Wp/wal/Qan''ishiyaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Qan''ishiyaa

Qan”ishee Wolayttan diya haqatuppe issuwa. Wolaytta xallan gidennan Wolaytta yuushuwan diya deretu ubbaa dirattotun qan”ishee de’ees. Wolayttatto qan’’ishiyassi eeshshaynne puulay de’iyo Wolaytta haqatuppe issuwa. Qan’’ishee darotoo naa’’u naati woykko naa’’aappe dariya naati issoy issuwara kaa’iyo kaassatuppe issuwa geetettanawu danddayees. Qan’’ishiya kaassaa yelagati kaa’iiddi bariyan (age, ዕድሜ) lagge gididaageeti kaa’iyo kaassappe attin yelagati cima asaara kaa’iyo kaassa gidenna. Hegaadan zaaretti zaarettidi bawu bawu danddayidoogaa keenaa oychchidi wurssiyo wode, Hankko zaaruwa immiyagee qassi ba taraa ekkidi bawu eridoogaa keenaa oychchees. Elle elle taraa laamettidikka oychchanawu danddayettees.1 Qan’’ishiya awaaninne awude Kaa’iyonaa. Awan kaa’iyonaa yaagiyo oyshaassi, naati naatuura miizzaa heemmiyosan, mittaa mixiyosan, maataa buucciyosan woykko oosuwa wurssi simmidi omarssi tama achchan uttidi kaa’anawu danddayiyo kaassa. Cimiya asay qassi bantta giddo issoy issuwara kaa’ana xayikkokka naatussi qan’’ishiyan hagaa hagaa geettees giidi tamaarissiyo woykko erissiyo hanotay de’ees.2 Qan’’ishiya doommiyode Qan’’ishiyayyoo oyshaynne zaaroy de’ees. Oychchiyagee – Nena qan’’ishe gin zaariyagee qassi – qayshe gees. Hegaappe simmin oychchiyagee qan’’ishiya oychchees. Zaaruwa immiyagee danddayikko zaaruwa immees. Danddayana xayikko mokkaas yaagees. Likke zaaro gidana xayikkokkaa likkiyayyoo matida woykko shiiqi eqqida zaaruwa immikko, he izaawa zaarabaakka; mokka giyogee qan’’ishiya wogan baawa. mokkaas geenna; manggettaychchaas giidi palametteesippe attin. giddiyabi baawa.3 Qan’’ishiyayyoo diya qottaanne eeshshaa Qan’’ishiyayyoo dantto meray de’ees. Gammuwassi keettaayyiya harggiddarissi xaliya koyishin geleshshoy gayttiis. Yaatin geleshshoy godoo ay koyeetii giidi oychchiis. Gaammoy qassi taani ta keettaayyiya harggido gishshawu xale koyaysi yaagiis. Geleshshoy zaaridi aaa hagaassi qaare wozanay xale yaagidi zoriis. Yaatin gaammoy qaareekko yiis. Yiidi qaaree ne wozanaa taayyoo imama yaagiis. Qaariya godoo ta dooni intte sinttan biittaa mo shin hai wozanay tanan baawa zaafiya xeeran wottaas yaagin gaammoy hindda zaafiya xeeraappe immaasa giidi qaariyo ekkidi wogga zaafiyakko yiidosona. Zaafiya lanqqe gakkidi qaariyo kiya yaagiis. Qaariyakka zaafiya xeeraa kiyada worettaa ixxaasu. Gaammoy wodhdhikkii yaagin qaariya wodhdhikke kasekka ta wozanay tanan dees eraydda cimmaas yaagin gaammoy aggidi ba soo biis. Hagaappe tamaaranawu bessiyabay ooninne ogee baynna san qohanawu koyiyo wode cincca gididi bana ashshanawu bessiyogaa tamaarissees.Xoossaa Woossida Genessiyo. Issi genessiya woraappe kiyaydda tana saro peeshsha gaada kiyaasu. Issi godaree qassi tana mizada peeshsha giidi kiyiis. Saro peeshsha gaada kiyida genessiyo godaree yedettiis. Genessiyo godaree yedettishin suraa kallidi Xoossaa woossennan ogiyan zinida gudunttay gayttiis. Xoosso saro peeshsha giida genessiya attada saro baasu. Godaretu Waasuwa. Koyro godaree, awaatee! giidi waassiis. Naa’’antto godaree qassi I aybee! giidi waassiis. Heezzanttikka qassi, hankkooti waassiyogaa ezggi simmidaagee ‘’miyobaa demmaas! Miyobaa demmaas! giidi waassiiddi woxxiis. Oyddanttoy qassi sohuwara bawutay diyosaa gakkidaagee, hinna zaarin hinna taro; Hinna zaarin hinno bochchoppa giidi wocamaa olaa kessiis. Danggarssaa Ashuwa Demmida Godareta. Issi gallassi danggarssaa asi gelanawu danddayenna issi gita aafuwan danggarssay kunddidi hayqqiis. Ha kunddidi hayqqida danggarssaa tammanne isiini godareti banttawu miyobaa koyiiddi demmidosona. Demmosaarakka laa hagaa miininne wuriyabaa gidenna, hegan gelidi miiddi de’iigana giidi zorettidosona. Etappe issoy hagee gelissenna giddo gelidi midi digin awaara kiyanee? Intteyyoo gelana giikko inttiyo gelidi mite taani gelikke yaagidi ixxiis. Yaatin ha zorettidaageetuppe issoy danggarssay de’iyo aafuwa koyro geliis. Naa’’anttoykka giddo geliis. Ha gelida naa’’atiBanttawu midi kallidi hinkko banttanaara zorettidaageeta haa gelite, hagan nuugaa gelidi miiddi sholkkayiiddi miiddi daana gin ha attida hosppunatikka hinkkootu bolli gelidosona. Yaatin ha tammatikka danggarssaa ashuwa midi guutta wodiyappe guyiyan wurssidosona. Wurssi simmin kiyiyoosi xayin giddon uttidaageeta ha wontta gaxxan attidaageeti ‘’waanidi de’eetii? Giidi oychchiis. Etikka sa’ay nuuyyoo iita. Pude qoncciya kiyanaassi kiyiyoosinne baawa giidi meqettaanne xooggidi wurssiddoogaa yootidosona. Eti sa’aynne nuuyyoo iita gin gaxan diyagee yaatikko iontteppe issoy issuwa oyqqidi mite yaagiis. Yaatin namisay iissiyode issuwa issuwa oyqqidi miishin tammaappe naa’’ay attidosona. Ha attidaageeti gaxan diya godariya neegaa ne haylawu kawotikkii? Simi nuunikka nuugaa daafettida yaagidosona. Yaatin ha naa’’aappe wolqqaamiyagee hinkkuwa oyqqidi mi aggiis. Yaatin A xalaalay attidaagee namisay iissiyorin hayqqi aggiis. Yaatin ha wontta gaxan attidaagee attin hinkkooti ubbay hayqqi wuridosona. Qaari Heezzu Morkketa. Issi qaareessi heezzu morkketi de’oosona. Hegeetikka gaammuwa, geleshshuwanne gaaraa. Hegeetuppe gaammoy ba wolqqan ceeqettidi, bii qaaree tawu caammay koshshiyogaa erikkii? Gin koshshenna giikke gaada bana worees gaada abe! Ta godawu neeyyoo koshshees yaagaasu. Yaatin ha"i taayyoo sikkikkii? Giidi godatiis. Yaatin qaariya takki ga ekkada ba morkkiya ubbaa wurssanawu koyada godoo neeyyoo caammaa sikkanawu naa’’ubaa koshshees. Hegeetikka geleshshuwa cimbbaanne gaaraa galbbaa koshshees. Yaatin gaammoy hagee paxabee yaatin giidi sohuwara woridi immiis. Immi simmiiddi yaatin awude kessuutee yaagin, hegaayyoo haattan mooguwa koshshees. Heezzantto galla kessana yaagin heezzantto galla yiis. Bii kessadii iniigaa gin, Godoo ane haattan moogoogaa ekkanawu bays gaada shaafaa doonan eqqaa eqqada yaada ta godawu tana neeppe gooba goday haattan de’iyagee intteyyoo caammaa sikkana gaada haattan yeggido galbbaa diggiis yaagaasu. Bii aybaa yootay taappe hara godi oonee? Ane tana kaalettada bessa. Yaagin, giyogaadankka I biidi ciimmaa xeelliyo wode A eeshoy haattan pude xeelliyogaa be’idi ekkays giidi guppy gelidaagaa ciimmay akka mi aggiis. Qaariya ba morkketa heezzaakka wurssada simmaagaasu.Hawulaashuwa Genessiyonne Qaariyo. Issi wode genessiya qaariyanne hawulaashoy issi qofaa denttidi haasayiiddi haasayiiddi issi shaafaa gakkidosona.Yaatiyogan hawulaashoy koyrottidi haattaa giddo gelidi haattaanne uyite haattaanne wadhdhite yaagiis. Yaatin genessiya ero yaakko yaagada guppanne haattan gela aggaasu. Hawulaashoykka hayyashsho giidi genesseessi gediya oyqqidi mittidi wurssi aggiis.Yaati simmiyo wode qaariya haahuwakko shiiqa eqqada be’aydde diishin hawulaashoy qooriya xoqqu ootti kessidaagee haha! Qaaree neeni waanadii? Gelada haattaanne uyikkii haattaanne wadhdhikkiiyye yaagidi oychchiis. Qaariyakka zaarettada taani gelanaayyoo neeni hini bagga ollaakko aadhdhikko taani ha baggaara wadhdhada neekko aadhdhada haattaa uyanaayyoo koyaysi yaagaasu. Hawulaashoykka tuma giidi hini bagga ollaakko aadhdhiis. Yaatiyorin qaariya gaxaara woxxa shiiqada haattaappe uyannekka guppada matan de’iya mittaa bolli kiyada uttaaggaasu. Hawulaashoykka yawusu giidi naagin xayidoogee qooriya xoqqu oottidi xeelliyo wode A xayin bii qaaree awa baadii yaagidi oychchin, qaariyakka zaarettada Godoo hagan de’aysi yaagaasu. Hawulaashoy xoqqu giidi xeelliyo wode mittaa bolli uttidoogaa be’idi waanada qaalaa laammay yaagin, qaariya taani gelanaayyoo koyro gelida genessiya kiyada bana bessu yaagaasu. Hawulaashoy yiillotidi ha’’I eesuwara haa gela; genessiya hagan de’awusu, wadhdhidi issippe kiyeeta yaagidi qaariyo cimmiis. Qaariyakka zaarettada genessiya kiyido haattaa doonan eqqiyoranne taani guppada haattan geliyora nuna sigettiya qofa. Hinna xayikko cincci cincca cimmii? Mulaaci mulaaca qanxxii? Gaydda ha mittaappe hini mittawu guppada gelanne xayaagaasu. Hawulaashoykka yiillotidi haattan geliigiis geettees. Heezzu Kaysota Heezzu kaysoti tukkiyan boohaa doommidi Tuussaara kiyidosona. Yaatin Etappe issoy tishshaa dariyagee son diyabaa ubbaa maxada kessanawu taani soo gelana intte hagan uttishshite yaagiis. Taani soo gelana intte gelidi yokokattishin so asay denddidi inttena oyqqiyabaa gidikko inttena biittaa mizidi wadhdhana yaaniyo gishshawu taani gelana gin ubbaykka ero ero giidosona.Yaatin tukkee diyosaappe doommidi bookki wotto ollaara soo gelidi tuussaa miyiyara kiyiyo wode kareera laappun imattay puttu giidaageeti so naatoo saroo! Giidosona. So asaykka saro giidi kariya dooyiyo dirbban ha tishsha kaysoykka sarotaa giddon gede walahettidi sarotishin so asaykka hagee so asa gidennan aggenna giishin, so asaykka hagee imatta gidennan aggenna giishi etaara uttidi kaa’ishin tukketaara essidoogaa uyidi kahotaarakka kattidoogaa miidi tohotaarakka meeccidi, hiixataarakka yeggidi, afalakka immin, hiixaa kiyidi xiskki beegottiyo wode imattatikka so asaykka ubbay xiskkiichchidoogaa be’idi laappun imattatu maayuwanne so asaa maayuwa ubbaa maxi shiishshi qachchidi ekkidaagee tuussa xaphon booki wotto ollaara kare kiyi aggiis. Kare kiyidaagee Karen diya kaysotassi hagaadan yaagiis. Hodde siyiyite gin ee gin, intte be’iyogaa taani ta shemppuwa bayzzada, son diya diya asaynne imattatinne beegottidi tana oyqqiyabaa gidiyakko usa muxin ta ashoy etawu barssa gidanee shin taani ta shemppuwa bayzzada ehiido maayuwa tanaara likkiyan shaakkanawu bessekketa taani dariyagaa ekkanawu bessaysi intte guuxiyagaa ekkanawu besseeta yaagiis. Hankko karen diya kaysotikka akkay akkay nuuni dariyagaa ekkanawu besseettees, neeni niyo soo gelada uyada maada, neeyyoo tohotaara meeccidi afalaa immin ho’’iya hiixan zin’’ada aqada nuuppe waata dariyagaa ekkay nuuni nuuyyoo miyobi uyiyobi baynna xuma sa’an uttidi meeguwa uyiiddi aqin ubba nunaara likkiyan shaakkanawukka bessakka nuuni dariyagaa ekkanawu besseettees gin wolqqaama palamay denddiis.Yaatin eta giddon palamay goobin afalaa kare kessida cinccay yaagiis. Hodde siyite gin ee gin, taani soo gelada so asaa pirddissana giis. Yaagin Karen diyageeti qassi hay usa soo gelada pirddissuutee gin ee hegaa taappe ekkite pirddissana giis. Intte hodde pirddaa siyanawu emereera hiixay diyosaakko aadhdhite giiddi ba eriyo ogeera soo geli aggiis. I soo gelidi hiittaa heeran kuchuchattishin, imattatuppe issoy beegottidaagee laa hegee oonee giis. Yaatiyorin ha cincca kaysoy cenggurssaa xoqqu oottidi akkay siyite Daannawu, nu biittan yoho issoy metidaagaa pirddada kanttaasi shin ta pirdday lo’’okkonne iitakkonne siyidi qofaa immite yaagiis. Yaagi simmidi, nu biittan heezzu issi keettaa gakkidi tukkiyan bookkidi tuussaara kiyidosona. Yaatin eta giddoppe issoy tishshiyagee ta gelana; taani gelada son diyabaa ekkada kiyana giidi geliiddi hankkoota hagan takkishshite. Giidoogaadankka gelidi diyabaa ubbaa maxi shiishshidi qachchidi kare kessi simmin Karen diyageetuura palamay kiyiis. Soo gelidi kessidaagee taani dariyagaa ekkana; taani ta shemppuwa bayzzada ehaas; tana so asay oykkiyakko ta ashoy usa etayyo muxin barssa gidanee giidi palamettin kareegeeti qassi nuuni hagan meeguwa uyiiddi takkida yaaniyo gishshawu nuuni dariyagaa ekkana giidi palamettidosona. Yaanin taani ba shemppuwa bayzzidi soo gelidi kessidaagee dariyagaa ekkanawu bessees yaagada pirddaasi shin intte woygeetii? gin imattaykka like gaasa like gaasa yaagin guuttaa takkiishin xiskkoy efiichchidoogaa be’idi pengge xaden diya baquliyo birshshidi ifittaa dooyidi kare kiyiis. Kare kiyidaagee Karen diyageeta laa pirddaa siyidetii? Giidi oychchin ee siyida neeyyoo hoola! Neeni dariyagaa ekka giidosona Yaati hegaappe simmin ha cicca kaysoy hagaadan yaagiis. Hodde siyite gin ee gin, ha keettaawaassi kare keettan issi wolqqaama paray dees. Sa’ay geeyenna guuran paraa kooridi naa’’iyo tanggidi nuna oyqqiigana yaaniyo gishshawu hagaa maayuwa ubbaa ha baqulen caanidi sinttawu sinttawu biishshite. Taani oge gaxan mitta qoriya asa malatada keettaa goday paran gakki wodhdhiyo wode ogiyan eqqada duukaa balettana ero giidi hankkooti sinttawu biidosona.Yaatin sa’ay geeyyiyorin keettaa goday ba paraa kooridi cawaa xiiriiddi gakki wodhdhiis yaatin ha mitta qoriya asadan kuchuchattiiddi uttida kaysoy akkay daannawu haaho biittappe yiya asa malateeta. Aybee sa’I saro gidenneeyye giidi oychchin, digane tay shawu tana oychchoppa. Kayso heezzati tawu son diyabaa ubbaa wurssidi son maayiyo maayoy attenna imataa maayoy attenna. Diyabaa ubbaa wuuqqidi baquliyo birshshi ekkidi hanniira hanno adhdhidosona giyosi erettennan timishkki giidiidi xayiigigidosona awankko hanniira aadhdhidonaashsha? Awunkko be’anddii? Giidi oychchin, Hegeetee? Gin ee gin hegeetee gin ee gin, hegeeti hanniira duge soniyo soniyo oyqqidi ichchashu iitaa, ichchashu iitaa giiddi duge biidosona. Yaagin hay tayshawu yaatikko tawu ha paraa oyqqanay oonee? Yaagin, Hegaa paraa tana oytttikkii yaagin ero giidi paraa oyttin, bitanee duge soniyo soniyo oyqqidi duge biyoro be’inne paqraa bolli kiyi uttidi guye paraa godaa soo piriissaa ancciigiis. Piriissaa anccidi wuuqettida keettaassi zago ginaa gakkinne mishiraachcho! mishiraachcho! Kaysoti oyqettidosona ilili! Giite ilili! Giite gin so asay kare kiyidi yaatin aaway anee? Giidi oychchidosona. Ha cincca kaysoy paraappe wodhdhidi ha so aaway kaysota qurphphu oottidi oyqqiigiis. Oyqqidi kaysota daanna sintti shiishshiis. Yaatidi bira heezzu xeetiya tana metaasu awuppenne demmidi tawu yeddite giidosona, Biraa koyidi immidoogaa ekkidi hanniira hanno aadhdhiis giyosi erettennan paraa ekkidi ogiya laammidi paallinne xayyiigiis.Qaaree CinccatettaaQaariya kalla aadhdhada issi gallassi abbaa haattaa uyana gaada baasu. Baada biron issi gaco ganxxishin, gaammoy guye baggaara yiidaagee qooriyara cirppinttinne oykki aggiis. Yaatin qaariya geddi gaada pude gaammuwayyoo ayfiya xeellaydda ‘’waa godoo taani shafiya qoqqofanaashinkka gattekketii tana usa shafiyara baaruuteetiiyye? Gin pala ekka giidi yeddi bessidoora pirada wogga mittaa bolla kiyidaara miichchaa ki..ki..ki.. gin bii qaaree ay miiccay gin taani tabaanne miiccays nebaanne miiccaysi gin, bii tabaa waana miiccay gin, biittaara gaashiyakko kallenna neeni shafe qoqqofana gin tana yeddido nebaanne miiccays; gerggeco boncco bolla diya xaazaa laacciyakko alana taani kalla aadhdhadannee gaammoy uyiyo abbaa haattaa uyana gaada yyiido tabaanne miiccaysi gaasu. Curppanne Yaalooliya GodaaBeni issitoo Curppa giyo bitaneenne Yaalooiya Godaa Konchcharssa giyo bitanee de’oosona. Curppu Yaalooliya Godaa Konchcharsso gaden de’ees. Ayyoo koshshiya sisuwa giyogaa saaminttaappe naa’ugallassaa oottees. Bariyyoo qassi ichchashu gallassaa ba son koshshiyabaa oottees. De’iiddi issi gallassi ba laggeta bana maaddanawu xeegiis. Xeesidaashin I kase naa’’u gallassaa oottii wottido Goday heezzantto gallassaa wolqqan xeesiis. Dago asati oottana giidi yiyo wode bagodaagaa oottanawu biichchiis. Yaati daguwa xeesido asati waanay yaagin, chii tana ta goday xeesiichchiis yaagidi haroode ta inttena xeesada hassayissa ekkana, ta gaden oosoy baa gin, laa xeega pe’ada ne aggada harasaa bin waatanee?gin, aggidi bi aggite hayla siine kafoy laytta keexxido keettaa argganttay yiidi baqqi laalees geettees. Ubbabaykka Louwassii hanees. Issi bitaniya keettaa kaysoy gelidi buquraa efirggiis; Yaatin hachchi say giya gallassa shin, hachchi son pee’iday oonee gin, hachchi son pee’ida bitanee Baassa gin, biidi ekki yiite, gin I qassi asabaa ekki erenna shin biidi ekki yin, waanadii laa gin, giyaa babeykke son pee’aasi shin asabaa ekka erikke. Tana koshshiya oosuwa ta son oottaydda pee’aas, gin giyaa ne ayssi babeykkii? Yaagidi baquluwa toggidi ubbatoo giyaa biidi ushshaa uyiiddi pee’iya bitanee yaagidi oychchin, Giya ta baana xayikko waanii? Taani ta son tana koshshabaa oottaydda pee’anawu danddayikkinaa gin, asa keettaa dooyanawu attikkii gin, taayyoo kushee paca gidiyo gishshawu baquluwa toggada ashkkaraa kaalettada giyaa baada ushshaa uyaydda pee’anawu danddayenna gishshawu attaasi giis. Yaatin awucaaciniya utissin kawuwa shuumee diyagee wuuqqidaagee A gidennan aggenna yaagin aybin eridetii? Yaagin he gallassi kafo kana shociyabikka son attibeenna yaagi A qassi aybissi gam’’adii yaagidoogee I asabaa ekkennaagaa xillo asa gidiyogaa odin, dereekka qassi I asabaa ekki erenna xillo asa gidiyogaa markkattiis. Asi ubbi eqqiyo giyaa he gallassi ne aybissi aggadii gin, Bariyyoo miishshaa wolqqay guuttaa gidiyogaa wurssidi odiis. Hegaa siyidi ha kawuwa shuumee wonttifen simmidi yiite giidi qaxaridi he giido galla simmidi yiiddi naau booraa shammidoogaa goochchi ekkidi hagaa ekkada goya maada loada de’a. Miishshaakka ne ekkido murutaappe awuppe ekkoo geennan ne sooppe ekkada maada gitatada de’a. Ne asabaa bochchennaagaa eraas giidi immin laaggi ekkidi soo biishin kase biis xayiis giidi hirggiya shooroy haha! Tayshawu hagaa awuppe ekkadii oychchin kawuwa shuumee tawu wolqqi baynnaagaa odin ta kasasettidoogeekka worddo gidiyoge ta kasasettido gaasoykka hagaassa gidiyogaa odin heezzantto galla yaanaadan immido qaxaruwa maaran ne xil.lo yaagidi hagaa booraa daaggiis yaagiis. Shooroykka Xoossoo! Xoossoo! Hegaa kawuwa shuumiyassinne Xoossi immo. Xalahiya oosoy Shaarato godaa maaddees. Yaagiyogaadan worissana xayssana giidi efin booraa imissidi yeddiis geettees. Issi qaariyonne issi mino TamaariyaIssi wode issi goshshanchcha na’aa gidida mino tamaaree timirttee keettaappe soo simmidi xinaatiya darin koyiyo gishshatawu dabttaraanne oyqqidi miizzaanne laaggidi mashshaanne oyqqidi bazzuwa biis. Bazzuwa biidi wogga kuwan uttidi xaafiiddinne xanna’iiddinne dabttaraa olidi miizzay biidaagaa zaaranawu biyo wode Issi qaariya mittaa bolla uttada xeellawusu. Miizzaa zaaridi simmiyo wode qaariya mittaappe wodhdhada dabttaraa moora wottada biidoogaa be’idi laa hagaa oottabi aybee giidi qoppii qoppii qoppidi pude xeelliyo wode qaariya uttidaaro be’idi wontta biiddi ekki biido mashshaa ekkidi coo ba qooriya bollan qanxxiyabaa malaatidi Mashshaa dabttaraa bollan wottidi ini miizzaa zaaranawu biigiis. Ini qaariyakka wodhdhada wonttaagaadan dabttaraa morays gaada ba qooriyan mashshaa wottada hachachchi oottada qooriya baagaa qanxxa olada hayqqa aggin tamaaree yiidaagee hayya ta haluwa kiyaas yaagiis geettees.Asa na’a Iitatettaa Issi bitaniyara geleshshuwara Eceriyara Shooshshaara daro metootidi namisay oyqqin miyobaa xayidi betiya biidosona. Betiya biiddi diishin ogiyan etaara issi dure bitaniyara gayttidosona.Gaytti simmin, dure bitanee awu beetii giidi oychchiis. Yaatin, namisaynne pacay oyqqin daro metootidi betiya kiyidoogaa odidosona. Dure bitaneekka daro qarettidi yaw’’asho ane soo hinddite giidi ekkidi biis. Ba soo gattidi mizidi ushshidi, loytti xeellidi daro wodiya gattiis. Yaatin etikka dure bitaniya keehi galatidi simi hagaappe sinttan nuuni nuna danddayidi oottidi aqanawu danddayoos giidi sarotidi shaahettidosona. Hegaappe simmin daro wodiya takki simmin ha dure bitaniyayyoo aqotay wurin hiyyeesatettaykka oykkin, ikka aggidi betiya kiyiis. Ogiya kiyidi unddennasaa gakki simmin, ha beni ba soo efiidi mizidi ushshidi daro maaddidi yeddido eceriyara gaytti aggiis. Ecereekka gayttidaagee asa nawu hagee nenee? Gin, tana tennee shin ayssee, tawu diya aqotay ubbaykka wurin, tana hiyyeesatettaynne kabbashay oyqqin taayyoo haniyobi ixxin biittaa yeggada betiya kiyaas yaagiis. Yaatin eceriya yawu’’asho asa nawu! Ne bolli hagee gakkanawu bessenna shin, hay nena taani waato? Hay ta nena aybin maaddoo? Gaada keehi qarettada, ta nena simi haraban maaddanawu danddayiyobinne baawa; gido shin, macca asa issinniya hiitta huuphessan borkkota zin’’idoa biray qarcciitaara diyagaa ta niyo ekkada yaana giidaara mishiree soo gakka wodhdhaasu. Yaatidaara hiitta huuphessi aadhdhanne biriyo qarcciiteera achchen saxxidaara bitaniyakko gattaagaasu. Gatta simmanne bitaniyassi hodde simi ta niyo harabaa oottanawu danddayikke nuna ecereta maaddiyabaa gidenna nena simi hagee maaddikko maaddo taani simi niyo harabaa oottanawu danddayikke gaada biraa bitaniyayyoo immin, ekkidaagee eceriyo daroppe galatidi A immido biraa ekkidi ufayttiiddi soo simmidi biishin, qassikka ogiyan beni ba son mokki ekkidi loytti mizidi ushshidi daro wodiya bonchchidi maaddidi yeddido bitanee ogiyan gayttidi ha bitaniyawu awuppe yay? Giidi oychchin, taani hagaadan ta aqotay wurin hiyyeesataykka oyqqin, miyobikka xayin sooppe aggada betiya kiyaas shin, yiishin ogiyan eceriya gayttada hanno biriyo immin ekkada yays yaagiis. Yaatin bitanee hegaa siyi simmidi ane tanaarakka issisaa hinddikkii, giidi issisaa ekkidi biis. Naa’’ay issippe biiddi biiddi issi wolqqaama xahay diyosaa gakki simmin, sohuwara ha wontta eceriya immido biriyo dafi ekkidaagee. 1bitaniya sugidi gaganttinne aafuwara oliigiis. Yatin bitanee ya shuchchan ha shuchchan shocettiiddi xahaara biidi kunddiigiis. Hegaappe simmin bitanee kunddosan deshettidi daafuridi uttidaashin, xahaa giddon beni ba son mizidi ushshidi maaddidi yeddido geleshshoy gakki wodhdhiis. Yaatidaagee asanawu waanada day? Nena hagaa mala xahan ehiidi olidabi aybee, giidi oychchin, hanidabaa ubbaa wurssidi yootin siyi simmidi yawu’’asho! yawu’’asho! giidi hay ta nena aybin maaddoo? Ta nena miishshan maaddennaadan tawu miishshi baawa. Gido shin, ta nena ay hanadakkaha ha xahaappe kessana. Hegaappe simi, haraban ta nena maaddanawu tawu wolqqi baawa giis. Yaatin bitanee ero! Ne tana ta zariyan gattin hegee tawu gidennee? Tawu harabaa ay koshshii? yaagiis. Hegaappe simmin geleshshoy bitaniya kaalettidi kaalettidi bitaniyassi haraqiya oyqqidi pudettaa shibbiiddi shibbiidi waayettidi dembbay diyosaa gatti aggiis. Yaatidaagee ero asa nawu ta niyo simi harabaa oottanawu tawu wolqqi baa gin, bitanee qassi tawu hagaappe aadhdhiyabi harabi aybi dii? Tana asi diyosaa gattadasa, ta ootto kushiya tawu zaaradasa. Xoossi immo giidi shaahettiis. Shaahettidi sinttawu biishin, beni mizidi ushshidi yeddido shooshshay bitaniyara ogiyan gayttiis. Gayttidaagee asa nawu ay mala day giidi sarotin, taani lo’’o days sin ayssee tayyoo ne be’ido aqotay ubbay wurin tana gita hiyyeesatettay oyqqin, aggada betiya betiya kiyidaashin ogiyan eceriya tanaara gayttada asa sooppe bira ehaada imin, biriyo ekkada yiishin asanay palay taani beni ayyoo oottido kehatettiyo qoppennan aggidi ta ehiyo biriyo taappe wotti ekkidi tana kakaara sugi yeddin, kakan kunddada diishin, taani beni mokkada yeddido geleshshoy tanaara gayttidi taayyoo kushiya oyqqidi tana maaddidi ollaappe kessin yays giidi shooshshaayyoo yootiis. Yaatin shooshshay siyidi yawu’’asho yawu’’asho giidi qarettidi shooshshay hagaadan yaagiis. Asa nawu nena gakkida metuwassi issuwa hana giidi zoriis. Hanno shooshsha xaliyo minttada naaga giidi immiis. Yaatidi ne hananabaa gin, ee gin, ha giddon hagaa heeran gooba bullachchay kiyana; ha bullachchan ba na’iyo bullachchidi immiya bitanee keehi dure gidiyo gishshawu bullachchay kiyiyo gishshawu bullachchaa gallassi taani baada na’eessi ginddiya bolli dukkana. Na’iyo ta dukka simmin, na’eessi marzzee bollan woxxin sohuwara cooshshaa porqqattada hayquwawu matin, na’ee aawaykka keehi dagammidi daro un’’ettidi asoo! Tana worite! tana pattite! Giidi keehi un’’ettishin, bullachchaa asaykka shiiqidi keehi un’’ettishin neeni gaqkkanne na’ee aawaassi ta na’eessi xaliya immana shin ne tawu ay immay gaada oychcha giis.Yaatin bitanee ero giidi shooshshay immido xaliyo oyqqidi bullachchaa sohuwa biidaashin, shooshshay bullachchawu dirbbiya asaa giddoora kolxidi gakkidaagee na’iya diyo sohiyo gakkidi na’eessi ginddiya bolli dukki aggiis. Yaatiyorin na’eessi marzzee bollan woxxidi dirbbissidi dirbbissidi woruwawu iisettidi hanin, na’ee aawaykka keehi un’’ettidi diishin, bullachchaa asaykka yaappe haappe shiiqidi un’’ettidi uttidaashin shooshshaa xaliyo oykkidaagee na’ee aawaa taani ne na’eessi xaliya immana shin ne tawu ay immuutee gin, ne ta na’iyo ashshikko, ta godawu ta niyo ta aqotaayyoo baggaa immana gin, ero giidi maayettidi na’eessi xaliya immin na’iya xaliya ekkada paxin na’ee aaway ufayttidi bawu diyagaappe baggaa shaakkidi immin, bitanee ufayssan laaggi ekkidi ba soo biiddi asayyoo asanaappe do’aara ubbay lo’’o gidiyogaa eriis. Asi asayyoo kushe zaarenna, do’aara ubbay kushe zaareesi shin yaagees.Aawu Machchee Iitatettaa. Issi aayyiya hayqqido na’aynne aayyiya de’iyo na’ay issippe doosona. Ha naa’’u naatussikka aayeti kase issoy issuwassi da’utta. Ha paxa diya maccaasiya ba na’aassi xaaruwa immada ba da’uttee na’aassi zazzariya immada haattaa ehaana mala shaafaa yeddaasu. Yaatin da’uttee na’ay yeekkiiddi zazzariya ekkidi shaafaa biis. Shaafaappe da’uttee na’ay zazzariyan haattaa duuqqidi ehin I na’ay qassi ba aayen ammanettidi mela xaaruwa ekkidi soo simmiis. Yaatin maccaasiya naa qaxxaraa gelissada, neeni genessiyo worada suuttaa tisttettada gereeraydda simmikko qumaa mizanappe attin hinkkoode nena mizikke gaada ba na’aassi tooraa immada ba da’uttee na’aassi gombbillaa immada shankkawu yeddaasu; yaatin da’uttee na’ay yeekkiiddi shankkawu biidi genessiyo woridi gereeriiddi kare gakkin I na’ay mela kushe soo simmiis. Yaatiyorin Ayyoo hashiya oyqqada kiya aggaasu. Yaatin aawaa machchiya ha’’ikka bana alibeenna gaada awa ayfiya na’iyo ekkada ya yaagaasu. Yaatin da’uttee na’ay gutaray diyosaa gakkidi asa ubbaa shiishshidi oychchin shiiqida asaykka awa ayfe na’iya diyosaa malaatin biidi awa ayfiya na’iya awan diyakkonne lal’’iddi biidi awa ayfenttasoo gakkidi fengge keettaa gelidi maccaasiyo awa ayfee na’enttasoy awan diyakkonne oychchiis. Yaatin maccaasiya keettay hageehoo gaada bessaydda neeni koyro soo gelanaappe kase ta gadeppe tammu burttukaaniya duuttada oyqqada soo gelada burttukaaniya issuwa issuwa ekkada tammaakka wurssa. Yaniyo wode A neekko kiya aggana. A kiyiyo wode neeni hokkada ezggo! ga yagaasu. Hegaappe simmada A niyo yootiyobaa ootta gaasu. Ha pengge keettaayyiya odidoogaadan soo gelidi burttukaaniya issuwa issuwa pude olidi wurssin akko kiya aggaasu. Yaatin ikka hokkidi ezgo! giis. Yaatin tammu booroo, tammu dorssoo, tammu deeshshoo, tammu haree gaada biittaa shoca gaasu. Yaatin tammu booroo! tammu dorssoo, tammu deeshshoo, tammu haree giidi biittaa shociis. Yatiyorin ayyoo hashiya oyqqada kare kiya aggaasu. Hegaappe simmin ayyoo hashiya oyqqada kare kiyaasu. Hegaappe kaallidi mehe ubbay eta kaallidi kiyi aggiis. Yaatin ogiyan biiddi eqqidi gereeriiddi gutaraa gakkidi karekka gakkidi taawaa machchee badamee neeni tawu zazzariya immin haattaa ehaas, neeni tawu gombbillaa immin genessiyo woraas, awa ayfe na’iyo ea gin awa ayfe na’iyo ehaas, taawaa machchee badamee xeella xeella gin, aawaa machchiya xeellana gaada kare kiyiyo wode awa ayfe na’iya zeelummada xeellissennan diggin ezggo! gaada soo ekkada hegaappe simmin lagge gidada de’a aggaasu.Qaariya Loggomuwa Tookkadee Maadee? Gaammuwanttasoo na’ay machcho ekkiis. Machchiyo ekki simmidi guutta wodiyappe simmin, gaammuwa na’aa machchenttason na’I anjjettiyagaa/maraqettiyogaa xeelliyagan anjjettiyo galataa/ maraqettiyo galaataa shiishshiyo gishshawu gaammuwa na’aa machchenttasoy yiidi galataa baalaa gallassi loggomuwa ehaana mala caddidosona. Yaatin gaammuwanttasoy he gallassay gakkanaashin cuuchchaa moogidi naagishin gallassay gakkin loggomuwa kaattidi giigissidosona. Giigissi simmidi beettawu kiyiyo saatiyan qaariyo toossidi efaana koyidosona. Yaatin qaariyo xeesidi ehiidi bii ha diljjaqee ha loggomuwa tookkikkii? gin taani tookkana shin tana intte huuphiya bolli tookkiyakko taani loggomuwa tookkana gaasu. Yaagin, olan gakkiya tanoo! bii ha diljjaaqee woygay? Gin, ee tennee godoo tana intte intte huuphiyan tookkiyakko taani intte huuphiyan uttada loggomuwa tookkana gin ero giidi gaammoy O tookkin A gaammuwa huuphiyan uttada loggomuwa tookkada buussaa doommin, buussaa doommidi guuttaa biishin, gaammoy bii ha diijjaalee hagaa heeraa woygiyo giidi oychchin hagaa heeraa loggomi poga geettees gaasu loggoomuwa pogaydda. Hegaappe qassi guuttaa sinttawu biishin gaammoy bii ha diijjee hagaa heeraa woygiyo gin hagaa heeray loggomi doomma geetettees gaydda loggomuwa pogada puchukayaydda dawusu. Hegaappe simmin biiddi biiddi ogiya baggettidi gaammoy ha’’ikka bii ha diljjaaqqee hagaa heeraa woygiyo giidi oychchin hagaa heeray loggomi bagga geetettees. Ha’ikka biidi biidi wurssettaa heeri gakkiyo wode bii ne aayyiyo ha diljjaawee hagaa heeraa awa giyo giidi oychchin hagaa heeray loggomi wurssa geetettees gin hekko hegaa gidikko ogiya wurssanawu matida giis.Yaatin wurssettan guppada san wodhdhada taani sheeshshawu baada yaana gaasu. Loggomuwa san wottada baada yiikkii, gin chii ta taro tookkada baada tookkada yaana yaagaasu. Yaatin biikkii hodde yaagin baada mela diya loggomuwan sheeshshaa kunttada loggomuwa goozada simmaagaasu. Yaata simmada gaammuwa huuphiya bolli uttin bollo keettaa gakkiigidosona.Hegaappe simmin, cachchaa immido dabboy ubbay wurssettan banttaagaa banttaagaa sheedhdhiyo wode gaammotikka banttaagaa sheedhdhana giidi xeelliyo wode loggomuwa giddon sheeshshay kumidaagaa be’idi bii ha diljjaaqee hagee aybee giidi cirppintti oyqqidi san olidi yedhdhana giidi hanishin qaariya hay godoo haakko xalahee intte tana sa’an olidi yedhdhiiddi aykkana waayeetii intte issi kuttan tana kaarawu pude oliyakko taaro yaada biittan kunddada hayqqaaganaagaa aggidi aybawu tana yedhdhiiddi waayeetii gin gaammoy tumakka giidi gaammoy pude kaarawu oliyorin killin kaaraa oyqqanne kunnddennan attidaara laa toohettada yaada toohettada simmiya tanooshsho! gaada gaammuwa bolli qilliiccaasu geettees. Addaama Qanggiya BitaniyaBitane issoy aylliyan ba gadiya oottiiddi Addaama qanggees. Aylliya pude tookki tookkidi sa’aa caddidi Addaamee niyo iito! Gees. Qassikka aylliya pude tookkidi sa’aa caddiiddi Addaamee niyo leelo! Hanno tana kaa’iyay nena gidikkii? yaagi yaagidi biittaa aylliyan caddidi oottishin issi dure bitanee mataara kanttiiddi hagaadan yaagiis. Ta ishawu neeni hagaadan Addaama qanggiyogee nenaara ayba metoy gayttiinee? Hagaadan neeni camettidoogee ayba gaasuwanee giidi oychchin bitaneekka ba metuwa yootin, Yaanikko ane taakko haaya giidi ba soo ekkidi biis. Dure bitanee ha camettida bitaniyassi ba son diyabaa ubbaa hagaa niyo ekka. Ba duretaanne ba aqotaa ubbaa ayyoo muleera sheedhdhidi hagaa niyo go’etta giidi immiiddi ubbabaakka niyo ekkada go’etta yiidi immiiddi ha saaxiniyo dooyoppa giidi saaxiniya qulppiyara gaattid ayyoo immiis. Yaatin bitanee harabaa ubbaa xaqqametta shin ha saaxiniyo dooyoppa ayssi giidee giyogaa qofaa doommiis. Hegaappe simminne laa ayssi taani ha saaxiniyo dooyada xeellikkinaa giyogee ayyoo wozanan qofettin saaxiniyo dooyi aggiis. Yaatiyorin sohuwarakka bitanee ha dure bitanee kase saaxine giddon wottidobay aybee? giidi saaxiniyo dooyiyorin udunxxee saaxine giddoppe kessi ekkidi biigiis. Yaatin ubbabaa hey giidi immida bitanee Addaama ay qangay ne ne huuphiyawu nagaraa oottada yaagiis.Issi Gaammuwanne issi Miizziyo. Issi wode issi biittan issi gaammoynne issi miizziya issippe de’oosona. De’ishin de’ishin gallassaappe issi galla miizziya maraa yelaasu. Yaatin gaammoy maraa be’idi keehi qarettidoogee bar wolqqaa ammanettidi hagaa maraa yelidaagee tanappe attin nena gidakka yaagiis. Hegan palamettidi dabbuwa shiishshanawu maacettidi denddidosona. Yaatin miizziya ba dabbuwa shiishshaasu. Gaammoykka ba dabbuwa qaareera gattidi xeesiis. Ubba dabboy shiiqin qaariya keehi gam’’ada yaasu. Gaammoykka I bolli ayfiya kessidi bii qaaree ha ubbay yiidi nena nanggiyo wode ay oottaydda gam’’ada biron yay? Yaagidi godatiis. Qaariyakka zaarettada Gode taani saloy peerettidaagaa sikkaydda sikkaydda hanno gattaas gin bii awa biittan saloy peeretti erii? Gin akka qassi awa biittan gaammoy mara yelii! Yaagada yohuwa wurssa aggaasu.Issi Amalanchcha Mishiriyonne I azinaa. Issi issi biittan issi amalanchcha mishiriyanne I azinay de’oosona. De’ishin he maccaasiya amalanchcha gididaara ba keettaawaa cayacayadanne wocamada wayissaasu. Ha bitaneekka keehippe yiillotidi issi galla ba laggiya zoreta bessanawu biis. A laggeekka waanadii aybee giidi oychchin ta ishawu tana metidabay taayyoo maccaasi diyara tanaara wocamawocama wayssawusu shin waata gay gaada nena oychchanawu yaas yaagiis. Ha laggeekka A zoriiddi issi galla ashuwa shammana gaada giya ekkada ba yaagiis. Yaatada giyaa gakkennan haahuwara de’iya giya wocamaa ezggissa. Giyaa giddo gelada giyaa wocamay guuxxi guuxxi biyogaa be’a simmada nena be’idi asay yayyidi co’’u giidoogaa yoota yaagiis. Ha bitaneekka giidoogaadan maccaasiyo ekkidi giyaa biis. Giyaa matiiddi ta michchee hagee giyay ayba wocamiyakko siyay yaagiis. Akka zaarettada ta ishawu hagee ayba wocamii yaagaasu. Giyaayyoo giddo ginaa gakkidi ha’’I qassi wocamaa aggidoogaa be’ay yaagiis. Akka tumukka ta ishawu ha’’I wontta wocamiyagee waanidi aggidee? Yaagada oychchiini ikka zaarettidi hagee ubba asay tana yayyiyo gishshawu wocamaa aggiis tennee. Tana deree ubbi bonchchiyogaa tennee nenkka hachchippe doommada ta bolli haasayoppa gin akka hegaappe simmada ta ishawu tumakka asay nena bonchchiyogaa be’aas. Naa’’antto ne bolli haasayikke gaada qaalaa gelaasu. Hegaappe simmidi etikka sigan de’iigidosona yaageettees. Makkalanchcha Kawuwa Issi biittan issi makkalanchcha kawoy de’ees. Ha makkalanchcha kawoy gallassatuppe issi gallassi asa ubbaa shiishshidi taayyoo shukkin maracce giddon tocee baynna shukkidi tana bessite hegee xayikko tabaynne inttebay shaahettana giidi kawoy asaa daro un’’ettiis. Yaatin hanoy daro deexxin, asaayyoo haniyobi ixxin daro un’’ettidi diishin issi eranchcha na’iya matan diyaro biidi oychchidosona. Yaatin na’iya qassi hegee yatin paxabee? Hegaayyoo intte hananabaa gin ee gin intte hachchi yelettida maraa shukkidi kawuwa bessite; intte he maraa shukkikko uluwan maattappe attin harabi baawa yaagaasu. Hegaappe simmin asay biidi kawuwaassi maata lanqqibeenna maraa shukkiyorin uluwan diya maracciya giddoppe maatta xalaalay kiyiis. Yaatin kawoy immido paaciya hegan xooniigidisona. Hegaappe simmin qassi naa’’anttokka kawoy hagaadan yaagiis. Naa’’anttokka asaa ubbaa shiishshidi taayyoo saluwappenne sa’aappe gidduwan keetta keexxite yaagiis. Hegee xayikko tanaaranee inttenaaranne wolqqaama oshshay denddana; tani hegaappe simmada inttena biittaappe xayssana yaagiis. Yaatin etayyoo haniyobi ixxin daro un’’ettidi inikka wontta na’eekko biidi hanotaa odidosona. Yaatin na’iya qassi hegee paxabee? Hegee inttena daro qohiyabaa gidenna gaada, intte hananabaa gin ee gin, Keettaa nuuni kawoo keexxana shin keetta keexxiyosaa aawu bessees. Ane intte nuuyyoo keexxiyosaa bessite; yaatikko nuuni keexxiigana ayba metoy de’ii giidosona. Yaatin kawuwassi keexxiyosaa saluwappenne sa’aappe gidduwan bessanawu xiqqi gi aggiis. Yaatidi naa’’anttokka kawuwa paaciya xoonidosona. Yaatin kawoy ha I paaccido asay ubbay paaciya xooniigidoogaa be’idi laa hageetussi ha era ubbaa immiyay oonee giidii kaalli gakkidi issi cincca na’iya eta zora zorada wozanttidoogaa eriis. Yaatin wurssettan ha na’iyo taayyoo ekkidi yiite yaagiis. Na’iyokka ekkidi yin bii na’ee tana geluutee? Ne tana geliyabaa gidikko neeyyoo taani gitabaa oottana yaagiis. Yaatin na’iyakka gelana gin bullachchaa kessidi ekkiyo galla hagaadan yaagiis. Bii tana neeni gelana giidoogee lo’’o shin nena taani hachchi bullachchada ekkiyorin neeni taayyoo aqanaashin shahaarada taayyoo attuma na’a yelada immanawu koshshees yaagiis. Yaatin na’iya hegee ay metii taayyoo neeni hachchi zerada zerido banggan tana kaaciyabaa gidikko ay metoy de’ii taani neeyyoo yelada immaagikkinaa yaagaasu. Yaatin kawuwa oyshaassi zaaruwa qexe geennan zaaridoogaa be’idi kawoy daro keenaa un’’ettidi na’iyo baada intte soo asaa ubbaa taayyoo ekkada ya giidi intte na’iya taappe daraasu intte na’iyo ekkidi bite giidi paramiigiis. Laappun Maccaasata Ekkida BitaniyaIssi bitanee laappun maccaasaa ekkidilaappunatuppekka doorettida keettaa maanawu, doorettida laggeta shoobbanawu baassikka lo’’o duussaa de’anawu qachchiis. I ekkido laappun maccaasatikka I eta ekkido ho’’o wodiyan A leelleesidi oyqqidosona. Guuttaa aqi pee’’ddi kichcha I tawu sshukkiyogaappe issi shukkiyogee aadhdhees. I taassi shammiyo maayuwappe issi shammiyo maayoy loogiidaageeti bitaniya bolli qori daafabaa qoppiyogaa doommidosona. Eta giddoppe issinniya I shukkido shoy ta soo yeenna giidaara yiillotada nuna laappunatakka ehiidi baassi go’ettees. Gaada ba wozanan maqqidaara ane nuukka nuussi kehiyabaa zorettoos gaasu. A ha ubbatussi ha qofaa yootada oottin, etikka ha qofan ammanettidi ane zorettoos giidosona. I nuna laappunatakka ehiidoogee.nuna goana giidi gidenna baassappe attin. Hegaassi I ay duretikkonne assi nuuni qumaa immokko giidi caaqqidi maayettidosona. Bitanee icchashu gallassi gakkanawu miyobaa xayidi namisan daafuriis. Yaanidaagee awu wottin denttin ixxin shooron de’ya issi mishiree soo biidi yenjjeeluwa tawu immarkkii giidi oychchidi ekkiis. A yenjjeeluwanne okashiya immidoogaa coommi ekkidi ba macaaasatuppe issinni soo biidi boorammididee’uzziis. Yaanin dee’uzzidoogaa siyidaara, A machchotuppe issinniya nena Xoossi xeello! Nu caaqoy nena woro! simi ta waanoo giidaara akka kase diggo kattaa siillisuwa kattada me’o maattaara issippe ba azinawuimmaasu. Ikka ha ichchashu gallassaa namisaa haluwa kiyiis. Kase yenjjeeluwan dee’uzzidoogaa hai qassi siillisuwan haluwa kessiis. Yaati simmidi qassi issinni soo biidi tumu dee’ussaa dee’uzziis.Hinnakka qassi ‘’Olay tanee!’’ nuuni caaqqido caaquwa laalada qumaa mizidaara oonee? Giidaara yiillotada akka qumaa immaasu. Hegaappe simmin bitanee ba laappun maccaasaakka hiillan oyqqidi de’iis geettees.Mentta Bitaniya Issi bitanee mehiya ekkidi garaa biidi heemmiiddi pee'idi mittaa mixi tookkidi yiishin ogiyan gaammoy gayttiis. Beni gaammuwa aaway ba na'aa Ta na'awu gin yee gin oyddu tooray de’iyo asawu yayyoppa; naau tooray de'iyo asawu yayya. giis. Yaatin gaammuwa na'ay taani ay do'aakka menttaa danggarssaa gidiyakkokka yashissays shin naa’’u tooray de'iyo asi tana waati yashissii? giis.Ane taani abaa be'ana gidikkinaa giidi de'ishin, issi gallassi issi bitaniya ogiyan demmidi laa ha bitaniyawu eqqa giis. Bitanee mittaa tookki uttidaagee aybee ta godawu giis. "Eqqa naa"ay tanaara baaxiya gayttana giis. "Hay ta ay wolqqan nenaara baaxiya gayttiyana giis. "Yaanin attennabaa gidikko mehee kattaa meennaadan zaarays."giis. Eesuwan meheta zaarada haa taakko simma. " giis gaammoy. "ero yaakko giidi maallado mittaa hashiyan wottidisimmidi yiis. Gaammoy haaya baaxiya gayttoos" giis. "Abe ta godawu hachchi taassi atto ga" giis. "Taani waatada inttena oyqqanee giis." Bitaniya ne ixxikko ta nena maana giis. Gaammoy oyqqana gi hanishin duge sa’awu ziqqi giidaagee biittaappe buhiya sophphiya kuucciis.Aybissi hokkay googee oyqqanawu ta kushee cawattido gishshassa giidosaara ha kuuccido sophpiya ha dereqqi xeelliya gaammuwa ayfiya bolli laaliigiisi. Gaammoy ba naa"u kushiyan ayfiya tiqishin bitanee ha leefi wottido kalttaa happi oottinne gaammoy ayfiya tiqiiddi diishin"Ta aaway tana zorido zoree dees, ta yootin wora giis. "Asa na’oo gin yee giis. " Yootoo gin ee yoota giis bitanee. Beni ta aaway hayqqana haniiddi oyddu toora oyqqida asa yayyoppa. Naa"u tooraa oyqqidaagaa yayya giis. "Hachchi taani ne bolli naa’’u tooraa oyqqidaagaa be’ayddata aawaa qaalaa karadanena maana gaada ceeqqa denddo gishshawu ne tana worikkonne bessees giis geettees.Sinddiriitaanne Oyddu Laggeta. Issi Sinddiriita giyo kaysoy issi bitaniya soo puttu gi aggiis. Biyo keettay bullachcha keetta shin oyddaykka issippe oyqettidi he keettaa wuuqqanawu gakki wodhdhidosona. Biido sohuwara ha soo asawu saro giiddi Sinddriiti barkka soo geliigiis. He keetta asay imatta gidennee giidi kushiya meecissidosona. Maallado wonttimaattan denddidi booraa birshshidi Karen de’iya ba laggetussi immiis. So asay zin"idaashin bi aggiis. Keettaaway maallado hiittaappe denddidi ba booraa koyanawu paraa kooridi kantti aggiis. I biiddi biiddi Sinddiriita gakkidaagee Sinddiriitoo! gin, yee! Gin baa ta booraa kaysoy efirggiis. Awunkko hagaa baggaara efiishin be’anddii?giis. Bitanee paran kaysoti biido geeduwa byogaa be’da Sinddiriitoy chii be’abeykke giis. Yaagidaagee hara ogiyara qanxxidaagee hara maayuwa I maayidi uttidaashin qassikka bitanee yiis. Yiidaagee Sinddiriita laa ha bitaniyawu giis. Siddiroy yee gin hagaa baggaara oyddu kaysoti boora issuwa laaggidi biishin be’adii? Ee be’aas gin, eta ta ha paran piriixiyakko gakkaneeshsha? giis. Chii paran gakkakka tohuwan hanniira qanxxada biyakko gakkana yaagiisBitanee Sinddira paraa naaga giidaagee woxxidi bi aggiyoganSinddiroykka paraa toggidaagee A laggetii booraa shukkiyo sohuwa gakki aggiis. Bitaneekka kaysota demmennan atti aggiis. Yaatin Sinddiroy asata taassi pugiyanne maracciya immiteppe attin ashuwa taayyoo immoppite yaagiis. Eti shukkishin I pugiyanne maracciya ekkidaagee zaallaa bolli uttidaagee pugiya puggidi zaallaa shocidi xuussidaagee hay ta waanoo? Shinccaanne zimettaa miidaageeti de’ishin taani maracciyaninne pugiyan warettiyanaa? Giidaagee eriiddi waassiis. Ha A laggeti hegaa siyidaageeti etawu tuma malatidoogeeti ashuwa aggidaageeti wottaa kaashiigidosona.I eti biyogaa be’idaagee ubba ashuwa caanidi ba soo bi aggiis.He ashuwa ba son xiixxi miidi kallidaagee issi gita otuwan ashuwa kunttidi wottiis. A shooroti oyddati yiidaageeti nuuni waatidi Sinddira woraneeshshagiidosona. Yaagidaageeti A penggee baynna keettan gelissidi xuuggana giidi eti zorettishin I siyiis. Siyidaagee I asa soo wuuqqanawu biyo wode ollaa bookkanawu efiido shoodiran garssaara bookkidi xayi aggiis. Asati I de’iyo keettaa penggiya baridi tamaa oytti aggidosona. Hara gallassi eti aara giyan gayttidaageeti Sinddiriitoo waanada tamaappe attadii?giidi oychchidosona. Oyshaassi zaaruwa immiiddi taani ta hiillan attaas giis. Ha"ikka eti A nu waati woranee, giidi zorettidaageeti olla bookkidi olla giddon yeggidi bambbariyanne maxiniya gatti giigissidi ulli worana giidaageeti eti giigettishin ha"ikka kase biratan olla bookkidi kessi ekkiis. Eti qassi hachchi nu A worida nu haluwakka kiyida giidaageeti biidosona.Sinddiroy maallado guuran denddidaagee bidinttaa lukkaamuwa kunttidi giyay kumennan giyaa biidi giya giddon de’iya mittaa kiyidi xeeran uttiis. Giyay kumiyogan mittaa xeeran eqqidaagee asaassi yaagiis.Taani ha"i inttessi yootiyo qaalay Mayraamanne Addaameenne taassi yootido qaalaa yaagiis. Taani yootiyobay intte mehiyanne miishshaa ubbaa aggidi ha’’i elle intte shemppuwa ekkidi ha’’I xayite yaagaasu yaagidaagee bidinttaa gede zaaridi qoqqofiyogan asay ubbay tuma malatidoogee ay miishshakka ekkennan kushe mala baqatidi xayi aggiis. Sohuwarakka innee asaa miishshay giyan atti be’iis. Ikka mittaappe wodhdhidi ba koyidobaa doori ekkidi paran caanidi ba soo kantti aggiis. Ha"ikka ini asati I hayqqennan paxa de’iyogaa be’idaageeti laa ha bitaniya nu waati xayssanee giidaageeti muume koottaa daddidi kootta giddon yeggidi biishin goyanawu woraa qeexiya daguwa gakkidi hannin daguwa oottiya asay yiidi parssuwa uyidi bite giidi shoobbidosona. Ha asati koottaa sa’an wottidi parssuwa uyana biidosona. Taanionakko onakko na’ay wonikka kawoti eriyagaa na’ay kawotana bays giidi koottaa giddon ceeqqishin issi bitanee baluquwa toggidizayyiya oyqqidi biyagee Sinddiriitoy ceeqqiyogaa siyidaagee, ne kawotettaa tawu imam, qassi ta baluquwanne zayyiya neeni ekkagiidi oychchiis. Sinddiriitoy chii immikke giis. Guyeppe bitanee minttidi woossidoogee ero ekka giis. Giidi oottin bitanee kootta giddon gelin Sinddiriitoy baquluwanne zayyiya ekkidi ba soo bi aggiis. Biiddi asati nena Sinddiriitoo gi xeesikko yee, ga, baloppa giidi zoridi bi aggiis.Tumakka giida bitanee zayyiyanne baquluwa immidi kootta giddo aggiis. Parssuwa uyana biida asatikka simmidi yiidi yegganawu efiidi hachchi nuuni ha aafuwan yeggidi wori aggana gidokkonii giidi asati haasayiyogaa siyida bitanee, taani Sinddiriita gidikke taani onakko naa onakka gin haraa cimma giidi siyennan ixxi aggidosaara aafuwan olidi bantta soo simmidi bi aggidosona.Heezzu Maccaasatuura Diya Azinaa Issi bitanee heezzu maacaasata machchiis. Heezzatuppe issinniyoo issi achchiya dawusu. Issinnissi qassi issi binnaanay de’ees. Issinnissi qassi issi biradhdhee dees. Diishin diishin gallassatuppe issi gallassi haaho biitta zal"essi biis. Yaatin, bitanee bi simmin, issi achchee godiya achcha cadissana gaada issisaa baasu. Issi binnaanee godiyakka qassi huuphe dadissana gaada harasaa baasu. Issi biradhdhiya godiyakka qassi ba biradhdhiya wosolluwa tiyissana gaada issi harasaa qassi baasu. Ha heezzaykka biidosaappe yaana gakkanaassi bitaniyayyoo ubba keettan kumida mehiya do’ay gelidaagee suppu oottidi mirggiis. Hegaappe simmin bitaneekka ba biidosaappe simmidi yiis. Ha hanidabaa ubbaa be'idaagee bitanee ba maccaasata ubbaa ciman mootiis. Cimati ay oottidi mehiya do’an mizidetii geetettidi oyshettidosona. Ubba maccaasatikka bantta biido gaasuwa yootidosona. Hegaa siyida cimatussikka pirddaa immanawu wottin denttin ixxidi leelidoogeeti ha heezzu hanttaarata ha heezzu palata ekkida neeni bala giidi bitaniya bolli pirddidi bi aggidosona geettees.Gaammuwanne A Ashkkarata Qaareenne geleshshoynne wanggireelloynne gaammuwayyoo ashkkaratetta gelidosona. Gaammoy qaariyo dosido gishshawu issi guutta oosuwa immidi geleshshuwawunne wanggireelluwawunne daro oosuwa immees. Hegaappe denddidaagan geleshshoynna wanggireelloy qaareessi morkkegiidosona. Qaariya qassi geleshshuwa shayaynne wanggireelluwa calaa taassi immite gaada gaammuwa oychchaasu. Hegaa aybissi koyadii? gin "Ta inttessi caammaa sikkana gaasu." Yaatin gaammoy eta woridi eta calaa issi immiis. Yaatin eta shukkada eta calaa melissaasu. He melida calaa looxigissana gaada eqqada haattan yeggaasu. Yeggada soo yiidaara "Ta godoo inttenaa malatiyagee haatta giddon calaa yeggidi A bolli uttidi tana diggiis" gaasu gaammuwassi. Yaatidoogan ane awan de’ii? tana bessa giidaagee iira shaafaa biis. Biidi gakkidaagee haattaa giddon xeelliyo wode eeshoy A malatiyagaa be’idaagee aybissi laa ta calaa diggay giidaagee ta nena baqqa olana gosaara haattaa giddo gelidaagee haattan muukettinne hayqqi aggiis. Issi Bitaniyanne A Heezzu Naata Issi bitanee heezzu naata yeliis, He bitanee heezzu saaxiniya giigissidi issi saaxiniya giddon biraa, Issuwa giddon biittaa, issuwa giddon oshaa wottidaagee, ha saaxineta taani hayqqiyo wode ha ta wottido leemisuwadan hiraagata oychchidi ekkite yaagiis. Yaagidi bitanee hayqqiis. Ha eta aaway giidobaa naatussi oonee yootanay giidi oychchidi hegaa birsshanawu danddayiya asi haaho sohuwan de’iyagaa siyidosona. Hegaa mala sohuwa bite giidoogeeti bantta giddoppe bayra na’aa yeddidosona. Ha haaho sohuwa biidoogaappe guyiyan issi sohuwa gakkiyo wode ordde deeshshay maahiya worishin be’iis. Laa ayba palabaa be’iyanaa giidi maalaalettidi biishin zaalla shuchchaa tamay miishin be’iis. Ha be’idobay A daroppe maalaalissishin biidi ba ba odiya bitaniya son gakkis. Gakkiyo wode ha yohuwa birshshiya bitaniyawu kaalo ishay binnaanay wurin puulummidoogee mehiya heemmishin demmidi ta godawu taani metidabaa oychchanawu cima asa koyihin eta keettay awu baggaaraa de’ii giidi oychchiis. Ha pudettaa kiyada neeni duge wodhdhiyo wode garssa baggaara de’iya keettay aagaa giis. Bi gakkidi issi asa demmidaagee ha bitaniya saroti simmidi ta issi yohuwa oychchana yashin ha odiyageetun keettay awuunnii yaagii? Hegaa qommo gaxan de’iya keelaa giidoogee ba wozana giddon cimi wuridaagee tawu ay oottanee giidi bi gakkiyo wode ha bayra diido bitanee biron yelaga. Ubaa Karen wotara baluquwa sakaalidi kessiyagaa demmiis. Ha na’ay oona oychchooshsha ha baluquwa sakaalidi toggiya na’aa oychchiyakko yootanawu diishsha giidi ba uluwan wottidi denttidi yayyiiddi ta godawu giis.hagaa heeran de’iya hiraagaakeettay awaaneeshsha giis. Hegaa hirkki keettaa baada gela agga yaagiis. Biidi I geliyode wuygen irppaniya yeggidoogaara lo"i uttida keettaa gididaagaa be’iis. Sohuwara miyobaanne uyiyobaa immidosona. Laa ayba palabaa be’idanaa giidi maalaalettishinbitanee puttu gi aggiis. Biron yelaganne wodalla. Issi puulunttikka A huuphiyan beettenna, yaanidaagee aybissi yaadii? Giidi oychchiis. Taani godawu yiidoogee ta aaway hayqqiiddi "Heezzu saaxiniyan biittaa, biraanne oshaa dumma dumma kuntti gorddidi ta hayqqiyo wode hiraagaa oychchidi saaman shaakkidi ekkite giis" yaagidi yootiis. Ikka ha"i hayqqiis. Taani nuna hegaabay metin oychchana yaagada yaas giis.Yaagin bitanee siyi wurssidi yaagiis. "Intte saaxiniya saaman shaakkiyo wode oshay de’iyogee nena gakkikko, miizzaa neessi laatissiis giyogaa yaagiis. "Biittaa saaxinee gakkikko, gadiya laatissiis. Giyogaa."yaagiis. "Biraagee gakkikko biraa laatissiis yaagiyogaa." Giidi ubbabaa birshshidi yootiis. Na’aykka hegaa wozanaappe siyiis. Hegaappe simmidi soo gakko sohuwara Aaway paxa de’iyo wode maachchaa bolli de’iya cimata xeesiis. Eta sinttan saaxinetu bollansaamay yegettiis. He saaxineta saamaa maaran dooyiyo wode bayraa biray, giddo na’aa oshay, kaaluwa biittay gakkiis. Biraynne oshaynne gakkidoogeeti ufayttidosona. Biittay gakkidoogee yiillotiis. Keehippe cilli giis. "Mela saaxiniya taani ekkada waatanee?" yaagiis. Gi simmidaagee bayraa "Ne biraanne ne saaxiniyara issippe ta biittaappe elle dentta" yaagiis. Ero giidaagee ba saaxiniya biraakka tookki ekkidi" Kataman suyqiya dooyada de’ana" giidaagee bi aggiis. Miizzay gakkido na’aykka "Ta biittaa bollappe ne mehiya laaggada elle ba" yaagiis. "Taani ta mehiya ekkada awu baanee?" Taani neeyyoo laatamu mehiya immana tana gooddoppa" yaagiis. Ero giidi laatamu mehiya ekkiis. Issi aginaa gam"i simmidaagee "Ta neeppe ekkido mehee nena issi aginaappe haraa wottenna hegaassi kichcha ba yaagiis. Mehiya goday zaaridi "Nubaa cimay xeello woykko ta meheenne ne biittaynne kotta gido" yaagiis. Hegaan eta naa"aykka giigidosona. Kase biraa ekkidi katamaa biida na’ay ba biraa wurssidi gooyiis. Biittaa godaynne mehiya goday issippe giigidi saro de’oosona geetettees. Xoossay asaa waati medhdhidee? Yohoy hagaa mala. Beni Xoossay asaa medhdhishin attuma asa xalaala medhdhiis. I ba medhdhido asaa neeni hannin pee’a, Hanniin aqa giidi azaziis. Wonttetta gallassi xoossay yiidi oonaara aqadii giidi Bitaniya oychchiis. Oychchin bitanee tana medhdhidaagee ne baychchidaashin taani simi oonaara aqiyanaa? Oonaara haasayiyanaa? Giidi zaariis. Hegaappe simmin, assi maccaasa xoossay medhdhiis geetettees. Maccaaro medhdhidi azinanne machchi maaran de’ite giidi Xoossay biis. Biidosaappe maallado xoossay yiidi bitaniya waana aqadii giis. Yaatin Xoossay qassii mishiriyo waana aqadii giis. Yaagin bitanee qa zaaridi Xoossaa galataa immi simmidi taani lo"o aqaas giis. Yaatin Xoossay qassi mishiriyo waana aqadii giidi oychchiis. Oychchin mishiriya taayyoo I daro lo"o gidido gishshawu taani aara daana koyays gaasu. Yaatin Xoossay He gallassaappe doommidi he mishiriyo ne haasayaydda pokkotta giidi azazidi qassikka zaaridi issippe diite yelettite darite giidi anjjiis giida.Gaammuwanne Wudiya Heemmiya Qaariya Beni issitoo issi cima puulunttaama qaaree miizzaa wudiya heemmiis. I heemmishin Issi gaammoy yiidi he wudiyappe issi miizziyo wolqqan oyqqidi miis. Ha ceega qaaree waassii waassidi Xoossawu odidi aggiigiis. Omarssi wudiya ekkidi soo yiiddi ubba qaareta shiishshidi yootiis. Qaareti yaa’idi ubbabaa siyi makkidi gaammoy wolqqaama gidiyo gishshawu yaagidi "Atto miidoogaa mo" giidi aggiigidosona Ha wontta cima qaaree ubba qaaretuura maqettinnekka eta ixxidaagee barkkakka issibaa qoppii qoppidinne denddidaagee he miizziyo miida gaammuwa kareera issitoo maylluwa menttidi tookkidi issitoo buuzuwa dullaa tookkidi issitoo saankkaaraa cuguwa xooqqi oyqqidi … hegaadan hara hara mittaa menttidi laammidi oykkidi banatettaa baletti balettidi gaammuwa kareera darotoo simerettidi cora qaare misatidi gaammota cimmidi yashissiis. Hegaan gaammoti yayyidi bantta son zorettdinne he cima qaariya xeegidi A miizziyo assi zaaridosona geetettees. Ayfiya Sakettida GaammuwaGaammuwa Ayfee sakkiis. Yaatidi oottin he biittan de’iya do’ay ubbay A be’ana yiis. Be’ana yiida do’ay ubbay soo geli gelinne xayi be’iis. Qaariya qassi oychchana gaada yaasu. Yaada godoo saro aqidetii? Waani aqidetii? Yaagin qaaree haa gelada oychchikkii? Tana usa Karen eqqada oychchay yaagiis. Yaagin Godoo soo gelida tohoy kare kiyidaagaa be’abeykkii? Ta ay oottana geloo? Yaagaasu. Yaatin tuma tuma qaaree ta nena bochchikke yaagin ha’’I geloo yaagin, ee yaagin gelaasu waani aqidetii? Yaagada oychchishin haa shiiqikkii, ta ayfiya oyqqa xeellikkii, gin ayfiya oyqqa xeellada waani aqidetii? Gin, iitenna qiibaa qiibaa demmees yaaginne cimmidi cirppinne waateetii godoo? Giini haa gelida do’aa ubbaappe ne goobay, ne goobikkonne baakka gin yaanin shaafaa efiidi muci mucidi meekketii, hagan mela sohuwan waati muuteetii inttena cuullikko shin yaagaasu. Yaati haattaa mucana giidi qaariyo goochchi ekkidi efiis. Shaafaa biidi hokkidi haattaa muci simmidi maanawu I giigiyo wode qaariya guppanne mittiyo kiya be’aasu. Mittiyo kiyidaara qa…qawu"u qawu"u… qawu"u qawu"u gin hay do’an qaaree ne hala! Gaammoy giidi yiillotidi agginne bari soo bi aggiis geettees. Eeyyaanne Booziyonne Issi eeyya bitaneenne booza mishiriya machchonne azina gididi de’oosona.Eti issi na’a yelidaageeti he na’aa yelettido heezzantto gallassan booraa goynaan qachchidi mehiya heemma giidi yeddidosona. Booray ba goynaa yaanne haanne wuxakkishin, na’aa bollay duuxxi duuxxi wodhdhiichchin kushe xalaalay booraa goynan attidaagee soo yiis. Na’aykka hayqqidi deriyan attiis. Aaway ba na’aa ha kaysoy giidaagee cayiiddi dembbaa koyanawu biyo wode na’ay hayqqidi zin’’iis. Qaacoy A doonan maayi uttiis. Hegaa be’ida eeyya away soo biidaagee ba booza mchchees binne na’ay heemmanawu nuuni yeddin asa karetta sawo wuuqqi miiddi doonaa kunttidi zin"iis yaagidi ba machcheessi yootiis. Hara wode qassi ba na’iyo gaciniyo oychchana yaanawu bollotiya giigissido oyssaa bari na’ee azinaassi immada ekka efaada gaciniyo kaaca aggaasu. Yaatin ekkidi ba bolloteesooppe yiidi bari aawaa gadee za"idaagaa tiyi wurssidi soo biidi "Ta aawaa gadee za"daagaa ne aayyiya neessi kiittido oyssaa tiya wurssada yaas." Hegawu ta mooridaniiyye giidi ba machchiyo oychchiis. Akka chii lo"o oottadasa gaasu. Hegee hani simmin I aayyiya yiidaara ta neessi yeddido oyssay neessi gakkidee? Gaada oychchidoora, chii yiidi A aawaa gaee za"idaagaa tiyiis gaasu. Hegaa gidikko biittaappe xayite giidoogeeti biittaa yeggidi eti biishin, biishin, ogiyan eta namisidoogeeti eti oyqqido xiilliya haattan munaqqidi maana giidaageeti issi shaafay de’iyagaa xeelliyo wode guuxxin hara gita shaafaa gakkidi haattaa baada duuqqa ekka eha giidi machchiyo kiittiis. Haattaa giddo gelada duuqqishin haattay O ekki efiis. Ekkidi efiishin O shuchchay dechchin suuxxaasu he suuttaa haattaa bolli be’ida azinay hanna haattaa giddon uttada oyttaa bambbariyan tushkkada barkka may I aayeessa giidaagee O kaallidi haattan guppi geli aggiis. Yaatin eta naa"aakka miidi shemppi aggiis geettees. Gaammuwanne Gaammuwa Shaafaa Biida Qaariyonne Gaammoy ubbatoo biidi uyiyo wogga shaafaa baada qaara haattaa uyana koyaasu. Issi gallassi goday gaammoy biidi bari shaafaappe haattaa uyii…uyii…uyidi kalli ekkidi he shaafaa matan buuraa maayidi zin"iis. I hegan zin"doogaanne erenna qaariya kawoy uyiyo shaafaappe haattaa uyana gaada daro bazzuwa kanttada barkka he shaafata gakkaasu. Gakkidaara daroppe ufayttada A haattaa ushshaa doommaasu. Gaammoy cenggurssa malaa siyidi xoqqu giidi xeelliyo wode qaara A haattaa wurssawusu. "Olay tanee!" giidaagee gaammoy loddaara gakkidi lakkidi … lakkidi … lakkidi shiiqinne morggiyan ciipparssidi oykki aggiis. Qaara dagammidaara garbballiya guye mirqqada xeeliyode gaammuwa. Yaatin qaara yaagaasu "Xoossoo godoo waaneetii? Nanggekketii yaatin waatana shafiyara maanawu haneetiiyye? Ane taani shafiya qoqqofays. Tana yeddite. Yaagaasu. A yaagiyorinkka gaammoy tumakka giidi yeddidi "Elle qoqqofa." Giis. Hinni keenen qaara pippiri piwuhu ganne mittawu xeeraa kiya uttanne miichchaa kiriratta be’aasu. "Haa wodhdha diga, ay kiriratta miiccay? Giis yiillotidi gaammoy. Qaarakka zaarada "Taani tabaanne miiccays inttebaanne miiccays." Taban tana miichchiyagee "Guutta haatta gerggecuwa hayttaa bollappe laaccada alana danddayaydda otorettada hagaa wogga intte shaafaa yiidoogaa intteban tana miichchiyabay qassi biittaara, shafiyara gatti baariigidi kallenna intte tana shafiya qoqqofa tana gin yeddidoogaa tana kirirayidi miichchiyay yaagaydda mittaa xeeran uttada meetettennan attasu. Gaammuwa Caammaa Sikkiya QaariyoIssi gallassi gaammoynne geleshshoynne issippe uttidi haasayoosona. Geleshshoy bari aawaa, bari mayzzaa, bari ma"iya dentti dentti bari sheeshshaa zuussaanne bantta soo minotettaa yootees. Gaammoy do’a ubbawu kawo gididaagee zil"ettiiddinne hirggiiddi siyees. Sa’ay bone gaammoy bone bone tohuwa kakay merettidi ubba wodekka hemetaa diggidi barchcheyees. Ha gaammoykka ba gediya kiyida kakay sakkiyogee co’’u giidi zin"idi geleshshuwa haasayaanne akeekidi siyees. A kakay sakkiyogaanne laa’anttees. Geleshshoy bantta so minotettaa yootiyogaan gurum"ettees. Geleshshoy oduwa toofayiidi issi geneba qoppiis. Hegeekka qaaro yohuwan gaammuwassi qaxxidi woykko soqidi ooshshanaassi giiddi qoppidaagee ha kawuwassi yaagiis. "Godoo tumu intte hagaa tohoy kakattidi sakkiyagawu ayssi caammaa sikissekketii?" giidi oychchiis. Gaammoy zaaridi "Taani waanoo? Caamma sikkiya uri xayiistenne" "Bii qaaree, tana hagaa kakay skkiyagaa be’abeykkii? Ayssi taayyoo caammaa sikkabeykkii? Giidi godatiigiis. Gaammoy Qaara sohuwaraka zaarada "Godo taani awude sikkennan ixxidanaa? Tumu inttiyo haniya caamma sikkanawu geleshshuwa gaagaanne a shayaa koshshees. Intte hegeeta immikko, taani hachchi wontto geennan inttiyo kessana" gaasu. Gaammoy zaaridi "Hegee ay metii? Geleshshuwa gaagaa ta neeyyo hachchi immikkinaa!" A shayikka metenna! " giis. Sohuwarakka ha wontta soqiya geleshshuwa xeesanawu qaaro kiitti aggiis. Qaara juujada xeesiyorin gel"oy gen"shi giidi cucchi melennan gakki wodhdhiis. Godaa "Gaammoo yaadii? " Ane haayane shiiqa haa! " giidosaara issitoo baqqidi diisiigiis, kinchchiigiis; sohuwarakka qaaro xeesinne "Hegaa be’a ekka Geleshsho gogaanne geleshsho shayaa ne giyogee hagaa gidenne? Haa eesuwan tawu caamma sikkada kessa! Tana kakay hemetaa diggidi worees. " yaagiis. Qaara wordduwa, eeno; ta sikkana gaasu. Xoossoo waano! Taani caamma sihonne erikke caamma wottadakka erikke. Hagee coo ha geleshshoy ta bolli ehiyo xaaxaa shin assi A waagiyo imissaas. Gaasu soheerakka qaara gudebaa qoppaasu. Taani malawucalawu erenna caammaa sihuwa ta sikkukku! Shin ha gaammoy tana daafanaappe kasetada taani A daafada agganawu koshsheesgaada qachchaasu. Sohuwarakka ha geleshshuwa galbbaa ekkada shaafaa baasu. Shaafan utta pee’da bari eeshuwa haattaa giddon xeella xeella kaa’aydda sa’aa yuushshidaara ha geleshshuwa galbbaa woran olada yeekkaydda yaasu. Soo gakkayddakka "Godoo… godoo taani intte caammaa sikkanawu gaada ha woni geleshshuwa gogaa shaafaa efaada haattan yeggada looxigissishin issi aada inttena duuti ekkidaagee yiidi taappe wotti ekkidi diggiis gaada wordduwa gaammuwassi yootaasu. Gaammoy garmaami denddidaagee ane hindda kaaletta giidaagee biis. Biidi gakkoyogan qaara sinttatada haattaakko shiiqadanne hagaa be’te. Mule inttena misatees yaagaasu. Gaammoy shiiqidaagee xeelliyo wode haattaa garssaara eeshoy de’iyagaa xeellinne tumakka giidaagee guppy gelidinne hayqqiigiis. Yaatin qaara poocammaydda soo yaada bari cinccatettan ubbaa daafada bariyyoo attaasu. Hegaappe simmanne bari keettaa aggada kawuwa keettaa baayyoo ekkada he gaammuwa de’wa ubbaa bariyyoo laattada duretada de’aasu. Issi kawuwanne A Heezzu Naata Issi biittan issi kawoy de’ees. Ha kawuwassi heezzu naati de’oosona. Kawoy cimidaagee heezzu naata xeesissiis. Laa intteppe ta kawotetta laattanay oonee giidi oychchidi hanin dere ubbabay shiiqidaagee Ane qoppikkii waatanee gin ta kawotettaa ekuwassi malaataa kessays; ha heezzu naatuppe issoy issi ta giyo malaataa polikko ta aawatettaa ekko yaagiis. Yaagin naati shiiqidosona. Shiqishin santtaara, deeshshaara, mehiyara heezzaa shiishshiis. He heeran issi wolqqaama abbay de’ees. He abbaa hafinttan issi xaaciya zaafiyara essiis. Hefinttan hara issi xaaciya utissiis. Yaatidi naata ha santtaanne, deeshshaanne mehiya ubbaa pinttite yaagiis. Koyro bayraa pintta yaagin ero pinttana giis. Ta pinttinkka giidaagee deeshshaa ekkidi biis. Deeshshaa ekkidi biidi hefinttan uttidi haa simmidi yiis; yiidaagee santta efiis. Santtaa efiyo wode hinin de’iya deeshshiya santtaa maychchaasu yaatiyorin ha’’I waatada pinttoo gin awu ixxiis. Santtaakka oli aggin deree kayaa kaaluwassi immiis. Kaaloy ta pinttikkinaa giidi koyro deeshshiyo efiis. Deeshshiyo efiidi qassi maahiya efiidi hefinttan wottiyo wode yan de’iya xaacee laa maahee deeshshiyo mirggees; laa ane waatada hagaa pinttay pinttakka yaagin oli aggiis. Heezzantto na’aa pirdday gakkidoogee A pintta giidoogee qassikka deeshshiyo efiidi pinttays gin ixxiyorin oli aggiis. Deree kawuwawu gin yee! gin nena ha harggee woranawu shiishshiis. Naatinne nebaa laattanawu danddayibookkona. Coonne immanawu giigenna giis. Yaagidi deree ane deree zorettoos. Haasayoos; coonne imettanawu waati immanee? Nuuyyoo ixxiis. Hegaassi ne son de’iya ashkkaraakkonne ne kawotettaa laatissashsha gin naati qa nu ekkana, nu ekkana giidosona. Nu aawaagaa oonee ekkiyay giidi mootettidosona. Mootettinkka naatuyyoo hanennan ixxiis. Yaani diishin kawuwa so de’ia ashkkaray heemmana biidaagee simmiis. Ha ashkkaray yiidaagee ta pinttana ta godaa wossada yaagidi gulbbatidaagee asay qirishin ba godaa woossiis. Woossidaagee denddi eqqidi deeshshiyo ekkidi efiis. Deeshshiyo efiidaagee simmidi qassi maahiya ekkidi biis. Maahiya ekkidi efiidaagaa laa waata pinttuutee gin ta godaa woossaychchaas; ta pinttana yaagidi maahiya efiidi yaan wottidi deeshshiyo zaaridi ekki ehiis. Deeshshiyo haani wottidi qassi santtaa ekkidi biis; qassi deeshshee xalaaliyo naa"a simmidi deeshshiyo pinttidi kawotettaa ekki aggin kawoynne hayqqin ashkkaray kawoti aggiis geetettees. Gaammuwanne Geleshshuwa Gaammoynne geleshshoy naa"ay kayan kayan mehiya heemmoosona. Geleshshuwayyoo miizziya de’awusu. Gaammuwayyoo booray de’ees. Gaammoy mehiya heemmiyo kayaa gallassi geleshshuwa miizziya kunttiyara yellasu. Gaammoy ta booray yeliis giidaagee maraa tookkido ba soo biis. Yaanin ta miizziya yelaasu giidi gaammuwara mootettiis. Geleshshoy wolqqa xayidi gaammuwa xoonanawu danddayibeenna gishshawu deren de’iya kumetta do’aypirddanaadan oottiis. Do’ati assi pirddanaagaa eridi he qofan maayettiis. Ha shiiqida do’ay ubbay gaammuwa booray yeliisippe attin ne miizziya yelabeykku giidi gaammuwassi pirddidosona. Xeesettida do’atuppe qaariya gam"ada gaammoy aybissi gam"adii giidi giidi oychchidoora taani zaallay za"idaagaa sikkayddenne; tamay abbaa miyogaa toyssaydda gam"aas gaasu. Bi awu biittaanee zaalli za"idi sikettiyogeenne; Abba tami miyogee giidaagee gooddanawu denddi eqqiyogan A zaarada "Woni boori awu deren mara yelii!" giidaara wottaa toolla aggaasu. He pirddaa maaran maaran geleshshoy ekkanaadan markkattido gishshawu issi gallassi geleshshoy qaariyo maattaa siiriyara kiyana gakkanaashin kalissidi ushshiis. Yaaninidaashin he kalla uttida qaariyo sharqqe garssaa qaacoy saxxidoora qaacuwa yedissa gaada hokkishin ha kallida uloy peerettiyorin hayqqa aggaasu.Geleshshuwanne Shodhdhiya Maabara Geleshshoynne shodhdhee naa"ay maabaraa issippe uyoosona. Koyro maabaraa mokkidaagee geleshshuwa Eti naa"ay erettidoogee geleshshoy haattaa uyanawu shaafaa biyo wode shodhdheenne qassi shaafaara dabbo gidido gishshawu buddeenay uukettidi, parssoy, haraqee agettidi hanin shodhdhiya loytta ma kallada baasu. Kaalliya aginay shodhdhee kaya gido gishshawu oyttaynne buddeenay uukettidi oyssa tukkee eqqin sibikkaa qixxi gi giigin geleshshiya yaana giido wodiyan gakkennan aggin shodhdhiya O xomoosana gaada ogiya kiyaasu. Eti ogiyan gayttidi issippe daro sohuwa boogaappe guyiyan shodhdhee heeraa gakkidosona. I keettay Abbaa giddoona gidido gishshawu haattaa koyidoogaadan uyanawu danddayettees. Geleshshiya he haattaappe uyishin shodhdhiya biidaara ha ha! Agido parssuwa haraqiya eessaa ooni uyanawu neeni haattaa uyay gaada hanqqettaasu haattaay geleshsheessi koyro gulbbataa kaallidi qooriya gakkishin shodhdhee soo hemetaa oyqqi aggidosona. Geleshshee gulbbatay daafuri daafuridi biis. Ne keettay ha haatta hefinttaanee gaada geleshshiya oychchaasu. Woni shin hegaa erikkiiyye gaasu shodhdhiya. Neeni hanno gakkanawu uyidoogee dimbbuwa gidennee tana ushshabeykku gaada gaannawu hanayye? Ta neeyyoo ubbabaa makka wottaas gaasu. Neeni kase ne kayan giigissidobaa maas, uyaas. Ta neeyyoo halo zaaranawu guuxxiyanaa? Hegawu tana kawushshoppa. Gaada woossaasu. Yaatin geleshshiya kallada biishin biishin ogee keehi haakkidi danddayettennan ixxido gishshaw hara asaara ha maabaraa uya. Ta danddayikke gaada simma aggaasu geetettees.Geleshshuwa Aayee kehatettaa. Geleshshoy geleshshuwa ne aayyiya neessi kehee? Giidi oychchiis. Geleshshoy zaaridi A kehanne gaanawu erettenna; iitanne gaanawu erettennan giis. Waanidi neeyyoo erettennee gin maallado guuran xaazaa baggi ulo garssi gelissada tana idimmawusu. Qassi gallassay gakkiyo wode seetida awan zokkuwan zaarada ba"awusugiis. Qassi iita gaanawu ta aayyiya tana ba"ada yuushshawusu yaagiis.Issi Hariyanne Issi kanaa Issi hariya issi bitaniya son de’awusu. Diishin diishin bitanee ha haree ubba gallassi baattaappe gaashiya caanees. Hegaa xallakka gidenna. Hareenne gatiminne dabbo. Gi giidi ubba gallassi xul"ayidi bukkees. Hagee ubbatoo aybi attiinee giidaara issi gallassi xayana baasu. Kanay qassi ta godaa naati zin"idi qooxiya qooxishin taani keettaa naagaydda, mehiya, kaysuwa naagaydda xiskkuwa xayayda aqiyogee mooro giidi tana qawucayi shociyogee tana kattaa mizennaagee tawu woree dulla xalaala giidi biishin hareera naa"ay ogiyan gayttidosona. Issoy issuwa ne awu bay? Ne awu bay? Aybissi bay giidi oyshettidosona. Eti bantta metuwa issoy issuwassi odosaara issippe gayttidi ogiya doommidosona. Hegaappe simmidi eti biishin biishin sa’ay etawu qammidoogeeti issi woraa giddon aqanawu zin"idosona. Kanay maataa meenna gishshawu xaaxettidi zin"aggiis. Ariya qassi maataa maada kallidaara issitoo caagettaa caagettaa tola aggasu. Kanay yayyidaagee "Bii ha haree agga ne nuna godariyan mizana giis." Ha"ikka ixxidaara "Taani caaggana giidaara caagettaa toolla aggasu." Yaaniyogan kanay bii siyay; gin ee, gin koyro caagettay sissa. Naa"antto caagettay ogiyan de’iyogaa, Ha"i godaree yeettaa bolli de’yo gishshawu, heezzanttikko nuuyyoo meetettiyogaappe attin harabi baawa yaagiis. Hariyakka ixxidaaraa heezzanttuwa caagettaa tolaagaasu. Godaree kasekka mati uttidaagee gakki aggosaara hariyo qaphphi ootti ooggidaagee baggaa mi simmidi yaa haa xeelliyo wode zin"ida kanaa be’idaagee, ha kanawu ta nena moo giis. Kanay zaaridaagee aybissi tana meetii? Ta ashoy hariya ashuwadan mal"enna. Hegaassi taani inttessi hariya ashuwa kattoo giis. Ero giidaagee guye gedaa sintta missaa, qantta ashuwa kessi kessidaagee kanawu immiis. He kanay keehi namisetti uttidaagee haree wozanaa ekkidaagee mitti aggiis. Attida ashuwa kaxxidaagaa godareta haa yiidi mite giidi xeesiis. Godareekka yiidosaara ane taassi koyro wozanaa ima gi aggiis. Kanaykka zaaridi taani inttena daro eranchcha giishin hekko intte aynne erekketa giis. Taani waanada erikkinaa? Ha nenakka taani ma aggana giis. Hay intte erekketa, ha hareessi wozani de’iinee ha hekka bilahiyan caaggada inttena xeesada bawu meetettidoogee issi koyrokka wozanii baa tennee giidi cimmido godaree tumakka giidaagee assi immido ashuwa miidaagee bi aggiis. Yaatin kanaykka Xoossaa galatidi bari ogiya kantti aggiis geettees. Wolaytta Kawuwanne Dawuro Kawuwa Shankkaa. Wolaytta Kawoynne Dawuro Kawoy naa"ay shiiqidi mentta shankkatanawu haasayidi qachchidosona. Yaatin shankkaa kessiyo gallassay keerettiis. Wolaytta kawoykka Dawuro kawoykka bantta paraa banggan xiikkidi yaanawu maayidosona. Hegaadan xiikkii xiikkido paraa toggidi shankkaa biyo wode menttatu hodde nuna oonee ashshanay giidaageeti ecereta woossana giidi biidosona. Naa"u bagaappekka eceriyara gayttidi hanin ha menttatoo awu beetii giidi ecereti oychchidosona. A Wolayttanne dawuro kawoti bntta paraa banggaa mizi makkidi koori toggidi kumetta Toophphiya denttedi nuna worana haniyo gishshawu nu shemppuwa ashshiyabaa koyana beettee giidosona. “Intte awu binkka inttena yeddokkona hegaa gishshawu nu sheeshshaara bollotuuteetii” ecereti giidosona. Intte nuna ashshikko bollotana giidosona. Hodde inttena nu ashshana. Co’’u giidi biidi intte son zin’’ibayite yaagidosona. Menttay ba soo biyogan sohuwara Wolayttaani, Dawurooni, de’iya ecereti naa’’u baggaarakka qaagettin wontto shankkaa baana giishin achchidan paraa pitti aykko ashshennan duuteretti aggidosona. Maallado paraa koorana giyo wode kooray baa. Yaatiini saaminttawu keeruwa laammidi hanin waanidi attennee giidi ha’’ikka menttati denddidi ecereta koshshaassi biidosona. Naa’’ubaggaarakka yiya menttati ogiyan de’iya ecereta demmidi aadhdhida saaminttaanikka nu shemppuwa ashshideta. Ha’’ikka nuna ashuuteetii, gin nu ashshokko. Nunaara bollotuuteetii? “Intte nuna ha’’ikka ashshikko bollotay ay xoonii? Bollotana giidosona. Naa’’uderiyan de’iya shankkanchchati bantta kooraa shiishshidi bantta keeruwawu giigishin qammi gelida ecereti ha’’ikka paraa miishshaa dippi oottidi mi aggidosona. Maallado paraa kooraara denddiyo wode kooraa miishshay baa hagaadan ootti oottidi ecereti xoonidi menttaa na’iyo ekkanawu biidosona yaatin menttati hegeetussi nu na’iyo waatidi immanee? Giidi karssi karssi simmidi “Waatanee simi na’iya hayqqanawukka xayanawukka danddayawusu giidaageeti immidosona. Eceretikka ekkidosona. Ayfe gatuwa xeesettidi ecereti bantta laggiyara dabbuwan doggolettidi biidosona. Eti biido sohuwan eceretuppe issinna bantta sheeshshaa qaxanaara woxxaydda baada woxiya qaattiyo mittaa laaccishin be’ida mentee michchiya “Naa”antto eti hagaadan hanishin be’ikko kilaaliya shoca yaatada ha guye nunaara atta” gaada ba michchiyo zoraasu. A hegaadan gaada zoriyo wode bolla shakkuwan uttidi siyiya ecereti “Ha’’I ne michchiya nena zoridoogaadan kilaaliyan wottana gaada hanay?” Nunkka nu sooni zorettidi yiida” giida ecereti ayfiya gatuwa wogay wurennan de’ishin shakkuwappe guppy guppy wodhdhinne bantta na’aa maccaasiyo menttaa na’iyo ekkodi bantta shemppuwawu wottaa paalliigidosona geetettees. Binkkiro Beni issi Binkkiro giyo na’iya de’awusu. He na’iya bantta son Asaara de’aydda de’aydda diccada lo’’o geela’o gakkaasu. Na’eessi meraynne lo’’o bollaynne kumetta darin orddenne gidukku. Ubba misqqaaqanne gidukku giddonne geesaykka qaammennanne aduqqennanne giddo. Elussa huuphiya likkiyan dichchidoogee luysha “Shidhdhaara shira! Gees. Hara asaagaappe guuttiyo dalggi ekkiya hayttay kerbbebbidi Binkkirissi puulaa bolli puulaa gujjdo boljjojja arssiya odoy gujoy baynnan gallassa seetiyo malatawusu. Binkkira sooni oottiyobaa ubbaa ba aayeera maadettada oottawusu. Hinkko naati issoy issuwara qulettiyo wode A bari gishsha oosuwa hayrawusu. Hankko naatikka gidikko banttana kiittido oosossi xibokkona, nagarappe ashsho! Binkkira hanishin ooggada bana molawusu. Ha na’iya geela’o gakkida ubbay sooni saaphoyiyora hankkootuuranne cabbottiyogaa aggada bari oosiyo harddawusu. Ba oosuwa cucchi melennan wurssidaara molettanawu aadhdhaychchaasu. I he sooni ubbi kushettidi oottiyogee oosoynne darin caddenna. Ha eltteetada gakkida na’iya issitoo issitoo ay qoppiyakkonne keehi qoppawusu. Kare kiyada meecetta pixetta tisttetta simmada maayotaara qora laameretta kiyidaara tama bonqquwa milatawusu. Karenne soonne dil’’ettawusu. So qommonne so xadenne kiirimmawusu. I wozanan karhhi giidabaa I godinne Anne erana. Binkkira geela’o gakkoosappe doommin ubba gallassi qoppawusunne jaamawusu. Sussaa sussaara tukkadakka meecettishin pixettishin maayoppe mayo laammishin, soo gelishin kare kiyishin ubba coo beerottishin ibay manggiis goosona so asay. Binkkiro beeroyiyabay aybakkonne issi gallassi paafunttay asa hayttan wodhdhi aggiis. Binkkira azinaa gelanawu wodee aaddhiis gaada beerottawusu. O yiilloyiyabay qassi ha”i gakkanaashin oysha yeddiyabi, labiyabi woykko hara ogiyan gidin O haasayissanawu woykko kaassanawu kajjeeliya wodalli xayoogaa. Binkkira oyshaa yeddiyabaa naaga naagada yibbaatada issi gallassi so asay ubbay manddarawu biichchidaashin issibaa qoppaasu. Sooppe beettida azina koyada gelanawu qachchaasu man’’iyarakka denddidaara qumbbaa keriyan baaccira katta ekkada onkkolooni maattaa kuntta oyqqidaara pixetta tisttettada maaya gixettada kare gorddada ogiyan gela aggaasu. Daro bazzuwa kanttada biishin biishin koyro geela’oy gayttiis. Gayttidaagee “Bii Binkkiree, hagaara awu bay?” giidi oychchidosona. Binkkira zaarada “Taani Binkkira Biri laggiya Keri laggiya keren baaccira Onkkolon maattaa ekkada azinaa gelana bays yaagaasu. Gel’’oy bii yaatin tana gelikki yaagiis. A zaarada “neessi aybi de’ii?” gaada oychchaasu. “Taassi ubbabay dees. Asi oottidobaa giddiyan shaakkays. Mittawu xeeraara keettawu kaaraara wodhdhays giis gel’’oy. Binkkira akeeka xeellidaara “Diga! Ha dulliyara telluwa nena gelikke” gaada ba ogiya kanttaasu. Naa’’anttuwan Binkkiriira gayttidaagee Worbba. Worbbay bii Binkkiree awu bay? Binkkira taani Binkkira Biri laggiya keri laggiya keren baaccira ekkada onkolon maatta oykkada azinaa gelanawu bays. Worbbay bii yaatin tana gelikkii? Binkkir: Neessi aybi aybi de’ii? Worbbaa: Ta son ashoy bessiis; ashoppe harabaa ma erikke. Binkkiro: Ane hindda tana bessa.Worbbay Binkkiro ba soo ekki biidi ba son de’iya hariya gawuxaa, kanaa bawutaa, paraa patiliya, maaxaanaa maggaayiya bawutaa … shiishshi keeli wottidoogee gonggoloy zee’’ees. Hinin Binkkira ba siiriya oykkada cuchchaydda “Haakka! ne balasiya miyagee” Nena gelikke gaada kantta aggaasu. Heezzanttuwan gaammu gayttiis. Ikka A diyosaa oychchin, A kaseegaadankka gaada ba biyosaa yootaasu. Gaammu “Yaatin tana gelikkii?” giidi oychchiis. “Neeyyoo aybi aybi dii?” gaada zaarada A oychchaasu Binkkira. I O kaaletti ekkidi bari soo efiidi bazzuwan wudiya heemettiya guyte mehiya booraa, daaddaruwa sanggaa, mayniya, ussaa, deeshshaa, dorssaa, galssaa, xarshshuwa … babaa giidi bessiis. Binkkira, “Diga nena gelikke, ne bollay, ne shophphay ubbay arees.” Gaada sinttawu kantta aggaasu. Baydda baydda bazzuwa wurssada gezziya kiya wodhdhaasu. Oyddantto azinay hegan gayttiis quxarssay. Ikka hinkkootuugaadan oychchin zaarota imma simmada ba son de’iyabaa I odi makkin, “Diga nena gelikke; ne bollay ubbay aguntta xalaala tana agunttara ayssiyabi baawa” gaasu. Oychchida azina ubbaa ixxada ixxada baada wurssettan zamalan gayttasu. Zamalikka hankkootuugaadan oychchiis. Ba son de’iyabaa ubbaa yootiis, “Ta son quma qommo ubbi ta son dees giis. Ba soo kaaletti ekki biidi banggay, badalay, Baa’’eelay, uuttay, donoy, gisttee, … de’iyagaa bessiis. Binkkira yuuya aadhdha a bollaa xeellada A son de’iyabaa ubbaa be’ada “Ero nena gelana” gaasu. Hegaappe guyiyan Zamali godaa kormay xaaguwa doommi be’iis. Binkkirakka daro ufayttaasu. Darii takkennan binkkiri baacciraappe mi aggidi ehiido maattaappe uyi ekkidi guuttaa takkishin Zamali kahuwa kattanawu heezzu banggaa ayfeta Binkkiriyyoo immidi aggidaagee haasaya soo biis. A kahuwa kattanawu banggaa hammasishin issi ayfe banggay bashiyappe xuuqqidi xayin naa’’antto banggiyo bashiyappe Binkkira ekkada kaxxidaakko be’anawu baaraasu. Issinna ha attidaaro kessada woxan gaaccishin maydiya achchan gelada xaya aggin sohuwa laaccada Binkkira son yeekkaydda uttidaashin azinay yiis. Kariya dooyin gelidi maccaasiyo kahuwa oychchin Binkkira kahoy baynnaagaa yootaasu. Zamali puuridi aqidaagee wonttin guuraara gaaye wotti ekkidi Karen barccumman zin”iis. I puuraa laalana giidi zin’’idaashin xinggille issoy hawuhu oottinne efiigiis. He wodiyan ha eceree woykko zamali “ kareeni diiddo didi giyo kawoy Diiddo bolloy tanee!” gin, A qassi “puuraa laaliya Pullaasa gaanno biyyiya tanee!” gaasu. He wodiyan xinggillee ekkidi bollawu efiyo wode I binkkiro xeesidi “Karen de’iya oydiyanne gaayiya soo ekka!” taani wontto yaanaakko, wonttifen yaanaakko yaanaashin kariya korada de’ashsha!” giishin zagon zaafiya bolli uttidi xinggillee porqqayuwa doommiigiis. Binkkira penggen eqqa xeellada gaayyiyanne barccummaanne ekka soo gelada kariya hiraquwan gorddada “Aayye! Ta azinaa Kolaaso Lasddo! Godaa menttiyagoo! Daddaro mirggo! hi"i hi"i hi"i gaada siiphphotada yeekkaydda hachchi gakkanawu sooni uttaagaasu geetettees. Haysee hagaadan wuriis. Haysiya haysiyan zaarite Taaninne ta naati haysiya odido doonan eessaa mixxilliiddi paraa toggidi kawo sintti! Inttenne intte naati hariya toggidi gurbbaa ba"idi acuwa tookkidi zaallumaa mixxilliiddi daanna sintti! Gennuwa Kaassaa Beni naati gennuwa kaa’oosona. Ha"i naati kuwaasiya efiidi hoolliya gelissiyogaadan beni naati gennuwa kaassan phinuwa efiidi hoolliya gelissoosona. Hegaadan eti oottiyo wode kawuwa machchee ishay tanee! Giidi ceeqettiyogee woga. Hegaadan gennuwa kaa’iyageetuppe issoy awu ceeqqiyobi xayido gishshawu A laggeti kichcha neeni nunaara kaa’anawu danddayakka giidi gooddidosona awu aaway hayqqishin soo woxxi biidi ba aayeessi yeekkiiddi naati kaassokko giidosona giidi yootiis. Yaanin aayyiya kichcha hayqqidaagee! Neeyyoo aybi xayin yeekkay, Malo kawuwa Machch Goldde ishawu, giikkii? Neeyyoo awun machcha xayin yeekkay gaada yootaasu simmidi naatukko biidaagee gennuwa kaa’iiddi hoolliya gelissidaagee Malo kawuwa machchee Malddee ishawu Goofa Kawuwa Golddee ishawu giidi ceeqqiis. Yaagin aara kaa’iyageeti ne malddeeyyo gusoy mooro; ne golddiyo mishoy woro. Nuuni awan be’idoo giidosona. Ha’’ikka na’ay zaaridi ba aayeekko biidaagee ta michchiyo be’ennn de’aydda katta miikke giis. A aayyiyakka ubbabi kumi palahidooro shin sohuwara A naa’’u michcho naatussikka ishatamu ishatamu ashkkaratun xiilliya toossada ba’issadanne ba na’aassinne baassi baluquwa koorissa toggidaara kantta aggaasu. Eti daro sohuwa boogaappe guyiyan ogiya bollan naati kaa’iyo laallo giyo mittaa be’idi na’ay ha mittaa ta ekkana xayikko biikke giis. Biidi ekki yiite gaada ashkkarata kiittaasu. Koyro biidaagaa mittan zin’’ida demee mitti aggiis. Yaatin laa hagee aybissi xayidee gaada haraa kiittidoogaa ha’’ikka mitti aggiis. Hegaadan oottiidi xeetaakka wurssi aggiis. Laa hageeta aybee xayssiday gaada be’anawu biida mishiriyokka mitti aggiis. Na’ay attidaagee baluquwa bolli uttidi yeekkees. A michchonttu azinati ha na’aa erokkona shin yan de’iyageeti banttawu shankkaaappe yiiddi na’ay yeekkishin be’idaageeti kichcha hagee awuppe yii giidi huuphiya meedidi dorssaa calaa mayzzidi buhiyan goochchiiddi A michchetuppe issinni soo gakkidosona. A michchiya erukku yaatin kanaa kon’’an xawaa tigidi issi pattenna kattaanne kattidi oyttaanne uukkidi ma giidoogee kase lo’’obaa meezetida qooree awu maana gin ixxi aggiis. Qassikka baada maataa buucca giidi immidoogee buucciiddi “Ayyee ana tillee!, Ayyee ana tillee! Gallasso na’awu! Biraaworqqaa na’awu kushee baacaa bayqiis. Kaabbaa meezetida zokkoy galbbaa maayiis. Ashuwa meezetida qooree kanaa kon’’an xawaa uyiis” yaagi yaagidi yexxees. Hegaa I giyobaa shaafaa biya eta soo ashkkaray siyidaagee soo yiidi ba godeessi hegee na’ay yexxiiddi “Malo kawuwa Machchiya Maldda erawusu, Goofa Kawuwa Machchiya Goldda erawusu Aayyee ana Tillee Gallassoo!” yaagi yaagidi gereerishin siyaas giis. Yaagin ane biidi xeesite gaasu. Na’ay xeesettidi yiidaaga Laa awuppe yaadii gin Taani hagaa hagaa mala sohuwappe yaas. Naati gennuwa kaa’ishin taani hoolliya gelissada hanin tawu ceeqqanawu michcha baa gaada ta aayeessi Kichchinniyyoo awude xayadee? Goofa kawuwa machchee Golddi ishawu Malo kawuwa Malddee ishawu gaada ceeqqa giikkii? Gin taani ta laggetussi hegaadan gaada ceeqqin eti zaaridi ne malddo gusoy woro, Ne Golddiyyoo mishoy woro Eta woni ooni erii yaagidosona. Yaatin simmada taani taayeekko baada tana ta michchentta bessa giidoora baluquwa taassinne baassi koorissada xeetu ashkkaratun xiilliya toossada yiishin naati diijjuwa kaa’iyogaa taani be’ada taassi diijjo ehiissarkkii gaada ta aayeessi yootidoora diijjuwa mittaappe ehaanaadaanikka xeetu ashkkaratakka kayan kayan kiittidoogeeti tim”i gi xayi aggiyogan akka biidaara yaara xaya attada yeekkishin Ha soo goday yiidi tana be’idaageeti ta huuphiya meedidi tana buhiyan gonddorssidi calaa mayzzidi ekki ehiidosona yaagiis. Aayyee ana taayee nawu giidaara yeekka aggaasu hegeekka niyo wode I azinaynne I michchee azinay shankkaa biidosona. Ha eta ishay hanidobaa A bolli gakkidabaa ubbabaa ba michcheessi yootaasu. Ba ishaassi maayuwa caammaa mayzzaasu yaatidaara ba michcheera maqettidosona. Ha nu ishaa aylle oottidaagee ta azinaa gidennee? A waati woranee giidaara. Ba michcheera zorettada oottin eti naa”aykka bantta azinaa bantta azinaa woridi bantta ishaa eta sohuwan kawoyanawu maayidosona. He maayidoogaa maaran eti yiidi soo gakkiyo wodiyan asay uyin woriya koosuwa ushshi worana giidaageeti eti yi gakkiyogan kattaa maanaappe kasiyan xaliya uyiyakko lo”o; xalee beettennan aggenna giidosona. Etikka ero xalee giigikko uyana giidosona. Yaagiyogan xaliya makki giigissi wottidoogaa ushshinne bantta azinata wori aggidosona. Hegaappe guyiyan eta ishaykka he deren kawotinne issippe de’I aggidosona. Qan’’ishsheta. A kochchaa. Ankkakkida anhaa maxa Oroobeena cituwa lacca. Abbaa yuushuwan gaashiya zera Gozddaa luhuwan paraa yedda. Arssaappe aafota Anhaara baaxeta. Abay ta gaashiya Arbbi ne baliya. B kochchaa. Boloso bollan booynay boxxin saxxa Haba denibaan kana korin toga. Bitta giddora biriliyaa yedda Ne naa bitanayo gumburo shukka. Bitta giddora biriliya yeeda Ne na’a bittanawu gniburo shukka. Bollso bollani booyinay boxxin saxxa Habaa denbban kana korin toga. Bollaara biya kafeera boolladiya yexxa Ne shooro eceree naatuura qaxaraa gela. Bollara baydda bolloo bolloo ga Kuttuwa mirggaaciya oyqqada taawoo taawoo ga. Baddeessa baluqoy baanaa denttees. Daamootan geel’oy olaa zaarees. Bulla booraa bulhaya Bule kumida oshinchchaa sorphpaya. Bambbaraase dulle baqqa caaqqa Ikisaama curqaa sikka maaya. Bolooso bollan bootta maggaaye Ne aawaa bo’’an uncca guxune. Biittaa baqqada kulkkaa kessa Orggiya toggada yeehuwa alla. Balaabbaatiyan baqulo qachcha Ne aawaa bo’’an tambbawa gindda. Bollaara biya kafeera boolladiya kaa’a Duguni biya ecereera qaxxaraa gela. Baala kare bambbariya baqqa duutta Bataskkaanaa curqqaa meecca maaya. Bazzo mittay balla xalaala Ballanggo naati shaala xalaala. Boyna giddon bonggotta Boniya shiya amotta. Bolooso bollaara boynay booxxin saxxa Habaa dembban kanaa koorin toga. Boosooluwan bonggotta Bootta afalan xaaxetta. Badalaa laala laala maxa Huuphiya qaaca qaaca waassa. Daamoota dafa Danqqala dafa. C kochchaa. Cururu giya hatiyo curqa tucca Cuchcha gellaiyo oyshsha yeeda. D kochchaa. Damota gosse geella bookolo Neeninne ne machchiya manage pula ecere. Dere kuma deeshshaa heemma Gilla kuma xaliya coomma. Dawuroppe daaha Cuuchchappe ooha. Darbbippe yeddhin darbbee dalphphi gees Daamaa toggin caway coshkku gees. Dugen duppaa ciggichcha Gasuubba gaammuwa colofa. Daamoota dafa Danaaqla gusa. Dadaara darggetta Daqqiti xoossaara diiqetta. Dere kuma deeshshaa heemma Gilla kuma xaadhdhiya coomma. Dawuroppe daaha Cuuchchappe ooha. Dalaa daddaha Dawuroppe anhaa kaysota. Deeshshaa kaciyan dendda eqqa Ne aawaa puulunttan tama yedda. Deriya dereqqa Deelliya borkkota. Deeshshay pude kiyees shin duge wodhdhenna Xoossay worees shin moogi erenna. Dugettaa duchchiduchcha Ne dulliya qoociqooca. Daday dalbbon xuuqqees Qaxxaraa muuxxa. G kochchaa. Garaa keettay gaafunttiya Garaa woyshshay woxaxiya. Gonggolo giddo goya Godare lime xiikka. Gedettaa gechchigechcha Gembbellaa tamaadan poddipodda. Giyay giddoyin gela Cuuchchay xoqarssin kiya. Gedetta ubbay godare gede Uttidi doccennay shimaynne dulle. Garbbiya qanxxin garbbee yobbu gees Daama toggin caway coshkku gees. Goofa uuttawu gobbi baa. Macca assawu buuchchi baa. H kochchaa. Hafafiya hafafiyo Haraphiya ne aayiyo. Halakkuwappe hallixxa Ha laytta maldduwappe sinttata. Harppan harqqumma Harggiyan bellumma. Hannippe hanno baanawu hade shookka Udunxxiya tolbba shukkanawu yeechcha hiixxa. Ha biittiyo zelluntta Gnessiyo puggada wonzzetta. Haattan eqqida mittiya hayttaa qaattawusu Woshuwa miida miizziya hoommuwa maaxxawusu. Ha pudettenkka shemppay? Ha xaareppekka poonnay? Haaxa giddon harqqumma Shiya aqon sheenotta. Hirkki durumiyo icca Cuuchcha geela’iyo oychcha. Hannin halaala Halaali gorxxen gufanna. Hemmoy bin heemoy yees Hinggittay bin laadee yees. Hefinttan heezzu paray helluwa guppees Hafinttan heezzu mesqqeleetee katti kessees.I kochchaa. Iraadoy hiittaa huuphessan uttidi yettaa yexxees Ne aaway tama xaphon uttidi shaashshaa shaayees. K kochchaa. Kuri deriyan kurchkuicha Kunitiya hariyo xaqaya. Karen kaysoy eqqiis. Kanay nena toggiis. L kochchaa. Laade giddon lakka Lagge giddon guuxxa. Lacuwa laacca. Ne aawaa laafaa bukka. M kochchaa. Maando miizaa maaraara laga Degeka badebo gusuwa keriyara tookka Maaleppe mati baawa shin hemettin wurenna Maracceppe adussi baawa shi hare caanenna. Masara maqaana Ne aayyiya kocaana. Maqawu baydda malalla Shiyawu baydda gereera. Maqi mino ga gi’ay Maahee aada gaada qaachchay? Moqottaa mola Ne shooro moolliso gusuwa gana. Maaruwa caddin maattay kiyees Ne aawaa quunaa baqqin cuway kiyees. Mara aqon maraara Kuuli aqon gereera. Moqottaa massa Moytilliya heemma. Goofa uuttawu gobbi baa Macca assawu buuchchi baa.N kochchaa. Narppe suraa goyees Udunxxee zaakkuwa agees. Ne uuttiya woozzin ufaytta Ne ussiya yelin suletta. Ne paray gadiyan badala poppees Ne zaree ubba giyan ecere bayzzees. Ne aaway puurin ta aaway ullees. Ne aaway meqqin ta aaway koolees. Ne gosiya gombbaa gonddorssa Geleshshuwa eenna qaxxara. Ne aayeeppe adussi baawa shin santtaa hinggittan menttawusu Ne aawaappe wolqqaami baawa shin cuuchchaa wodoruwan onggees. O kochchaa. Oroobi olla giddon oydiya masses Ne aaway oruwa giyan oshaa zal’’ees. Oha giddo ootta Occo gede meecca. Ogeppe oge guppa Gusoppe asho maxa. Olawu baydda ogiya doga Occo bayzzaydda achchaa miiqqa. P kochchaa. Pipiri piwu Pitidi wottido oleni liwuhu. Pudettan puutto zereiyakko ayba mokkanddee Ne dulliyan pila qolliyakko ayba caalanddee? Pudettaa puusha Pugariya laaxa/puggi yeddin wonzza. Q kochchaa. Qaara awa bin qari miizziya soon pe’ade. Ne qaxanay awa bin qunxxoy oottuwan pe’ide. Qambarrari qaaxxi woriyagee ta faraa Qaxxani adhdhidi qaxarasni bilando wuqiyage ne malla. Qanttay adussaa Ne aawaa sunttay daalachchaa. Quuroy qunnu giis Quxarssaa baalle ne dulliyan xin’i giis. Qambbaraari qaxxi woriyay ta paraa Qaxani aadhdhi qaxxaran bilanddo wuuqqiyay ne malaa. Qarxxaa qakka Qashuwa shiya. Qarxxaara qarxxaara qaphphi. Qayxxaariyan nena xoossay liphphi. Qaraa qaraara. Qardda bannakka. Qaacuwa shaaya. Qaxxaraa muuxxa. R kochchaa. Kocaa kokkorssa Loyti bazzuwan ne aawaa koshshaa lophphaya. Kareppe kaltta ekka Kanappe anjjo ekka. Kaysoy Karen eqqiis Karay nena toolliis. S kochchaa. Salliya sattaa Sansamo kaniyo gilqqiyo xaqqaya. Shafaani shaquwa shakka. Ne aawa shariqiyani ayiliya waxxa. Saluwa sanssalataa duutta Dufuwa dannatettaa ekka. Sitto sittaya Kaniyo lenddo lokkoma. Sooddon solola Soolaami duufuwan ilila. Sunkkuruuto maada ayfe zo’’a Sulullida shuchchen uttada suutta gusa. Suraa buuccin suray mokkees Ne aawaassi Sul’’aa demmin ducay qaaxxees. Shooqaa shottaya Shodhdhiya baaccira. Sussi sussa Xossi giikko ne michchiya taassa. Saluwara yiyay santtime Nena naagaiyay saxine. T kochchaa. Ta boora woyishoyi ogiya bessin darawu simmes Ne dulle oyidiya bessin salluwa xellesi. Tunggaara yiyay tulle garawa Ne aaway ta aawaayyo tukke jabana. Ta gade uuttiya badaade Ne aayee aayyiya godare. Ta baaciya buuchchura buuchchawu ita Mul’’uwa miida genessiya gufawu iita. Ta deeshshaa kem’’elechchi kocaana Ne aawaa inchchirichchay inddaana. Ta kareppe buuccaydda buuccaydda ne kare gatta Ne sorggiya qoxxaydda qoxxaydda gillaa kuntta. U kochchaa. Uuttiya urgguggo Udunxxiya Buyyutto. Uutta giddon de’iya shuchchyo iri bochchi erenna Ne aayyiya kattiyo qoumaa giddon zaree xayi erenna. Ussiyo sussan goochcha Giishshaa xuggan ba’’a. Uutta giddo tukkiya unkkukkawusu. Utaalo kuttiya womaannotawusu. Utulaa qakkada umaa pintta Udunxxiya laaggada wudiya gatta. Ussiya yelin ufaytta. Uutta giddon suletta. W kochchaa. Wogaso woxxa gella Wogaciya Oonu shiyaa cukka ekka. Woga giya woxxeretta. Kanee buchchi qeesan palametta. Wogga Giyani woxxereta Kane buchchi qessan palametta. Wolaa bolla uttada wonnuwa cadda Ne aawaa worada baliya kessa. Wolaa wooca Bo’’aa zuuqqa. Wlaa woociyosaa wodallay erees Sheeshshay uttiyosaa udunxxee erees. Wolay woddiiddi woddiiddi sa’aa gakkees Ne aaway ceeggiiddi ceeggiddi kaciya kessees. Woxxaa woxxada wolan shemppa Gusaa gusada aban zeera. Wonddo wolaa huphiyan de’iya wonno qooraasee Sooddo sawee dulliyan de’iyay daama udunxxee. Wonddo wolaa huphiyan de’iya wonno qooraasee Sooddo sawee dulliyan de’iyay daama udunxxee. Wooren zero wooriyo milatawusu Wolen uttida geleshshiya ne aayyiyo milatawusu. Wonddo wolaa huphiyan de’iya wonno qooraasee Sooddo sawee dulliyan de’iyay daama udunxxee. Wooren zero wooriyo milatawusu Wolen uttida geleshshiya ne aayyiyo milatawusu. Wolaa kafiya wociico Ne aayee sunttay hidooto. Wora giddon woxeretta Worqqi gusuwan hottoretta. Wogga woraa woxxa gela Ta kana waaru dulliyatookka year. Woloolu woraara yees Wonttay bazzuwara yees. Wolan uttada wodoro dooqqa Baliyan uttada badala coomma. Woxxaa woxxada wodhdha utta Yelaa yelada mela atta. Wolaa liiphiya kiyada wonnoo wonnoo ga. Ne aawaa buuchchan tama yeddada deree deree ga. X kochchaa. Xoossaa galati gakko Ne aawaa gappati sakko. Xaraqaa xalla. Xalahe toga. Zagon zazzalo Zambban xalahe. Zaallaa za’etta. Intte soo kaniyo zariyo qaxxara. Lemiso Haasayata. A soo ollattay amottishin kare ollattawu efeettees. Aadhdhida taskkaara yootin hachchisi kaho giddenna. Aafuwa doonan miizaa heemiya naati ciimaa wayssoosona. Aakkidi gidenna ayfidi gidees. Aatta leqqidaara eyya gelawuwu. Aatta loyttayisi gada pilaa xixxa attawsu. Aatti dawuro baana giidi ceeggees. Aawa ereenay ba Kochchan ceeqqees. Aawa karida cuchchay afalan woodhdhees. Aawa kariya sheeshshsay hiitan yees. Aawa meccasiya azzinaa naata xeellayidda maataa biddinttan xiggaawusu. Aawa miida boorannay na’ay woqqa gididee gees. Aawa woranawu eqqidi ayiyo shololayees. Aawa worida maraqoy na’ay wooqqa giddide gees. Aawassi miyobay baawa shin na’assi achchay mokkees. Aawatetta adaeteeta. Aaway de’ishdhin na’ay danattees. Aaway deishshin xeea away deshshin woxxa. Aaway kuttuwa shamin na’ay garawaa shammees. Aaway laafanawu eqqidi naatu lanqquwa wurssees. Aaway siiqiyo an’iyaa sawotawusu azinay siiqiyo machchiya lufatawusu. Aaway uuttaa tokkidi gattiyosan na’ay bangga zeeridi gattenna. Attuumi baynna keetta goorddi baynna pengiyaa. Aaway yeelli uyini na’aw donay sawees. Aaway zebbidi zariyo sohuwa n’ay goyidi wurssenna. Aawaynne ayiyanne tama achchan hasayidoogaa na’ay hentta gade kessees. Aawayo miyobi baawa shin na’ay achcha kesesses. Aawo dososan baqiya wotteettees. Aawu son de’iya na’aynne wogacce son de’iya tooraynne issuwa Aawu ayfee tooraa ayifee. Aawu de’ishin miishsha oyqqennaynne away de’ishin soo geleenay issuwa. Aawu machcho haatti duqen min puden koyeettees. Aawu masunttay assassin asho malatees. Aawu qaaxxin baallee qaaxxees. Aawuppe ayiya ho’o ashoppe meqqetti mall’’o. Aawuppe eriyayi parappe woxxiyay baa. Aawuppe kawyyiya afalay kasetiddi denddees. Aayee ittattettaynne puutto deexxotettaanne eray ereesi. Aayee uloy gazzaa yelees. Aayeegee irimata na’eegge bondee. Aayeeyyo baynna sagaayoy na’eeyyoo kushshiya mentees. Aayen xilqqi giddy maren tolkku gees. Aayiya de’shin na’iyaa gimawusu. Aayiya hayqoynne shuchchaa bollan utettay aqqidi ereettees. Aayiya na’iyo zoraydda bawu shahaarawusu. Aayyiya ohettaa eriyo gishshawu na’ay keelaappe guppees. Abbaa be’enai pultto alttes. Abbaama kaysoy aawa dereqqees. Abbaappe kiyiday xaazaa laaccees. Accoy accuwa qanxxees. Accoy bayina manqoynne gomee baynna gilqqaynne paxxenaan aggenna. Achchay mexi naa’’a shin hegeetuppekka issuwan mixxillees. Achchi baynna kuttiya banggaa muume mittawusu. Achchi baynnaara achchay diyoro saxxa bessawusu. Achchi meqetta geettes. Acoy baynnay tummo tal’ess. Adde kuttuwa goday gaashsha biitta girees. addee hayqana haniiddi dumiya kiyees. Adoy biddintta tawulee gees. Adussa danccoy azinan gattees. Adussa kushiya goday heezzantta qoommees. Afaama samppa na’iyo kambata gillaa na’I ekkees. Afali aawa ottees namisi na’a oottees. Agar deshshin ganttaara galataa ekkawusu. Agga ixxay bangga ixxees. Agga ixxiday waeyess. Agga worada geereera. Aggin de’iyara olin de’iyaagaa gelawusu. Aginaa po’uwanne hariya modhdhuwanne ta eraaysi gees godaree. Aginaanne aawu machchonne ammanettenna. Aginan godaree yedetido kanay galassi kare kiyenna. Akeekenna geeressai zzzrishin metees. Akeekidi xeellin kasttolliya ayiffe beettees. Akkeechchee waasuwa mariya siyuppu. Alay orddin A giddo bookki miya kuttoy boborccees. Allagaa ayfiyan mereessay bunchchetta. Allagaa dabbotay bambbare kuwa. Allagaa zilaassay issuwa. Allagaakko simmada coomma dabbuwakko simmada mitta. Alliqariya shittuwan kattawusu. Amaliya miizzya maattaadarawusu. Amaneettenna laggiyara pinuwan pinuwan caaqqa. Amanoy shimaynniya mnaqqettees. Amin’’enna machchiya attumaa yelawusu. Ammanido mashshay tiriyan meqqees. Amoy daabbo ankkay sobbo. Amoy hayqo kare gattees. Amuqiya tonddiya yelawusu. Anddo baannawu genddo wodhdheettees. Anhaynne imattaynne ayssosan aqees. Ankka qanxxinlolloy qaxxees. Aqana namisay omarssi namisees. Aqana qumaa bambbaree wurssees. Aqenna machchiyonne aqenna azinaanne qaaday giyan gattees. Aqennasan xiskkoppa. Aqi kiyo giidobay aco gidees. Aqin maana gin achchan kixxees. Aqqa gin ixxidday son aqqees. Arbbababuwa ekkana godiya diishin ciraacuwa ekkiya garawiya dirbbawusu. Arbbappenne aymaloppenne gidduwan xoossi dees. Arssa machchee goday dubbushaa biikke gees. Arssaappe wodhdhenna addee sooddon eqqees. Arssiya kattin kareettiya gishawusu. Asa barssoy dares woy buuxxees. Asa biittan danggarssaa woridi taawaa hayttay gitta gees. Asa daafi baynnan kon’’I bawu meqqenna. Asa daafi baynnan kon’’I me’’enna. Asa dereenne asaraynne aqishin kalloyees. Asa gosen ayfe parsso wottoppa. Asa guutta gaada karoppa. Asa machchiyo ekkiday hiittan hirggees. Asa miizziyo shociyagaassi biittaa shocaa masatees. Asa na’awu giidobay bari na’awu gakkees. Asa na’I midi ifittan quccees. Asa na’I ubba gallassikka mizidooro odi erenna wadhdhidooro odes. Asaa bazzuwan do’ay miyo layttii son garaway seebbaa essees. Asaa doonan tamay eexxees tama coociyan qumay ka’’ees. Asaa giddon asay ashuwa giddon paashshsay. Asaa qulliyawu kuttoy keettaa hokki gelees. Asappe aadhdhidaaga ankkoy keettaappe aadhdhidaaga kafoy. Asaba ayssi may? Mussay muca kanaa worees. Asabaa maana gay baagaappe attees. Asabaanne aafuwanne xeelliiddi aadhdheettees. Asabaappe asaran wodhdhay daro. Asana awuddashanawu muussuwara yereettes. Asanaabaa odin yelonaa gakkees. Asappe asi lo’’o ashoppe paashshi lo’’o. Asawu lo’’iyagee bari huuphiyawu lo’’ees. Asay dabbuwakko shiiqin togoogoy oshaakko shiiqees. Asay huuphiya daddin ecereiya hayttaa qachchawusu. Asaynne ashoynne aqiiddi shalqqees. Ashkkaray ba godaa xuman dereqqees. Ashkkare axiraaroy bale wontteta. Ashkke giishin zaree buuluwa wurssees. Asho meenna shooshshay dukki worees. Ashuwa kallin zo’o miizzay iitees. Ashuwa payda gin lanxxiya istta geettees. Ashuwa qaaqqay snatta loolliya diggees. Asi asawu xale. Asi danccissanaappe aawu marxxafo. Asi gooyiyode gooyennay barkka laappun laytta gooyees. Asi miido mitteekko gakkidi bollawu xeellees. Asi ubbi lagge. Asi uluwan cayiyo asi kessi cayees. Assaba maana giiddi babappe attees. Asabba may amppotishin bariba may zin’’ii aqees. Assaban meqqidi babani xalettetees. Assuran konttiyan karchchikkay balggo mooqiyan karchchikkees. Attikko asa na’a oyqettikko kayso na’a. Attuma na’i oduwawunne olawu yelettees. Awaaqee parssoy guruuriyan ka’ees. Awan oottennagee aginanne wuuqqana bees. Awan shoco kanay baddala muussan hayqqees. Away de’ishin wooxxa aaway de’ishshin xee’a. Awu woxxinka hayqoy attenna. Awudiyan moy assure gttees. Axaaree xuuraa yootin guutti qanxxees. Axaariya natudan elettoppaa. Axxiraaroy paraa maaxaana kesees. Ayba xallanee giido xalee ayfiya toyssees. Aybakko maddenna uray keettaa aassa keexxa gees. Aybee gay alaade accottees. Ayfee issuwa shin dereqan yashshees. Ayfee xeelli kallidi saketees. Aykko baynna manqqoy botta eessaa wottaasi gees. Ayyaanay kehin maaxaanay worees. Azaallay snabattan ottees. Azalla azinay shahaara machchiyo ekkees. Azallay sheeshsha uttosan shemppees. Azalliya sikkido zazzaree baaqqeelaa aattees. Azikki giday dorssa acotees. Azinaa be’abeykku shin hiixxa zeriyan yegawusu. Azinaanne giyaanne gelidi be’eettees. Azinay ixxiyo machchiyo Hamuusa giyayi erees. Azinay ixxiyo machchiyo ifittay worees. Azinay ixxiyo machchiyo shuchchay xubees. Azinay machchiyo demennan galbbaa hiixxees. Azinay siiqqiyo machchiyo mulalee cuullees. Azini de’ishin ashuwa meettees. B kochchaa. Ba baaso bashshay asa baaso bashshees. Ba bayraa bonchchennay asa bayraassi hdiya tookkees. Ba godaa ammanida kaniya ba goynna Karen ayssawusu. Ba malaa shankkan worakanay hayqqees. Ba son ba wolqqa keeniyo haneettees. Ba soo pittennaara ba bollotee soo ona gawusu. Baabba hambbalaachchoy dibila ayfe tosses. Baacciray shugo giishin cuullees. Baagaa marggada basuwa qaaqqatawus. Baagee baagaa baddee nuugaa. Baagee yooti ekkanawu de’o. Baana dnggarssay xaphuwappe min daana danggarssay xeeraappe mees. Baana iray baanaa bukkees. Baana machchiya aawa qohawusu. Baanay bidinttaa sophphe gees. Baaraynne co’’u coommaynne co’’u. Baaro be’enna geleshshiya ba na’ee dullee tello gawusu. Baassa gin baaci uncca qanxxees. Baassi gin baaci qanxxees asassi gin mashshi ixxees. Gaattaappe xiirin xaaro kumees. Baattay bynna san kuyxxaaroy bana baatta gees. Baattay biittawu pirddees. Baawa gaanaappe gooyiya ishay keha. Baawawu yeekkiyagaanne baban kaa’iya uraa diggiyay baawa. Babaa bashshay asa baaso bashshees. Babba hambbalaachchoy dibila ayfe tosses. Babawu bambbalaqi asabawu phuluqu. Babbanttay bookkin gudunttay gelees. Gadalay ottan doles eceree achchaa boroshshees. Badalaynne magaraynne haakkidi keha. Gadhdheesan manddaray zerettaappe attees. Bakkanay baawa shin godaree asho ma aqana gees Balakkoy wodiya aattees. Balay bynna mishiriya balakko yelawusu. Balggo shaachchiya kattaanne pudettaa kessiya wolqqaa aawu erees. Balggo tal’’ana bone qanxxana. Balggo tama ho’’ay bone awaa ho’’ees. Balgguwa shaachchida keettaa bone xuuggeettees. Baluqiya ba xalalawu ba godaa qakkawusu. Baluqoy sugin curqqaaway malaatettees. Bana be’ennay ba godaa bores. Bana gakkenna qefiya kafiya zaallaa mayzzawusu. Bana go’’iyaro aawu erees. Bana sabbyay curqqa silkkiyay issuwa. Bana woriya xuufiya qulliittoppe tookkidi ehees. Banan be’ay piton koyees. Baqqa kushee balin baqetta shayay erees. Baqqi shammoynne bannakki yeloynne issuwa. Baquliya wodoruwa duuttaasu gin bawu qanttaasu geettees. Baquliya yelenna na’aa ba’’awusu. Bari aawaa be’ennay heezzanttan caaqqees. Bari mare laachchaa gen’’iya erawusu. Bari son baariyobi baynnaagee asa son banqqaa karees. Bariyyoo baawa gees kawoyyoo gin koyana gees. Barkka woxxiyagee oona qolchchii? Barssuwa meezetidi maccaasiya baqawu efi hanggawusu. Bashiyawu baqatishin eceriya bawusu. Battoy de’ishin qaadoy mees. Bawu aqiyosi baynna haattay mittaa tookki hemettees. Bawu aynne baynnaagee ba godaa baluquwawu adduwa shammees. Bawu ballidi banggananttasoo bala geettees. Bawu bayiya bayki kariya naagiya kaaba ekkidi xayees. Bawu baynna kawo giyaa cayees. Bawu baynnaara piniyara ganawusu. Bawu baynnay baawu gaachchaa gelees. Bawu bukkada bawu shokkada uyawusu. Bawu kalliday ogiyan guppees. Bawu paxenna uray kanaa laappunaa haarees. Bawu paxennay ba bollossi xale bookkees. Bawu phiniyara ganawusu. Bawu qaxxarettenna bitanee asa qaxxaran durees. Bawu’’ii bawu’ida tamay seefaara mees. Bawutaa miyo hashen oto kumettaa keha. Bayana giida miishshay baattaappe xayees. Bayana giida miishshay danccuwappe xayees. Bayida paray de’ishin koyida paray daafurees. Bayrawu sa’ay lo’’iin kaaloy zuummennan hemettees. Bayzuwa siiqoy aayyiyo zaasissees. Bayzziyagee waaha gin shammiyagee caammo caammo gees. Be’iday erees cimmiday erenna. Be’idi erennay yaarambba. Beenna betee assa worees. Beezunttaappe namisay keha. Beni kawuwa ayfiya woocishin ta sihphinttaa mooroppa gees. Betee ottan keexxees. Betidi yees wozana. Betiyawu belle baawa. Bexxe miita qanxxiidi peein qaratto giidi godan kaqetes. Bidinttay xiilliya bores. Biibbisoy xale uyin Oogatoy gusanawu woxxees. Biida machchiya bayida kana ehawusu. Biidi yiyay wozana. Biiribiiriya kuttiya bikki ekkawusu. Biitti bitidoy aappunee urqqi mittidoy laappunee. Biixibixiya kaniya bikki ekkawusu. Bilalhe barkka baanaara gallassi tana yashshees gawusu. Biri baynna kafoy biri baynna mittan uttees. Biron bitiyaara birassa worawusu. Biron giya geliya kanay gedaa dafees. Birshsha ma gin lukki mees. Bittanchay hekka xuman durees. Bittay billissettees, durssay dinnaaqettees. Bo’’an wodhdhida siiriya gakkanawu woysa wodiya takkii. Boddite giyayi bogettanawu eqqidi sugettees. Bollaa gullottiday garssaa kallottees. Bollaara booxxiday garssaara mazunxxees. Bollay ekkin borttuwan diishettees. Bollotentta hayqoy tuma gin afalaay gidi erenneeshsha. Bollotiyo na’a machchiya xiinawusu. Bolloto bonchchiyay lasooro bonchchada polennaara muttaaro. Bolloyine borkkotayn wontaara kehaa. Bolluwa yashshawu shuguwa coommeettees. Bolluwa yeellawu booraa shukki meettees. Bolooson bookkana biya kaysoy Bodditten saro gees. Bonchchidi bonchchetteettees. Bonchchiyagaa bonccuwan heemmeettees. Bonchchoynne boosoynne sooppe kiyees. Bone buukki boori yelii? Boniyaga carkkoy balgguwagaa di’oy efees. Boocuwa huphphee oyssa wottin suxxees. Boocuwa huphphiya yekkishin meedettees. Boolee ba seelawu bashiya saxxees. Boolimiya bollotiyo qaxxarawusu. Boolloy qooxxin bolltiya yeletawusu. Booqee hachchiira danqqo qoro gidukku goora’a. Booqi sheeshshan boroqoy xayikko xilqqee xayenna. Boora keessena gadde e boora worees. Boora qakkay bawu kunddees. Booraa iitay maraa iitay maraa iita yelees. Booray adokkaa aggidi sanggissaa laaccees. Booray bolana kadoy kaarana giduwan woota atta gees. Booray booraara waretidi qambaraa menttes. Booray darin ogiya goyettees. Booray din gadee baa gadee din booray baa. Booray goyin paray mees. Booray minno giishin suray minnees. Booray sanggisaa laaccees. Booriya erennaara ne aayee boota achcha ma yagawusu. Bootta kutteessi soynne wosanna karenne wosana. Boottay yibbaataa woxxees. Booza beela’iya miizza heemiya na’ara zinawusu. Booza kanay eessa kettaa gelees. Booza na’ay ba aawa baliyani kaa’es. Booza shoshshay naa’a dukes. Boozay bari miizze ahshsuwappe attees. Boozay boyiya qayye midi ulluwa tama besses. Booze dulliya kuttoy dukes. Boozesi kayoy marka. Booziya duriin daboy yeelattees. Borin ekkennaagee shocinkka ekkenna. Borkku boccin boccana xayinkka sulay attenna. Bosha layitti gawaray awcayees. Boshshay siqqiyo aaye naata sulluwa tamay mees. Boshshayi dossiyo mishire naata deele mees. Boyee mall’uwa daraari erees. Boyinaa shinqqe laxxa laxxa gees qeera duree. Boyinay bayina bittane qunxxisenani mike gees. Boyyee cuulliln boyina guujja gees. Boyyiya siiqiya uraa nattinaree gakkees. Buchchanne zerkkawusu godareenne zerkkees. Buchcho keten’oy gadariyan gattees. Buddeenaa minotay woxee gakkanaashiina. Bukkay carkkay aadhdhiis. Bukkaydda bullaalay agaydda saamettay? Bukkiya iraanne yeliya machchiyo ixxoppa. Bullachchan aqa yiid mishiriya ta naato inttena waani namisii goosi. Bulxxiya may buniya laaggay issuwa. Burqqee ho’’uwara oyqqees. Buttin harxxin basoy ordde. Bull’enna kushshe bohuwawu mennessii. Buuchchan tisttin tiran xokkees. Buuqay caalaa karees. Buuri may buxulu gees. C kochchaa. Cachchay udulawu kehaa. Caddana tooray kushshiyappe kiyidi erettees. Cadday dogiko caddetay dogenna. Care aayiya ooso darukku shin baabiso daraawusu. Cariyaa yedhiin shodhdh’iya zookkoy duxxees. Ceega bitanee elettees ta xanttaa oyqqanawu amottees. Ceega mashshaa leefoppa. Ceega miizay puge danddayenna. Ceeggay ereena be’ay erees. Ceeggida puxay wuygiya bookkees ooratta puxay wuygiya loyttees. Cimaa wottay shaluwa duuttees. Cincay cimmin eeyayi yekkees. Cincca kana na’ay uluwaan boccees. Cincca kaniya shendderaa xaphon zin’’awusu. Cincca kayisiyaa uncca masha wuqqawusu. Cinccaa cirppi oyqqiyay cinccaa maahe. Cinccattetti mettoppe ashshena, merettaa maqqoy diggena. Cinccay manquwa digena. Coogay tamanne gallibane dabbo. Ciimatetta daroy nattura xeegoyees. Cola cimmiyayi gashe xiixxiyai issuwa. Cooshay yini coora achchay teqqena. Coray cuchidi wongiriyaa kunttees. Cuguwanne metuwanne hokkidi aatteettees. Curqqaayyiya worqqaayyiyo karawusu. Cuulettiday haattaakko metootiday dannaakko. D kochchaa. Da’uttee naata ixxiya mishiriya maattaa bidinttan xiggawusu. Da’uttiya huuphiya kurkkumada tohuwa gorppawusu. Daachcha uukkaydda komppawusu. Daafaara diya kuttiya daguwa oottiya gawaraa bolli kiyawusu. Daannay min hiyyeesay qanxxees. Daannay oychchin gomee diggees. Dabaabi dabbo giishin morkkees. Dada minotaa bone be’ana. Dafara de’iya cadhdhee otuwara meeqqees. Danggarssa woray oshinchcha pinzzees. Dankkee dagattidi qasho kiyees. Darii guurin darkkon wonttees. Daro maana gay dabboppe attees. Dawuron diya dabboy daannatettaa ekkin Wolayttan de’iya michchees hayttay kiyees. De’enna machchiya godoo gawusu. De’uwa daroy occuwa gazzaa beessees. Degeeraa mal’’oy biittaara mizees. Deree denddin kawoy zaarenna. Diggana uray aawa oychcha gees. Doohaa ashoy oyddu muxo min oytamu biraa acoyees. Doonaappe kiyay xoossaakko gakkees. Doonan gelay dorssan kiyenna. Dose giishin donoy cuullees. Dulloy gawaraa worees. E kochchaa. Eesotiya kuttiya samettawusu. Eessaa darenna mattay shidaa darees. Eessaa mattuw ahaattay zaarees. Eesuwa daroy booraa yeessees. Eeyya kanay dadawu boccees. Eeyya shooshshay naa’’a dukkees. Eeyyaa keettaa kuttoy erees. Eeyyay baasuwan keexxees. Ellelliday haattaa eretta gees. Equwan daday shaattiyo mittaa sa’an wullin kanay xaallees. Eray era cimmees kanay shooaqn zin’’ees. Eray guutuwana eeyyay bo’’aana. Erenna gereessay zaarishin metees. Esoy baynna kaysoy ona keettaa bookkees. G kochchaa. Gaammuwa calay ceeggin koosuwa micceettees. Gaanay de’ishin gayttay miiccees. Galati baynna iray gaalen bukkees. Garawiya sooppe kiyaydda dawuro gakkiyabaa milatawusu shin darkkon shemmppawusu. Garay garaa dihin gezzee gaashiya qanxxees. Gato booray ga godaa zawawu dafees. Geeshshawu geedoy keha. Geesi geeddara shin suntti mirooqa. Geleshshsoy geeman taawaa miizzay xeeta gees. Geleshshuwa ogee kakan kessees. Gilqqiya gixxishin giyay laalettees. Go’’nna na’I kiyo kumees. Godaa ammanida kuttiya hal’’aa kiyawusu. Godaree erenna biittaa biidi galbbaa hiixxa gees. Gomee gooshshidi goromootiyan gattees. Gomiyawaa tuqee worees. Goshshaa darenna booray concchaa dares. Garawiya bawu yiya maattaa baqqa gussawusu. Gudunttay meecetti simmidi urqqan gonddorettees.H kochchaa. Haakko gin haa dares. Haattay min haattaa wadhdhees. Haddirssay son lagin son yelettees. Haree kace kessana biidi haytta muucettidi soo yees. Haree paradan woxxinkka attenna. Hareekka ba maran shemppees. Hareenne gomeenne oge erenna. Harggiya qosay xaliyappe attees. Hariya ashoy arssan wottin solddidi sa’an wodhdhees. Hariya sanggisanawu paraa gonddorsseettees. Hariya wozanay suran dees. Hariyan geemmidi godariya caddeettees. Hayqqida haree godariyawu yayyenna. Hayqqida hariyan awute ekkoppa. Hayqqida na’awu bayida paraa woyteettees. Hayqqin agganay daafurin yeekkees. Hayqqiyara cooyiyaro miiccawusu. Hemetaa daroy xalahiya dubbushan dessees. Hemettida tohoy dure uttida dullee manqqo. Henttaa ixxana nay lanqquwa ixxees. Henttay beennasa koshshay bees. Hiillaa daroy xaphuwa qanxxees. Hiyyeesaynne hiraysoynne gayttenna. Hiyyeesi gaxan durees. Huuphee mohan deshidi dattan deshees. I kochchaa. Iita kaloy namisaappe iita. Iitaa ixxo gin yeletti aqees. Iitay iissi cayees. Iitay iita galla ashshees. Iitettana giya uri kunttiya hariyo garxxa gees. Iitidi aayyiyo aawaa worees keehidi giyan qocan woddhees. Iililssan iiti baa. Imattaa iitawu badalaa shaashshaa. Imattaayyoo haasayay wurin ha gadiya giiray woysee gees. Imattaayyoo haasayay wurin ha kanaa goynaa qanxxekketii gees. Inxxarssaa liiqoy carshshaa kanttees. Irawu gelay kahuwa gishees. Ish isha gaden iri gukkoppe gees. Ishsha gin haree wurii eqqees. Issi miizzee goday guttumaa miikke gees. Issi miizzee gusoy dirssa miizzaa bashshees. Issuwa son shendderay issuwa son shemppoy porees. Ixetay gixeto garxxissees. Ixxobay yelonaa gakkees. J kochchaa. Jaalaynne shaalaynne quccin kichchees. K kochchaa. Kaassa giishin kaasamoy na’a yelees. Kacaama boorawu keettaa dooyuwa ixxoppa A kacee diggo. Kafoy ba biittaadan waassees. Kahoo katti maanaappe laaxa uutti maana. Kalissana qumay keriyan erettees. Kallay namisettaa erenna. Kalli miida hiyyeesay hayqqi aqees. Kallida ganjjiya dagamay kanttenna. Kallin pilay cammees. Kallo kammenna kuttoy kallo woxxees. Kaloy michchee xanttaa oyttees. Kanaa kawoy seeriddi wuuqqees. Kanaa kiyuwan kasttollee xayenna. Kanaa uluwan oyssay aqenna. Kanaa xiskkoy ashuwa bolli onggees. Kanaappe miichchay attaadan attees. Kanay ba godaappe attin ba godaa godaa erenna. Kanay de’ii de’idikka godariyassa. Kanay kanttosaara godaree gelees. Kanay mehenne gedenna do’anne gidenna. Kanay so uttidi haattaa saraa erees. Kani piiqe ixaa ixxees. Kaniya ba gitta giigaara zammo guuray? Kaniya kallada sampan cooyawusu. Kano shiya yedhdhaasa gin Ta yedhdhiyoy ayba shin gees. Kareera kafaafo ayyoo son buleera haloora manqqoo. Kawo gedoora aadhdhida kanaykka kallees. Kawo kajjeeloy mishiriyo gello diggees. Kawoy ta michcho geenna shin ta kawo michcho gawusu. Kawushsha bollotee karee dooya aqees. Kawuwa gelana na’iya saaqqatada uttawusu. Kawuwa kajjeeloy mishiriyo geluwa diggees. Kawuwa machchiyo marppee metees. Kawuwa marppe metees. Kaysoy ceeggiiddi machchee afalaa wuuqqees. Kaysoy Hamuusa efin kanay Arbba booccees. Kaysoy kalli aadhdhidi daalaa aattees. Kaysoy xillanaadan caaqqees. Kaysuwa gin yaa’aappe denddees. Kayyoy geela’iyo amottees. Keettaa xoo’ee soo gelin erettees. Keettay maccaasaara zadaloy miizzaara. Keexxi kessido na’ay shooro gidees. Kaha kawuwayyoo galla galla yeekkeettees. Keha uri kere kaqqin gakkees. Kere qumaa wurssin aayee hayqoy erettees. Killiyan xaamatida beexee olomuwan meqqees. Kokkay uyana haattaa yoriay uyees. Kosha laytti qaxxaraa gelidaagee ha layttappe kaly baawa gees. Koyro kiyida hayttay de’ishin guyeppe kiyida kacee xoonees. Kushe kessennay kutto. Kamiini kaa’’oo wottinni dochcho. Kallida uluwaa daggamii gellenna. Kushiya meeccin qanttay geeyyees. Kuttoy booddiiddi baawaa meqettaa kessees. L kochchaa. Laafa kanay soo simmidi boccees. Laafa maadday yimppo ekkees. Laafa na’I laataa naagees. Laafa shooroy tama garttiya diggees. Laafa tamay punnishin to’ees. Laafana haattay kanaa mees. Laafay yimppidaa ashammees. Lanccee laakkontta soo aayyiyo lakko boynaappe ashshidi kuuchcha shaashshan waretisses. Lanccee oosuwayoo lo’oo. Laphphilaphphiya inxxarssay teggereera hayttaa baqissees. Laytti hayqqana uray ha laytti uluwa duufuwakko zaaridi zin’’ees. Leehee naa’’u qorqqoro haataa uyidoogaa boynaa hayttay siyoppo. Lemisoy yohuwa duuttana xayikkonne lafettees. Loytti gixxin qaxxi onggees. M kochchaa. Ma ma gay biiti maizees. Maallado maaxaanan guurida uraa omarssi qolchchay gakkenna. Maammadu xaliya uyin orggozu geeyyees. Maana goromootiya loomee gawusu. Maana xiilliyan usttana maattay gukkees. Maataa mattuwa tooray zaarees. Maattaayee na’aanne parssuwayee na’aanne pudettan shaakka. Macca asa era magilaala qaraa. Maccaasay dariyo keettan santtay lochchan ka’’ees. Maccaasi maqqosan maati mokkenna. Maccay katti giyo wode otoy dattii? Machcho wadhdha gin shugo wadhdhees. Makkala azinay gooddidi wadhdhees. Mal’’ada shaatiyan ka’’u. Mal’’etti kattin gusissi worees. Mal’’o miida maccassiya ado kare laaccawusu. Mal’’o qummay hargiya zareenna macca na’I basuwa uukkeena. Mal’’uwa maana giya qooree manqqettees. Manggaagi mal’’o ekkin shsgajaku baqa eekkees. Manqqisan macchiya maxiniyadan mal’awusu. Manqqoy manddishin duree mi kallees. Manqqoynne puusoynne qottin qosettenna. Manqquwa mattuwa biittay zaarees. Maray tamma waassanaappe aayyiya issitoo daariyogee keha. Masqqalawu biida sawiya sa’ay hagaakka gawusu. Mata bolloy woxan uttees. Mattoy malaa moorees. Maxinee haattaa wadhdhana biidi bawu meetettees. Maxiniyappe mal’’oy baawa shin singgin sawenna. Miiday beddagaa gakkees. Maxxiniyaa muxennani mettess. Malliduwanne shshenppuwaa goraphphay. Mannawu ottennay yaanawu qooppeenay yaarabaa. May mal’’o erees maayay ho’’o erees. Meenna qumi sawo iita. Meraa lo’’oy oyssaa wuussawu iita. Meto layttan mentee yelettees. Metooti ayfiya tuggata oyqqawusu. Michchee miichchaa ishay dosenna. Miiccenna kanaassi bootta achchaa immidi dereqqenna kuttuwasi ayfe zo’o ayfiya immes. Minin michchiya ceeqqawusu. Minin michchiya ceeqqawusu. Minoy miixan zaarees. Mishiran wadhdhenna machchiyanne miixxan oyqqenna paraynne simmena. Modhdhana giidi min moogana gattees. Mulccay xinqquwan gaasottees. Muqoy baqqishin tamawu gelees. Muqoy bana gakkenna qefiya zaalla mayzzees. N kochchaa. Na’a giishshin naa’’anttees. Na’ay bayraa badaly shachchaa. Na’ay paraa toggees aaway daraa mixes. Na’ayinne xam’aynne adhdho. Na’I cayosaynne mari yedhdhosay paxi erenna. Na’I dicca gin zephphottees. Na’I ma geenna oli woxxa geenna. Na’I moorinkka aawaassi tuma aaway moorinkka aawaassi tuma. Na’I qoliyo wode yeekkidi aattiyo wode miiccees. Na’I woxxeesippe attin xoonenna. Na’I yoho ehees kani meqetta ehees. Naa’’u biradhdhiyan yeessido maattay tammu biradhdhdiyan guye gelenna. Naa’’u kanawu issi meqettaa yeggidoogaa gidiis. Naati gakkin metoy gakkees. Naati kattin kawossi gidenna. Naati kunddin aayyiya dagammiyogaa aayyiy hayqqin naati dagammenna. Naati naa’’a ashammiyora yoho. Naatu caalaappe dimbbuwa caalay keha. Naatuura shaashshaa maanaappe kanaara shendderaa maana. Kaatuura tushkkiyo barbbaree qesiya oyqqees. Naatuura zorettiyogeenne kanaara qosettiyogeenne issuwa. Nagaran guutti baa. Ne na’aa be’ada ta na’aa yeera ekka. Niyo tuma gin tum’’osay paxees. o kochchaa. Odoy darin ciqqay torchchees. Oduwa daroy otuwa moohuwa shammees. Ogoruwa hiixxi zin’’ay diishin maallado oychchay garxxees. Olay cariyan ooggiyo palaappe iray achchaa wadhdhiyo iitaa woyganee? Oosoy oottin ootta ootta gees. Oosoy xayin Ooqirssi ba na’aa achchaa piqqees. Otoroy lufaa yoochchees. Otoroy xooxxi maaro geenna hargge. Otoruwaa na’iya barssishin yeekkawusu. Oyqqin dafettiyagee yeddin eqqi aggees. Otti errennay kalli erennaa. Ottanawu eqqenna gedde wassanawu hemettees. P kochchaa. Paallida kafiya kalla aqin uttida kafiya namisettawusu. Parssuwa mattuwa maatay zaarees. Pattenna deeshshiya uddufunaa yelawusu. Pokkoynne dugettaynne wolqqan woxissees. Poo’’uwan zin’’iday xuman xoggees. Poora! Googaa hoola! Geettees. Puusuwa immida xoossay xugunttaa diggenna. Q kochchaa. Qantta maccaasiya gakkaa gakkaara woshiya doyssawusu. Qareessi qammees eeyyeessi wonttees. Qayciya booraanne xaxxiya kanaa qachcheettees. Qeeri duree yoota yoota gees boyna shinqqee laaxa laaxa gees. Qeeri woran wogaa do’ay dees. Qeesiya machchiya qaraa darada maxaafaa meeccawusu. Qitaa tisttin miray goggees. Qommo gin muxo ashoy gidees. Qoppi erin qoodi mokkees. Qullee quccin shaatee mela attees. S kochchaa. Sa’aaro maxishin kiyuwagee laalettees. Sa’an wottin shanggoccana kaaran wottin xittana. Sa’ay iitin shareechchoy deeshshaa mees. Saruwan santtay keha. Saweessi shaluwa ba’’in sawurada gayllee gelees. Seeray byanna keettan paray kooraara gelees. Sha’an shammido machchiya shaashshaa katennan dessawusu. Shelleqqee shendderay qaattishin miccees. Shimaynnee haattay efiishin ta issitoo xonggays gees. Shooro gela’iya shooro wodallaa karawusu. Shooroy shocci yeekkeesippe attin eqqi alissenna. Shooshshay asaa dukkiyo goobiyo layitan zareekka gamma essees. Siiriya shocin ayfee afuxxees. Siyenna hayttay shooroora ooshshsees. So kanaa giishin paashshaa saxxees. So paraa giishin baliyan ooggees. Sooree baqettees gin kareegee gooyees gees. Soogee xoo’iya kessin kareegee ogiya kessees. Sulawu efiido kanay aawuppe kase soo yees. Suntti baynna kanay tiito giishin hayqqees. T kochchaa. Telloy telluwa miiccees. Tillida bo’ay tiyin mokkenna. Tuggay tuummuwa conchchees. Tukkee michcho giishin xalqqee michchees. Ubba baynnay cum’’ugin maana gees. Udunxxee uttidinne deexxenna denddidinne kawuyyenna. Ufayssay iran cawayees. Uloy immaa ekkees. Uloy shuchchaa maana gin achchay oonaara zorettada gees. Uluwa mishoy qumaa kattenna. Unccawu qanxxoy qanxxo gidenna ginddettay qanxxo. Unccawu yeekkiya na’aa maray yedhdhees. Ussee geedo kaalliya limiya me’’awusu. Utettaa daroy zerettaa conchchees. Uttida kafiya uluwa pittawusu. Uttiyosay baynna imattay zin’’iyosay anee gees. W kochchaa. Waani xaaggandde giido booray kimbbaa gees. Waasee waassiiddi qanxxees. Wodee worddotin manaacee qonxxaa gixxees. Wodee wurido paray unccaa caanees. Wodee wurin wooruwan zerin maaddenna. Wolqqaamawu wodee dees, woossi ekko afuttaa udunxxee laaccees. Wolqqay ixxoy xoossan cayees. Woni biittaa miya na’aa Dawanni shuchchan caddees. Wontt hananabaassi naatu yettaa ezgga. Wonttay ekkana galataa qammay ekkees. Wontto goy wode gattees. Wontto maana gin wori ayssees. Woossi ekkay woossawu immees. Woossin ixxay woossi mees. Woreeray woxxin qonashee qaaxxees. Worenna uray wogga tooraa tookkees. Wori erida paray durumaa be’idi barggaagees. Woxdee de’ishin woxxa aaway de’ishin xee’a. Wurssa maanaara laacca xeellawusu. Wurssi maanay singgi siyees. Wuuqqi eray malaati goozees. X kochchaa. Xalilya laafay asaa tohuwa malissees. Xeellishin bay xeegin koyenna. Xeesennan yay kallennan bees. Xeetan koytido machchiya xeesin koyennan ixxawusu. Xibaa kushee baattan gelenna. Xoossi asatettaa immin cinashshiya muxa kaa’awusu. Xoossi immin asi diggenna xoqqissi kaqqin kani ekkenna. Y kochchaa. Yaareti baarin gusissi worees. Yeehoy yettaykka asaara giigees. Yeelli baynnay xiiri baarees. Yeesaamiya coray maraa worees. Yelenna machchiyo worenna harggiyan paacca. Yelido na’ay yeekkiiddi biidi yexxiiddi yees. Yeloynne haaroy wonttaara attees. Yinddoy laytti yaana balgguwawu waassees. Z kochchaa. Zaallay za’’’in maatay mokkees. Zal’’anchchay laappun laytta gam’’idi kare gakkidi woxxees. Zammaana layttan zaree baacciraa kattees. Zoxxida wozanay zorin simmenna. Zayroy bantta Karen minnees. Zoretay giigin cimatay naa’’a ka’’ees. Zorin ixxay zoodi ba’’ees.