Wp/tzm/ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ: ⴰⵎⵎⵓⴷⵓ ⵏⵓ ⴰⴼⴳⴰⵏ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜⵏⵙ ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙ ⴷ ⵉⴹⵏⴻⵙ. ⴰⵔ ⵏⵜⵉⵏⵉ ⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢ (touriste ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ), ⵓⵡⵡ ⴼⴳⴰⵏ ⵡⴰⴷ ⵓⵍⵍⴰ ⵜⴰⴷ , ⵉⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ (touristes) ⵓⴳⴳⴰⵔ ⵏⴽⵔⴰⴷ ⵎⵉⴷⵏ.

tubis n tmallayt de tourisme à Madrid, Espagne.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢEdit

ⵡⵉⵍⵉ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵉⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳⴰⵏⵜ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵏ ⵍⵉ ⵣⵡⴰⵔⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⵏⵉⵏ ⵉⴽⵓⵍⵍⵓ ⵎⴰⵏ ⵉⵣⵔⵉⵏ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵙ ⴹⵉⴷ ⵏⴻⵙ ⵖ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏⴻⵙ. ⵎⴰⵛ ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵜⵓⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵏⴻⵙ ⴰⵇⵇⴱⵓⵔⵏⴻⵜ ⴱⴰⵃⵔⴰ ⵖ ⵉğⵉ ⵡⴰⴽⴰⵍ. ⵖⴰⵏ ⴰⴼⴰⵏ ⵜⵉⵏⵉ ⵎⴰⵛ ⵎⴰⵛⵉ ⵜⴰⵎⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵣⵡⴰⵔⵏ ⵉⵏⴳⵍⵉⵣⵉⵢⵏ ⵎⴰⵛ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵉⵜⵎⵓⵏⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⴰⵙⵏⵙⵓ, ⵜⴳⵎⵎⴰ ⵏⵓ ⵓⵎⴱⴻⵔⴽ ⵏⵓ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵢ, ⴷ ⵜⵓⵣⴷⵖⵉⵡⵉⵏ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ ⵏⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ.

ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ-ⵓⵎⵓⵏ ⴷ ⵜⵓⵙⵏⴰEdit

ⴰⵎⵍⵍⴰⵢ ⵖⵉⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵍⵉ ⵙⵜⵓⵙⵏⴰ ⵏⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴷ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⵏⴻⵙ, ⵉⵙⵓⵙⵙⵎⵜ ⴰ ⵢ ⵥⴻⵔⵔⴰ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⵙⴰ ⴰⴷⵔⵏ ⵎⵉⴷⵏ, ⵙⵎⴰⵇⵇⴻⵍⵏ ⴷⴰⵖ ⵖⵓ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⴷ ⵎⴰⴷⴷⵉⴼⵍ ⵓⴼⴳⴰⵏ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ. ⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵏ ⵉⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜⴰⴷ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ ( tourisme social et culturel).


ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵓⵡⵓⵔⵉEdit

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜⴰⴷ ⴷⵣⴷⵉ ⵜⵓⵡⵓⵔⵉ ⵍⵉ ⵉⵙⴽⴰⵔ ⵓⴼⴳⴰⵏ, ⵉⴳⴰⵏ ⵣⵓⴷ ⵜⴰⵙⴱⴱⴰⴱⵜ ⴷ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵏⵓⵏⵏⴰⵛ ⵢⴰⴷⵏⵉⵏ. ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵏⵓⵏⵏⴰⵛ ⵏ ⵜⵉⵣⵉ ⵢⴰⴷ ⵣⴷⵉⵏⵜ ⴷ ⵓⵎⵎⵓⴷⴷⵓ ⴷ ⵓⵏⵎⵓⵇⵇⴰⵔ ⵏ ⵡⴰⵢⵢⴰⴷ. ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ) ⴰⵔ ⵏ ⵜⵉⵏⵉ (tourisme d 'affaires)

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏEdit

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏⵓ ⵓⵙⵓⵏⴼⵓ ⴷ ⵍⴼⵊⵓⵊ, ⵎⵉⴷⵏ ⴰⵔ ⵜⵉⵔⵉⵏ ⵖⵉⴷ ⴰⵏ ⵉⵜⵜⵉⵏ ⵙ ⵜⵓⵡⵓⵔⵔⵉ ⴷ ⵍⵃⵓⵍ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵎⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⴰⵣⵍⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵔⵥⵉ ⵏⵓ ⴰⴳⴰⵢⵓ. ⴱⴰⵛ ⴰⴷ ⵙⵓⵏⴼⵓⵏ. ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜⴰⴷ ⴰⵔ ⵜⵏ ⵜⴰⵡⵉ ⵙⵜⴰⵎⴰ ⵏⵉ ⵉⴼⵜⴰⵙⵏ ⴷ ⵜⴰⵖⴰⵔⵉⵏ ⴷ ⵓⵣⴰⵣⵡⵓ ⵏ ⵉⵍ. ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ) (tourisme côutiére)

ⵜⴰⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵏⵓ ⴰⴷⵔⴰⵔEdit

ⴰⵎⴰⵍⵍⴰ ⵉⵙⵙⵓⵙⵎⵜ ⵜⴰⴼⵓⴽⵜ ⵉⵔⵓⵃⵏ

ⵍⵍⴰⵏ ⵉⵎⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵍⵉ ⵉⵜⵜⵉⵔⵉⵏ ⴰⴷⵔⴰⵔ ⴷ ⵓⵣⴰⵖⴰⵔ, ⴷ ⵉⵙⵙⴰⴼⵏ, ⴷ ⵓⵣⴰⵣⵡⵓ ⵉⵖⵓⵙⵏ. ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (tourisme rural)

ⵜⴰⵎⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏEdit

ⵜⴰⵎⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵉⵜⵜⴰⵡⵙⵏ ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ (tourisme solidaire). ⴰⵏⴰⵡⴰⴷ ⵏⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⵔⴰ ⵖⵓ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵢ ⴰⵢ ⵙⴻⵏ ⵉⵙ ⵉⵔⵔⴰ ⵜⵉⵎⵉⵙⴰⵔ ⵏ ⵎⵉⴷ ⴷⴷⴰⵔ ⴱⴰⵃⵔⴰ ⵓⵔⵉⵍⵍⵉⵢⴰⴷ, ⵉⵙⵏ ⵉⵖ ⵉⵣⵔⵉ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔⴰⵜ ⵉⵇⵇⴰⵏⴷ ⴰ ğⵉⵙ ⵖⵜğⵎⵎⴰ ⵏⵉ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ, ⵉⵛⵛ ⵜⵉⵔⴰⵎⵏ ⵙⵏ ⵉⵙⵖ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵉ ⵙⴽⴰⵔⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏⴰⴷ, ⵖⴰⵢⵍⵍⵉ ⵔⴰ ⵢⴰⵡⵙ, ⵉⴼ ⴰⵜⵉⴳ ⵉⵜⵏⵓⵏⵏⴰⵛ ⵏⵜⵎⵉⵣⴰⵔⴰⴷ ⴷⵓ ⴷⵓ ⴰⴼⴳⴰⵏⴻⵙ. ⵏⵣⴷⴰⵔ ⴰⵏⵏⴰ ⵎⴰⵙⵜ ⵜⴰⵔⵢⴰⵍⵉⵏ ⵍⵉ ⴷⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉ ⵓⵎⴰⵍⵍⵢⴰⴷ ⴼⵓⵍⴽⵉⵏⵜ ⴱⴰⵀⵔⴰ ⵉⴷⵓⵡⴰⵔⵏ, ⵢⵍⵉ ⴼ ⵎⵉⴷⵏ ⵏⴻⵙ ⴰⵙ ⵙⵉ ⵙⴽⴻⵔⵏ ⵉⵖⴰⵔⴰⵙⵏ, ⴷ ⵎⴰ ⵔⴰⵢⵢⴰⵡⵙ ⵉⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ ⵜⴰⵍ ⵉⵅⴼⴻⵏⴻⵙ.

ⵜⵉⵏⵓⵏⵏⴰⵛ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜEdit

ⵜⵉⵏⵓⵏⵏⴰⵛ ⵏ ⵜⵎⵍⵍⴰⵢⵜ ⴳⴰⵏⵜ ⴽⵓⵍⵍⵓ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵍⵉ ⴷⵉⵙ ⵣⴷⵉⵏⵉⵏ. ⵉⵍⵉⵏ ⴳⵉⵙⵏⵜ ⵜⵉⴳⵎⵎⴰ ⵏⵜⵓⵙⴷⵖⵜ ⵓⵎⴰⵍⵍⴰⵢ, ⴷ ⵉⵙⴻⵏⵙⴰ , ⵜⵓⵣⴷⴰⵖ, ⴷ ⵉⴷⵓⵡⴰⵔⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ, ..ⵙ ⵜⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙⵜ(Métiers de tourisme).

ⵜⴰⴷⴰⵎⵙⴰ ⵏ ⵜⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵍⵍⴰⵢⵜEdit

==ⵜⴰⵎⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵍⵉ ⴷⵉ ⵉⵜⵜⴰⵡⵉⵏ ⵉⴷⵔⵉⵎ==ⵏ

ⵙⵜⴰⵜⵉⵙⵜⵉⴽ ⵍⵉ ⵢⴰⴽⴽⴰⵏ ⴰⴰⵜ ( ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴷⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ) ⴰⵔ ⵎⵎⴰⵍⴰⵏ ⵉⴽⵛⵛⵓⵎⵏ ⵉⵇⵇⴰⵔⵉⴷⵏ ⴷ ⵡⴰⴼⴼⴰⵖⵏ ⵏⴻⵙⵏ. ⴷ ⵜⵉⵎⵉⵣⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵜⵉⵎⵓⵇⵇⵔⴰⵏⵉⵏ ⴷⵓ ⵓⵎⵎⵓⵙⵙⵓ ⵉⵢ ⴳⵓⴷⵉⵢⵏ ⵉⵢ ⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵏ ⴳⵔ ⵉⵙğⴰⵙⵏ 2007 ⴷ 2006.

2007[1] 2006[2]

1. ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 81,9 ⵎ

2. ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ 59,2 ⵎ

3. ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ 56,0 ⵎ

4. ⵛⵉⵏⵡⴰ 54,7 ⵎ

5. ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ 43,7 ⵎ

6. ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 30,7 ⵎ

7. ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ 24,4 ⵎ

8. ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ 23,1 ⵎ

9. ⵟⵓⵔⴽⵢⴰ 22,2 ⵎ

10. ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ 21,4 ⵎ

1. ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 79,1 ⵎ

2. ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ 58,5 ⵎ

3.ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ 51,1 ⵎ

4. ⵛⵉⵏⵡⴰ 49,6 ⵎ

5. ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ 41,1 ⵎ

6. ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 30,7 ⵎ

7. ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ 23,6 ⵎ

8. ⵍⵎⵉⴽⵙⵉⴽ 21,4 ⵎ

9. ⵓⴽⵔⴰⵏⵢⴰ 18,9 ⵎ

10. ⵟⵓⵔⴽⵢⴰ 18,9 ⵎ

ⵉⵇⵇⴰⵔⵉⴷⵏ ⴷⵉ ⵉⴽⴽⴰⵏ ⵜⴰⵎⵎⴰⵍⵍⴰⵢⵜ ⵙ ⵍⵎⵍⴰⵢⴻⵔ ⵏ ⴷⵓⵍⴰⵔ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ.

2007[1] 2006[2]

1. ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ 96,7 ⵎ

2. ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ 57,8 ⵎ

3. ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 54,2 ⵎ

4. ⵟⴰⵍⵉⴰⵏ 42,7 ⵎ

5. ⵛⵉⵏⵡⴰ 41,9 ⵎ

6. ⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 37,6 ⵎ

7. ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ 36,0 ⵎ

8. ⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵢⴰ 22,2 ⵎ

9.ⵍⵓⵜⵔⵉⵛ 18,9 ⵎ

10. ⵟⵓⵔⴽⵢⴰ 18,5 ⵎ

1. ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ 85,7 ⵎ

2. ⵚⴱⵍⵢⵓⵏ 51,1 ⵎ

3. ⴼⵔⴰⵏⵙⴰ 46,3 ⵎ

4.ⵟⴰⵍⵢⴰⵏ 38,1 ⵎ

5.ⵛⵉⵏⵡⴰ 33,9 ⵎ

6. ⵍⵉⵏⴳⵍⵉⵣ 33,7 ⵎ

7. ⵍⴰⵍⵎⴰⵏ 32,8 ⵎ

8. ⵍⵓⵙⵜⵔⴰⵍⵉ 17,8 ⵎ

9. ⵟⵓⵔⴽⵢⴰ 16,9 ⵎ

10. ⵍⵓⵜⵔⵉⵛ 16,6 ⵎ

  1. 1.0 1.1 https://web.archive.org/web/20080819191518/http://www.tourismroi.com/Content_Attachments/27670/File_633513750035785076.pdf Cite error: Invalid <ref> tag; name "Tourisme2007" defined multiple times with different content
  2. 2.0 2.1 https://web.archive.org/web/20130409090548/http://www.unwto.org/facts/eng/pdf/highlights/highlights_07_eng_hr.pdf Cite error: Invalid <ref> tag; name "Tourisme2006" defined multiple times with different content