Wp/tzm/ⵙⵉ ⵎⵃⵏⴷ ⵓ ⵎⵃⵏⴷ

< Wp‎ | tzmWp > tzm > ⵙⵉ ⵎⵃⵏⴷ ⵓ ⵎⵃⵏⴷ

ⵙⵉ ⵎⵓⵃⵏⴷ ⵓ ⵎⵃⵏⴷ ⴰⵜ ⵃⴰⵎⵎⴰⴷⵓⵛ, ⵉⴳⴰ ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⵓⵍⵏ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1845 (ⴰⴳⵉⵎ ⴷ ⵜⴰⵎⵜ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵓⴽⴽⵓⵣⵜ ⵜⵎⴻⵔⵡⵉⵏ ⴷ ⵙⴻⵎⵎⵓⵙ) ⴷⴻⴳ ⵜⴰⴷⴷⴰⵔⵜ ⵏ ⵉⵛⵔⵄⵉⵡⵏ. ⵢⴻⵎⵎⵓⵜ ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ 1906 (ⴰⴳⵉⵎ ⴷ ⵜⵣⴰⵜ ⵜⵡⵉⵏⴰⵙ ⴷ ⵙⴻⴷⴷⵉⵙ). ⵉ ⵡⴰⴽⴽⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⵔⵡⴻⵍ ⴼ ⵜⵜⴰⵔ, ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵎⵃⵏⴷ ⴰⵎⵥⵢⴰⵏ ⵓ ⵃⴰⵎⴰⴷⵓⵛ, ⵢⴻⴼⴼⴻⵖ ⵜⴰⴷⴷⴻⵔⵜ ⵓⴳⴻⵎⵎⵓⵏ ⵉⴳⵔ ⴰⴷ ⵉⵣⴷⵖ ⴷⵉ ⵉⵛⵔⵄⵉⵡⵏ . ⴷⵉ ⵓⵙⴳⴳⵯⴰⵙ 1857, ⵉⵄⵙⴽⵔⵉⵢⵏ ⵉⵔⵓⵎⵢⴻⵏ ⵙⵙⴻⵔⵖⴻⵏ ⵜⴰⴷⴷⴻⵔⵜ ⵏ ⵉⵛⵔⵄⵉⵡⵏ, ⵔⵔⴰⵏ ⴷⵉ ⵎⴽⴰⵏ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⴷⴷⴻⵔⵜ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ ⵙⴻⵎⵎⴰⵏ ⴰⵙ "fort Napuléos" (ⵜⵉⵏ ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴰⵍ ⵜⵓⵔⴰ ⵍⴰⵕⴻⴱⵄⴰ ⵏ ⴰⵜ ⵢⵉⵔⴰⵜⵏ). ⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵙⵉ ⵎⵓⵃⴻⵏⴷ ⵓ ⵎⵃⴻⵏⴷ ⴳⵔⴻⵏ ⴰⵔ ⵙⵉⴷⵉ ⵅⵍⵉⴼⴰ, ⴷⵉ ⵜⴰⵎⴰ ⵏ ⵡⴻⵇⴱⵓ. ⵄⵎⵎⵉⵙ ⵉ ⵡⵓⵎⵉ ⵇⵇⴰⵔⵏ ⵛⵉⵅ ⴰⵔⴻⵣⵇⵉ ⵓ ⵃⴰⵎⴰⴷⵓⵛ, ⵏⵜⵜⴰⵏ ⵉⴳ ⴰⵎⵓⵙⵏⴰⵡ ⵏ ⵜⵏⴻⵙⵍⴻⵎⵜ, ⵉⵙⴱⴻⴷ ⵢⴰⵜ ⵏ ⵜⵎⵄⵎⵎⴻⵔⵜ (ⵣⴰⵡⵉⵢⴰ), ⵉ ⴷⵉ ⵉⵙⵍⵎⴰⴷⵏ ⵍⴻⵇⵇⵔⴰⵏ.

ⵜⵓⴳⵏⴰ ⵏ ⵙⵉ ⵎⵓⵀⴰⵏⴷ. ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉ ⴷ ⵢⵓⵔⴰ ⴰⴱⴷⴻⵙⵙⴻⵍⴰⵎ 2005, ⴰⵎⴷⵢⴰⵣ ⴷ ⴱⵓ ⵜⴰⵎⴰⵔⵜ ⵉⵏⴰ ⵜⴰⵎⴻⵍⵍⴰⵍⵜ ⵉⴱⴻⴷⴷⴻⵏ ⴳ ⵜⴰⵎⴰ ⵜⴰⵣⵍⵎⴰⴹⵜ ⵢⴻⵟⵟⴻⴼ ⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵏⵏⵙ ⵜⴰⵛⵓⵍⵍⵉⵟ ⵜⴰⴱⵕⴽⴰⵏⵜ ⵉ ⴷⴻⴳ ⵢⴻⵜⵜⴰⵔⴰ ⴰⵙⴻⴱⵙⵉ ⵏⵏⵙ.