Wp/wal/Sumaaliyan Kiyida Olaa (2006-2009)

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Sumaaliyan Kiyida Olaa (2006-2009)

Sumaaliya Olaa, Sumaaliya giddo Toophphiyaa geluwaa woykko Sumaaliya so giddo olaan Toophphiyaa geluwaa geetettidi erettiyagee, dariya bagga Toophphiyaa wotaadaraanne Sumaaliya Pino Kawotettaa (SPK) olanchatinne Sumaaliya wotaadaratinne Punttilanddeppe yiida Sumaaliya Isilaama Yanxxila Citaa hasheyida Isilaama Pirdda Keettaa issipetettaa (IPKI) nne hara kushettiya milishata oyqqidi Sumaaliya kaallanawu yiidaageetuura polido gittaa olaa. Toophphiyaa wotaadarati tangguwaa ekkidoy 2006 wurssettan (IPKI) daro Sumaaliya kifileta ba kushiyan gilissiina.

Longgiya 3 gallassaa 2009 Sumaaliya Olaa hanotaa.