Wp/wls/Clovis Logologofolau

< Wp‎ | wls
Wp > wls > Clovis Logologofolau

Ko Clovis Logologofolau ko he tagata fai politike o 'Uvea mo Futuna.

Clovis Logologofolau i te CES i Palesi i te 1996

Ne'e tupu i te ta'u 1945 i Matā'utu pea ne'e ako i te seminalio lahi o Saint-Léon i Païta i Niu Kaletonia. Ne'e au ai ki te fo'i pale fo'ou a te fale'ako ko te ''Le Grand Séminaire de Païta'' i te 1969, fakatahi ai mo ihi atu tagata 'uvea mo futuna ne'e logona: Petelo Tauhavili, Siole Hoatau, Kamilo Gata mo Mikaele Hema.

E ohoana Clovis Logologofolau mo Sofia Brial pea e ma'uli i Liku i Hahake.

Vote fakatelituale (1977-1992) edit

Ne'e 'uluaki kau Clovis Logologofolau i te vote fakatelituale o te 'aho 20 o Malesio 1977 o ina tekeni te lisi o te RPR ae ne'e taki e Benjamin Brial i Hahake.

Ne'e ma'u heka'aga e lua o te kautahi o hū ai Clovis ki te falefono fakatelituale.

I te vote fakatelituale o te 'aho 21 o Malesio 1982, ne'e toe tu'ulaga lua i te lisi o te RPR o toe hoko atu tana kau ki te fono fakatelituale.

I te vote fakatelituale o te 'aho 15 o Malesio 1987, ne'e laga leva e ia tana lisi fo'ou ko te: ''Union pour le développement pour l'avenir'' o toe ma'u tana heka'aga fakakaufono e tahi.

Pelesita o te Falefono edit

Ne'e fili Clovis Logologofolau ke pelesita o te falefono i te ta'u 1990 pea nofo aki te tu'ulaga o kaku ki Malesio 1992.

Lolotoga tana temi pelesita, ne'e faigao'i e Clovis ke fakahoko ke gaue fakatahi te 'u kautahi fakapolitike kehekehe o te Telituale. Ne'e ina taki te folau gaue a te falefono mo Mika Tauhavili pea mo te tepite ko Kamilo Gata ki Palesi i Sunio 1991. Ne'e nātou momoli ki te minisi o te 'atu kogafenafenua mo telituale o Falani mama'o ia Louis Le Pensec he tohi gaue ne'e teuteu'i e te 'u komisio e tolu o te falefono o 'uhiga mo te 'u gaue lagafenua o te telituale ite potu faka'ekonomika, sosiale mo fakafenua.

'Aho fakatelituale edit

I te temi ae ne'e pelesita ai, ne'e fakatu'u e Clovis Logologofolau te 'uluaki 'aho fakatelituale i te 'aho 29 o Sulio 1991 ke fakamanatu fakapule'aga i te ta'u fuli e te kaiga o 'Uvea mo Futuna.

Ki te fakama'uhiga o te ta'u 30 o te Telituale, ne'e fakahoko te 'u fakafiafia i Sagato Soane (lea tuku, laka a te 'u fānau ako, me'e, gao'i fakafenua, fakahaoga faiva Top).

Ne'e toe toho pepa mo te tohi pāki fakatulisi ne'e fa'u e te falefono.

Vote fakatelituale (1992-1998) edit

I te vote o te 'aho 22 o Malesio 1992, ne'e taki e Clovis Logologofolau te lisi o te ''RPR - Union pour le développement, pour l'avenir'' o ina taki mu'a ai te 'u vote i Hahake.

Ne'e toe kamata te vote fakatelituale i te palokia o Hahake i te 'aho 24 o Oketopeli 1993 o toe fakamo'oni ai te heka'aga a Clovis Logologofolau i te falefono.

I te vote o te 'aho o te 'aho 15 o Malesio 1997, ne'e taki e Clovis te lisi o te RPR o ina ma'u ai tana heka'aga kae ne'e fai leva he tagi ki te fale fakemau ke maumau'i te vote i Hahake.

I te vote o te 'aho 6 o Sepetepeli 1998, ne'e toe fakahoko te vote fakatelituale i Hahake o fakataupiepie ai lisi e 7. Ne'e taki te lisi o te RPR e Palatomiano Kulikovi kae tu'ulaga 4 ai ia Clovis Logologofolau o liu fakanofo ai Palatomiano ki te falefono.

Vote fakatepitē (1993) edit

I te 'uluaki fai'aga o te vote fakatepitē o te 'aho 21 o Malesio 1993, ne'e ko lisi e 3 ne'e fakataupiepie: Kamilo Gata (PS), Clovis Logologofolau (RPR) mo Soane Uhila (DIV.) o mu'a ia Kamilo (46.33%) mo Clovis (38.33%).

I te lua fai'aga o te vote fakatepitē o te te 'aho 28 o Malesio 1993, ne'e ma'u leva te mālō e Kamilo Gata o toe nofo mo te tu'ulaga.

Vote fakasenatē edit

Ne'e kau Clovis Logologofolau i te vote fakasenatē o te 'aho 27 o Sepetepeli 1998 o fakataupiepie i te 'uluaki fai'aga o te vote mo Basile Tui, Kamilo Gata, Soane Uhila, Emeni Simete mo Gaston Lutui kae ne'e fili leva e te kau fono mo te tepitē ia Robert Laufoaulu ke senatē i te lua fai'aga o te vote.

Fono faka'ekonomika mo sosiale (1994-1999) edit

Ne'e fili ia Clovis Logologofolau ke ina fakafofoga 'Uvea mo Futuna i te Fono faka'ekonomika mo sosiale o Falani mai Sepetepeli 1994 ki Sepetepeli 1999.

Kalae Kivalu edit

Lolotoga te 'u tokakovi o ma'uli fakafenua o 'Uvea i te ta'u 2005, ne'e fakanofo Clovis Logologofolau e te faha'i ae ne'e fehaga'i ki Sagato Soane.

Matapuna edit