Wp/wal/Dumma Dumma Wodala Ganjjetun Moodettida Odo Naqaashshata

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Dumma Dumma Wodala Ganjjetun Moodettida Odo Naqaashshata

Wolaytta mootan kinddo diidaye Allaanaa zali"iyaanne issipetetta xlkeettay Goshshanchchay mooretibenna muume Tukiyaa zali" e Eenotay de"iyoogeetussi bayzana koshshiyooge qonccis. Oofa Allaanaan dumma dumma danuwaa poliidda assatu bolli qashshuwaa pirdday immettidooge qonccis. H umbbo Allaana luxxeta xlkeettay 6tto yuusho luxxeta ya" aa poliis. Luxxeta yo" otuunkka tobbe oosetiis. Harabagaan macca naatu yammaa /kibabiyaan/ sintta xeera luxettaa keettay woytetiis. Bodditte ambban zali"iyanne undustturiyaa xafo keetta oosuwa polloynne halichchuwa yaa"ay polletiis. Bolooso Soore Allaanan giyo maaddo eqqottay ha Allaanaan geeshshatettay naagetido paya murutissiyaa dere asaa medhdhanawu 25 miloone maraccuwaappe bollaan hattaa eqottaa meeshiis. 1995kl!.b doomidi ha giyoo eqotay 25 miiloone marccuwaappe bollaan haattaanne heeraa geeshshatettaa naagi'~Rfte baassidi meeshiyoo oosotta polliis. Ha ooso keettaa gadawaa manta ayalla Tamasgeeni yootoogaadaan Geeshsha haattaa asawu gattanawu oottiidi Diyoogaa bollaan 39pultotta meeshi ushshawu giigissoogaa mantta Tamasgeeni qonccissiis. Hegaarakka 20 kilo mitire haattaa yafaraa miccidi pultotta aasiyoo oosota gujjidi 3 ciimma wolqaan ootiyaa ollatta 1 5 haattaa boonota giigissidi haggaazzaa dere asaassi imiidi beetiyoogee eretiis. Ha eqottay ootiyoo Arakka Ambbaanne Allaanaa yuusho 11 payatettaa xaabetuun, luxetaa keettatuun 56 sheeshsha keettata keexidoogaa yootida eqotaa gadaawaa Tamasgeeni 65 kushiyaan sugiyoo haattaa pomppetta giigissiin dere asay geeshsha haattaa uyiidi de" ees. Allaanaa simma gadawaa mantta Damaqa Dajani ba baggaan ha "Acts for compassion" giyoo eqottay ootiddo, aaho dftchchaa oosota nashidi goshshanchatu xellaa xoqissiyaa sheesha keettata~eeccetiYoo keettata giigissidi ettaan suure go" etanaadann ootida shuchatussi keetaappe yiidabba. Wolaytta mootan dumma dumma zannaqqa sohootti bettoosonna giddoppe attin adhdhidha adussa wodettuyoo surre naggiddi kalliyaa yellettawu attannawu oosettidda oosoy aashsha giidiyoogee qoncciis. Derriyaa garssan beettiyaa xellaa mettoykka ba gishsha oyqqiyoogee mallattettiis. mantta Lissannu w/mariammi yoottagaddan woga,hayddanne zannaqqatta Turrisstettuyoo yemmoyiyaaga oottiddi kalliyaa yellettawu attannawu gishshawaturaa hashshettiddi oottennaa yaagidoosona. Wogay dichchawu base gaddiyooga naqashshidda gadaway innjee hanoota medhdhiyoogan woga yushshuwaan murutta oosuwaa oottena koshshiiyoogaa qonccissidoosona. Zannaqqa yushshuwaan turristtetti yiidi shemppiyoo sohuwaa oottennawu dumma dumma zannaqqa sohuttaa nagannawu koshshiyooga mallattiddi appe bettiyaa mishshakka dichchannawu baxxiyya oottenawu koshshiyooga Galchchay qoofaa shakkiis. 1 gallassawu takkidda yaa" an payddoy 120 giddiyaa 12 Allannatuppenne 3 Ambba Ayssotuppe ubbakka kallettaa oosanchchatti bettiddooga w/c/sohuwan bettiddi naqqashshiis. Maccaassaanne qeeri naatu xlkeettay Awinne aya baynna mettotanchcha guutta naatussi kaafee oosetiis. Guutta naatussi dere asay suure xeellaa immidi maadana bessiyoogee malaatetiis. Oofa Allaanaan. Toophphiyaa Ano seeray guutta naatu maattaanne etta go" aabaa maaccees. Salo gufantto xekkaankka hegaadaan. Dofa Allaanaan maccasaanne qeeri naatu x/keettaykka anno seeraa kaaletaanne guutta naatu maataa basso ootidi dumma dumma' kawo ooso keettatuura gididi guutta naata kaafiyoo oosoti polletidoogee qonccis. Kawo bagga gidenna eqotatikka ha suure halchuwaassi maadetiddosona. Ha maadotikka Luxetaa keettaa Geellanaadaan ootiyoonne Awu koshiyaa buqurata kuntiyoo Ettawu maayuwaa shaamidi yeziyoonne haa kaafeti ha maadiyaabi bayna guuta naatussi oosetiis. Mantta Tangga Taaye he ooso keettaan qeeri naatu sarotettaa naagiyaa ooso buussaa gadaaway googaadaan. Manta Taaye gujidi yootoogaadaan "Help for Development" geetetiyaa maaddo Eqotaara gididi 6 attummanne 4 macca qeeri naata sheeretidi kumetta kaafiyaa ootidi diyoogaa yootidi Adaankka "Itiyo Dichchaa" eqotaykka barbaggaan 25 qeeri naatussi 2003 M.L n doomidi kummeta maaduwaa ootiidi beetees. Allaanaan dumma dumma kawo ooso keetatikka qoodaan 9 qeeri naatussi kaafiyaa ootidoogee eretiis. Wursetaankka, "Biittiyoo sintanawu sheeretiyaa yellaga ciishshata kaafiyoogaa baggaan ubbi bari a1a1tYaa kiyaana besees! // giyaa kiittaara naqaashaa gatidaagee Oofa allaana. 80100so Soore Allaanan 2004 M.L 1 ro missa layttan Attuma 6728 macca 3487 muleera 10=215 asaasi higgiyaa akeekaa xoqqissiyo timirtte imettidoogaa ha allaanan tumatettaa xi fate keettan higge xinaatiyaa piligetta giigissiyaanne akeekaa medhdhiyaa oosuwaa buussa kaalettiyaa mantta Dejena Senbbatu qonccisidosona. Ha oosuwaa buussaa kaalettiyaageeti gujjidikka higgiyaa akeekay xoqqin dere asay wonjjalaa oosuwaa agganaadan allaana giddon de'iya shuchchatun beettidi worddo markkaanne worddo mootuwaa yuushuwaan, gaxariyaan biittaara gayttidagaan denddiyaa palamara gakkiyaa danuwaa yuushuwaan, macca naata wolqqaan xaliyoo wonjjalaa yuushuwaan, asummatettaa bochchiyaabatu yuushottun akeekaa xoqqissiyo timirttee imettiin wonjjalay kaseegaappe guuxxiguxxi biidoogaanne haga mala wonjjalaa iitatettaa akeekissiyo oosoy sinttanawukka minuwaan imettanawu giigi uttidoogaa higgiyaa xinaatiyaa. akeeka gllglssuwaanne medhdhiyaa oosuwaa buussaa kaalettiyaa manta Dajane Sanbbatu yoottidoga 80100so soore allaanay yeddido naqashshay qoncciissis. Allaanaan oosettida 1 9ntto timmirtte konsonuwaan Allaanay 3,886,937 birrappe bollaa mishsha oosuwaan peshshidooga allaana Timmirtte xafo keettaa gadaway Mantta Tammirat Tangi qonccissidoosaona. Gadaway qonccissiddi ha bollara qonccissidoo xoqqa mishshay deriyaappe, allanna kawottettappe, saiD gufantto bankkiyappenne UNICEf yagiyo eqottappe bettidoogaa naqashidoosona. 2003 M.L Timmirtte xifate keettaa oosuwaa halchchuwaanne poluwaa ubbakka 2004 M.L Halchchuwaa yigi xelliyoo wodiyaankka gastta timirttiyaa minnuwaan tamaarissiddi shaaccidoogaa giddikoonne 2004 M.L aaruwaan pollenaw Galchchay mayiis. 2002 M.L allaanna 10ntta kiffiliya naattu oosoy mella attoosappe ha doomiin dumma dumma gishshawatti oottiddo baxxiyaan adhdhidha 2 layttattun gitta lame yiddoogaa giddishshin hegawukkaa astemmaretta, allanna kawottettaa, temmarettanne timmirtte xafo keettaa gellettettidoosona. Allaanna awattettan ayssiyaa mantta Zergenne Woyshshi yootogadan Allaanna timmirtte xafo keettaynne timmirtte keettatti kushshiya kushshiyara gattiddi oottiddo oosuwaa nashshiddi 2004 M.L halchchuwa poolluwawukka arruwaan qaxxannawu koshshees yaggidosona. Wurssettan 1 ro xeekka timmirtte kettattuppe 2tto xeekka timmirtte keettattuppe, astemmarettuppe, womiyappe, sintta xerra tammarettuppe bayrattiyaggetti woyttettidoogaa W Ie sohuwan beettiddi naqshshiis. Oyqeettidda ooduwan B/Soore Allaanaan oosettida 7ntta timirtte Aysuwaa yaa"aan deree hashshettidi 1, 129,450 biraappe bollaan timirtte keettatu yuushuwaa dirssaa, sheeshsha keettata asttamaaretu de"iyo keettaa. Dera asay hashshettidi keexxidoogaanne ootidooga allaanaan sima ayssiyiyaageenne timirtte xifate keetta gadaway manttaa Demmege Dejenne qonccissidosona. Gadaway gujjidikka Allaanaan waannatettaan imettiyaa timmirttiyaa bollaan tamaaresoo gelanappe kassettiddi immiyo timmirttiyaanne gasta asawu immiyo timiritteyaa minuwaan tamaarissidi shaaccidoogaanne naati timirttiyaa aggennaadaaninne kifilyaan kunddennaadaan minuwaan oottiiddi shaaccidoogaaka yootidoosona. 2003 M.L halchchuwaa poluwaa iriipporttiyaan toobiddi 2004 M.L halchchuwaa bollaan zorettiin halchchuwaa maaraan timirttiyaa oosoy xeelliyoo asati ubbay ha halchchuwaa maaraan oosuwaa polanawu maayettiddogaa yootidosona. Allaanaa Aawatettaan ayssiyaa manttaa T emesggeen Heeganoy bantta baggaara timirtte issi biittaa dichchawu asa ubbay timirtte boolimatettaan imettana mala minuwaan oottana bessiyoogaanne 6 timirtte boolimatettaa paakkeejeta eta maaraa kaallidi polana bessiyooga yootidii 2003 M.L timmirtte oosuwa aaruwaan polida timirtte keettatussi, , Deleettertussi suuppervayzertussi asttamaaretussinne 10ntta kifiliyaan xoqqa payduwaa ehidda tammaaretussinne antta kifiliyaan xooqqa payduwaa ehiida naatussi dumma dumma woytuwaa immiddooganne halchchuwaa ha allaallee xeelliyo asa ubbay minuwaan polana mala kiittaa aattidoogaa yootidaagaa B/51 Allaanaa W IZ/K/meete xifate keettaa Wolaytta mootaan Kinddo Diidaye Allaanaa zal"iyaanne issipetetta oosuwaa x/keettay goshshanchchay mooretibenna muume tukiyaa zal" e Eenotay de"iyoogeetussi bayzana koshshiyoogee Erettiis. Ha Allaanaan Zal"iyaanne Issipetetaa ooso keettay goshshanchchay giyaassi murutissiyoo dumma dumma qommo kattato suure oyqidi. .. Eenotaara de"iyaa zal" anchchatussi bayzanna beseyoogaa yootidi ... aaho loohissuwaakka imidoogee malaatettiis. Maari bayna hanotaan moretidda tukkiyaakka giyaa efiidi eenotay baynaa zal"anchchawu bayzetidda 70 killo graame tukkiyaakka woti ekki kawuwawu sheedhoogaa qonccissidda ha oosso ~~keettay xiixinttaanne eettiyoo mittaassi giidi , woraa buttiyoo harantakka seeriidi de"iyoogaa qonccisiis. Hara baggaankka ha Allaanaan luxetta xlkeettaan luxettaa keettatu gadaawatussi "Naqaashaa oheetaa" yuushshuwaan 2gallassa loohissoy immetiis. Mootaa luxetaa kaalettaappe yiidda eranchatuun immetidda ha loohissoy 35 gidiya asawu naqaashaa oohetaan aaho era yezidoogee qoncciis. Naqaashay Kindo Diiday allaanaa W IZ/K/M X/keettaappe gakkiis. Oofa Allaanan Waacigaa Esho shuchchan de'iya Tirppe Baakkaalo geetettiyaagee guule Aginnan Wonttaappe 3:00 saate bollan qohoy gakkida Alemite Addisu geetettiyoori gadian Booraa waaxidi goshshawu Malibe'iyoogan denddida ooshshsan motetiyaage I bollan olido shuchchan sintta naa'u achchay me'in polettlls. Wanjjala pilggiyoode motetiyaage balanchcha gididi beetto gishshawu, wannjjalaa wogaa paydo 55/u/bollan beettiyaagaa kanttido gishshawu allana pirdda keettay pee'ido shilootan haratussi tamaarissiyaagaa gidanaadan heezzu layttaa mino qashoy pirddettiin serettenadan maacettoogaa A/W IZ/KlM/X/keettay naqashshsis. Oyqettidagankka, allaanaa Zammo shuchchan de'iyaage Nebiyu Y ohaanisinne Saammuel Isaayaasi guuliya aginnan wonttaappe 3 :00 \ bolli heeran shuchchaa sunttaa x1w~t1ta geetettiyaa heeran qohoy gakkido Diqaaso Maja de'iyo keettaa Ibaynnaagaa shaakkibe"idi keettaa penggiyaa mentti gelidi 80000 Birranne keettaa giddo buqqurra wuuqqidi qossetenawu malishiin heeraa asaay poliseesi immido huruuruwan oyqettidi kushiya giddo geliis. Wonjialaayaa wolqqaama kaysotettaa giddiyooge qoncco gishshawu pee"ido shillotan oyduu layttaa qoshshuwaan serrettenadan maccettogaa daanna nigaatu cebboy erissidosona giiddi Allaanna W IZ/KlMlxlkeettay qonccissis. Humbbo Allaana x/keettay 6tto Luxetta yuusho ya"aa poliis. Luxetta yo" otuunkka tobbee oosetiis. Harabagaan macca Naatu yammaa Ikibabiyaanl sintta xeeraa Luxetaa keettay woytetiis. Ha Allaanaa Luxeettaa xlkeettay 6tto yuushuwaawu oottido 2004 M.Lttaa yaa"aan Luxetta keettatuppe yiidda Luxettaa Awatussi shuchatuppe yiidda 41 yamma shiishiyaageeti kawo ooso keettaa kaaletati beetidosan kumetta yaa" ay oosetiis. Hagaankka 2003 M.Ltaa ooso poluwaan tobbee oosetiin minno miyayaa nashidi lefa miyiyaan galchchay ahuwaan haassayidi oorata layttaan giiganaadaan maacciis. Yaa" aa saan sintta xeera ayfiyaa xaafissiddi woytuwaa \ ekkidda Luxettaa Awatinne sintta xeera Luxiyaa yellagatikka ya" aa shaakidosona he naatta yellidda keettaa asatakka gujjidi heggaankka 6" ya" aa kuushaan gaichchay maayetiin yaa" ay kuuyettiis. Oyqetidaagankka ha allaanaa sintta xeera macca naatu yammee woytuwaa ekkiis. Humbbo allanaa maccasaanne qeeri natu xlkeettay moottaan ha ooso keettaa kaaletaappe immetidaa sshu electroniksse buqurata 2/U xaaxeta shubbatta Xaballa 1 ro xekkaa luxettaa keettaassi woyttiis. Muleera ha buqurati miishaan 2700 biraa gakkees. Ha x/keettaan {)O ~Yt' sisteriyaa shonde Bayanachcha yootBa hagaa malla 10"0 macca naatu kaafee suure minana beesees. Naqaashay humbboppe yiis. Humbbo allaana macca asaanne qeeri naatu xifate keettay allaanan de'iya heezzu 2tto xoqqa xekka timirttee keettatuppe halccida macca tamaretus 9ttappe 1 Qtta Tamaare Misrachche Cumburo Hobichcha Badda Tamaare Tasfaanesh DayneliAbalaa Paarachcho Tamaare Tesfaanesh GammadiXabala 2tto xekka timirtte Kettatuppe woyttetagetta gidishshshin qassi 1 Qttappe 11 tta kifiliya 10" 0 ayfiya maatirikiyan ehidi adhdhidagetikka woyttetidosona. Tamaare Abinesh AshenafiHobichcha Badda Burttukan GettachchoAbbala Paarachcho Xiyon BanccaXabal 2tto xekka Ha tamaaretuyo ookkisporddeDikkishineriyanne shurabiya mintetiya woyttoy immetidogaa Humbbo allaana maaa asanne qeeri naatu xaafe keettan abbiya kunttiya kaafe ooso buussaa kaalettiya Pantta Shondde Bayanachcho waabe ottidi Humbbo allaana meete naqashshis. Bodditte Ambaa ayssuwa xekkan 910/2/2004 M.Layttan eosettodda yaa"an Ambaa kaabineti, T~inikiyanne hilla eqot(lOOoosanchchati zal'iyanne unddustriyaa, mazagajja keettaanne, omo maykro faynansiya ooso keettaa oosanchchati beettiddoosona. Mantta peqadu Jamboy Bodditte Ambban Dehidenne Dashsha gad~way dooyo haasaya oottiyoogan kawotettan baasettida interprizetu dichcha istraatejiyaa, biittaa Dichchanne zaliya laammiya Ambba giddon dichchanne pinnuwa halchchuwaa qofara gattidi oosuwan peehshanawu koshshees yaggidoosonaa. Kaallidi Ambban guutanne sima inddustriya dichchaa, zal'iyaa aasiyo ooso buusanne ambba dichcha macaraa oosotu 2003 M.L poluwaa pisseyanne 2004 M.L oosotu halchchoy ooso keetta eranchchatun shiiqaga bolli galchchay aahuwan toobiddi zilaytta / poluwan beetta lefa miyyetuppe ekko timmirttiya denddo oottiyogan ha laytta oosuwa maxxidi polanasi maayettidosona. Wursettan xeekkan xekkan kiyida hachchuwaa duge qabaletuko wotiyogaaj1 gido ambbata kallettiya gadawati qonccissidi poluwassi allalle xeelliyo ubba asaykka qaaxiyogan kotta dichchaassi bichcharanna koshshiyoogaa gorduwa haasayan cuucunttin galchchay kuuyettiis. Errisuwaa Baydda asaa lali"a Dofa allaanan Gasuuba ambban de'iya Mantta Barggana ffDDIO Curqqo keettayiya goal aginnan 3/2004 M.L Heezzu naata ekkadasooppe kiyadda simmennan xayagaasu. Keettaye sunttayMakkura Masalachcho Layttay 39 Merayarssa .. Huuphiya binnaanaykarettane adussa Mayido mayoyzo" 0 qamisiyaa Dumma malataysintta achchatti booroshsha. Malattan qonccida izzaayiyo be'idaay de'ikko woykko de'iyosa erriyabi s.p 0910006566 shoccidi yottikko mishshirachcho gaana giis mantta Barggana Curqqoy. notal Ay malla gamm'iddetti bonchettidda ezgigetto! Odotta sissana kessE:ttiddi huphe odota kesseyoos. Pregrammiya gigissid Zara Puxuma. Pregrammiya kallettidda Mathosa Mespina Pregrammiya kalli xellida Curuko Yosepha Tekinikia eranchcha Gizaw Migbaru Oduwaa kinddo koyshsha allaanaan payatettaa extenshiniyaan loohidda sintta xeera goshshanchchati payatettaa daashshsaan mintetiyaa lo"o ayfiyaa bessiidi de"iyoogee qoncciis. Ha eta lo"o meeziyaakka haranti woomana besees. Aaho shekeeriyaa hargiyaa teqiyoo oosotikka poletiidi de"oosona. Mathosa Mespina Daamoota pullaasa Allaanaan tali"iyaa imiyaa ooso keetay 2 miUonne birrappe bolla mishsha tal"iya immidooge qonccis. Sir Curuko Yosepha Soddo yushsho allaanan maabaran woxetidaa maccaasay wolqqama Abbay shshafa zeeruwaassi 20 bonddiyaa shammanaw qaalaa gelidoosona. Sir Zara Puxuma woUaytta mottan humbo allaana gutta nattu paralamy wogga abay zeruwassi bantta gishsha oottiyog:a oottiyoga qonccisidosona aUanna gutta nattu paralama xorretta kettay eqqis. Sir Curuko Yosepha wolayta motan DIW/A/P.x/kettan 2003 m.l laytaassi halchetidde sinta xeera payateta halchoti suure poletidoogee qoncclIs. Payatetaa baletaykka xeetaappe 75% kushshiyaa bolla gakiis. Sir Mathosa Mespina "Niyaana" glYo eqqotay Damoota woyde allanna maccasanne qeeri naatu alaliyara madetidi bollan qohetidagetusi 2000 birra tal"iyaa immidoge qonccis. Sir Curuko Yosepha humbbo allaanay xabballa ambbaan beetiyaa shiiqo gutaraan 3tto yuusho 8tha gophphe yaa"ay poletiis he ya"aankka dumma dumma yohotuun tobbee oosetiis. Sir Mathosa Mespina Tall"iyanne minnijja x/keetta gadaway manta Qolecha mugoore nu allanaa giddone de'iyaa 23 qabaliyaane 27 sohotun tall"e imetiisi giddosona. qabaletuninne ambbaY1 243,630 birray 1059 Assas imetidaaga gidishin asayika hegan go'etidi tal"iya zaridii de'iyooga gadaway Eerisisi. Manta Qolechi qonccisogadan ha tale"~ya ekiida asay lo'o lamiyaa besiidine dicciidi de'iyooga guujjdi yootidoosona. Hara bagara qasii minijja hanotaa minuwan asanaayoo gaxxariyaan de'iyaa minjjaba dere asayoo dumma dumma ya'atun Timirtyaa Aahuwan Asasi imidooga Eerisidooga naqashsha gattidoge Damota pullasa Attana kawo meetiya Soodo yuushsho aUaanan maabaran waxetidaa maccaasay wolqqama abbay shhsafa zeeruwaassi 20 bORddiyaa shamryanawu qaalaaAelidoosomi' Allaana maccaasaanne qeri naatu allaalle xlkkettaa gadaiyaa godattiyaa tube ammanachcha qonccissogadan demokraasiyaa allaanan maabaraa /l maabaraa yarata, kirsttaanee bana maaddiya mlnJJaa maabaraa yarata, oomo maykiro faynansse tal"iyaanne minjjaa mabaraa ., yarata ubbaka sintta xeera gidida maccaasata. bonddiyaa shammanawu qaalaa gelidaageti. Ha Oyietidda 20 bondde birawu laammiyode 10, sha"u biraa kessiyjgaakaa yootidoosona. Maabaratun de'iyaa maccasasi wolqqaama abbay zeeruwaabaa akeekissiyaa timirttee immettidoogaappe gUYlyan bondiyaaka allaana maccaasaa suntan shemmidooga erissidoosona giddi soodo yushsho allana w/z//k/m/x/keettay naqashshis. Ha allan an gutta nattu paralama zoretta kettay allana de"iya 41 shuchchatuppe shiqqida 150 yaratus ha giddon xabbala ambban ottido ya"an zoretta ketta essidosona. Zoretta kettay eqqiyode zoretta ketta yaratti wogga abay sha,t;a zeruwas 500 birra bondiya shamanawu qalla gellidosona. Zoretta kettay eqqiyo wade 2 layttasi ottanawu deredonna, simYti{. dere donnanne osuwa pollisiya konttetikka osuwa bussay maraa banadan dorettidosona. Ha dorettida dere donna osanichchatinne osuwa pollisiya kontteti allan an gutta nattu bollan gakkiya qohiya mezzeetanne woliqqan polletiyabatta teqqiyogan gutta nattu mattaa bonchchisanawu xekkanxekkan de"iya kawo oso kettatura issippe gididi ottiyogadan qonccisidosona. Allana aysso gadawa manta cumi"a Biranunne macca asanne gutta nattu alaliya xafo ketta godatiya Yisaqa Zenabacha bantta baggara qonccisogadan allan an gutta nattu metuwa kehipe shakes giddosoana .Wolaytta mottan 018 laytta giddon 13 milloneppe bolla gutta natti. de"iyogadan motta macasanne gutta , nattu kalletape demido naqashay yottes giddi gattidage motta meetiya. Daamoota woyde Allana macca asaanne qeeri naatu allaale x/keettay "neiyaana" giyo eqqotara maadettedi bollaa kifiletti qohettidoogeetanne HIV/AIDS positive gidida macca asatussi 20,0000 biraa tal'iyaa immidoga ha osoo kettan wokaliyan ottiyaa manta Getacho kurubel qonccisidosona. Ha eqqotay macca asatu aquwa dichchanawunne attuma asatuura laggeyanawu dichi baynnan zalidi zaanyo 20,0000 biraa tal"idi ha allan an yelaga naatu paakeejiyan diccida yelagata leemiso oottidi "i~" asaa oyddu yaran shaakkidi mehiya haariyoogan, dumma dumma buquratu zal"iyan, kattaa oyqettatuninne balttinna oosuwaan banttana laammanaadan maaduwa (kaafiya) immidooganne sinttanawu dichchanawu ha eqqotay qaalaa gelidoogaa xifate keetta wokkaliyan ottiya manta Kurubelli qonccisidoga naqashshidage damoota woyde meetiya. Ha allaanaa payatetaa x/keetaa huuphe gadawa gidiyaa manta Ababa Amaare qonccissiogaadaan allaanaa garssaa Aaho payatettaa aassiyoo oosoti poletidosona. Jl Hegaankka Qeeri naatune ayetu ~ayquwaa teqiyoo Geeshatetaa Aassiyoo Worajiyaa hargeta teqiyoo Hassidinne halchidi yelliyoo maaraa aasslyoonne harant.¢C\ gujidi 16 payatetaa pakkejetu yuushuwaa cora oosoti poletiin allana payatettaa yeekka xoqu ootanawu dandayettis gidosona gujjidi manta amare yootogaadaan 23 shuchchatu de"iyaa payatetaa keelatuun go"etidi ubbakka. Ot Graaran, s¢kkeen badessaa Ambbaa payatetaa xaabetuun go"etidi deretetassi ImlYoo suure hegaazaan allanaa payatetaa xekka 75% bollaa gakkiis giidi sura koyo payata xaabe oosuwaa dimiyoode allanaan payatetay 100% kushiyaa gakkees gidosona mantta Amare hara boggaankka Badessa abmbban payatetaa extenshine ooso hiillanchca gidiya naga Italama Babngaan dere asay Imtyo payatetaa timirtiyaanne loohisuwaa ekidi suure oosuwaa peeshidi go"ietiidi de"iyoo yootaa$lt L tt;a4 Wursetaankka D/w/A/P/X/kee!J1Si5i M+J,'do ~l'I•+taQVl de rI( AJily payatettaassi zabiyaa eqana beesee naqashshidaagee wolayta cengurssa Ha allaanay 2003 M.Layttaawu oyqiddo dumma dumma halchchotu polluwaa yuushuwaan zoretta keettay 3tto yuusho 8tta qophphe wodiyaassi tobbiyaa ootidosona ha pollo bollaan de"iyaa bajeete layttaa polletidda oossotu ripoorteekka shiiqiis. Allaanaa dere doonaa manta Hanttukka kabbadan oyshetiin gallchchay maayeto maaraa simma dere doona gidiyaa godatee Dajana Braanashiin hettetidi shiiqiis. Adaankka ayso zoreta keettaa huphe gidiyaa manta Cum"a Biraanukka ootiddo repoortiyaa yuushshuwaa galchchay aaho tobbiyaa ootiis. He~aanka, shiqidda galchchaappe dinddidda oyshauyoonne slrlyaa yuushuwaan bessiyaa zaaroy imetiin kuuyetiis Hara bagaankka allaanaan naa"u oosso keettata kaaletiyaa gadaawata suntiyoo maachchay poletiis humbbo allaanaa maccassaanne qeeri naatu xlkeettawu godatiyoo yiissaaqa zanabachcho, He allaanaa Timirte x/keettawu manta De"a Amaneeli Lsuntetiddosona kumeta gallachaykka ha maattaaA, ya"ay kuyetogaa allaanaa kawo meete gattiis. Ha allanaan payatettaa x/keeta huphe gadaawaa Ayza asaminly ~nCcissoogaadaan dumma dumma xekkaan imetidda loohisoti suure oosoboli pe"iidi beetoosona. Hegaankka, shekeeriyaa hargiyaa kasetidi teqanawu allaanaan 24 shuchchatuun delta metrine kemikaale caccafoy oosetiidi beetees. He caccafuwaankka 36 sha"aappe bolla keetata gatiin 120 sha"aappe bolla asati hargiyaappe naaganawu aahuwaan oosetiidi beetiyoogee ubbakka aadhdhidda wodetuna allaanaa dere asaassl 34 sha"appe bollaa hiixaa zanziray gishshatoogaa manta Asaminoy gujidi malaatis. Hagee adaana de"ishiin, HIVe//AIDisyaa teqanawu ubba shuchchatuunkka dere asaa tobee nnesuutaa pilgettay oosetiidi de"iyoogaa qonccisidda x/keettay øHIVe vayresee aayeeppe yiiraakko aadhenaadaan 2500 tu gidiyaa shahaara maccassawu pilgetay oosetiin besiyaa naagoy oosetoogee qoncciis. Hara baggankka 16 payatetaa extenshine paakeejeti loohisoy imettin 3,500 sinta xeera goshshanchchati domiddo eranne hiilla 1/5 waataan tamaarisiidi beetoosona, hegaankka corati bantananne bantta keettaa asaa Issuwaappe Issuwaawu aadhdhiya haragetta teqanawu danddayetiis. He allaanaan paajenaa maataJ huchchan payatetta keellaa oosanchiyaa 1lambbo 1baynsha yootogaadaan goshshanchati wodiyaappe wodiyaan xeellaa xoqu ootidi bantta payatettaa naagiidi de"oosona. Goshshanchaa ~oobe wogaassoykka loohissuwaan keehi madetoogaa yootiis. Kaaliyaa wodetuunkka payatettaa yamay minidi qaaxetiyoogaan dere bar payatettaa naaganandaan kaaletatinne eranchchati bantappe naagetiyaa ubbaa besiyoogaa gadaaway hassaysidosona. Naqashshay meeteppe yiidaba e ooWollV a saa Cenuurss Hachchi programmiya Gigiisidagge Matoosa Mespina Kalli xellidagee Curuqo Y osepa KallettidageeZaara Puxuma Takinikiyaa hillanchchaaAyano Ayala Luxetta Bollumay naagetidi sinttawu bannadan oottiyaa galichchay polletis. Bodditte Ambba guttara ayssuwan timirttiya allaallee xeelliyogetura tobbe oosetis. Sooddo yuushuwaa Allaanaan Baqulo Saynno 2tto xekkaa T/keetta baaso shuchchay uttiis. Boditte Ambba zoreta keetta 3ntto yushsho 11 tto gophphe galchchay oosettiis. Dofa Allaanan Seere Eshoo shuchcha asay deretetta asaa go"iya minno oosota pollidi de'iyogaa he shuchcha aysso keettay qonccisis. Timirttiya booluma paakejia oosuwan peeshshiyogee Dooroy bayna allaUee giddiyogee qoncciis. dichchanne pinuwa halchchuwa hooliya gattiyogadan qonccisidosona. Wursettan Bodditte giigissonne 2tto xekka timirtte keettan 1 Qtta nne 12tta kifiletun 1 ro xekka timirtte keettatun stta kifiliya paciya 10"0 ayfiya demmida 15 tamaaretusinne buzzo timirtte keettatun atta paaciyan 100% kushshiya oottida "Mount Daamootanne Nigat" timirtte keettatikka giigida woytuwa bonchchetida Mantta Goddana Mangistu bagara immetin sintawu oosuwa mlnuwan oottanawu kessido 13 eqquwa qonccissiyaa naxifiya kessidogan ubbay mayettin ya"ay kuyetis gidi Bodditte Ambba meete naqqasha gattis. Ha Luxetta ya"a sohuwan Bodditte ambbaa kanitifay manta Godana Mangistu dooyo hassay oottidi qonccisidogadan issi biittaa aqquwa dichchasi, takkinologiya dichchasinne oratta demmotusi timirtte immiyo go"a aahuwan qonccisidi timirttiya booluma boxooxissiyo pakkejjetu yuushshuwan 2003 M.L oosuwa poluwanne 2004 M.L halchchuwan galchchay aahuwan tobbidi allaalle xeelliyo ubbay~ timirtte koyettiyo xekka gattanawu astamaaretura minuwan oottanawu koshshiyoga qonccisidosona. Mantta Dofanni Dayneli Ambba timirttiya yaama kalltiyaageeti banta bagara timirtte sekkitere 2003 bajjete laytta oosuwa polluwanne 2004 bajjette laytta halchchuwa xaaxi waaxlyo timirtte booluma paakkejjiyanne oosuwan bessiyoganinne wodallatu timirttiya xoqqo ottidi miilineyeme holliya gattanawu daro baxxiyan de'iyogaa pissisyan shiishshidosona. Hegadanikka manta Molla Tafari Bodditte ambba astamaaretu wokkale, mabaraa 2003 M. L poluwaa iriporttiya shiishshin tobbidi adhdhida laytta polotun beettida lameyanne ayifiye kalliyaa wodiyasi dakkuwan diccanadaninne pacatakka kunitted ichchashu laytta Baqulo Saynno 2ntto xeekka T/keettaa keexxanawu baaso shuchchaa wottidaagee Wolaytta Moota huphe ayssiyaa bonchchettida manta Yiggezu Tesfayee baaso shuchchaa wottiyoosan beettida asaasi oottido dooyo haasayaani ha 2tto xekkaa T/keettay dooyettidoogee dichchaa kawotettay daro wodiyaasappe oyshettiidi gam"ida dere asaa oyshaa zaaranaasa gidiyoogaa qonccissidosona. Kawotettay hara dichchaa oyshattakka he metuwaa huwaanna dere asa oyshsha gidiyoogaa shaakki eridi xekkan xekkan zaariyaa kawotetta gidiyoogaa dere asay eranaadan hassayissidosona. Ha 2ntto xekkaa tlkeettaykka kawotetappe moodettiyaa miishshan keexettidi 2005 M.L timirtte oosuwaa doommiyo gishshawu ha oosuwaa poluwaassi heeraa asay suuretettan hashetenaadankka oychchidosona. Moota sima ayssiyaageenne Luxxetta kaaletaa huuphe gadaawa gidiya bonchchettida manta Boggale Woyshshi bantta baggaara ha heeray 1937 M.Layttappe doommidi zammaana timirtte doomettido heera gidiyoogaappe haray hanno gakkanaashin 2ntto xekkaa timirtte keettay dooyettanaa mala heera asay oychchiidi gammidoogaa qonccissidosona. Baqulo Sayno 2ntto xekkaa T/keettay hachchi dooyettidoogeekka ha qabaliyaa asaa oyshaa xalaalaasa gidennan matan de'iyaa Oofa, Kinddo Koyshanne Damoota Soore Allaana asaa oyshaakka zanyaga gidiyo gishshawu kehippe ufayssiyaaba yagidoosona. Qabaliya huuphe aysslyaa manta Boggale Tekileykaaa ha heeran 2tto xekka T/keettay baynnaagaappe denddaagan atta kifiliya wurssinn guye simmiyaa tamaaretu meetuwaahachchi dichcha dosiyaa kawotettay oyshaa zarridi 2ntto xekkaa T /keettaa doyiyoogan birshshido gishshawu wolqqaama ufayssay siyettiis yaggidoosona giidi Soodo/yushsho A/W /Z/K/M/X/keettaa. Barata Aginnan 2/2004 M.Layttan Boditte Ambbaa gutaran bonchchettida zorettaa keettaa yaratinne shobbettidda imattati qoodan 150PPe bolla asay beettosan galchchay oosettiis. Bonchchettida manta Isira'el Heerannoy Bodditte Ambbaa zoreta keettaa dere doonanti kushsha aginnan ooseta galchcha qaalay xuufe sanadiyan shiiqidaaga bolli dendiya 'oyshi de'ikko giidi wottido qaadan galchchappe giiganaadan dendida oyshata, qaalatanne paydota giigissanaadan oyqettiis. Bonchchettida godattiya Almaz Amburqo zoreta keetta sima dere doona gidiyageeti zoreta keettaa 2004 M.L 1 ro sikko laytta oosuwa poluwa pissiya shiishshoga bollan galchchay zorettidi kuuyiis. Mantta Mengestu Godani Bodditte ambba aysuwa kantibay Sekitere ooso keettatu 2004 M.L 1 ro sikko laytta poluwa pissiya shiishshi simmin dumma dumma eqo kontteti ha sikko laytta oosuwa poluwaba sekitereta wodhdhi geedaridobatuppe paca miyyedan oyqidobata nabbabuwan galchchasi sissidi sinttanawu giiganatuwa ogiya bessidosona. Galchcha yaratuppe dendidda dumma dumma oyshshatussikka x/keetta gadaawatii zaaruwaa immin galchchay polettiis giidi A/W/Z/K/meette ooduwa gattiis. Ha shuchchaa aysslya manta Polla Sameeli yottogadan deretetta asaa payattetay nagetin kumetta murutta oosuwan ba wodiyaa peshshanadan unnoy asaa qohennan yeletiyoo injje gididi de'iyaa ollata kammidi, bassidi, kunttidinne suure luxettaimmidi allaana payatetta ooso xifate keettara issippe gididi keettatun DDTiya caccafiyoogan unnuwa hargge laal'enan naagetanawu dandayetogaa qonccisidosona. Haraa bagarakka maca asay aqquwan banttana dandayanadan shuchchappe 5 heekittare gadiyaa ekkidogan gaashiya murutta shiishshidi de'iyooganne 66n mabaran oyqqetida yelagati 165 heekitaare gadee immetin badaala, gaashiiya, lokkomaanne haratakka zeriddi 825 konttaleppe bolla muruta demmidi heyesatettaraa eqqetidi de'iyoga manta Sameeli yoottidosona. Mantta Sameeli heegara gattidi shuchchaa yelagatu dichchaa paakkejje oosuwan pe'anappe kase heezu mabaratun tuketidi eqidaa 150 yelagati allaana maykkiro paynanisee dashsha xifate keettappe ekkido 58,6965 mariccuwaa tali'iya guye zaaridi hara gujjo mariccuwaa \ ekkanawu giigetidi de'iyogaa manta Sameela Wabbe 'S!lISlISBbBU 8laaw OMB>t auuBbBUUBZ lBBoM BUBBnB B!OQ !P!UOO Bodditte gllglsuwanne xoqqa 2tto xekka tlkeettaan Tammareti Asttamareti, tlkeettan oosuwaa hagaaza immiya asay beeto sohuwan timirttiya booluma paakejiyaan zoretay oosetiis. Qoodan oyddu sha'appe dariya taamareti beetido man"iyan timirtte keettaa gadaway manta Zerhun Maamoy 2003 M.L timirtte keettaan timirttiyaa boolumara oheta ooseta qaataba qonccisl simmidi ha oorata layttan qassi timirttiya booluma bolli Taamareti, Asttamareti, allalle xeeliyo gishshawati aahuwan tobbidi zilaytti gakkida metottuppe taamariddi lo'o ayfiyan gakanawu koshshees giyo qonccissuwaa oottidosonaa. Mantta Yaasin Guntti Bodditte giggisuwanne xoqqa 2ntto xekka T/keetta gadaway Timirttiya bolumisanawu Timirtte keettaa gishshawatuppe darobbay naagettiyoogaa qonccissidoosona. Wursettan manta Mengistu Goddani Bodditte ambbakanttibati, timirttiya booluma paakejiya oosuwan peeshshanawu ISSI asaappekka giddin kawoppe naagetiyabata aahuwan qonccissidi, kawotettan kiyidda dichchanne pinnuwaa halchchuwaa hooliya gattanawu, Tekinolojiyaa pilggiyanne medhdhiya yeleta ha timirtte keettappe puutisyo oosoy booluman qonccanawu Wolay'ttan issi heeran de'i'la attuma asa'l miishsnaa shiishshidi dorssaa anqqaraa shammi shukkidi peeenaa giyo qumaa layttaappe issitoo kattidi miyoogaa caacaa geettees. Issi heeran de'iya attuma asay bantta machchiyoonne banttaa naata aggidi layyttaappe issitoo caacaa giigissidi miyo gaasoy de'ees. Hegeekkaa Wolaytta asaappe daroy goshshaa oosuuwan aqiyo gishshawu laytta kumettaa bantta gadiya goyanawu keehin daro wolqqaa koshshiyo gishshawu layttaappe issitoo dorssaa anqqara shukkidi peenaa giyo qumaa katti miidi bantta bollaa koolanaassa. Oorssaa anqqaraa shukkidoogaa bollikka keehin daro oyssaa yeggidi peenaa kattiyo gishshawu oyssa quumay [Fatty Food) etassi immiyo wolqqay keehin daro. Attuma asay ba keetta asaappe shaahettidi caacaa maanawu machchiyo ekkibeenna wodalla asa keettaa bantta heeraappe dooridi A soon dorssaa sham midi shukkoosona. Ha dorssaa shammiyaageeti, shukkiiyaageetinne ashuwa kattiyaage.eti attumaageeta. Caacaa kattiyoogan macca asi walahettenna. Caacaa kattiyoo wode attuma asay qumaa waati kattiyaakkkonne dorssaa waati shukkiyaakko issoy issuwaappe eraakka demmees. He wodiyan asay dorssa shukkiyoonne qummaa katttiyo meeziya issoy issuwaappe ekkiyoogaa xalaala gidennan qummaa boll an oyssaa, maxiniya, bambbariiyaanne hara dumma dumma qumaa mal"ettiyaabata waati yeggiyaakko issoy issuwaappe meezetoosona. Caacaa maanawu shiiqida attuma asati sa'ay qammin bantta doorido sonuwa bi"ldi dorssaa snul<.l<.oosona. Shukkidi ashuwa A qommuwan qommuwan shaakkkoosona. Hegaappe simmidi qayye meetettiya ashuuwa qommuwa baari be'anawu (to test] kessoogaappe guyyiyan mule ashuwaakka qanxxerettidi wogga otuuwan yeggidi kattoosona. Oorssaa ashuwaappe aybikka haa attenna. Ganjjiyaanne maracciya meecci geeshidi otuwan yeggoosona. Asay maanawu dosenna ashuwa qommota qassi wora oloosona. Meetettiya ashuwa qommota ubbaa qanxxidi taman woxxi uttida wogaa otuwan yeggidi kattoosonna. Caacaa kattanawu shiiqiya attuma asati durumaa qeroosona woykko qayxaariya mixidi shishshoosona. He shiishshido mittan dorssaa ashoy meqettaappe shaahettana gakkanaassi taman wottidi loyttidi katttosona. Ashoy ka"idoogaappe guyyiyan penttissido oyssaanne dumma dumma qumaa mal"ettiyaabaata ashuwa bollan gujjoosona. Hegaappe simmidi keriyan yeggido oyssay ashuwaara walahettinaadan sirinttaamittan qaattoosona. Eti minttidi qaattiyoogaappe doommidaagan ashoy, Cambbaynne oyssay issippe shenndderetti aggees. He wodiyan qummatamaappe kessidi doshissosona. Oorssa ashoy shandderaadan ka"idi dochchidaagaa mooqiyan ekki ekkidi moosona. Oonikka ba uloy danddayiidoogaa keenaa miidooogaappe guyyiyan attidaagaa disttiyaara qum"idi wotttigoosona. caacaa miido keettan zin"igoosona. Hegaadan oottiidddi koyruwa midi zin"idaageeti naa"anttuwaa maanassi guuttaa giishin usuppun saate keenaa takkana dannddayoosona. dorssaa ashuu'aa wurssidi bantta soo banaa gakkanaassi he sohuwan Pee'oosonanne aqoosona. Caacaa miyo sohuwaappe bantta soo bookkona. Ayba oosokka oottokoona, mata woykko haaho biittakka bookkonna Bantta sooppe ehiido bulllukkuwa maayidi namisiyoode drssaa ashuwa moosoona, maataappe giigissido tukkiya uyoosonanne issoy Issuwaara haasayoosona. Caacaa miyo wodiyan hara oosoy baynna gishshawu attuma asay bantta de'uwaabaa, issoy issoyoottidoba, bantta heeraabaanne banttta deriyaba zorettoosona. He sohuwan bantta machchiyo waati ayssanaakko, naata waati dichchanaqkkonne issoy issuwaara haasayoosonanne, hayyottoosona. Hegaappe haray issoy issuwaa zorettoosona, zoroosona, hanqqetttoosonanne hagaa giigissa giidi ogiyaakka bessooso" na. Qassikka issi issi asaassi de'iya machchiyaanne naati heera asaa matan ay mala eeshshaa bessiyaaakko keettaawaassi yootoosona. Hegaadan haniiddi caacawu kattido qumaa mi wursssidi bantta wolqqaa ooraxissidi bantta soo boosona. Sooni de'iya machchiyaanne naati bantta aawaa awu baadii? giidi oychchiyoobinne ooyettiyoobi baawa. Ubbbaykka bantta soon bantta soon sara de'oosona. 2 Cimataa Wolayttan issi heeran de'iya attuma asay dorssaa shukkidi caacaa miyoogaadan issi heeran de'iya macca asaykka bantta heeran de'iya cora asaa ekkkiva aaho keettaa woykko asi de'enna keettaa dooridi layttan issitoo banttawu giigiya qoore qumaa kattidi moosona. He macca asaa qoore qumaykka cimataa geetettidi xeesettees. Macca asay kattidi miyo cimatay attuma asay miyo caacaadan ashuwaappe ka"idaaga gidenna. Macci3 asay cimataa kattiyoogee darotoo boynaa cadhdhiya. Boyna cadhdhee giigiyoogeekka daro waayissennan ka'iya macca boynaa poquwaara doyssidoogaa poqqqidi gonggiyan qoxxiina. Boynaa kattidoogaa sampan [gillan) qolidi poqqoosoa. Boynaa poqqi simmidi woggga mittaappe massi kessido gonggiyan qolidi booraa gaylliyan [katissiyan) he boynaa qoxxidi liiqissoosona, [Cadhdhekkoosona). Hegaadan ka"ida boynaan poqqqidi gonggiyan qoxxi liiqissidi dumma dumma qumaa mal"ettiyaabata [Ingredients) gujjidi penttissido oysssaara daaxxido bambbariyan tushkkidi moosona. Macca asay cimataassi boynna cadhdhiya xalaala gidennan hara qumaa qommotakka kattidi maana danddayoosona. Leemisuwaassi itimaa koosidi oysssaane qimaamiya gujji kattidi muchchuwa maana danddayoosona. Woykko badalaa xiilliya bashiyan kooosidi wogqa xuggan qolidi hegaa bollan oyssaanne qiimaamiya gujjidi pooshshaamuwa kattidi maanawukka danddayoosona. Hegaappe haray ashuwa santtaara issippe gattidi issi otuwan kattidi hegaa bolli oyssaanne qimaamiya gujjido qoociqoocuwaakka maanawu dannddayoosona. Qoociqqoocuwa katti simmidi badalaa woykko maldduwaa oyttaara woykko goodetta uncccaa uukkidoogaara usttidi maanawu danddayoosona. Hegaassi macca asay cimataa boynaa cadhdhiyaa, muchchuwaa, pooshshaamuwaa woykko qoociqoocuuwaa kattidi maanawu danddayoosona. Cimataa macca asay layttaappe layttan issitoo qoore qummaa kattidi miyo baalaa giidi xeesanawu danddayyettees. Cimataa maanawu biido gallassi machchiya ba azinaappe issi gallassaa shaahettada ba shooro macca asatuura aqawusu giyoogaa. Attuma asay banttarkka shiiqidi layttan issitoo caacaa miyo gishhshawu naa"aykka hegan lagge kiyoosona. Caacaanne Cimataa maanawu biyoogan machchiya ba azinaa sirukku, azinaykka" ba machchiyo sirenna. Hegaassi caacaanne cimataa wogan machchippenne azinappe giduwan ayba metoykka merettenna. Cimataa maanawu biyo wade macca asati Yeleta layyttay ichchashu 'Iayttaapp~ garssa gidido qeeri naata banttanaara issippe ekki efaanawu danddayoosona. waappe zoriya ekkoosona, 10"0 meeziya tamaaroosoona, bar:ltta de'uwaabaa hayyottosoosna. He sohuwan gereeroosonanne gayroosoona. Hegaappe haray eti shahaarido wodiyan waananaakko, naata waati dichhchanaakko, bantta soon qumaa waati kattanaakkonne issoy issuwaara zorettoosna. Hegan issoy issuwaappe daro timirttiya, 10"0 meeziyaanne zoriya ekkoosona. Cimataa miyo qammay xiskkidi aqiyo qamma gidennan macca asay miiddi, uyiiddi, yexxiiddinne duriiddi bantta aqiyoo heeraa keehin ho'ettiiddi aqiyo qamma gidiyo gishshawu he qammay macca asaa qamma geetetttidi xeesettana danddayees. Manttaa Abraaham Baachchoora Manttaa Taaddala Pola