Wp/wal/Afriqqaa Haydaa

< Wp‎ | wal
Wp > wal > Afriqqaa Haydaa

Afriqqaa haydaa, Afriqqaa hayday hoominiidetun, beni asatu dendduwaaninne Yesuusa yeletaappe kase 300,000-250,000 matiya layttatuppe kase Arshsho Afriqqaa giddon zammaana asatun woykko Hoomoo sapiyanis geetettiyageetun doommees. Ha'i de'iyagaadan gakkanawu dumma dummanne potolikan dicciiddi de'iya dere kawotettatun qanxxetennan de'idaagaa. Koyiro erettida xaafettida hayday doommidoy Beni Gibixen, simmidi Nuubiyan, Saahelen, Maagireebeninne Kace bagga Afriqqaana.