Wp/wal/Hashshu Saro Yidetta

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Hashshu Saro Yidetta

Hagee Wolayttatto Wikkiipeediyaa Doomettaa

edit

Wolayttatto Wikkiipeediyaa

edit

Wolayttatto doonaa Wiikiipeediyaa giigissanawu halchi dendido gaasoy ha teknooloojiyaa go'ettidi wolayttatto doonaa dichanaassa. Ha wolayttatto doonaa wiikiipeedee wolayttatto doonan nunni koyido era, teknooloojiyaa, haydaa, sayinsiyaa, ammanuwaa, potolika, astronoomiyaa, soshiyoloojiyaa, antropoloojiyaa, kompiiteriyaa, bayoloojiyaa, kemistriyaa, matimatiksiyaanne malatiyaa hara erata nu doonan nuussine nu yeletawu aattanaassa. Ha wiikkiipeediyaa doomettay wolaytato doonaassi xalla gidennan Tophphiyaa biittan haasayettiya ubba doonatun Wiikiipeediyaa doommanaayyo denddonne lemiso gididi Maaddees.

Doomettaa

edit

Wolayttatto wikkiipeediyaayyo de'iya go'ay keehippe daro. Ha wikkiipeedee wolayttatto doonaa dichawu, Wolayta haydaa, sayinsiyaa, goshshaa dichawunne malatiyabatussi tussa. Ha Wikkiipeedee nu Wolayta kanttidikka nu Tophphee dichawu Koshshiya eraa Wolayttatto doonan daro daafurennan demmanawu go'iyo gishshawu Wolayttatto doonaa haasayiya Wolayti yeli dicho naati ubbay ha wikkiipeediyaa dichanawu dendana mala hassayissees.

Waati Dichanee

edit

Ha wikkiipeedee diccanawu dandayiyogee Wolayttatto doona eriya ubbaykka luxido luxettaa yuushuwaan de'iya erata Wolayttatto doonaakko laamidi ('Translate') Wikkiipeediyaa keexxiyogaanna. Ha wikkiipeediyaa keexxiyooge keehippe wode ekennabanne keehi maadoy de'iyooba gidiyo gishshawu ubbaykka nu al"o wodiyaappenne miishshappe ha oosuwaassi gishidi ha wikkiipeediyaa na"u gediyan essanawu bessees.

Amanettiyaa Oduwaa

edit

Ha wikkiipeedee nuuni ubbaykka koyoogaadan laammanawu danddayiyooba gidiyo gishshawu ha oosuwaa ottiyo wode keehippe liiqida hanotan ottanawu bessees. Nunni nu assaassinne nu yeletaassi aattiyo eray tuma era gidana mala nuuni xaafiyoobata yiggi xeelidi, tishsha wolayttatto doonaa dooridi xaafanawu bessees.

Wolayttatto Doonaa

edit

Wolayttatto Doonaa luxibenna Wolayta naati ha wikkiipeediyaayyo gishshanawu koyyiyo eray de'ikko Wolayttatto doonan luxida laggetuura zoretti oottanaagee ammanttiya oosuwaa oottanawu maaddees. Wolayttatto doonaa eray de'iyo asati doometta gidiya Wolayttatto doonaa luxettaa Wikkiipeediyaan giigissiyaako ha doonaa haasayiiddi ani xaafenna asatanne ha oosuwaassi maaddanawu danddayiyaageeta keehippe maddiyo gishshawu denddo ooso gidanawu danddayees.

Halchuwaa

edit

Ha doomettay gita wonttuwa nu biittaayyoonne nu yeletaayyoo ehiyo gishshawu ubbaykka issipe gididi oottanawu bessees. Ha wikkiipeediyaa doomettay Wolayttatto doonan daro maxaafati xafetana mala, daro qommo eray palahana mala maaddiyo gishshawu ubbaykka kushettidi denddanawu koshshees.

Qofaa Doomidaagee--Ganebo Endrasa Barakata

edit