Wp/wal/Erteranne Toophphiyaa Zawaa Olaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Erteranne Toophphiyaa Zawaa Olaa

Erteranne Toophphiyaa Zawaa Olaa, 1998 ppe 2018 gakkanawu Erteranne Toophphiyaa giddon merettida kal"ataa olaa gidiyoode he wodiyan palanttiyaba gidida zawaa bollan qanxxettibeenna hanotata ba giddon oyqqidaagaa; 1998-2000 Toophphiyaanne Ertera Olaanne a kaallida na"antto Afaare perzzettaa guujjidi oyqqiis. Ha olay cora qohuwaa gattida 2006 Tsoroona olaa dembbaa shochchaakka oyqqidaagaa. 2018n Toophphee Baadimme heeraa Erterawu immana giidi qaalaa geliis. Caljjuwaa 9 gallassaa 2018n Toophphiyanne Ertera kaalettiyageeti Asimaran daraphaa shiiqana malanne zawaanne Diploomaase gaytotettaa zaaridi doommanaadan maayettidosona.

Olaa wode naa"u biittatikka tabaa giyo heerata