Wp/wal/Goshshaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Goshshaa

Goshshaa giyogee asay dumma dumma ogiyan dumma dumma buqurata go'ettidi murutaa oosuwaa oottiyo hillaa giyoogaa. Goshshaa oosoy oosettiyo dumma ogeti de'oosona. Hegeetupe amaridaageeti saluwa iraa/xoossay meretan immiyo iraa kaallidi oottiyoogaanne waaruwaa woykko zeeri teqqido haattaa go'ettidi oottiyoogaa. Goshshaa oosuwa meezenne zammaana giidikka shaakkana danddayettees. Meeze giyogee asay ba wolqqa woykko mehiya wolqqaa go'ettiyoga gidishin haray qassi zammaana ogiyaa.