Wp/wal/Haydaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Haydaa

Haydaa, hayday asaa duussa giiga hanotan pilggiyanne xaafi shiishshiyooba. Xaafo shoray merettanaappe kase polettida hanotati xinxxisso hayda geetettidi erettoosona. "Haydaa" giyoogee aaho qaala gididi kase hanidabata, qofettiyabaa, beettidabaa, shiiqidabaa, eqotaa shiishuwaanne eta birshshettaa oyqqees.