Wp/wal/Kafa Kawotettaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Kafa Kawotettaa

Kafa Kawotettaa 1390 M.L. ppe 1897 M.L. ha'i wodiyan Toophphiyaa geetettiya Biittaa giddon de'ida Kawotetta. Ha kawotettawu koyiro huuphe ambbay Bongga. Gojebe shaafaa Huuphessan hefintta baggan Gibe Kawotettan Zawaa medhidaagaa gididi Arshsho baggaara Konttanne Kuullo dere asaa ayisuwaa giddon Kafanne Umaa shaafaappe gidduwan beettiyaa, Tohossa baggaara Gimara heeraa kawotettan, Arggo baggaara qassi Maajingere Dere asay zawatees. Ha kawotettay Kafinoono doonaa go'ettiis.