Wp/wal/Leemiso Haasayata

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Leemiso Haasayata

A soo ollattay amottishin kare ollattawu efeettees.

A soo ollattay amottishin kare ollattawu efeettees.


Aadhdhida taskkaara yootin hachchisi kaho giddenna.

Aadhdhida taskkaara yootin hachchisi kaho giddenna.


Aafuwa doonan miizaa heemiya naati ciimaa wayssoosona.

Aakkidi gidenna ayfidi gidees. Aatta leqqidaara eyya gelawuwu.


Aatta loyttayisi gada pilaa xixxa attawsu.

Aatti dawuro baana giidi ceeggees.


Aawa ereenay ba Kochchan ceeqqees.

Aawa karida cuchchay afalan woodhdhees.


Aawa kariya sheeshshsay hiitan yees.

Aawa meccasiya azzinaa naata xeellayidda maataa biddinttan xiggaawusu.


Aawa miida boorannay na’ay woqqa gididee gees.

Aawa woranawu eqqidi ayiyo shololayees.


Aawa worida maraqoy na’ay wooqqa giddide gees.

Aawassi miyobay baawa shin na’assi achchay mokkees.


Aawatetta adaeteeta.

Aaway de’ishdhin na’ay danattees.


Aaway deishshin xeea away deshshin woxxa.

Aaway kuttuwa shamin na’ay garawaa shammees.


Aaway laafanawu eqqidi naatu lanqquwa wurssees.

Aaway siiqiyo an’iyaa sawotawusu azinay siiqiyo machchiya lufatawusu.


Aaway uuttaa tokkidi gattiyosan na’ay bangga zeeridi gattenna.

Attuumi baynna keetta goorddi baynna pengiyaa.


Aaway yeelli uyini na’aw donay sawees.

Aaway zebbidi zariyo sohuwa n’ay goyidi wurssenna.


Aawaynne ayiyanne tama achchan hasayidoogaa na’ay hentta gade kessees.

Aawayo miyobi baawa shin na’ay achcha kesesses.


Aawo dososan baqiya wotteettees.

Aawu son de’iya na’aynne wogacce son de’iya tooraynne issuwa


Aawu ayfee tooraa ayifee.

Aawu de’ishin miishsha oyqqennaynne away de’ishin soo geleenay issuwa.


Aawu machcho haatti duqen min puden koyeettees.

Aawu masunttay assassin asho malatees.


Aawu qaaxxin baallee qaaxxees.

Aawuppe ayiya ho’o ashoppe meqqetti mall’’o.


Aawuppe eriyayi parappe woxxiyay baa.

Aawuppe kawyyiya afalay kasetiddi denddees.


Aayee ittattettaynne puutto deexxotettaanne eray ereesi.

Aayee uloy gazzaa yelees. Aayeegee irimata na’eegge bondee.


Aayeeyyo baynna sagaayoy na’eeyyoo kushshiya mentees.

Aayen xilqqi giddy maren tolkku gees. Aayiya de’shin na’iyaa gimawusu.


Aayiya hayqoynne shuchchaa bollan utettay aqqidi ereettees.

Aayiya na’iyo zoraydda bawu shahaarawusu. Aayyiya ohettaa eriyo gishshawu na’ay keelaappe guppees.


Abbaa be’enai pultto alttes.

Abbaama kaysoy aawa dereqqees.


Abbaappe kiyiday xaazaa laaccees.

Accoy accuwa qanxxees.


Accoy bayina manqoynne gomee baynna gilqqaynne paxxenaan aggenna.

Achchay mexi naa’’a shin hegeetuppekka issuwan mixxillees.


Achchi baynna kuttiya banggaa muume mittawusu.

Achchi baynnaara achchay diyoro saxxa bessawusu.


Achchi meqetta geettes.

Acoy baynnay tummo tal’ess.


Adde kuttuwa goday gaashsha biitta girees.

addee hayqana haniiddi dumiya kiyees.


Adoy biddintta tawulee gees.

Adussa danccoy azinan gattees.


Adussa kushiya goday heezzantta qoommees.

Afaama samppa na’iyo kambata gillaa na’I ekkees.


Afali aawa ottees namisi na’a oottees.

Agar deshshin ganttaara galataa ekkawusu.


Agga ixxay bangga ixxees.

Agga ixxiday waeyess.


Agga worada geereera.

Aggin de’iyara olin de’iyaagaa gelawusu.


Aginaa po’uwanne hariya modhdhuwanne ta eraaysi gees godaree.

Aginaanne aawu machchonne ammanettenna.


Aginan godaree yedetido kanay galassi kare kiyenna.

Akeekenna geeressai zzzrishin metees.


Akeekidi xeellin kasttolliya ayiffe beettees.

Akkeechchee waasuwa mariya siyuppu.


Alay orddin A giddo bookki miya kuttoy boborccees.

Allagaa ayfiyan mereessay bunchchetta.


Allagaa dabbotay bambbare kuwa.

Allagaa zilaassay issuwa.


Allagaakko simmada coomma dabbuwakko simmada mitta.

Alliqariya shittuwan kattawusu.


Amaliya miizzya maattaadarawusu.

Amaneettenna laggiyara pinuwan pinuwan caaqqa.


Amanoy shimaynniya mnaqqettees.

Amin’’enna machchiya attumaa yelawusu.


Ammanido mashshay tiriyan meqqees.

Amoy daabbo ankkay sobbo.


Amoy hayqo kare gattees.

Amuqiya tonddiya yelawusu.


Anddo baannawu genddo wodhdheettees.

Anhaynne imattaynne ayssosan aqees.


Ankka qanxxin lolloy qaxxees.

Aqana namisay omarssi namisees.


Aqana qumaa bambbaree wurssees.

Aqenna machchiyonne aqenna azinaanne qaaday giyan gattees.


Aqennasan xiskkoppa.

Aqi kiyo giidobay aco gidees.


Aqin maana gin achchan kixxees.

Aqqa gin ixxidday son aqqees.


Arbbababuwa ekkana godiya diishin ciraacuwa ekkiya garawiya dirbbawusu.

Arbbappenne aymaloppenne gidduwan xoossi dees.


Arssa machchee goday dubbushaa biikke gees.

Arssaappe wodhdhenna addee sooddon eqqees.


Arssiya kattin kareettiya gishawusu.

Asa barssoy dares woy buuxxees.


Asa biittan danggarssaa woridi taawaa hayttay gitta gees.

Asa daafi baynnan kon’’I bawu meqqenna.


Asa daafi baynnan kon’’I me’’enna.

Asa dereenne asaraynne aqishin kalloyees.


Asa gosen ayfe parsso wottoppa.

Asa guutta gaada karoppa.


Asa machchiyo ekkiday hiittan hirggees.

Asa miizziyo shociyagaassi biittaa shocaa masatees.


Asa na’awu giidobay bari na’awu gakkees.

Asa na’I midi ifittan quccees.


Asa na’I ubba gallassikka mizidooro odi erenna wadhdhidooro odes.

Asaa bazzuwan do’ay miyo layttii son garaway seebbaa essees.


Asaa doonan tamay eexxees tama coociyan qumay ka’’ees.

Asaa giddon asay ashuwa giddon paashshsay.


Asaa qulliyawu kuttoy keettaa hokki gelees.

Asappe aadhdhidaaga ankkoy keettaappe aadhdhidaaga kafoy.


Asaba ayssi may? Mussay muca kanaa worees.

Asabaa maana gay baagaappe attees.


Asabaanne aafuwanne xeelliiddi aadhdheettees.

Asabaappe asaran wodhdhay daro.


Asana awuddashanawu muussuwara yereettes.

Asanaabaa odin yelonaa gakkees.


Asappe asi lo’’o ashoppe paashshi lo’’o.

Asawu lo’’iyagee bari huuphiyawu lo’’ees.


Asay dabbuwakko shiiqin togoogoy oshaakko shiiqees.

Asay huuphiya daddin ecereiya hayttaa qachchawusu.


Asaynne ashoynne aqiiddi shalqqees.

Ashkkaray ba godaa xuman dereqqees.


Ashkkare axiraaroy bale wontteta.

Ashkke giishin zaree buuluwa wurssees.


Asho meenna shooshshay dukki worees.

Ashuwa kallin zo’o miizzay iitees.


Ashuwa payda gin lanxxiya istta geettees.

Ashuwa qaaqqay snatta loolliya diggees.


Asi asawu xale.

Asi danccissanaappe aawu marxxafo.


Asi gooyiyode gooyennay barkka laappun laytta gooyees.

Asi miido mitteekko gakkidi bollawu xeellees.


Asi ubbi lagge.

Asi uluwan cayiyo asi kessi cayees.


Assaba maana giiddi babappe attees.

Asabba may amppotishin bariba may zin’’ii aqees.


Assaban meqqidi babani xalettetees.

Assuran konttiyan karchchikkay balggo mooqiyan karchchikkees.


Attikko asa na’a oyqettikko kayso na’a.

Attuma na’i oduwawunne olawu yelettees.


Awaaqee parssoy guruuriyan ka’ees.

Awan oottennagee aginanne wuuqqana bees.


Awan shoco kanay baddala muussan hayqqees.

Away de’ishin wooxxa aaway de’ishshin xee’a.


Awu woxxinka hayqoy attenna.

Awudiyan moy assure gttees.


Axaaree xuuraa yootin guutti qanxxees.

Axaariya natudan elettoppaa.


Axxiraaroy paraa maaxaana kesees.

Ayba xallanee giido xalee ayfiya toyssees.


Aybakko maddenna uray keettaa aassa keexxa gees.

Aybee gay alaade accottees.


Ayfee issuwa shin dereqan yashshees.

Ayfee xeelli kallidi saketees.


Aykko baynna manqqoy botta eessaa wottaasi gees.

Ayyaanay kehin maaxaanay worees.


Azaallay snabattan ottees.

Azalla azinay shahaara machchiyo ekkees.


Azallay sheeshsha uttosan shemppees.

Azalliya sikkido zazzaree baaqqeelaa aattees.


Azikki giday dorssa acotees.

Azinaa be’abeykku shin hiixxa zeriyan yegawusu.


Azinaanne giyaanne gelidi be’eettees.

Azinay ixxiyo machchiyo Hamuusa giyayi erees.


Azinay ixxiyo machchiyo ifittay worees.

Azinay ixxiyo machchiyo shuchchay xubees.


Azinay machchiyo demennan galbbaa hiixxees.

Azinay siiqqiyo machchiyo mulalee cuullees.


Azini de’ishin ashuwa meettees.

B kochchaa.


Ba baaso bashshay asa baaso bashshees.

Ba bayraa bonchchennay asa bayraassi hdiya tookkees.


Ba godaa ammanida kaniya ba goynna Karen ayssawusu.

Ba malaa shankkan worakanay hayqqees.


Ba son ba wolqqa keeniyo haneettees.

Ba soo pittennaara ba bollotee soo ona gawusu.


Baabba hambbalaachchoy dibila ayfe tosses.

Baacciray shugo giishin cuullees.


Baagaa marggada basuwa qaaqqatawus.

Baagee baagaa baddee nuugaa.


Baagee yooti ekkanawu de’o.

Baana dnggarssay xaphuwappe min daana danggarssay xeeraappe mees.


Baana iray baanaa bukkees.

Baana machchiya aawa qohawusu.


Baanay bidinttaa sophphe gees.

Baaraynne co’’u coommaynne co’’u.


Baaro be’enna geleshshiya ba na’ee dullee tello gawusu.

Baassa gin baaci uncca qanxxees.


Baassi gin baaci qanxxees asassi gin mashshi ixxees.

Gaattaappe xiirin xaaro kumees.


Baattay bynna san kuyxxaaroy bana baatta gees.

Baattay biittawu pirddees.


Baawa gaanaappe gooyiya ishay keha.

Baawawu yeekkiyagaanne baban kaa’iya uraa diggiyay baawa.


Babaa bashshay asa baaso bashshees.

Babba hambbalaachchoy dibila ayfe tosses.


Babawu bambbalaqi asabawu phuluqu.

Babbanttay bookkin gudunttay gelees.


Gadalay ottan doles eceree achchaa boroshshees.

Badalaynne magaraynne haakkidi keha.


Gadhdheesan manddaray zerettaappe attees.

Bakkanay baawa shin godaree asho ma aqana gees


Balakkoy wodiya aattees.

Balay bynna mishiriya balakko yelawusu.


Balggo shaachchiya kattaanne pudettaa kessiya wolqqaa aawu erees.

Balggo tal’’ana bone qanxxana.


Balggo tama ho’’ay bone awaa ho’’ees.

Balgguwa shaachchida keettaa bone xuuggeettees.


Baluqiya ba xalalawu ba godaa qakkawusu.

Baluqoy sugin curqqaaway malaatettees.


Bana be’ennay ba godaa bores.

Bana gakkenna qefiya kafiya zaallaa mayzzawusu.


Bana go’’iyaro aawu erees.

Bana sabbyay curqqa silkkiyay issuwa.


Bana woriya xuufiya qulliittoppe tookkidi ehees.

Banan be’ay piton koyees.


Baqqa kushee balin baqetta shayay erees.

Baqqi shammoynne bannakki yeloynne issuwa.


Baquliya wodoruwa duuttaasu gin bawu qanttaasu geettees.

Baquliya yelenna na’aa ba’’awusu.


Bari aawaa be’ennay heezzanttan caaqqees.

Bari mare laachchaa gen’’iya erawusu.


Bari son baariyobi baynnaagee asa son banqqaa karees.

Bariyyoo baawa gees kawoyyoo gin koyana gees.


Barkka woxxiyagee oona qolchchii?

Barssuwa meezetidi maccaasiya baqawu efi hanggawusu.


Bashiyawu baqatishin eceriya bawusu.

Battoy de’ishin qaadoy mees.


Bawu aqiyosi baynna haattay mittaa tookki hemettees.

Bawu aynne baynnaagee ba godaa baluquwawu adduwa shammees.


Bawu ballidi banggananttasoo bala geettees.

Bawu bayiya bayki kariya naagiya kaaba ekkidi xayees.


Bawu baynna kawo giyaa cayees.

Bawu baynnaara piniyara ganawusu.


Bawu baynnay baawu gaachchaa gelees.

Bawu bukkada bawu shokkada uyawusu.


Bawu kalliday ogiyan guppees.

Bawu paxenna uray kanaa laappunaa haarees.


Bawu paxennay ba bollossi xale bookkees.

Bawu phiniyara ganawusu.


Bawu qaxxarettenna bitanee asa qaxxaran durees.

Bawu’’ii bawu’ida tamay seefaara mees.


Bawutaa miyo hashen oto kumettaa keha.

Bayana giida miishshay baattaappe xayees.


Bayana giida miishshay danccuwappe xayees.

Bayida paray de’ishin koyida paray daafurees.


Bayrawu sa’ay lo’’iin kaaloy zuummennan hemettees.

Bayzuwa siiqoy aayyiyo zaasissees.


Bayzziyagee waaha gin shammiyagee caammo caammo gees.

Be’iday erees cimmiday erenna.


Be’idi erennay yaarambba.

Beenna betee assa worees.


Beezunttaappe namisay keha.

Beni kawuwa ayfiya woocishin ta sihphinttaa mooroppa gees.


Betee ottan keexxees.

Betidi yees wozana.


Betiyawu belle baawa.

Bexxe miita qanxxiidi peein qaratto giidi godan kaqetes.


Bidinttay xiilliya bores.

Biibbisoy xale uyin Oogatoy gusanawu woxxees.


Biida machchiya bayida kana ehawusu.

Biidi yiyay wozana.


Biiribiiriya kuttiya bikki ekkawusu.

Biitti bitidoy aappunee urqqi mittidoy laappunee.


Biixibixiya kaniya bikki ekkawusu.

Bilalhe barkka baanaara gallassi tana yashshees gawusu.


Biri baynna kafoy biri baynna mittan uttees.

Biron bitiyaara birassa worawusu.


Biron giya geliya kanay gedaa dafees.

Birshsha ma gin lukki mees.


Bittanchay hekka xuman durees.

Bittay billissettees, durssay dinnaaqettees.


Bo’’an wodhdhida siiriya gakkanawu woysa wodiya takkii.

Boddite giyayi bogettanawu eqqidi sugettees.


Bollaa gullottiday garssaa kallottees.

Bollaara booxxiday garssaara mazunxxees.


Bollay ekkin borttuwan diishettees.

Bollotentta hayqoy tuma gin afalaay gidi erenneeshsha.


Bollotiyo na’a machchiya xiinawusu.

Bolloto bonchchiyay lasooro bonchchada polennaara muttaaro.


Bolloyine borkkotayn wontaara kehaa.

Bolluwa yashshawu shuguwa coommeettees.


Bolluwa yeellawu booraa shukki meettees.

Bolooson bookkana biya kaysoy Bodditten saro gees.


Bonchchidi bonchchetteettees.

Bonchchiyagaa bonccuwan heemmeettees.


Bonchchoynne boosoynne sooppe kiyees.

Bone buukki boori yelii?


Boniyaga carkkoy balgguwagaa di’oy efees.

Boocuwa huphphee oyssa wottin suxxees.


Boocuwa huphphiya yekkishin meedettees.

Boolee ba seelawu bashiya saxxees.


Boolimiya bollotiyo qaxxarawusu.

Boolloy qooxxin bolltiya yeletawusu.


Booqee hachchiira danqqo qoro gidukku goora’a.

Booqi sheeshshan boroqoy xayikko xilqqee xayenna.


Boora keessena gadde e boora worees.

Boora qakkay bawu kunddees.


Booraa iitay maraa iitay maraa iita yelees.

Booray adokkaa aggidi sanggissaa laaccees.


Booray bolana kadoy kaarana giduwan woota atta gees.

Booray booraara waretidi qambaraa menttes.


Booray darin ogiya goyettees.

Booray din gadee baa gadee din booray baa.


Booray goyin paray mees.

Booray minno giishin suray minnees.


Booray sanggisaa laaccees.

Booriya erennaara ne aayee boota achcha ma yagawusu.


Bootta kutteessi soynne wosanna karenne wosana.

Boottay yibbaataa woxxees.


Booza beela’iya miizza heemiya na’ara zinawusu.

Booza kanay eessa kettaa gelees.


Booza na’ay ba aawa baliyani kaa’es.

Booza shoshshay naa’a dukes.


Boozay bari miizze ahshsuwappe attees.

Boozay boyiya qayye midi ulluwa tama besses.


Booze dulliya kuttoy dukes.

Boozesi kayoy marka.


Booziya duriin daboy yeelattees.

Borin ekkennaagee shocinkka ekkenna.


Borkku boccin boccana xayinkka sulay attenna.

Bosha layitti gawaray awcayees.


Boshshay siqqiyo aaye naata sulluwa tamay mees.

Boshshayi dossiyo mishire naata deele mees.


Boyee mall’uwa daraari erees.

Boyinaa shinqqe laxxa laxxa gees qeera duree.


Boyinay bayina bittane qunxxisenani mike gees.

Boyyee cuulliln boyina guujja gees.


Boyyiya siiqiya uraa nattinaree gakkees.

Buchchanne zerkkawusu godareenne zerkkees.


Buchcho keten’oy gadariyan gattees.

Buddeenaa minotay woxee gakkanaashiina.


Bukkay carkkay aadhdhiis.

Bukkaydda bullaalay agaydda saamettay?


Bukkiya iraanne yeliya machchiyo ixxoppa.

Bullachchan aqa yiid mishiriya ta naato inttena waani namisii goosi.


Bulxxiya may buniya laaggay issuwa.

Burqqee ho’’uwara oyqqees.


Buttin harxxin basoy ordde.

Bull’enna kushshe bohuwawu mennessii.


Buuchchan tisttin tiran xokkees.

Buuqay caalaa karees.


Buuri may buxulu gees.

C kochchaa.


Cachchay udulawu kehaa.

Caddana tooray kushshiyappe kiyidi erettees.


Cadday dogiko caddetay dogenna.

Care aayiya ooso darukku shin baabiso daraawusu.


Cariyaa yedhiin shodhdh’iya zookkoy duxxees.

Ceega bitanee elettees ta xanttaa oyqqanawu amottees.


Ceega mashshaa leefoppa.

Ceega miizay puge danddayenna.


Ceeggay ereena be’ay erees.

Ceeggida puxay wuygiya bookkees ooratta puxay wuygiya loyttees.


Cimaa wottay shaluwa duuttees.

Cincay cimmin eeyayi yekkees.


Cincca kana na’ay uluwaan boccees.

Cincca kaniya shendderaa xaphon zin’’awusu.


Cincca kayisiyaa uncca masha wuqqawusu.

Cinccaa cirppi oyqqiyay cinccaa maahe.


Cinccattetti mettoppe ashshena, merettaa maqqoy diggena.

Cinccay manquwa digena.


Coogay tamanne gallibane dabbo.

Ciimatetta daroy nattura xeegoyees.


Cola cimmiyayi gashe xiixxiyai issuwa.

Cooshay yini coora achchay teqqena.


Coray cuchidi wongiriyaa kunttees.

Cuguwanne metuwanne hokkidi aatteettees.


Curqqaayyiya worqqaayyiyo karawusu.

Cuulettiday haattaakko metootiday dannaakko.


Da’uttee naata ixxiya mishiriya maattaa bidinttan xiggawusu.

Da’uttiya huuphiya kurkkumada tohuwa gorppawusu.


Daachcha uukkaydda komppawusu.

Daafaara diya kuttiya daguwa oottiya gawaraa bolli kiyawusu.


Daannay min hiyyeesay qanxxees.

Daannay oychchin gomee diggees.


Dabaabi dabbo giishin morkkees.

Dada minotaa bone be’ana.


Dafara de’iya cadhdhee otuwara meeqqees.

Danggarssa woray oshinchcha pinzzees.


Dankkee dagattidi qasho kiyees.

Darii guurin darkkon wonttees.


Daro maana gay dabboppe attees.

Dawuron diya dabboy daannatettaa ekkin Wolayttan de’iya michchees hayttay kiyees.


De’enna machchiya godoo gawusu.

De’uwa daroy occuwa gazzaa beessees.


Degeeraa mal’’oy biittaara mizees.

Deree denddin kawoy zaarenna.


Diggana uray aawa oychcha gees.

Doohaa ashoy oyddu muxo min oytamu biraa acoyees.


Doonaappe kiyay xoossaakko gakkees.

Doonan gelay dorssan kiyenna.


Dose giishin donoy cuullees.

Dulloy gawaraa worees.

E kochchaa.