵉⴳ ⵜⴱⵓⵖⵍⴰ ⵙ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⵓⴳⵔⵉⵙ ⴳ ⵜⴳⵔⵙⵜ ⴷ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙ ⴳ ⵓⵏⴱⴷⵓ ⵢⴱⵓⵖⵍⴰ ⵓⴼⴰⵔⵙ ⵏ ⵡⴰⵜⴰⵢ ⴷ ⵓⵔ ⵢⴳⴷⴰⵍ ⵓⵢⴰ ⵉⴳⵍⵍⵉⵍ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ ⴰⵛⴽⵓ ⵢⵜⴱⴷⴷⴻⴷ ⵖⴰⴼ ⵉⴳⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵜⴹⴹⴰⵔ ⵙ ⵉⵎⵓⴽⵔⵉⵙⵏ ⵏ ⵓⵏⵣⵡⵉ ⴷ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ ⴰⵏⵣⵡⵉ ⵏ ⴰⴱⵅⴰⵣⵢⴰ ⵓⴳⵔⵉⵙ ⴷ ⵢⵍⵍⴰ ⵖⴰⴼ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵢⴰ ⵢⵏⵇⵇⴰ ⵜⴰⴽⵔⵣⴰ.

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏEdit