Wp/wal/Milile Aasettaa

< Wp‎ | wal
(Redirected from Wp/wal/Milile Olaa)
Wp > wal > Milile Aasettaa

Milile aakettaa, Biittaa sitissuwaa geetettiyogan erettiyagee, Shawa naa"antto Mililee Toophphiyaa zawaa aassanawu qanxxetenna olatanne oyqettaa polido wodiya. 1866 M.L. Shawan kawotidi 1878 M.L. Toophphiyaa zawaa aassanawunne, Shawa bollayanawu daro oosota poliis. Naa"antto Mililee Toophphiyaa Adaale Olaanne Oroomuwa betiya woykko goosettaappe kase de'iya Tsiyoina Amde haaruwan gam"ida heerata ha gattidi gita Toophphiyaa medhanawu qoppiis. I zammaana Toophphiyaa medhidaagaa geetettees.