Wp/wal/Toophphiyaa Kawotettaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Toophphiyaa Kawotettaa

Toophphiyaa Kawotettaa (Gi'izettuwan: መንግሥተ ኢትዮጵያ), kase Abiisiniyaa getettiyaagaa, woykko Toophphiyaa (Amaarattuwaninne Tigirettuwan: ኢትዮጵያ ʾĪtyōṗṗyā, Oroomo doonan: Itoophiyaa, Sumaalettuwan: Itoobiya, Afarettuwan: Itiyoophiyaa), haydan ha'i Toophphiyaaninne Erteran Solomana Kochchaa Kawotettaay merettido wodiyaappe doommidi 1270 M.L. ppe 1974 M.L. Darggee Hayile Sillaase bollan Kawuwaa Xoqolluwaa polido wodiya gakkanawu de'idanne basettida kawotetta. Ha kawotettay 1896 M.L. hara heerata Harargge, Guraagenne Wolaytta malatiyaageeta shiishshiyoogan 1952 M.L.n Ertera shiiquwaara daro aakettay beettiis. Gidikkonne beni kiristiyaane ammano baaso malatiya Kawotettaa dichanawunne takettanawu danddayiis.