Wp/wal/Hashshu saro yiideta!

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Hashshu saro yiideta!

Wolayttatto Doonaa wikkiipeediyaa xaafi shiishota giigissanawu, nabbabanawu woykko naqaashadan ekkanawu hashshu saro yiideta. Ane ubbaykka kushettidi nu doonaan xaafoos, go'ettoos, nu dooona dichchoos. Wolayttatto doonan xaafettida xuufeta demmanawu garssaara de'iya gattiyaageta go'ettite.

Maaddiyaa gattiyaageeta

edit