Wp/tzm/ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ

< Wp‎ | tzm
Wp > tzm > ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ

ⵜⵓⵎⴰⵙⵜ ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵔⴰⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵏⵏⵉⵊⵉⵔ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⴷⴰ ⵜⵜⵉⵔⵉⵔ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⵙ ⵜⴰⵏⵜⴰⵍⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵎⴰⵛⵉⵇⵜ. ⵉⵜⵜⵓⵢⵙⴽⴰⵔ ⵖ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ ⵏ 1990 ((ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2940)) .

ⵎⵓⵙⴰ ⴰⴳ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⴰⵎⵇⵇⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ edit

ⵜⴰⵎⵓⵙⵜ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⵉⵙⴽⵔⵜ ⵓⵏⴰⵥⵓⵔ ⵎⵓⵙⴰ ⴰⴳ ⴽⵉⵏⵢⴰ ⴳ ⵡⴰⵎⵎⴰⵙ ⵏ ⵉⵙⴳⴳⵯⴰⵙⵏ 1990 ((ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ| 2940)) . ⵔⴰⴷ ⵜ ⵏⵉⵏ ⵜⴹⴼⵔ ⵜⵏⴰⵥⵓⵔⵜ ⴰⵎⵉⵏⵉⵜⵓ ⵄⵓⵎⴰⵔ . ⵜⴷⵔⴰ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⴰⴷ ⴳ ⵎⵏⵏⴰⵡ ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷⵉ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⴼⵔⴰⵏⵙⴰⴱⵍⵊⵉⴽⴰ ⵏⵏⴰ ⴰⴷ ⵙⵜ ⵉⵎⵍ ⵖ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ Le groupe Cammence ,ⵜⵙⴼⴼⵓⵖ ⵜⵉⵙⴼⵉⴼⵉⵏ ⵜⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 2006 ((ⵙ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ 2956)) .

ⵉⵏⵎⵓⴳⴳⴰⵔⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ edit

  • 2006 : ⵉⵙⵀⵓⵎⴰⵔ ⵖ ⵓⴷⵓⵡⵡⴰⵔ ⴰⵣⴳⵣⴰⵡ - ⵡⴰⴳⵔⴰⵎ
  • 2008 : ⵉⵙⵀⵓⵎⴰⵔ, ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴰⵜⵡⴰⵔⴳⵉ ⵏ ⵓⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴳⵔⴰⵡⵍⵉ
  • 2009 : ⴰⵎⴰⵛⴰⵍ ⵖⵓⵔ "Green United Music"

ⵉⵣⴷⴰⵢⵏ ⵏ ⴱⵔⵔⴰ edit