Wp/wal/Xaaliyanne Toophphiyaa Olaa 1887–1889

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Xaaliyanne Toophphiyaa Olaa 1887–1889

Xaaliyanne Toophphiyaa Olaa 1887–1889 geetettiya olay Xaaliya Ertera haaruwaa wode Xaaliya kawotettay Toophphiyaa kawotettaara polido olaa. Olay wuridoy Toophphiyanne Xaaliya Ertera gidduwan zawaa essida Dabbotaa machchay polettiina. Gidikkonne polettida maachchay Ixaaletu doonaninne Amaaratuwan dummatiya birshshettaa oyqqido gaasuwan hara Xaaliyanne Toophphiyaa Olawu kaalettiis.

Dogali olaa dembbaa, Cammaraano Mikkeela