Wp/wal/Piloosoppiyaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Piloosoppiyaa

Piloosoppiyaa, giyoogee de'uwaabaa, gaasuwaa, eraa, iseetiya, kahaanne doonaa malatiyabata gedenne baaso oyshata oychiyogan maaran pilggiyogaa oyqqees. Amarida yarati palamiyaba gidikkonne, issi issi pulttoti ha qaalay Pitagores (Yesuusa yeletaappe kase 570-495) giyo asan merettiis goosona. Piloosoppiyaa mankkati; oychiyogaa, tobbiyogaa, gaasuwan palamiyogaanne maara shiishuwaa oyqqees.