Wp/wal/Linguwa Frank Noovaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Linguwa Frank Noovaa
Linguwa Frank Noovaa
Lingua franca nova
Haaseyettiyosaa:
Heeraa:
Haasayiyaageetu qoodaa:
Doonaa yaratettaa:
Ooso Doonatettaa
Ooso doona gidiyoy:
Aqidoy:
Doonaa koodeta
ISO 639-1: [1]
ISO 639-2: [2]
ISO 639-3: [3]
SIL: [4]
Karttaa
Hagaakka be'a: DoonaaDoonata

Linguwa Frank Noovaa (Elefen) dumma kawushsha, maaraninne salo gufantto gaytotettata luxanawu kawushsha gidanaadan giigida doona. Ayyoo cora loo eeshshati de'oosona. Hegeetikka:

 1. Darenna cenggurssay de'ees. Ikka Ixaaliyanne Ispeeneegaara malatees.
 2. Cenggurssan xaafettiis. Ayi na'ikkaa seeraappe perzza oosota luxiyoogan layttata aattanawu bessenna.
 3. Salo gufantto kiriiyooletuura malatiya muleera gophphe giraameree de'ees.
 4. Awudenne qaalatu yeettaa amaridanne muleera gophphe gidida hanotan kiyiya someti de'oosona.
 5. Daro huuphe huuphe doonatuura minnida hanotan qaalatu kasiya kaaluwa suure qonccissiya seerati de'oosona.
 6. Qaalaa kochchoy zammaana siiquwaa qonccissiya qaalatun baasettidaagaa. Ha doonati bawu aakkidanne daroppe siyettiyageeta. Gujuwaan Inggilizatto qaalaa kochchawu daro maaduwaa oottiis.
 7. Meretan Laatiinenne Girike teknike niyoloojisteta ekkanawu merettidaagaa. De'iyagaadan salo gufantto istanddarddiyan.
 8. Siiqo qaalata eriya asati geeddaruwa hanotan meretaba malatanaadan giigis. Haraati eranawu aynne metiyaba gidenna.

Qaalaa maaraa

edit
 • Sunttaa – peeshuwaa – kalliyagaa:
  • la fem ama la casa “Maccaasiya keettaa dosawusu”
 • Someta – peeshuwaa – penqquwaa:
  • la casa grande “Taani akeekan hemettana bessayis”
 • maaddiyageeta – peeshuwaa – penqquwaa:
  • me debe pasea atendente “Taani akeekan hemettana bessayis”
 • Gattiyaagaa – Sunttaa:
  • el es en la jardin “I darkkon de’ees”

Giraameriyaa

edit
 • -s woykko guttumaappe simmin -es gujjiyoode cora sunttaassi laamettees
  • omes e femes “men and women”
 • ia gujjin aadhida wodiya peeshuwaa medhees:
  • tu ia labora “neeni oottadasa”
 • va gujjiyoode sintta wodiya peeshuwaa medhees:
  • tu va labora “neeni oottanawu daasa”
 • ta gujjiyoode dooriyo hanotaassi go’ees:
  • si me pote, me ta vola “ta danddayiyakko, taani paallana”
 • issi mala sunttay de’ikko issi peeshoy haraa kaallanawu danddayees:
  • me vole compra un camisa “taani tiisharttiyaa shammana koyyayiis”
 • Sitta kaalliyaagee baynna peeshoti qanttan kaalliyagaa gujjiyoorin polissiyaga kiyoosona:
  • me move “taani qaattaas” → me move la table “taani xarapheezzaa qaattaas”
 • Peeshuwaan -nte gujjiyoode partisipliya medhees, hegee sunqqodan woykko sunttadan oottees:
  • donante “immiya (sunqqo) woykko immiyagaa”
 • Peeshuwaan -da gujjiyoode paasive partisipliya medhees, hegee sunqqodan woykko sunttadan oottees:
  • donada “imettida woykko imotaa”
 • Peeshoy aynne laamettennan sunttadan go’ees:
  • nos dansa “nu dureettees“ → la dansa “durssaa”
 • Sunqqoy sunttadan go’ettanawu danddayees:
  • un om saja “Cincca attuma asa” → la sajas “cincciyaagaa”
 • Peesho zemppoti peeshuwaa malatoosona:
  • un om felis “Ufayttiya attuma asa” → el dansa felis “i/a miiccaydda durawusu/rees”
 • Oychanawu, oyshaa qaalan doommees woykko esce nne wuriiddi oysha malaatan wurees:
  • esce tu pote dansa? Durana danddayay? * cuando tu prefere come? “awude maanawu koyyay”