Wp/zai/Nadan

< Wp‎ | zai
Wp > zai > Nadan

Nada’n[1]

Nada’n par rê men tè nak kenap men lazo’ men, jwín yó yek men, jwín lì men xgàb, ngénta dí’s, ngénta kwent, ngénta yalnaxí, ngénta yalnayi’, ngénta xyan, ngénta xgàb mal yek men, rê men nada’nà rê men bà nawé naxte, nawé nzo yek na’, ngén kwan ndyak men naxte men. Rê men nada’nà nanyèt men kwan nak yalbyo, kwan nak yalblìno, yalbreznobà, nayèt men kwan nak kwéz kè men ngôl mena’.

Rê men nada’nà díb la’z men naxte men, ngén kwan nzo, tak ngén kwan ndolì men lô tib men, rê men yá nawé ndlì, nawé ndodi’s, díb lazo’ men, díb yek men ndodi’s men tak wên yek men, wên lazo’ men. Rê men nada’n nambezta men zá ór ncha ndren men, zá ór ncha xwi men, zá ór ncha rsye’ men. Rê men yá nambezta men zá ór nchàt men, nawé nchàt men kon ngol men, kon rê xi’n men. Jwa’ná nawé kwê men kon rê liz men, kon rê tà men, nayi’nut men tà men, nakwéznut men tà men, nanìxinta men xis tà men, nalyo’zta men tà men, tak tís ndoja’ ndlí men, ndoja’ nchák men, ndoja’ ndodi’s men, le’ga jwa’ná nchalal yîz lô men, le’ga men nkwa’n men yîz lô men. Mejorka le’ men ndablo men kwa’n men jwa’n wá men, jwa’n ríd men, jwa’n gók men. Jwa’ná jwa’n wên, nabé’z, naley, nakíj kete men ngén kwan nzo.

Mbay na tadibá rê men nada’nà, rê men bà nawé ncha yej, nawé nchu’ nít, nawé nzo lazo’ men naxte men, nzo fwers men nke men zí’n nkwa’n men jwa’n wá men, nawé nzo lazo’ men ngénta yîz, per ndablo men wá men pur jwa’n wên, nawát men rê komíd yìx ndobe náya’. xi

Ná rê men nada’nà rê men bà nada’n men tak nkenap men lazo’ men, nke’ men god, ntombì men lazo’ men, ndòb men nobén, ngix men mís, rê jwa’ná ndlì men zá mban men, zá dya’n men, zá nada’n men nzi men lô izyò re’ya, ndablo men ryalnu men lazo’ men, kó men rê yanan nzi men liz men, rê yanan nzi men lô yés men, lô lá’ men, lô xìt men, lô dán men, támud zá bán men, wi’ men xni ná xe’n men xi’n men.

  1. http://ddigital.umss.edu.bo:8080/jspui/handle/123456789/4574