Wp/wal/Gujo Leemiso Haasayata

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Gujo Leemiso Haasayata

Gaammuwa calay ceeggin koosuwa micceettees. Gaanay de’ishin gayttay miiccees. Galati baynna iray gaalen bukkees. Garawiya sooppe kiyaydda dawuro gakkiyabaa milatawusu shin darkkon shemmppawusu. Garay garaa dihin gezzee gaashiya qanxxees. Gato booray ga godaa zawawu dafees. Geeshshawu geedoy keha. Geesi geeddara shin suntti mirooqa. Geleshshsoy geeman taawaa miizzay xeeta gees. Geleshshuwa ogee kakan kessees. Gilqqiya gixxishin giyay laalettees. Go’’nna na’I kiyo kumees. Godaa ammanida kuttiya hal’’aa kiyawusu. Godaree erenna biittaa biidi galbbaa hiixxa gees. Gomee gooshshidi goromootiyan gattees. Gomiyawaa tuqee worees. Goshshaa darenna booray concchaa dares. Garawiya bawu yiya maattaa baqqa gussawusu. Gudunttay meecetti simmidi urqqan gonddorettees. H kochchaa. Haakko gin haa dares. Haattay min haattaa wadhdhees. Haddirssay son lagin son yelettees. Haree kace kessana biidi haytta muucettidi soo yees. Haree paradan woxxinkka attenna. Hareekka ba maran shemppees. Hareenne gomeenne oge erenna. Harggiya qosay xaliyappe attees. Hariya ashoy arssan wottin solddidi sa’an wodhdhees. Hariya sanggisanawu paraa gonddorsseettees. Hariya wozanay suran dees. Hariyan geemmidi godariya caddeettees. Hayqqida haree godariyawu yayyenna. Hayqqida hariyan awute ekkoppa. Hayqqida na’awu bayida paraa woyteettees. Hayqqin agganay daafurin yeekkees. Hayqqiyara cooyiyaro miiccawusu. Hemetaa daroy xalahiya dubbushan dessees. Hemettida tohoy dure uttida dullee manqqo. Henttaa ixxana nay lanqquwa ixxees. Henttay beennasa koshshay bees. Hiillaa daroy xaphuwa qanxxees. Hiyyeesaynne hiraysoynne gayttenna. Hiyyeesi gaxan durees. Huuphee mohan deshidi dattan deshees. I kochchaa. Iita kaloy namisaappe iita. Iitaa ixxo gin yeletti aqees. Iitay iissi cayees. Iitay iita galla ashshees. Iitettana giya uri kunttiya hariyo garxxa gees. Iitidi aayyiyo aawaa worees keehidi giyan qocan woddhees. Iililssan iiti baa. Imattaa iitawu badalaa shaashshaa. Imattaayyoo haasayay wurin ha gadiya giiray woysee gees. Imattaayyoo haasayay wurin ha kanaa goynaa qanxxekketii gees. Inxxarssaa liiqoy carshshaa kanttees. Irawu gelay kahuwa gishees. Ish isha gaden iri gukkoppe gees. Ishsha gin haree wurii eqqees. Issi miizzee goday guttumaa miikke gees. Issi miizzee gusoy dirssa miizzaa bashshees. Issuwa son shendderay issuwa son shemppoy porees. Ixetay gixeto garxxissees. Ixxobay yelonaa gakkees. J kochchaa. Jaalaynne shaalaynne quccin kichchees. K kochchaa. Kaassa giishin kaasamoy na’a yelees. Kacaama boorawu keettaa dooyuwa ixxoppa A kacee diggo. Kafoy ba biittaadan waassees. Kahoo katti maanaappe laaxa uutti maana. Kalissana qumay keriyan erettees. Kallay namisettaa erenna. Kalli miida hiyyeesay hayqqi aqees. Kallida ganjjiya dagamay kanttenna. Kallin pilay cammees. Kallo kammenna kuttoy kallo woxxees. Kaloy michchee xanttaa oyttees. Kanaa kawoy seeriddi wuuqqees. Kanaa kiyuwan kasttollee xayenna. Kanaa uluwan oyssay aqenna. Kanaa xiskkoy ashuwa bolli onggees. Kanaappe miichchay attaadan attees. Kanay ba godaappe attin ba godaa godaa erenna. Kanay de’ii de’idikka godariyassa. Kanay kanttosaara godaree gelees. Kanay mehenne gedenna do’anne gidenna. Kanay so uttidi haattaa saraa erees. Kani piiqe ixaa ixxees. Kaniya ba gitta giigaara zammo guuray? Kaniya kallada sampan cooyawusu. Kano shiya yedhdhaasa gin Ta yedhdhiyoy ayba shin gees. Kareera kafaafo ayyoo son buleera haloora manqqoo. Kawo gedoora aadhdhida kanaykka kallees. Kawo kajjeeloy mishiriyo gello diggees. Kawoy ta michcho geenna shin ta kawo michcho gawusu. Kawushsha bollotee karee dooya aqees. Kawuwa gelana na’iya saaqqatada uttawusu. Kawuwa kajjeeloy mishiriyo geluwa diggees. Kawuwa machchiyo marppee metees. Kawuwa marppe metees. Kaysoy ceeggiiddi machchee afalaa wuuqqees. Kaysoy Hamuusa efin kanay Arbba booccees. Kaysoy kalli aadhdhidi daalaa aattees. Kaysoy xillanaadan caaqqees. Kaysuwa gin yaa’aappe denddees. Kayyoy geela’iyo amottees. Keettaa xoo’ee soo gelin erettees. Keettay maccaasaara zadaloy miizzaara. Keexxi kessido na’ay shooro gidees. Kaha kawuwayyoo galla galla yeekkeettees. Keha uri kere kaqqin gakkees. Kere qumaa wurssin aayee hayqoy erettees. Killiyan xaamatida beexee olomuwan meqqees. Kokkay uyana haattaa yoriay uyees. Kosha laytti qaxxaraa gelidaagee ha layttappe kaly baawa gees. Koyro kiyida hayttay de’ishin guyeppe kiyida kacee xoonees. Kushe kessennay kutto. Kamiini kaa’’oo wottinni dochcho. Kallida uluwaa daggamii gellenna. Kushiya meeccin qanttay geeyyees. Kuttoy booddiiddi baawaa meqettaa kessees. L kochchaa. Laafa kanay soo simmidi boccees. Laafa maadday yimppo ekkees. Laafa na’I laataa naagees. Laafa shooroy tama garttiya diggees. Laafa tamay punnishin to’ees. Laafana haattay kanaa mees. Laafay yimppidaa ashammees. Lanccee laakkontta soo aayyiyo lakko boynaappe ashshidi kuuchcha shaashshan waretisses. Lanccee oosuwayoo lo’oo. Laphphilaphphiya inxxarssay teggereera hayttaa baqissees. Laytti hayqqana uray ha laytti uluwa duufuwakko zaaridi zin’’ees. Leehee naa’’u qorqqoro haataa uyidoogaa boynaa hayttay siyoppo. Lemisoy yohuwa duuttana xayikkonne lafettees. Loytti gixxin qaxxi onggees. M kochchaa. Ma ma gay biiti maizees. Maallado maaxaanan guurida uraa omarssi qolchchay gakkenna. Maammadu xaliya uyin orggozu geeyyees. Maana goromootiya loomee gawusu. Maana xiilliyan usttana maattay gukkees. Maataa mattuwa tooray zaarees. Maattaayee na’aanne parssuwayee na’aanne pudettan shaakka. Macca asa era magilaala qaraa. Maccaasay dariyo keettan santtay lochchan ka’’ees. Maccaasi maqqosan maati mokkenna. Maccay katti giyo wode otoy dattii? Machcho wadhdha gin shugo wadhdhees. Makkala azinay gooddidi wadhdhees. Mal’’ada shaatiyan ka’’u. Mal’’etti kattin gusissi worees. Mal’’o miida maccassiya ado kare laaccawusu. Mal’’o qummay hargiya zareenna macca na’I basuwa uukkeena. Mal’’uwa maana giya qooree manqqettees. Manggaagi mal’’o ekkin shsgajaku baqa eekkees. Manqqisan macchiya maxiniyadan mal’awusu. Manqqoy manddishin duree mi kallees. Manqqoynne puusoynne qottin qosettenna. Manqquwa mattuwa biittay zaarees. Maray tamma waassanaappe aayyiya issitoo daariyogee keha. Masqqalawu biida sawiya sa’ay hagaakka gawusu. Mata bolloy woxan uttees. Mattoy malaa moorees. Maxinee haattaa wadhdhana biidi bawu meetettees. Maxiniyappe mal’’oy baawa shin singgin sawenna. Miiday beddagaa gakkees. Maxxiniyaa muxennani mettess. Malliduwanne shshenppuwaa goraphphay. Mannawu ottennay yaanawu qooppeenay yaarabaa. May mal’’o erees maayay ho’’o erees. Meenna qumi sawo iita. Meraa lo’’oy oyssaa wuussawu iita. Meto layttan mentee yelettees. Metooti ayfiya tuggata oyqqawusu. Michchee miichchaa ishay dosenna. Miiccenna kanaassi bootta achchaa immidi dereqqenna kuttuwasi ayfe zo’o ayfiya immes. Minin michchiya ceeqqawusu. Minin michchiya ceeqqawusu. Minoy miixan zaarees. Mishiran wadhdhenna machchiyanne miixxan oyqqenna paraynne simmena. Modhdhana giidi min moogana gattees. Mulccay xinqquwan gaasottees. Muqoy baqqishin tamawu gelees. Muqoy bana gakkenna qefiya zaalla mayzzees. N kochchaa. Na’a giishshin naa’’anttees. Na’ay bayraa badaly shachchaa. Na’ay paraa toggees aaway daraa mixes. Na’ayinne xam’aynne adhdho. Na’I cayosaynne mari yedhdhosay paxi erenna. Na’I dicca gin zephphottees. Na’I ma geenna oli woxxa geenna. Na’I moorinkka aawaassi tuma aaway moorinkka aawaassi tuma. Na’I qoliyo wode yeekkidi aattiyo wode miiccees. Na’I woxxeesippe attin xoonenna. Na’I yoho ehees kani meqetta ehees. Naa’’u biradhdhiyan yeessido maattay tammu biradhdhdiyan guye gelenna. Naa’’u kanawu issi meqettaa yeggidoogaa gidiis. Naati gakkin metoy gakkees. Naati kattin kawossi gidenna. Naati kunddin aayyiya dagammiyogaa aayyiy hayqqin naati dagammenna. Naati naa’’a ashammiyora yoho. Naatu caalaappe dimbbuwa caalay keha. Naatuura shaashshaa maanaappe kanaara shendderaa maana. Kaatuura tushkkiyo barbbaree qesiya oyqqees. Naatuura zorettiyogeenne kanaara qosettiyogeenne issuwa. Nagaran guutti baa. Ne na’aa be’ada ta na’aa yeera ekka. Niyo tuma gin tum’’osay paxees. o kochchaa. Odoy darin ciqqay torchchees. Oduwa daroy otuwa moohuwa shammees. Ogoruwa hiixxi zin’’ay diishin maallado oychchay garxxees. Olay cariyan ooggiyo palaappe iray achchaa wadhdhiyo iitaa woyganee? Oosoy oottin ootta ootta gees. Oosoy xayin Ooqirssi ba na’aa achchaa piqqees. Otoroy lufaa yoochchees. Otoroy xooxxi maaro geenna hargge. Otoruwaa na’iya barssishin yeekkawusu. Oyqqin dafettiyagee yeddin eqqi aggees. Otti errennay kalli erennaa. Ottanawu eqqenna gedde wassanawu hemettees. P kochchaa. Paallida kafiya kalla aqin uttida kafiya namisettawusu. Parssuwa mattuwa maatay zaarees. Pattenna deeshshiya uddufunaa yelawusu. Pokkoynne dugettaynne wolqqan woxissees. Poo’’uwan zin’’iday xuman xoggees. Poora! Googaa hoola! Geettees. Puusuwa immida xoossay xugunttaa diggenna. Q kochchaa. Qantta maccaasiya gakkaa gakkaara woshiya doyssawusu. Qareessi qammees eeyyeessi wonttees. Qayciya booraanne xaxxiya kanaa qachcheettees. Qeeri duree yoota yoota gees boyna shinqqee laaxa laaxa gees. Qeeri woran wogaa do’ay dees. Qeesiya machchiya qaraa darada maxaafaa meeccawusu. Qitaa tisttin miray goggees. Qommo gin muxo ashoy gidees. Qoppi erin qoodi mokkees. Qullee quccin shaatee mela attees. S kochchaa. Sa’aaro maxishin kiyuwagee laalettees. Sa’an wottin shanggoccana kaaran wottin xittana. Sa’ay iitin shareechchoy deeshshaa mees. Saruwan santtay keha. Saweessi shaluwa ba’’in sawurada gayllee gelees. Seeray byanna keettan paray kooraara gelees. Sha’an shammido machchiya shaashshaa katennan dessawusu. Shelleqqee shendderay qaattishin miccees. Shimaynnee haattay efiishin ta issitoo xonggays gees. Shooro gela’iya shooro wodallaa karawusu. Shooroy shocci yeekkeesippe attin eqqi alissenna. Shooshshay asaa dukkiyo goobiyo layitan zareekka gamma essees. Siiriya shocin ayfee afuxxees. Siyenna hayttay shooroora ooshshsees. So kanaa giishin paashshaa saxxees. So paraa giishin baliyan ooggees. Sooree baqettees gin kareegee gooyees gees. Soogee xoo’iya kessin kareegee ogiya kessees. Sulawu efiido kanay aawuppe kase soo yees. Suntti baynna kanay tiito giishin hayqqees. T kochchaa. Telloy telluwa miiccees. Tillida bo’ay tiyin mokkenna. Tuggay tuummuwa conchchees. Tukkee michcho giishin xalqqee michchees. Ubba baynnay cum’’ugin maana gees. Udunxxee uttidinne deexxenna denddidinne kawuyyenna. Ufayssay iran cawayees. Uloy immaa ekkees. Uloy shuchchaa maana gin achchay oonaara zorettada gees. Uluwa mishoy qumaa kattenna. Unccawu qanxxoy qanxxo gidenna ginddettay qanxxo. Unccawu yeekkiya na’aa maray yedhdhees. Ussee geedo kaalliya limiya me’’awusu. Utettaa daroy zerettaa conchchees. Uttida kafiya uluwa pittawusu. Uttiyosay baynna imattay zin’’iyosay anee gees. W kochchaa. Waani xaaggandde giido booray kimbbaa gees. Waasee waassiiddi qanxxees. Wodee worddotin manaacee qonxxaa gixxees. Wodee wurido paray unccaa caanees. Wodee wurin wooruwan zerin maaddenna. Wolqqaamawu wodee dees, woossi ekko afuttaa udunxxee laaccees. Wolqqay ixxoy xoossan cayees. Woni biittaa miya na’aa Dawanni shuchchan caddees. Wontt hananabaassi naatu yettaa ezgga. Wonttay ekkana galataa qammay ekkees. Wontto goy wode gattees. Wontto maana gin wori ayssees. Woossi ekkay woossawu immees. Woossin ixxay woossi mees. Woreeray woxxin qonashee qaaxxees. Worenna uray wogga tooraa tookkees. Wori erida paray durumaa be’idi barggaagees. Woxdee de’ishin woxxa aaway de’ishin xee’a. Wurssa maanaara laacca xeellawusu. Wurssi maanay singgi siyees. Wuuqqi eray malaati goozees. X kochchaa. Xalilya laafay asaa tohuwa malissees. Xeellishin bay xeegin koyenna. Xeesennan yay kallennan bees. Xeetan koytido machchiya xeesin koyennan ixxawusu. Xibaa kushee baattan gelenna. Xoossi asatettaa immin cinashshiya muxa kaa’awusu. Xoossi immin asi diggenna xoqqissi kaqqin kani ekkenna. Y kochchaa. Yaareti baarin gusissi worees. Yeehoy yettaykka asaara giigees. Yeelli baynnay xiiri baarees. Yeesaamiya coray maraa worees. Yelenna machchiyo worenna harggiyan paacca. Yelido na’ay yeekkiiddi biidi yexxiiddi yees. Yeloynne haaroy wonttaara attees. Yinddoy laytti yaana balgguwawu waassees. Z kochchaa. Zaallay za’’’in maatay mokkees. Zal’’anchchay laappun laytta gam’’idi kare gakkidi woxxees. Zammaana layttan zaree baacciraa kattees. Zoxxida wozanay zorin simmenna. Zayroy bantta Karen minnees. Zoretay giigin cimatay naa’’a ka’’ees. Zorin ixxay zoodi ba’’ees. Ankkakkida anhaa maxa. Oroobeena cituwa lacca. Abbaa yuushuwan gaashiya zera. Gozddaa luhuwan paraa yedda. Arssaappe aafota. Anhaara baaxeta. Abay ta gaashiya. Arbbi ne baliya. B kochchaa. Boloso bollan booynay boxxin saxxa. Haba denibaan kana korin toga. Bitta giddora biriliyaa yedda. Ne naa bitanayo gumburo shukka. Bitta giddora biriliya yeeda. Ne na’a bittanawu gniburo shukka. Bollso bollani booyinay boxxin saxxa. Habaa denbban kana korin toga. Bollaara biya kafeera boolladiya yexxa. Ne shooro eceree naatuura qaxaraa gela. Bollara baydda bolloo bolloo ga. Kuttuwa mirggaaciya oyqqada taawoo taawoo ga. Baddeessa baluqoy baanaa denttees. Daamootan geel’oy olaa zaarees. Bulla booraa bulhaya. Bule kumida oshinchchaa sorphpaya. Bambbaraase dulle baqqa caaqqa. Ikisaama curqaa sikka maaya. Bolooso bollan bootta maggaaye. Ne aawaa bo’’an uncca guxune. Biittaa baqqada kulkkaa kessa. Orggiya toggada yeehuwa alla. Balaabbaatiyan baqulo qachcha. Ne aawaa bo’’an tambbawa gindda. Bollaara biya kafeera boolladiya kaa’a. Duguni biya ecereera qaxxaraa gela. Baala kare bambbariya baqqa duutta. Bataskkaanaa curqqaa meecca maaya. Bazzo mittay balla xalaala. Ballanggo naati shaala xalaala. Boyna giddon bonggotta. Boniya shiya amotta. Bolooso bollaara boynay booxxin saxxa. Habaa dembban kanaa koorin toga. Boosooluwan bonggotta. Bootta afalan xaaxetta. Badalaa laala laala maxa. Huuphiya qaaca qaaca waassa. Daamoota dafa. Danqqala dafa. C kochchaa. Cururu giya hatiyo curqa tucca. Cuchcha gellaiyo oyshsha yeeda. D kochchaa. Damota gosse geella bookolo. Neeninne ne machchiya manage pula ecere. Dere kuma deeshshaa heemma. Gilla kuma xaliya coomma. Dawuroppe daaha. Cuuchchappe ooha. Darbbippe yeddhin darbbee dalphphi gees. Daamaa toggin caway coshkku gees. Dugen duppaa ciggichcha. Gasuubba gaammuwa colofa. Daamoota dafa. Danaaqla gusa. Dadaara darggetta. Daqqiti xoossaara diiqetta. Dere kuma deeshshaa heemma. Gilla kuma xaadhdhiya coomma. Dawuroppe daaha. Cuuchchappe ooha. Dalaa daddaha. Dawuroppe anhaa kaysota. Deeshshaa kaciyan dendda eqqa. Ne aawaa puulunttan tama yedda. Deriya dereqqa. Deelliya borkkota. Deeshshay pude kiyees shin duge wodhdhenna. Xoossay worees shin moogi erenna. Dugettaa duchchiduchcha. Ne dulliya qoociqooca. Daday dalbbon xuuqqees. Qaxxaraa muuxxa. G kochchaa. Garaa keettay gaafunttiya. Garaa woyshshay woxaxiya. Gonggolo giddo goya. Godare lime xiikka. Gedettaa gechchigechcha. Gembbellaa tamaadan poddipodda. Giyay giddoyin gela. Cuuchchay xoqarssin kiya. Gedetta ubbay godare gede. Uttidi doccennay shimaynne dulle. Garbbiya qanxxin garbbee yobbu gees. Daama toggin caway coshkku gees. Goofa uuttawu gobbi baa. Macca assawu buuchchi baa. H kochchaa. Hafafiya hafafiyo. Haraphiya ne aayiyo. Halakkuwappe hallixxa. Ha laytta maldduwappe sinttata. Harppan harqqumma. Harggiyan bellumma. Hannippe hanno baanawu hade shookka. Udunxxiya tolbba shukkanawu yeechcha hiixxa. Ha biittiyo zelluntta. Gnessiyo puggada wonzzetta. Haattan eqqida mittiya hayttaa qaattawusu. Woshuwa miida miizziya hoommuwa maaxxawusu. Ha pudettenkka shemppay? Ha xaareppekka poonnay? Haaxa giddon harqqumma. Shiya aqon sheenotta. Hirkki durumiyo icca. Cuuchcha geela’iyo oychcha. Hannin halaala. Halaali gorxxen gufanna. Hemmoy bin heemoy yees. Hinggittay bin laadee yees. Hefinttan heezzu paray helluwa guppees. Hafinttan heezzu mesqqeleetee katti kessees. I kochchaa. Iraadoy hiittaa huuphessan uttidi yettaa yexxees. Ne aaway tama xaphon uttidi shaashshaa shaayees. K kochchaa. Kuri deriyan kurchkuicha. Kunitiya hariyo xaqaya. Karen kaysoy eqqiis. Kanay nena toggiis. L kochchaa. Laade giddon lakka. Lagge giddon guuxxa. Lacuwa laacca. Ne aawaa laafaa bukka. M kochchaa. Maando miizaa maaraara laga. Degeka badebo gusuwa keriyara tookka Maaleppe mati baawa shin hemettin wurenna. Maracceppe adussi baawa shi hare caanenna. Masara maqaana. Ne aayyiya kocaana. Maqawu baydda malalla. Shiyawu baydda gereera. Maqi mino ga gi’ay. Maahee aada gaada qaachchay? Moqottaa mola. Ne shooro moolliso gusuwa gana. Maaruwa caddin maattay kiyees. Ne aawaa quunaa baqqin cuway kiyees. Mara aqon maraara. Kuuli aqon gereera. Moqottaa massa. Moytilliya heemma. Goofa uuttawu gobbi baa. Macca assawu buuchchi baa. N kochchaa. Narppe suraa goyees. Udunxxee zaakkuwa agees. Ne uuttiya woozzin ufaytta. Ne ussiya yelin suletta. Ne paray gadiyan badala poppees. Ne zaree ubba giyan ecere bayzzees. Ne aaway puurin ta aaway ullees. Ne aaway meqqin ta aaway koolees. Ne gosiya gombbaa gonddorssa. Geleshshuwa eenna qaxxara. Ne aayeeppe adussi baawa shin santtaa hinggittan menttawusu. Ne aawaappe wolqqaami baawa shin cuuchchaa wodoruwan onggees. O kochchaa. Oroobi olla giddon oydiya masses. Ne aaway oruwa giyan oshaa zal’’ees. Oha giddo ootta. Occo gede meecca. Ogeppe oge guppa. Gusoppe asho maxa. Olawu baydda ogiya doga. Occo bayzzaydda achchaa miiqqa. P kochchaa. Pipiri piwu. Pitidi wottido oleni liwuhu. Pudettan puutto zereiyakko ayba mokkanddee. Ne dulliyan pila qolliyakko ayba caalanddee? Pudettaa puusha. Pugariya laaxa/puggi yeddin wonzza. Q kochchaa. Qaara awa bin qari miizziya soon pe’ade. Ne qaxanay awa bin qunxxoy oottuwan pe’ide. Qambarrari qaaxxi woriyagee ta faraa. Qaxxani adhdhidi qaxarasni bilando wuqiyage ne malla. Qanttay adussaa. Ne aawaa sunttay daalachchaa. Quuroy qunnu giis. Quxarssaa baalle ne dulliyan xin’i giis. Qambbaraari qaxxi woriyay ta paraa. Qaxani aadhdhi qaxxaran bilanddo wuuqqiyay ne malaa. Qarxxaa qakka. Qashuwa shiya. Qarxxaara qarxxaara qaphphi. Qayxxaariyan nena xoossay liphphi. Qaraa qaraara. Qardda bannakka. Qaacuwa shaaya. Qaxxaraa muuxxa. R kochchaa. Kocaa kokkorssa. Loyti bazzuwan ne aawaa koshshaa lophphaya. Kareppe kaltta ekka. Kanappe anjjo ekka. Kaysoy Karen eqqiis. Karay nena toolliis. S kochchaa. Salliya sattaa. Sansamo kaniyo gilqqiyo xaqqaya. Shafaani shaquwa shakka. Ne aawa shariqiyani ayiliya waxxa. Saluwa sanssalataa duutta. Dufuwa dannatettaa ekka. Sitto sittaya. Kaniyo lenddo lokkoma. Sooddon solola. Soolaami duufuwan ilila. Sunkkuruuto maada ayfe zo’’a. Sulullida shuchchen uttada suutta gusa. Suraa buuccin suray mokkees. Ne aawaassi Sul’’aa demmin ducay qaaxxees. Shooqaa shottaya. Shodhdhiya baaccira. Sussi sussa. Xossi giikko ne michchiya taassa. Saluwara yiyay santtime. Nena naagaiyay saxine. T kochchaa. Ta boora woyishoyi ogiya bessin darawu simmes. Ne dulle oyidiya bessin salluwa xellesi. Tunggaara yiyay tulle garawa. Ne aaway ta aawaayyo tukke jabana. Ta gade uuttiya badaade. Ne aayee aayyiya godare. Ta baaciya buuchchura buuchchawu ita. Mul’’uwa miida genessiya gufawu iita. Ta deeshshaa kem’’elechchi kocaana. Ne aawaa inchchirichchay inddaana. Ta kareppe buuccaydda buuccaydda ne kare gatta. Ne sorggiya qoxxaydda qoxxaydda gillaa kuntta. U kochchaa. Uuttiya urgguggo. Udunxxiya Buyyutto. Uutta giddon de’iya shuchchyo iri bochchi erenna. Ne aayyiya kattiyo qoumaa giddon zaree xayi erenna. Ussiyo sussan goochcha. Giishshaa xuggan ba’’a. Uutta giddo tukkiya unkkukkawusu. Utaalo kuttiya womaannotawusu. Utulaa qakkada umaa pintta. Udunxxiya laaggada wudiya gatta. Ussiya yelin ufaytta. Uutta giddon suletta. Wogaso woxxa gella. Wogaciya Oonu shiyaa cukka ekka. Woga giya woxxeretta. Kanee buchchi qeesan palametta. Wogga Giyani woxxereta. Kane buchchi qessan palametta. Wolaa bolla uttada wonnuwa cadda. Ne aawaa worada baliya kessa. Wolaa wooca. Bo’’aa zuuqqa. Wlaa woociyosaa wodallay erees. Sheeshshay uttiyosaa udunxxee erees. Wolay woddiiddi woddiiddi sa’aa gakkees. Ne aaway ceeggiiddi ceeggiddi kaciya kessees. Woxxaa woxxada wolan shemppa. Gusaa gusada aban zeera. Wonddo wolaa huphiyan de’iya wonno qooraasee. Sooddo sawee dulliyan de’iyay daama udunxxee. Wonddo wolaa huphiyan de’iya wonno qooraasee. Sooddo sawee dulliyan de’iyay daama udunxxee. Wooren zero wooriyo milatawusu. Wolen uttida geleshshiya ne aayyiyo milatawusu. Wonddo wolaa huphiyan de’iya wonno qooraasee. Sooddo sawee dulliyan de’iyay daama udunxxee. Wooren zero wooriyo milatawusu. Wolen uttida geleshshiya ne aayyiyo milatawusu. Wolaa kafiya wociico. Ne aayee sunttay hidooto. Wora giddon woxeretta. Worqqi gusuwan hottoretta. Wogga woraa woxxa gela. Ta kana waaru dulliyatookka year. Woloolu woraara yees. Wonttay bazzuwara yees. Wolan uttada wodoro dooqqa. Baliyan uttada badala coomma. Woxxaa woxxada wodhdha utta. Yelaa yelada mela atta. Wolaa liiphiya kiyada wonnoo wonnoo ga. Ne aawaa buuchchan tama yeddada deree deree ga. X kochchaa. Xoossaa galati gakko. Ne aawaa gappati sakko. Xaraqaa xalla. Xalahe toga. Z kochchaa. Zagon zazzalo. Zambban xalahe. Zaallaa za’etta. Intte soo kaniyo zariyo qaxxara. Lemiso Haasayata. A soo ollattay amottishin kare ollattawu efeettees. Aadhdhida taskkaara yootin hachchisi kaho giddenna. Aafuwa doonan miizaa heemiya naati ciimaa wayssoosona. Aakkidi gidenna ayfidi gidees. Aatta leqqidaara eyya gelawuwu. Aatta loyttayisi gada pilaa xixxa attawsu. Aatti dawuro baana giidi ceeggees. Aawa ereenay ba Kochchan ceeqqees. Aawa karida cuchchay afalan woodhdhees. Aawa kariya sheeshshsay hiitan yees. Aawa meccasiya azzinaa naata xeellayidda maataa biddinttan xiggaawusu. Aawa miida boorannay na’ay woqqa gididee gees. Aawa woranawu eqqidi ayiyo shololayees. Aawa worida maraqoy na’ay wooqqa giddide gees. Aawassi miyobay baawa shin na’assi achchay mokkees. Aawatetta adaeteeta. Aaway de’ishdhin na’ay danattees. Aaway deishshin xeea away deshshin woxxa. Aaway kuttuwa shamin na’ay garawaa shammees. Aaway laafanawu eqqidi naatu lanqquwa wurssees. Aaway siiqiyo an’iyaa sawotawusu azinay siiqiyo machchiya lufatawusu. Aaway uuttaa tokkidi gattiyosan na’ay bangga zeeridi gattenna. Attuumi baynna keetta goorddi baynna pengiyaa. Aaway yeelli uyini na’aw donay sawees. Aaway zebbidi zariyo sohuwa n’ay goyidi wurssenna. Aawaynne ayiyanne tama achchan hasayidoogaa na’ay hentta gade kessees. Aawayo miyobi baawa shin na’ay achcha kesesses. Aawo dososan baqiya wotteettees. Aawu son de’iya na’aynne wogacce son de’iya tooraynne issuwa Aawu ayfee tooraa ayifee. Aawu de’ishin miishsha oyqqennaynne away de’ishin soo geleenay issuwa. Aawu machcho haatti duqen min puden koyeettees. Aawu masunttay assassin asho malatees. Aawu qaaxxin baallee qaaxxees. Aawuppe ayiya ho’o ashoppe meqqetti mall’’o. Aawuppe eriyayi parappe woxxiyay baa. Aawuppe kawyyiya afalay kasetiddi denddees. Aayee ittattettaynne puutto deexxotettaanne eray ereesi. Aayee uloy gazzaa yelees. Aayeegee irimata na’eegge bondee. Aayeeyyo baynna sagaayoy na’eeyyoo kushshiya mentees. Aayen xilqqi giddy maren tolkku gees. Aayiya de’shin na’iyaa gimawusu. Aayiya hayqoynne shuchchaa bollan utettay aqqidi ereettees. Aayiya na’iyo zoraydda bawu shahaarawusu. Aayyiya ohettaa eriyo gishshawu na’ay keelaappe guppees. Abbaa be’enai pultto alttes. Abbaama kaysoy aawa dereqqees. Abbaappe kiyiday xaazaa laaccees. Accoy accuwa qanxxees. Accoy bayina manqoynne gomee baynna gilqqaynne paxxenaan aggenna. Achchay mexi naa’’a shin hegeetuppekka issuwan mixxillees. Achchi baynna kuttiya banggaa muume mittawusu. Achchi baynnaara achchay diyoro saxxa bessawusu. Achchi meqetta geettes. Acoy baynnay tummo tal’ess. Adde kuttuwa goday gaashsha biitta girees. addee hayqana haniiddi dumiya kiyees. Adoy biddintta tawulee gees. Adussa danccoy azinan gattees. Adussa kushiya goday heezzantta qoommees. Afaama samppa na’iyo kambata gillaa na’I ekkees. Afali aawa ottees namisi na’a oottees. Agar deshshin ganttaara galataa ekkawusu. Agga ixxay bangga ixxees. Agga ixxiday waeyess. Agga worada geereera. Aggin de’iyara olin de’iyaagaa gelawusu. Aginaa po’uwanne hariya modhdhuwanne ta eraaysi gees godaree. Aginaanne aawu machchonne ammanettenna. Aginan godaree yedetido kanay galassi kare kiyenna. Akeekenna geeressai zzzrishin metees. Akeekidi xeellin kasttolliya ayiffe beettees. Akkeechchee waasuwa mariya siyuppu. Alay orddin A giddo bookki miya kuttoy boborccees. Allagaa ayfiyan mereessay bunchchetta. Allagaa dabbotay bambbare kuwa. Allagaa zilaassay issuwa. Allagaakko simmada coomma dabbuwakko simmada mitta. Alliqariya shittuwan kattawusu. Amaliya miizzya maattaadarawusu. Amaneettenna laggiyara pinuwan pinuwan caaqqa. Amanoy shimaynniya mnaqqettees. Amin’’enna machchiya attumaa yelawusu. Ammanido mashshay tiriyan meqqees. Amoy daabbo ankkay sobbo. Amoy hayqo kare gattees. Amuqiya tonddiya yelawusu. Anddo baannawu genddo wodhdheettees. Anhaynne imattaynne ayssosan aqees. Ankka qanxxinlolloy qaxxees. Aqana namisay omarssi namisees. Aqana qumaa bambbaree wurssees. Aqenna machchiyonne aqenna azinaanne qaaday giyan gattees. Aqennasan xiskkoppa. Aqi kiyo giidobay aco gidees. Aqin maana gin achchan kixxees. Aqqa gin ixxidday son aqqees. Arbbababuwa ekkana godiya diishin ciraacuwa ekkiya garawiya dirbbawusu. Arbbappenne aymaloppenne gidduwan xoossi dees. Arssa machchee goday dubbushaa biikke gees. Arssaappe wodhdhenna addee sooddon eqqees. Arssiya kattin kareettiya gishawusu. Asa barssoy dares woy buuxxees. Asa biittan danggarssaa woridi taawaa hayttay gitta gees. Asa daafi baynnan kon’’I bawu meqqenna. Asa daafi baynnan kon’’I me’’enna. Asa dereenne asaraynne aqishin kalloyees. Asa gosen ayfe parsso wottoppa. Asa guutta gaada karoppa. Asa machchiyo ekkiday hiittan hirggees. Asa miizziyo shociyagaassi biittaa shocaa masatees. Asa na’awu giidobay bari na’awu gakkees. Asa na’I midi ifittan quccees. Asa na’I ubba gallassikka mizidooro odi erenna wadhdhidooro odes. Asaa bazzuwan do’ay miyo layttii son garaway seebbaa essees. Asaa doonan tamay eexxees tama coociyan qumay ka’’ees. Asaa giddon asay ashuwa giddon paashshsay. Asaa qulliyawu kuttoy keettaa hokki gelees. Asappe aadhdhidaaga ankkoy keettaappe aadhdhidaaga kafoy. Asaba ayssi may? Mussay muca kanaa worees. Asabaa maana gay baagaappe attees. Asabaanne aafuwanne xeelliiddi aadhdheettees. Asabaappe asaran wodhdhay daro. Asana awuddashanawu muussuwara yereettes. Asanaabaa odin yelonaa gakkees. Asappe asi lo’’o ashoppe paashshi lo’’o. Asawu lo’’iyagee bari huuphiyawu lo’’ees. Asay dabbuwakko shiiqin togoogoy oshaakko shiiqees. Asay huuphiya daddin ecereiya hayttaa qachchawusu. Asaynne ashoynne aqiiddi shalqqees. Ashkkaray ba godaa xuman dereqqees. Ashkkare axiraaroy bale wontteta. Ashkke giishin zaree buuluwa wurssees. Asho meenna shooshshay dukki worees. Ashuwa kallin zo’o miizzay iitees. Ashuwa payda gin lanxxiya istta geettees. Ashuwa qaaqqay snatta loolliya diggees. Asi asawu xale. Asi danccissanaappe aawu marxxafo. Asi gooyiyode gooyennay barkka laappun laytta gooyees. Asi miido mitteekko gakkidi bollawu xeellees. Asi ubbi lagge. Asi uluwan cayiyo asi kessi cayees. Assaba maana giiddi babappe attees. Asabba may amppotishin bariba may zin’’ii aqees. Assaban meqqidi babani xalettetees. Assuran konttiyan karchchikkay balggo mooqiyan karchchikkees. Attikko asa na’a oyqettikko kayso na’a. Attuma na’i oduwawunne olawu yelettees. Awaaqee parssoy guruuriyan ka’ees. Awan oottennagee aginanne wuuqqana bees. Awan shoco kanay baddala muussan hayqqees. Away de’ishin wooxxa aaway de’ishshin xee’a. Awu woxxinka hayqoy attenna. Awudiyan moy assure gttees. Axaaree xuuraa yootin guutti qanxxees. Axaariya natudan elettoppaa. Axxiraaroy paraa maaxaana kesees. Ayba xallanee giido xalee ayfiya toyssees. Aybakko maddenna uray keettaa aassa keexxa gees. Aybee gay alaade accottees. Ayfee issuwa shin dereqan yashshees. Ayfee xeelli kallidi saketees. Aykko baynna manqqoy botta eessaa wottaasi gees. Ayyaanay kehin maaxaanay worees. Azaallay snabattan ottees. Azalla azinay shahaara machchiyo ekkees. Azallay sheeshsha uttosan shemppees. Azalliya sikkido zazzaree baaqqeelaa aattees. Azikki giday dorssa acotees. Azinaa be’abeykku shin hiixxa zeriyan yegawusu. Azinaanne giyaanne gelidi be’eettees. Azinay ixxiyo machchiyo Hamuusa giyayi erees. Azinay ixxiyo machchiyo ifittay worees. Azinay ixxiyo machchiyo shuchchay xubees. Azinay machchiyo demennan galbbaa hiixxees. Azinay siiqqiyo machchiyo mulalee cuullees. Azini de’ishin ashuwa meettees. B kochchaa. Ba baaso bashshay asa baaso bashshees. Ba bayraa bonchchennay asa bayraassi hdiya tookkees. Ba godaa ammanida kaniya ba goynna Karen ayssawusu. Ba malaa shankkan worakanay hayqqees. Ba son ba wolqqa keeniyo haneettees. Ba soo pittennaara ba bollotee soo ona gawusu. Baabba hambbalaachchoy dibila ayfe tosses. Baacciray shugo giishin cuullees. Baagaa marggada basuwa qaaqqatawus. Baagee baagaa baddee nuugaa. Baagee yooti ekkanawu de’o. Baana dnggarssay xaphuwappe min daana danggarssay xeeraappe mees. Baana iray baanaa bukkees. Baana machchiya aawa qohawusu. Baanay bidinttaa sophphe gees. Baaraynne co’’u coommaynne co’’u. Baaro be’enna geleshshiya ba na’ee dullee tello gawusu. Baassa gin baaci uncca qanxxees. Baassi gin baaci qanxxees asassi gin mashshi ixxees. Gaattaappe xiirin xaaro kumees. Baattay bynna san kuyxxaaroy bana baatta gees. Baattay biittawu pirddees. Baawa gaanaappe gooyiya ishay keha. Baawawu yeekkiyagaanne baban kaa’iya uraa diggiyay baawa. Babaa bashshay asa baaso bashshees. Babba hambbalaachchoy dibila ayfe tosses. Babawu bambbalaqi asabawu phuluqu. Babbanttay bookkin gudunttay gelees. Gadalay ottan doles eceree achchaa boroshshees. Badalaynne magaraynne haakkidi keha. Gadhdheesan manddaray zerettaappe attees. Bakkanay baawa shin godaree asho ma aqana gees Balakkoy wodiya aattees. Balay bynna mishiriya balakko yelawusu. Balggo shaachchiya kattaanne pudettaa kessiya wolqqaa aawu erees. Balggo tal’’ana bone qanxxana. Balggo tama ho’’ay bone awaa ho’’ees. Balgguwa shaachchida keettaa bone xuuggeettees. Baluqiya ba xalalawu ba godaa qakkawusu. Baluqoy sugin curqqaaway malaatettees. Bana be’ennay ba godaa bores. Bana gakkenna qefiya kafiya zaallaa mayzzawusu. Bana go’’iyaro aawu erees. Bana sabbyay curqqa silkkiyay issuwa. Bana woriya xuufiya qulliittoppe tookkidi ehees. Banan be’ay piton koyees. Baqqa kushee balin baqetta shayay erees. Baqqi shammoynne bannakki yeloynne issuwa. Baquliya wodoruwa duuttaasu gin bawu qanttaasu geettees. Baquliya yelenna na’aa ba’’awusu. Bari aawaa be’ennay heezzanttan caaqqees. Bari mare laachchaa gen’’iya erawusu. Bari son baariyobi baynnaagee asa son banqqaa karees. Bariyyoo baawa gees kawoyyoo gin koyana gees. Barkka woxxiyagee oona qolchchii? Barssuwa meezetidi maccaasiya baqawu efi hanggawusu. Bashiyawu baqatishin eceriya bawusu. Battoy de’ishin qaadoy mees. Bawu aqiyosi baynna haattay mittaa tookki hemettees. Bawu aynne baynnaagee ba godaa baluquwawu adduwa shammees. Bawu ballidi banggananttasoo bala geettees. Bawu bayiya bayki kariya naagiya kaaba ekkidi xayees. Bawu baynna kawo giyaa cayees. Bawu baynnaara piniyara ganawusu. Bawu baynnay baawu gaachchaa gelees. Bawu bukkada bawu shokkada uyawusu. Bawu kalliday ogiyan guppees. Bawu paxenna uray kanaa laappunaa haarees. Bawu paxennay ba bollossi xale bookkees. Bawu phiniyara ganawusu. Bawu qaxxarettenna bitanee asa qaxxaran durees. Bawu’’ii bawu’ida tamay seefaara mees. Bawutaa miyo hashen oto kumettaa keha. Bayana giida miishshay baattaappe xayees. Bayana giida miishshay danccuwappe xayees. Bayida paray de’ishin koyida paray daafurees. Bayrawu sa’ay lo’’iin kaaloy zuummennan hemettees. Bayzuwa siiqoy aayyiyo zaasissees. Bayzziyagee waaha gin shammiyagee caammo caammo gees. Be’iday erees cimmiday erenna. Be’idi erennay yaarambba. Beenna betee assa worees. Beezunttaappe namisay keha. Beni kawuwa ayfiya woocishin ta sihphinttaa mooroppa gees. Betee ottan keexxees. Betidi yees wozana. Betiyawu belle baawa. Bexxe miita qanxxiidi peein qaratto giidi godan kaqetes. Bidinttay xiilliya bores. Biibbisoy xale uyin Oogatoy gusanawu woxxees. Biida machchiya bayida kana ehawusu. Biidi yiyay wozana. Biiribiiriya kuttiya bikki ekkawusu. Biitti bitidoy aappunee urqqi mittidoy laappunee. Biixibixiya kaniya bikki ekkawusu. Bilalhe barkka baanaara gallassi tana yashshees gawusu. Biri baynna kafoy biri baynna mittan uttees. Biron bitiyaara birassa worawusu. Biron giya geliya kanay gedaa dafees. Birshsha ma gin lukki mees. Bittanchay hekka xuman durees. Bittay billissettees, durssay dinnaaqettees. Bo’’an wodhdhida siiriya gakkanawu woysa wodiya takkii. Boddite giyayi bogettanawu eqqidi sugettees. Bollaa gullottiday garssaa kallottees. Bollaara booxxiday garssaara mazunxxees. Bollay ekkin borttuwan diishettees. Bollotentta hayqoy tuma gin afalaay gidi erenneeshsha. Bollotiyo na’a machchiya xiinawusu. Bolloto bonchchiyay lasooro bonchchada polennaara muttaaro. Bolloyine borkkotayn wontaara kehaa. Bolluwa yashshawu shuguwa coommeettees. Bolluwa yeellawu booraa shukki meettees. Bolooson bookkana biya kaysoy Bodditten saro gees. Bonchchidi bonchchetteettees. Bonchchiyagaa bonccuwan heemmeettees. Bonchchoynne boosoynne sooppe kiyees. Bone buukki boori yelii? Boniyaga carkkoy balgguwagaa di’oy efees. Boocuwa huphphee oyssa wottin suxxees. Boocuwa huphphiya yekkishin meedettees. Boolee ba seelawu bashiya saxxees. Boolimiya bollotiyo qaxxarawusu. Boolloy qooxxin bolltiya yeletawusu. Booqee hachchiira danqqo qoro gidukku goora’a. Booqi sheeshshan boroqoy xayikko xilqqee xayenna. Boora keessena gadde e boora worees. Boora qakkay bawu kunddees. Booraa iitay maraa iitay maraa iita yelees. Booray adokkaa aggidi sanggissaa laaccees. Booray bolana kadoy kaarana giduwan woota atta gees. Booray booraara waretidi qambaraa menttes. Booray darin ogiya goyettees. Booray din gadee baa gadee din booray baa. Booray goyin paray mees. Booray minno giishin suray minnees. Booray sanggisaa laaccees. Booriya erennaara ne aayee boota achcha ma yagawusu. Bootta kutteessi soynne wosanna karenne wosana. Boottay yibbaataa woxxees. Booza beela’iya miizza heemiya na’ara zinawusu. Booza kanay eessa kettaa gelees. Booza na’ay ba aawa baliyani kaa’es. Booza shoshshay naa’a dukes. Boozay bari miizze ahshsuwappe attees. Boozay boyiya qayye midi ulluwa tama besses. Booze dulliya kuttoy dukes. Boozesi kayoy marka. Booziya duriin daboy yeelattees. Borin ekkennaagee shocinkka ekkenna. Borkku boccin boccana xayinkka sulay attenna. Bosha layitti gawaray awcayees. Boshshay siqqiyo aaye naata sulluwa tamay mees. Boshshayi dossiyo mishire naata deele mees. Boyee mall’uwa daraari erees. Boyinaa shinqqe laxxa laxxa gees qeera duree. Boyinay bayina bittane qunxxisenani mike gees. Boyyee cuulliln boyina guujja gees. Boyyiya siiqiya uraa nattinaree gakkees. Buchchanne zerkkawusu godareenne zerkkees. Buchcho keten’oy gadariyan gattees. Buddeenaa minotay woxee gakkanaashiina. Bukkay carkkay aadhdhiis. Bukkaydda bullaalay agaydda saamettay? Bukkiya iraanne yeliya machchiyo ixxoppa. Bullachchan aqa yiid mishiriya ta naato inttena waani namisii goosi. Bulxxiya may buniya laaggay issuwa. Burqqee ho’’uwara oyqqees. Buttin harxxin basoy ordde. Bull’enna kushshe bohuwawu mennessii. Buuchchan tisttin tiran xokkees. Buuqay caalaa karees. Buuri may buxulu gees. Cachchay udulawu kehaa. Caddana tooray kushshiyappe kiyidi erettees. Cadday dogiko caddetay dogenna. Care aayiya ooso darukku shin baabiso daraawusu. Cariyaa yedhiin shodhdh’iya zookkoy duxxees. Ceega bitanee elettees ta xanttaa oyqqanawu amottees. Ceega mashshaa leefoppa. Ceega miizay puge danddayenna. Ceeggay ereena be’ay erees. Ceeggida puxay wuygiya bookkees ooratta puxay wuygiya loyttees. Cimaa wottay shaluwa duuttees. Cincay cimmin eeyayi yekkees. Cincca kana na’ay uluwaan boccees. Cincca kaniya shendderaa xaphon zin’’awusu. Cincca kayisiyaa uncca masha wuqqawusu. Cinccaa cirppi oyqqiyay cinccaa maahe. Cinccattetti mettoppe ashshena, merettaa maqqoy diggena. Cinccay manquwa digena. Coogay tamanne gallibane dabbo. Ciimatetta daroy nattura xeegoyees. Cola cimmiyayi gashe xiixxiyai issuwa. Cooshay yini coora achchay teqqena. Coray cuchidi wongiriyaa kunttees. Cuguwanne metuwanne hokkidi aatteettees. Curqqaayyiya worqqaayyiyo karawusu. Cuulettiday haattaakko metootiday dannaakko. Da’uttee naata ixxiya mishiriya maattaa bidinttan xiggawusu. Da’uttiya huuphiya kurkkumada tohuwa gorppawusu. Daachcha uukkaydda komppawusu. Daafaara diya kuttiya daguwa oottiya gawaraa bolli kiyawusu. Daannay min hiyyeesay qanxxees. Daannay oychchin gomee diggees. Dabaabi dabbo giishin morkkees. Dada minotaa bone be’ana. Dafara de’iya cadhdhee otuwara meeqqees. Danggarssa woray oshinchcha pinzzees. Dankkee dagattidi qasho kiyees. Darii guurin darkkon wonttees. Daro maana gay dabboppe attees. Dawuron diya dabboy daannatettaa ekkin Wolayttan de’iya michchees hayttay kiyees. De’enna machchiya godoo gawusu. De’uwa daroy occuwa gazzaa beessees. Degeeraa mal’’oy biittaara mizees. Deree denddin kawoy zaarenna. Diggana uray aawa oychcha gees. Doohaa ashoy oyddu muxo min oytamu biraa acoyees. Doonaappe kiyay xoossaakko gakkees. Doonan gelay dorssan kiyenna. Dose giishin donoy cuullees. Dulloy gawaraa worees. Eesotiya kuttiya samettawusu. Eessaa darenna mattay shidaa darees. Eessaa mattuw ahaattay zaarees. Eesuwa daroy booraa yeessees. Eeyya kanay dadawu boccees. Eeyya shooshshay naa’’a dukkees. Eeyyaa keettaa kuttoy erees. Eeyyay baasuwan keexxees. Ellelliday haattaa eretta gees. Equwan daday shaattiyo mittaa sa’an wullin kanay xaallees. Eray era cimmees kanay shooaqn zin’’ees. Eray guutuwana eeyyay bo’’aana. Erenna gereessay zaarishin metees. Esoy baynna kaysoy ona keettaa bookkees. G kochchaa. Gaammuwa calay ceeggin koosuwa micceettees. Gaanay de’ishin gayttay miiccees. Galati baynna iray gaalen bukkees. Garawiya sooppe kiyaydda dawuro gakkiyabaa milatawusu shin darkkon shemmppawusu. Garay garaa dihin gezzee gaashiya qanxxees. Gato booray ga godaa zawawu dafees. Geeshshawu geedoy keha. Geesi geeddara shin suntti mirooqa. Geleshshsoy geeman taawaa miizzay xeeta gees. Geleshshuwa ogee kakan kessees. Gilqqiya gixxishin giyay laalettees. Go’’nna na’I kiyo kumees. Godaa ammanida kuttiya hal’’aa kiyawusu. Godaree erenna biittaa biidi galbbaa hiixxa gees. Gomee gooshshidi goromootiyan gattees. Gomiyawaa tuqee worees. Goshshaa darenna booray concchaa dares. Garawiya bawu yiya maattaa baqqa gussawusu. Gudunttay meecetti simmidi urqqan gonddorettees. Haakko gin haa dares. Haattay min haattaa wadhdhees. Haddirssay son lagin son yelettees. Haree kace kessana biidi haytta muucettidi soo yees. Haree paradan woxxinkka attenna. Hareekka ba maran shemppees. Hareenne gomeenne oge erenna. Harggiya qosay xaliyappe attees. Hariya ashoy arssan wottin solddidi sa’an wodhdhees. Hariya sanggisanawu paraa gonddorsseettees. Hariya wozanay suran dees. Hariyan geemmidi godariya caddeettees. Hayqqida haree godariyawu yayyenna. Hayqqida hariyan awute ekkoppa. Hayqqida na’awu bayida paraa woyteettees. Hayqqin agganay daafurin yeekkees. Hayqqiyara cooyiyaro miiccawusu. Hemetaa daroy xalahiya dubbushan dessees. Hemettida tohoy dure uttida dullee manqqo. Henttaa ixxana nay lanqquwa ixxees. Henttay beennasa koshshay bees. Hiillaa daroy xaphuwa qanxxees. Hiyyeesaynne hiraysoynne gayttenna. Hiyyeesi gaxan durees. Huuphee mohan deshidi dattan deshees. I kochchaa. Iita kaloy namisaappe iita. Iitaa ixxo gin yeletti aqees. Iitay iissi cayees. Iitay iita galla ashshees. Iitettana giya uri kunttiya hariyo garxxa gees. Iitidi aayyiyo aawaa worees keehidi giyan qocan woddhees. Iililssan iiti baa. Imattaa iitawu badalaa shaashshaa. Imattaayyoo haasayay wurin ha gadiya giiray woysee gees. Imattaayyoo haasayay wurin ha kanaa goynaa qanxxekketii gees. Inxxarssaa liiqoy carshshaa kanttees. Irawu gelay kahuwa gishees. Ish isha gaden iri gukkoppe gees. Ishsha gin haree wurii eqqees. Issi miizzee goday guttumaa miikke gees. Issi miizzee gusoy dirssa miizzaa bashshees. Issuwa son shendderay issuwa son shemppoy porees. Ixetay gixeto garxxissees. Ixxobay yelonaa gakkees. J kochchaa. Jaalaynne shaalaynne quccin kichchees. K kochchaa. Kaassa giishin kaasamoy na’a yelees. Kacaama boorawu keettaa dooyuwa ixxoppa A kacee diggo. Kafoy ba biittaadan waassees. Kahoo katti maanaappe laaxa uutti maana. Kalissana qumay keriyan erettees. Kallay namisettaa erenna. Kalli miida hiyyeesay hayqqi aqees. Kallida ganjjiya dagamay kanttenna. Kallin pilay cammees. Kallo kammenna kuttoy kallo woxxees. Kaloy michchee xanttaa oyttees. Kanaa kawoy seeriddi wuuqqees. Kanaa kiyuwan kasttollee xayenna. Kanaa uluwan oyssay aqenna. Kanaa xiskkoy ashuwa bolli onggees. Kanaappe miichchay attaadan attees. Kanay ba godaappe attin ba godaa godaa erenna. Kanay de’ii de’idikka godariyassa. Kanay kanttosaara godaree gelees. Kanay mehenne gedenna do’anne gidenna. Kanay so uttidi haattaa saraa erees. Kani piiqe ixaa ixxees. Kaniya ba gitta giigaara zammo guuray? Kaniya kallada sampan cooyawusu. Kano shiya yedhdhaasa gin Ta yedhdhiyoy ayba shin gees. Kareera kafaafo ayyoo son buleera haloora manqqoo. Kawo gedoora aadhdhida kanaykka kallees. Kawo kajjeeloy mishiriyo gello diggees. Kawoy ta michcho geenna shin ta kawo michcho gawusu. Kawushsha bollotee karee dooya aqees. Kawuwa gelana na’iya saaqqatada uttawusu. Kawuwa kajjeeloy mishiriyo geluwa diggees. Kawuwa machchiyo marppee metees. Kawuwa marppe metees. Kaysoy ceeggiiddi machchee afalaa wuuqqees. Kaysoy Hamuusa efin kanay Arbba booccees. Kaysoy kalli aadhdhidi daalaa aattees. Kaysoy xillanaadan caaqqees. Kaysuwa gin yaa’aappe denddees. Kayyoy geela’iyo amottees. Keettaa xoo’ee soo gelin erettees. Keettay maccaasaara zadaloy miizzaara. Keexxi kessido na’ay shooro gidees. Kaha kawuwayyoo galla galla yeekkeettees. Keha uri kere kaqqin gakkees. Kere qumaa wurssin aayee hayqoy erettees. Killiyan xaamatida beexee olomuwan meqqees. Kokkay uyana haattaa yoriay uyees. Kosha laytti qaxxaraa gelidaagee ha layttappe kaly baawa gees. Koyro kiyida hayttay de’ishin guyeppe kiyida kacee xoonees. Kushe kessennay kutto. Kamiini kaa’’oo wottinni dochcho. Kallida uluwaa daggamii gellenna. Kushiya meeccin qanttay geeyyees. Kuttoy booddiiddi baawaa meqettaa kessees. Laafa kanay soo simmidi boccees. Laafa maadday yimppo ekkees. Laafa na’I laataa naagees. Laafa shooroy tama garttiya diggees. Laafa tamay punnishin to’ees. Laafana haattay kanaa mees. Laafay yimppidaa ashammees. Lanccee laakkontta soo aayyiyo lakko boynaappe ashshidi kuuchcha shaashshan waretisses. Lanccee oosuwayoo lo’oo. Laphphilaphphiya inxxarssay teggereera hayttaa baqissees. Laytti hayqqana uray ha laytti uluwa duufuwakko zaaridi zin’’ees. Leehee naa’’u qorqqoro haataa uyidoogaa boynaa hayttay siyoppo. Lemisoy yohuwa duuttana xayikkonne lafettees. Loytti gixxin qaxxi onggees. M kochchaa. Ma ma gay biiti maizees. Maallado maaxaanan guurida uraa omarssi qolchchay gakkenna. Maammadu xaliya uyin orggozu geeyyees. Maana goromootiya loomee gawusu. Maana xiilliyan usttana maattay gukkees. Maataa mattuwa tooray zaarees. Maattaayee na’aanne parssuwayee na’aanne pudettan shaakka. Macca asa era magilaala qaraa. Maccaasay dariyo keettan santtay lochchan ka’’ees. Maccaasi maqqosan maati mokkenna. Maccay katti giyo wode otoy dattii? Machcho wadhdha gin shugo wadhdhees. Makkala azinay gooddidi wadhdhees. Mal’’ada shaatiyan ka’’u. Mal’’etti kattin gusissi worees. Mal’’o miida maccassiya ado kare laaccawusu. Mal’’o qummay hargiya zareenna macca na’I basuwa uukkeena. Mal’’uwa maana giya qooree manqqettees. Manggaagi mal’’o ekkin shsgajaku baqa eekkees. Manqqisan macchiya maxiniyadan mal’awusu. Manqqoy manddishin duree mi kallees. Manqqoynne puusoynne qottin qosettenna. Manqquwa mattuwa biittay zaarees. Maray tamma waassanaappe aayyiya issitoo daariyogee keha. Masqqalawu biida sawiya sa’ay hagaakka gawusu. Mata bolloy woxan uttees. Mattoy malaa moorees. Maxinee haattaa wadhdhana biidi bawu meetettees. Maxiniyappe mal’’oy baawa shin singgin sawenna. Miiday beddagaa gakkees. Maxxiniyaa muxennani mettess. Malliduwanne shshenppuwaa goraphphay. Mannawu ottennay yaanawu qooppeenay yaarabaa. May mal’’o erees maayay ho’’o erees. Meenna qumi sawo iita. Meraa lo’’oy oyssaa wuussawu iita. Meto layttan mentee yelettees. Metooti ayfiya tuggata oyqqawusu. Michchee miichchaa ishay dosenna. Miiccenna kanaassi bootta achchaa immidi dereqqenna kuttuwasi ayfe zo’o ayfiya immes. Minin michchiya ceeqqawusu. Minin michchiya ceeqqawusu. Minoy miixan zaarees. Mishiran wadhdhenna machchiyanne miixxan oyqqenna paraynne simmena. Modhdhana giidi min moogana gattees. Mulccay xinqquwan gaasottees. Muqoy baqqishin tamawu gelees. Muqoy bana gakkenna qefiya zaalla mayzzees. Na’a giishshin naa’’anttees. Na’ay bayraa badaly shachchaa. Na’ay paraa toggees aaway daraa mixes. Na’ayinne xam’aynne adhdho. Na’I cayosaynne mari yedhdhosay paxi erenna. Na’I dicca gin zephphottees. Na’I ma geenna oli woxxa geenna. Na’I moorinkka aawaassi tuma aaway moorinkka aawaassi tuma. Na’I qoliyo wode yeekkidi aattiyo wode miiccees. Na’I woxxeesippe attin xoonenna. Na’I yoho ehees kani meqetta ehees. Naa’’u biradhdhiyan yeessido maattay tammu biradhdhdiyan guye gelenna. Naa’’u kanawu issi meqettaa yeggidoogaa gidiis. Naati gakkin metoy gakkees. Naati kattin kawossi gidenna. Naati kunddin aayyiya dagammiyogaa aayyiy hayqqin naati dagammenna. Naati naa’’a ashammiyora yoho. Naatu caalaappe dimbbuwa caalay keha. Naatuura shaashshaa maanaappe kanaara shendderaa maana. Kaatuura tushkkiyo barbbaree qesiya oyqqees. Naatuura zorettiyogeenne kanaara qosettiyogeenne issuwa. Nagaran guutti baa. Ne na’aa be’ada ta na’aa yeera ekka. Niyo tuma gin tum’’osay paxees. Odoy darin ciqqay torchchees. Oduwa daroy otuwa moohuwa shammees. Ogoruwa hiixxi zin’’ay diishin maallado oychchay garxxees. Olay cariyan ooggiyo palaappe iray achchaa wadhdhiyo iitaa woyganee? Oosoy oottin ootta ootta gees. Oosoy xayin Ooqirssi ba na’aa achchaa piqqees. Otoroy lufaa yoochchees. Otoroy xooxxi maaro geenna hargge. Otoruwaa na’iya barssishin yeekkawusu. Oyqqin dafettiyagee yeddin eqqi aggees. Otti errennay kalli erennaa. Ottanawu eqqenna gedde wassanawu hemettees. Paallida kafiya kalla aqin uttida kafiya namisettawusu. Parssuwa mattuwa maatay zaarees. Pattenna deeshshiya uddufunaa yelawusu. Pokkoynne dugettaynne wolqqan woxissees. Poo’’uwan zin’’iday xuman xoggees. Poora! Googaa hoola! Geettees. Puusuwa immida xoossay xugunttaa diggenna. Qantta maccaasiya gakkaa gakkaara woshiya doyssawusu. Qareessi qammees eeyyeessi wonttees. Qayciya booraanne xaxxiya kanaa qachcheettees. Qeeri duree yoota yoota gees boyna shinqqee laaxa laaxa gees. Qeeri woran wogaa do’ay dees. Qeesiya machchiya qaraa darada maxaafaa meeccawusu. Qitaa tisttin miray goggees. Qommo gin muxo ashoy gidees. Qoppi erin qoodi mokkees. Qullee quccin shaatee mela attees. Sa’aaro maxishin kiyuwagee laalettees. Sa’an wottin shanggoccana kaaran wottin xittana. Sa’ay iitin shareechchoy deeshshaa mees. Saruwan santtay keha. Saweessi shaluwa ba’’in sawurada gayllee gelees. Seeray byanna keettan paray kooraara gelees. Sha’an shammido machchiya shaashshaa katennan dessawusu. Shelleqqee shendderay qaattishin miccees. Shimaynnee haattay efiishin ta issitoo xonggays gees. Shooro gela’iya shooro wodallaa karawusu. Shooroy shocci yeekkeesippe attin eqqi alissenna. Shooshshay asaa dukkiyo goobiyo layitan zareekka gamma essees. Siiriya shocin ayfee afuxxees. Siyenna hayttay shooroora ooshshsees. So kanaa giishin paashshaa saxxees. So paraa giishin baliyan ooggees. Sooree baqettees gin kareegee gooyees gees. Soogee xoo’iya kessin kareegee ogiya kessees. Sulawu efiido kanay aawuppe kase soo yees. Suntti baynna kanay tiito giishin hayqqees. Telloy telluwa miiccees. Tillida bo’ay tiyin mokkenna. Tuggay tuummuwa conchchees. Tukkee michcho giishin xalqqee michchees. Ubba baynnay cum’’ugin maana gees. Udunxxee uttidinne deexxenna denddidinne kawuyyenna. Ufayssay iran cawayees. Uloy immaa ekkees. Uloy shuchchaa maana gin achchay oonaara zorettada gees. Uluwa mishoy qumaa kattenna. Unccawu qanxxoy qanxxo gidenna ginddettay qanxxo. Unccawu yeekkiya na’aa maray yedhdhees. Ussee geedo kaalliya limiya me’’awusu. Utettaa daroy zerettaa conchchees. Uttida kafiya uluwa pittawusu. Uttiyosay baynna imattay zin’’iyosay anee gees. Waani xaaggandde giido booray kimbbaa gees. Waasee waassiiddi qanxxees. Wodee worddotin manaacee qonxxaa gixxees. Wodee wurido paray unccaa caanees. Wodee wurin wooruwan zerin maaddenna. Wolqqaamawu wodee dees, woossi ekko afuttaa udunxxee laaccees. Wolqqay ixxoy xoossan cayees. Woni biittaa miya na’aa Dawanni shuchchan caddees. Wontt hananabaassi naatu yettaa ezgga. Wonttay ekkana galataa qammay ekkees. Wontto goy wode gattees. Wontto maana gin wori ayssees. Woossi ekkay woossawu immees. Woossin ixxay woossi mees. Woreeray woxxin qonashee qaaxxees. Worenna uray wogga tooraa tookkees. Wori erida paray durumaa be’idi barggaagees. Woxdee de’ishin woxxa aaway de’ishin xee’a. Wurssa maanaara laacca xeellawusu. Wurssi maanay singgi siyees. Wuuqqi eray malaati goozees. Xalilya laafay asaa tohuwa malissees. Xeellishin bay xeegin koyenna. Xeesennan yay kallennan bees. Xeetan koytido machchiya xeesin koyennan ixxawusu. Xibaa kushee baattan gelenna. Xoossi asatettaa immin cinashshiya muxa kaa’awusu. Xoossi immin asi diggenna xoqqissi kaqqin kani ekkenna. Yaareti baarin gusissi worees. Yeehoy yettaykka asaara giigees. Yeelli baynnay xiiri baarees. Yeesaamiya coray maraa worees. Yelenna machchiyo worenna harggiyan paacca. Yelido na’ay yeekkiiddi biidi yexxiiddi yees. Yeloynne haaroy wonttaara attees. Yinddoy laytti yaana balgguwawu waassees. Zaallay za’’’in maatay mokkees. Zal’’anchchay laappun laytta gam’’idi kare gakkidi woxxees. Zammaana layttan zaree baacciraa kattees. Zoxxida wozanay zorin simmenna. Zayroy bantta Karen minnees. Zoretay giigin cimatay naa’’a ka’’ees. Zorin ixxay zoodi ba’’ees.