Wp/tzm/ART

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ART

Arab Radio and Television Network (ⵙ ⵜⵡⵣⵍ: ⴰⵔⵜ - ⴰⵏⴰⵎⴽ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ: ⴰⵥⴹⴹⴰ ⴰⵄⵕⴰⴱ ⵏ ⵕⵕⴰⴷⵢⵓ ⴷ ⵜⵍⵉⵥⵔⵉ), ⴷ ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵏ ⵓⴳⵏⵙⴰ (satellite) ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵍⴰⴷⵖⴰ ⵙ ⵜⴰⵄⵕⴰⴱⵜ. ⴰⵅⵅⴰⵎ ⵏ ⵓⵥⴹⴹⴰ-ⴰ ⵢⵣⴳⴰ-ⴷ ⴷⴳ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵊⴷⴷⴰ, ⴷⴳ ⵜⴳⵍⴷⴰ ⵜⴰⵙⴰⵄⵓⴷⵉⵜ, ⵢⵔⵏⴰ ⵢⵙⵙⴱⴷⴷ-ⵉⵜ-ⵉⴷ ⵙⴰⵍⵀ ⴰⴱⴷⵓⵍⵍⴰⵀ ⴽⴰⵎⵍ ⴷⴳ ⵜⵓⴱⵕ ⵏ 1993. ⵜⵉⵔⴳⵡⴰ ⵏ ⴰⵔⵜ ⴷ ⵜⵉⴷ ⴰⵢ ⴷ-ⵢⵙⵙⴽⴰⵏⴰⵢⵏ ⴰⵀⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵜ ⴰⵎ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ, ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⴽⴽⴷ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ. ⴰⵔⵜ ⵜⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⴷⴰⵖⵏ ⵙ ⵜⵔⴳⵡⴰ-ⵏⵏⵙ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴰⵢ ⵢⵙⵙⴰⵖⵏ ⵉⵣⵔⴼⴰⵏ ⵉⵎⵙⵓⴼⴼⵖⵏ (ⴷⵔoⵉⵜⵙ ⵅⵛⵍⵓⵙⵉⴼⵙ) ⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⴷ-ⵙⵙⴽⵏⵏⵜ ⵜⵉⵎⵍⵉⵍⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵜⴽⵓⵔⵜ ⵏ ⵓⴹⴰⵔ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⵜⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵙ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵏ ⵔoⵜⴰⵏⴰ (ⴷ ⴰⵢⵍⴰ ⵏ ⴰⵍ-ⵡⴰⵍⴷ ⴱⵉⵏ ⵜⴰⵍⴰⵍ) ⴷ ⵜⵔⴳⴰ ⵏ ⴷⴷⵉⵏ ⵏ ⵉⵇⵔⴰⴰ ⵜⴹ. ⴰⵥⴹⴹⴰ ⵏ ⴰⵔⵜ ⵉⵜⵜⴳ-ⴷ ⵓⴳⴰⵔ ⵏ 6000 ⵏ ⵜⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵜⵓⵙⵔⵉⴷⵉⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴳⴳⴰⵙ, ⴰⵎ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⵢ ⴷ-ⵉⵜⵜⴳ ⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵙⵓⵔⴰ, ⵉⵎⴰⵣⵔⴰⵔⵏ, ⵜⵉⵎⵣⴳⵓⵏⵉⵏ, ⵜⵉⵙⴳⵉⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⴷⴷⴰⵍ ⴷ ⵢⵉⴼⵜⵔⴰⵡⵏ. ⴰⵟⴰⵙ ⵙⴳ ⵜⵔⴳⵡⴰ ⵏ ⴰⵔⵜ ⵜⵜⴷⴷⵓⵏⵜ ⵙ ⵍⵅⵍⴰⵚ ⵢⵔⵏⴰ ⵣⵎⵔⵏ ⴰⴷ ⵜⵏⵜ-ⵥⵔⵏ ⵎⴷⴷⵏ ⴷⴳ ⵓⵎⵓⵔ ⴰⵎⵇⵔⴰⵏ ⵙⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.